• Triedne schôdzky Rodičovského spoločenstva

     • Vážení rodičia!

      Srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky, ktoré sa uskutočnia dňa 13. 12. 2018 o 16:00 hod.

      Tešíme sa na Vašu účasť.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150   odsek 5 z organizačných dôvodov udeľuje žiakom

      riaditeľské voľno dňa 30. 11. 2018 (piatok)

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať 3.12. 2018 (pondelok)

      Mgr. Ján Orinin

       

    • Prehadzovaná
     • Prehadzovaná

     • Dňa 28.11.2018 sa uskutočnila v rámci MŠO žiakov 1. stupňa súťaž v prehadzovanej. Zmiešané družstvo chlapcov a dievčat štvrtých ročníkov v zložení: T. Zekucia, L. Chovanec, L. Šimová, K. Janíková, M. Gondová, H. Brajerová, L. Tabáková, M. Matis, T. Šimonovič a H. Jakubov, získali pre našu školu pekné 3. miesto

    • Múzeum špeciálneho školstva
     • Múzeum špeciálneho školstva

     • Žiaci I.A a I.B triedy pod vedením triednych učiteliek v rámci učiva z prvouky o zmysloch navštívili 27. novembra 2018 Múzeum špeciálneho školstva v Levoči (múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti špeciálneho školstva), Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorá sprístupňuje informačné bohatstvo literatúry všetkým zrakovo znevýhodneným Slovákom. Žiaci v múzeu mohli doslova využívať všetky zmysly a pozorovať ich zloženie a funkcie. Interaktívne počúvali, hmatali, voňali, ochutnávali. Okrem toho pozorovali rôzne prístroje a pomôcky, ktoré používajú ľudia so znevýhodnením. Teda takí ľudia, ktorí nemôžu používať všetky zmysly, pretože majú niektorý zmysel narušený. Naučili sa poďakovať a zatlieskať v posunkovej reči. V knižnici pre nevidiacich si poprezerali knihy, učebnice a predmety určené pre nevidiacich, tiež mohli pozorovať tlač kníh v Braillovom písme.

      Do školy sa vrátili o poznanie múdrejší a o zážitky bohatší.

    • Moje mesto
     • Moje mesto

     • Dňa 27.11.2018 sa v priestoroch zasadačky MsÚ v Spišskej Novej Vsi konal už 12. ročník súťaže pod názvom „Moje mesto.“ Téma, ktorou sa súťažiaci museli prelúskať, bola zameraná na výročia s osmičkami v dátume a osobnosťami mesta, ako aj udalosťami roku 2018 týkajúce sa mesta Spišská Nová Ves. Trojčlenné družstvo chlapcov 4.B triedy v zložení: Hugo Jakubov, Jakub Lučivjanský a Marián Gorel si v silnej konkurencii žiakov mestských ZŠ vybojovali pekné 3. miesto.

       

    • Florbal žiakov - okresné finále
     • Florbal žiakov - okresné finále

     • Dňa 19.11.2018 sa konalo Okresné finále žiakov vo florbale (telocvičňa ZŠ Komenského v Smižanoch). Naši žiaci skončili na 5. mieste. Školu reprezentovali: Dávid Pernický, Šimon Puškár, Michal Lazor, Bruno Rusnák, Samuel Kašuba, Nicolas Jarembák, Peter Mrovčák, Daniel Mazúr, Šimon Spišský.

     • Testovanie 5 - 2018

     • 1. Testovanie žiakov 5. ročníka  základných  škôl  sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov  matematika,  slovenský  jazyk  a  literatúra  a  maďarský  jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5.  ročníka základných škôl,  vrátane žiakov  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.                                                                      

      2. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2018 poskytne  školám  spätnú  väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie.  Poslúži  aj  na  monitorovanie   stavu   vedomostí   a   zručností   žiakov pri výstupe  z primárneho  vzdelávania  v  celoštátnom  meradle.  Testovanie  5-2018   je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch.

      3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní (ďalej len „NÚCEM“). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len „ŠŠI“) a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl

      Informácie o Testovaní 5-2018 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

     • Do olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zapojilo šesť žiakov z druhého stupňa, konkrétne z 8. a 9. ročníka. Uskutočnila sa 6. novembra 2018. Pozostávala z troch častí (prvá časť- test, druhá časť - transformácia textu, tretia časť - ústna prezentácia zadaného slohového útvaru). Žiaci sa veľmi pekne popasovali so všetkými troma časťami.

      Vyhodnotenie:

      1. miesto - Andrej Kalík (9.B)

      2. miesto - Roland Valach (9.B)

      3. miesto - Dávid Valach (8. roč.)

      4. miesto - Matej Marcinčin (9.B)

      5. miesto - Radoslav Kollár (9.B)

      6. miesto - Oliver Štubňa (8. roč.)

       

      Všetkým chlapcom úprimne blahoželáme za ich podaný výkon a Andrejovi Kalíkovi prajeme veľa úspechov na okresnom kole súťaže.

    • Pasovanie prvákov - ŠKD
     • Pasovanie prvákov - ŠKD

     • Po takmer dvoch mesiacoch od začiatku školského roka sa prváci stali už i formálne súčasťou školského klubu. Nebolo to však zadarmo. Museli dokázať svoju zručnosť v zaháňaní ovečiek do košiara a pomôcť tak utrápenému bačovi, ale i ukázať, že sa už niečo stihli naučiť v krátkom, no krásnom kultúrnom programe. Tieto úlohy všetci prváci úspešne zvládli, a tak boli 26. októbra za právoplatných členov slávnostne pasovaní. Teraz ich už určite nezastaví žiadna úloha a budú veselo získavať nové vedomosti a zručnosti, v čom im držíme palce a želáme veľa zvedavosti a radosti.

    • Záložka - Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice
     • Záložka - Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice

     • Obrazovým výtvorom tohto projektu je záložka. No hlavnou úlohou je doviesť deti opäť ku KNIHÁM. 

      Po oboznámení s tohtoročnou témou: Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, pani učiteľky vo svojich triedach začali s tvorením záložiek. Deti pri výrobe záložiek použili rôzne techniky, materiály a zvolili si odlišné veľkosti. 

      Od koho ich dostanú sa dozvedeli z nástenky vo vestibule. Mohli si prečítať o mesta Zlaté Moravce, kde sa nachádza naša patronátna škola. A pomocou fotiek mohli nakuknúť aj do školy, kde sa ich rovesníci tešia na krásne záložky.

    • Úcta k starším
     • Úcta k starším

     • Dňa 17.10. 2018  sa deti z ŠKD zúčastnili vystúpenia v Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti slávenia Mesiaca úcty k starším. Deti si pripravili krátky kultúrny program, ktorým chceli starým rodičom poďakovať za ich prácu, pomoc pri výchove detí, za ich milé slová a povzbudenie. Za to všetko im patrí jedno veľké - „ Ďakujeme.“

    • Deň jablka
     • Deň jablka

     • Dňa 23.10.2018 bol trochu iný ako po iné dni. Pani vychovávateľky nás milo prekvapili hneď po príchode do vestibulu školy. Na laviciach rozvoniavali jablkové koláče, ktoré pre žiakov, učiteľov a rodičov vlastnoručne upiekli. Na nástenke boli práce detí a články o tom, prečo je dobré každý deň zjesť aspoň jedno jablko. Žiakov, ktorí navštevujú ŠKD, v popoludnajších hodinách čakala pekná prezentácia. Na stole nechýbali čerstvo narezané jablká, na ktorých si pochutili.

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

     • Aj my sme každý pondelok v mesiaci október o 7:30 hod.  v školskej kaplnke uvažovali nad Božou láskou k nám, modlitbou posvätného ruženca.
      18. októbra sme sa zapojili do celosvetovej aktivity: Milión detí sa modlí ruženec. O 9:00 hod. sa naša telocvičňa zmenila na „Máriansku kaplnku,“ v ktorej sa  stretlo spoločenstvo školy a spolu s ďalšími tisíckami detí sme prosili Pannu Máriu o jednotu a pokoj vo svete, dôverujúc slovám svätého pátra Pia: „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“
      Nielen v mesiaci október, ale počas celého roka chceme zveriť Panne Márii naše životy a prosiť o Máriinu ochranu pre celé spoločenstvo našej školy.

              

    • Návšteva experiment galérie
     • Návšteva experiment galérie

     • Dňa 10. októbra 2018 žiaci I.B s pani učiteľkou Lazorovou navštívili Laboratórium - experiment galériu v Spišskej Novej Vsi. Zaujímavým spôsobom im bol priblížený život škrečkov, ktorý nielen pozorovali, ale mohli si ho vyskúšať experimentom zmenšenia, ktorý vymyslel „Gregor Experimentátor.“  Žiaci týmto spôsobom videli všetko v maxi rozmeroch a zahrali sa na škrečkov, ktorí sa krútia v škrečkovskom kolese, posedeli si v kokosovom orechu, šplhali sa po lane, okúsili maxi syr...

      Všetci odchádzali nadšení, ba niektorí odhodlaní stať sa vedcami.

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 z prevádzkových dôvodov

       udeľuje žiakom

      riaditeľské voľno dňa 19. 10. 2018 (piatok).

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať 22. 10. 2018 (pondelok).

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy

     • Svetový deň zdravej výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra. Pripomínajú si ho ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta, vrátane Slovenska. Zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania sa. Preto si aj žiaci našej školy pod vedením pani učiteliek pripravili niekoľko aktivít, ktorými chceli pripomenúť všetkým, aká je dôležitá správna životospráva pre náš organizmus.

       

    • Korčuliarsky kurz
     • Korčuliarsky kurz

     • V dňoch od 8.10. do 12.10. 2018 sa naši štvrtáci zúčastnili korčuliarskeho kurzu pod záštitou Správy telovýchovných zariadení mesta Spišská Nová Ves a Slovenským zväzom ľadového hokeja. Spoločne sa pustili do realizácie projektu „Školský korčuliarsky program“ pre prvý stupeň základných škôl v našom meste. Deti si pod vedením skúsených trénerov zdokonalili svoje korčuliarske zručnosti a poniektorí zvládli svoje prvé kroky na ľade. Tréningy boli veľmi zaujímavé, plné rôznych súťaží. Žiaci po skončení kurzu obdržali ľadové vysvedčenie a sladkú odmenu.

    • Poznávame prírodné vzácnosti Slovenska
     • Poznávame prírodné vzácnosti Slovenska

     • Krásu jesennej prírody žiaci VII. ročníka obdivovali v NP – Slovenský kras v Zádielskej tiesňave. Kaňon bol modelovaný po mnohé geologické obdobia. Žiakov očarila krása prírodných vápencových útvarov. Naša exkurzia bola doplnená návštevou Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorá žiakov zaujala vzácnou krasovou výzdobou. Tento podzemný klenot patrí k svetovým prírodným vzácnostiam.

    • Svetový deň zvierat
     • Svetový deň zvierat

     • Dňa 4. októbra si pripomíname Svetový deň zvierat. V rámci neho  žiaci 6. ročníka navštívili Zoologickú záhradu a pavilón Aquatera v Spišskej Novej Vsi. Pozreli si život suchozemských a vodných zvierat a zdôraznili ich význam a hodnotu.

      Žiaci 2. ročníka navštívili Múzeum Spiša, kde sa zoznámili so živočíchmi, ktoré žijú na území Spiša, rozoznávali živočíchov podľa zvukov a vytvorili si záložky do knihy v tvare zvierat.

       

    • Jesenná výstavka
     • Jesenná výstavka

     • Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata .....

      Každý dobrý hospodár v jeseni zbiera úrodu z polí a záhrad. Ďakujeme Pánu Bohu za jeho štedrosť a dary.

      Aj žiaci našej školy formou výstavky jesenných dekorácií ďakujú za úrodu a krásu jesennej prírody, ktorá poteší telo i dušu.