• Grazie, Papa Francesco!

     • V uplynulých dňoch na naše Slovensko zavítala vzácna návšteva - zástupca Ježiša a hlava katolíckej Cirkvi - Sv.Otec František. Máme veľkú radosť, že mnohí z nás mohli byť účastní na stretnutí s ním, či už spoločne ako skupina, s rodinou ale aj ako jednotlivci. Z tohto výnimočného stretnutia si odnášame veľké množstvo duchovných zážitkov a Sv.Otcovi nesmierne ďakujeme za jeho povzbudenia, z ktorých budeme čerpať dlhý čas!

     • PONUKA KRÚŽKOVEJ ČINNOSTI V ŠK. ROKU 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zverejňujeme ponuku krúžkovej činnosti v školskom roku 2021/2022!

      Záujmové vzdelávanie 2021/2022 

      Krúžková činnosť sa prispôsobuje protiepidemiologickými opatreniam podľa aktuálnych usmernení!

      Vzdelávací poukaz je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi!


      VZDELÁVACIE POUKAZY

      Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. (ďalej len "zákona") a § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

      Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy, v ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. V zmysle § 9i ods. 3 zákona možno počas krízovej situácie príspevok na záujmové vzdelávanie použiť aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie.


      Naša škola vydá žiakom vzdelávacie poukazy 10. 9. 2021 a vyzbiera poukazy do 20.9.2021. Žiak odovzdá zákonným zástupcom podpísaný vzdelávací poukaz triednemu učiteľovi.

      Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2021 je stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

     • Riaditeľské voľno

     • Pozývame všetkých, ktorí sa chcú stretnúť so Svätým Otcom, aby sa zaregistrovali na výnimočné stretnutie a takto prežili požehnaný čas, kedy k nám  zavíta vzácna návšteva. 14. septembra (utorok) bude mať naša škola riaditeľské voľno. Riadne vyučovanie bude pokračovať 16. 9. Privítajme spoločne Svätého Otca Františka. 

      Riaditeľka školy

    • Krúžky od TARGET v našej škole
     • Krúžky od TARGET v našej škole

     • Aj v novom školskom roku spúšťame v spolupráci s Jazykovou školou TARGET na našej škole krúžky.

       

      Rodičom ponúkame prihlásenie sa na celoročný krúžok ako obvykle, s tým, že počas pandémie sa riadime podľa školského semaforu, ktorý umožňuje krúžky pre ZUŠ, CVČ a jazykové školy vo všetkých fázach okrem čiernej (v čiernej fáze sú umožnené len individuálne krúžky).

       

      Pokiaľ budú triedy alebo žiaci v karanténe, príp. budú pozastavené aktivity alebo úplne uzavreté školy, naša výučba v ZŠ automaticky prechádza do online formy s tým, že časy výučby prispôsobíme potrebám a požiadavkám žiakov a ich rodičom.

       

      V MŠ v tomto prípade krúžky na tento čas pozastavíme a v prípade, že neodučíme všetky hodiny, alikvótnu čiastku vrátime (tak ako aj v minulom školskom roku). Pre rodičov detí z MŠ, ktorí by aj tak chceli pokračovať v krúžku, dobrovoľne môžu hodiny absolvovať online.

       

      Krúžky budú prebiehať priamo v priestoroch našej školy v čase po vyučovaní.

      Prihlášky odporúčame vyplniť online na webe www.target-skola.sk.

       

      Prihláška na krúžok Zážitková angličtina pre 1. stupeň

      Prihláška na krúžok Moderná angličtina pre 2. stupeň

      Prihláška na krúžok Zážitková angličtina pre MŠ

      Prihláška LEGO®zručnosti

       

      Prečo sú tieto kurzy obľúbené rodičmi?

      - uvidíte pokroky v jazykových zručnostiach vašich detí, najmä rozprávanie

      - deti budú mať angličtinu jednoznačne radi a spoja si ju navždy s niečím príjemným a zábavným 

      - 1 x ročne slovné hodnotenie dieťaťa pošleme na email každému rodičovi

      - 1 x ročne zasielame video z vyučovacej hodiny rodičom detí z danej skupinky

      - Dochádzku a obsah každej hodiny sledujete v reálnom čase vďaka aplikácii alebo na vašom emaily

      - Video online kurz, aplikácia a množstvo Youtube videí ku kurzu sú skvelými možnosťami ako deti môžu byť v kontakte s angličtinou čo najčastejšie

       

      Prečo sú kurzy efektívne a obľúbené u detí?

      - Lebo sú plné pohybu, zábavy a prekvapujúco rýchlom napredovaní.

      - Deti vtiahneme do deja a spolu robíme aktivity v angličtine, kde deti reagujú na slová lektora a sami rozprávajú – nielen osamotené slovíčka, ale od začiatku ich spájajú do vetičiek.

      - A čo je najlepšie – deti si angličtinu zamilujú!

       

      Cena krúžkov po zľave pre našu školu: 13,90 € mesačne (platí sa naraz alebo v troch splátkach)

       

      Bližšie informácie sú vám k dispozícii v Jazykovej škole TARGET na 0948 47 46 01 alebo na info@target-skola.sk. 

     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa začne 2.9.2021 spoločne slávenou sv. omšou vo farskom kostole o 8.15 hod.

      Prosíme všetkých žiakov a rodičov 1. ročníka, aby boli na školskom dvore prítomní o 8.00 hod.

      Súčasťou slávnostného otvorenia školského roka (po sv. omši) je príhovor riaditeľky školy a privítanie žiakov 1. ročníka na školskom dvore. Po ukončení sa žiaci s triednymi učiteľmi presunú na krátku triednickú hodinu do tried, následne žiaci odchádzajú domov.

      V prípade nepriaznivého počasia riaditeľka školy privíta žiakov a rodičov prostredníctvom školského rozhlasu. Po príhovore pokračujú triednické hodiny.

      Opatrenia:

      1.     2.9.2021 môžu zákonní zástupcovia vstúpiť do areálu školy - školský dvor - na nevyhnutný čas a tým je slávnostné otvorenie školského roka. Do budovy školy (vrátane tried) môžu vstúpiť iba rodičia detí 1. ročníka a rodičia novoprijatých  žiakov 2. - 4. ročníka.  Ostatní rodičia do budovy školy nevstupujú.

      2.    rodičia vyplnia za dieťa tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha č. 1) prostredníctvom Edupage v module „Žiadosti/vyhlásenia“, alebo si tlačivo stiahnu zo stránky školy. Rodičia žiakov 1. ročníka majú možnosť tlačivo vyplniť v škole.

      Tlačivo o bezpríznakovosti návštevníka (príloha č. 2) vyplní za seba zákonný zástupca, ktorý vstupuje do budovy školy.

      3.     Žiaci a rodičia, ktorí vstupujú do budovy školy si dezinfikujú ruky a majú rúško.

       

      Želáme Vám, vážení rodičia a milí žiaci, úspešný štart do nového školského roka!

      Mgr. Slavomíra Michlíková, riaditeľka školy

     • Letná škola - 5. deň

     • Dobrodružná cesta za pokladom...

      Posledný deň  letnej školy sa niesol  v znamení dobrodružnej cesty , na konci ktorej deti čakal vytúžený poklad. Ten bol  ukrytý v Múzeu Spiša, preto sme sa tam, hneď ráno ,vybrali aj my....

      Deti objavovali krásy našej prírody, spoznávali rastlinky a zvieratká. Objavovali históriu Spiša a popri tom riešili množstvo zaujímavých úloh zo sveta prírody. Získavali jednotlivé indície, ktoré ich smerovali a posúvali bližšie k pokladu. Vyriešili záhady, ukryté v jednotlivých pavilónoch, prejavili svoje vedomosti a zručnosti, aby získali potrebnú informáciu o poklade. Vyriešili množstvo tajničiek a záhad. Hravo si poradili aj s tajnou mapou, ktorá im ukazovala smer a miesto pokladu. V podzemných útrobách Múzea Spiša objavili poklad. Truhlica, plná mincí ( čokoládových ) bola tou spomínanou odmenou za ich šikovnosť. Deti sa jej veľmi potešili. Na záver tohto krásneho dopoludnia sa deti presunuli do tvorivej dielne a  zhotovili  si rôzne zvieratká z papiera. Tie si potom odniesli domov.  Cestu do školy  si spríjemnili sladkou zmrzlinou. Posilnení  chutným obedom   sa pustili  do súťaženia v rôznych športových disciplínach ...  Takto príjemne sme zakončili  tohtoročnú letnú školu.

     • Letná škola - 4. deň

     • Štvrtý deň letnej školy bol pre mladších žiakov stretnutím so zvieratkami. Spoločne sme si podľa obľúbeného zvieratka vyzdobili tričko, vytvorili masku či pomaľovali tvár. V skupinách vytvorili žiaci krásne príbehy, v ktorých boli hlavnými postavami ich zvieratká. Tvorivú činnosť sme prerušili tancovaním a zakončili pohybovými aktivitami vonku. Starší žiaci si preverili vedomosti z viacerých oblastí prostredníctvom logických hier, kvízov, aktivít na rýchlosť a postreh, či prezentácie. Popoludnie sa nieslo v znamení športu, balónovej hry, twistera. Tešíme sa, že sme opäť prežili krásny spoločný deň!

     • Letná škola - 3.deň

     • Ďalší deň letnej školy sme sa navzájom učili, ako sa stať dobrým kamarátom Pána Ježiša. Vzorom nám boli 12 apoštoli. Spolu s nimi sme sa vydali na neľahkú cestu na Sans Souci, ktorú sme však zvládli s veľkou radosťou. Po celý čas putovania sme sa striedali v nesení svetla viery, ktoré sme si museli starostlivo chrániť. Nezdolali nás ani prekážky vo forme zaviazaných nôh či putovania v úplnom tichu. Veľkú radosť nám tiež robili motýle, chytanie lúčnych koníkov či žiab. V areáli Tisícročnej kaplnky sme sa spoločne zahrali, vyskúšali všetky hojdačky a zasúťažili si v biblickom kvíze. Ďakujeme Pánovi, že nám doprial tak nádherné počasie a ochraňoval nás počas celej cesty!

     • Letná škola - 1. deň

     • Letnú školu sme odštartovali vo forme sladkej matematiky, s ktorou sa zabavili ako starší, tak aj mladší žiaci. Prvým krokom bolo vyplnenie pracovných listov, v ktorých bol recept na sladké mafiny. Ako prekvapenie za úspešné splnenie úloh si deti mohli už upečené mafiny ozdobiť podľa vlastného vkusu.Chutili skvele. Po dobrom obede sme si zasúťažili. 

    • Letná škola 2021
     • Letná škola 2021

     • PROGRAM LETNEJ ŠKOLY

      9. – 13. 8. 2021

      Organizácia dňa

      8:00 – 12:00    vzdelávacie aktivity

      12:00 – 12:30  obed v školskej jedálni

      12:30 – 15:30  športovo -  zábavné popoludnie 

      Pozn.:  Odchod žiakov po skončení aktivít - každý deň v čase od 12:30 do 15:30 (podľa potreby rodičov). Obedy žiakov, pitný režim, vstupenky do vzdelávacích inštitúcií sú plne hradené z dotácie projektu Letná škola.

       

      Program vzdelávacích aktivít na jednotlivé dni

      Roč. 1. – 3.

      Pondelok:                  Sladká matematika

      Utorok:                       Target English – LEGO učebňa          

      Streda:                       Celodenný výlet na Sans Souci

      Štvrtok:                      Zahrajme sa na zvieratká

      Piatok:                        Dobrodružná cesta za pokladom

       

      Roč. 4. – 6.

      Pondelok:                  Potulky Slovenskom v angličtine

      Utorok:                       Target English – LEGO učebňa

      Streda:                       Zábavná geografia    

      Štvrtok:                      Kamarát s matematikou

      Piatok:                        Športová olympiáda

      Zmena programu vyhradená – v závislosti od počasia

       

      Zobrať so sebou: pršiplášť, šiltovku, vreckové (podľa zváženia), vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (odovzdať v prvý deň).

      V prípade akýchkoľvek otázok, nahlásenia dodatočného záujmu žiakov o letnú školu nás neváhajte kontaktovať na t.č. 0940 629 072

     • Zmena v poskytovaní dotácií na stravu

     • Vážení rodičia,
      od 1.8.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy  zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
      ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

      Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré 

      • navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima– rodič  o tom predloží potvrdenie, ktoré mu vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi
      • navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa vyššie uvedeného bodu a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – obaja rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti  

      Rodičia, ktorí si chcú od 1. septembra uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v  ZŠ  podľa vyššie uvedených bodov, musia v termíne   do 28. júla 2021 doručiť do základnej školy doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa.

      Viac informácii nájdete na webovej stránke: Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022 > ÚPSVaR (gov.sk)

       

       

     • "Je priateľ na internete skutočný priateľ?"

     • Pod týmto názvom knižnica na sídlisku Mier zorganizovala súťaž pre ŠKD, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci zo 4. a 5. oddelenia. Úlohou žiakov bolo nakresliť komiks, na ktorom mali zobraziť, ako vnímajú výsmech, posmešky, ale aj to, ako by pomohli šíriace sa hrozby, ktoré im hrozia na internete, ktoré sa môžu týkať ich spolužiakov, ale aj ich samých.
      Na 1. mieste sa umiestnila Miriam Oravcová (3.B) a 3. miesto získal Jakub Vitikáč (4.A)
      Výhercovia boli odmenení vecnými cenami. Obom žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. 

    • Projekt Micro:bit
     • Projekt Micro:bit

     • V októbri 2020 sa naša škola zapojila do projektu Micro:bit a po úspešnom schválení sme  od novembra 2020 jeho súčasťou.

      Takže slogan z reklamy „Čo z tých detí len bude? Možno budú programátori.“ sa snažíme  naplniť aj na našej škole.

      Hlavnou myšlienkou tohto projektu je prostredníctvom programovania pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného spolupracovať, pracovať v tíme, ale aj človeka pripraveného a schopného sa celoživotne vzdelávať.

      Čo je to vlastne Micro:bit?

      Zariadenie BBC Micro:bit je programovateľný mikropočítač, ktorý je výsledkom spoločnej iniciatívy širokého spektra súkromných i verejných organizácií. Ich cieľom bolo vytvorenie edukačnej platformy, ktorá bola zastrešená britskou verejnoprávnou televíznou spoločnosťou BBC.

       Žiaci našej školy sa budú rozvíjať v oblasti programovania, spoznávania nových zákonitosti a procesov, a to tak počas vyučovacieho procesu,  ako aj počas popoludňajšej záujmovej činnosti. Projekt bude spolupracovať s predmetmi Informatika, Technika, Biológia, Fyzika, Geografia. Výsledkom budú nadobudnuté zručnosti a rozšírenie poznatkov z uvedených predmetov.

      Moje úprimné poďakovanie za spoluprácu na projekte patrí p. riaditeľke Mgr. Slavomíre Michlíkovej a p. uč. Mgr. Petre Kaľavskej. Za každým úspechom je tvrdá práca, ktorá nás čaká, ale my sa nebojíme, vyhrnieme si rukávy a ideme do toho.

      Mgr. Vratislav Pollák

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka ZŠ sv. Cyrila a Metoda v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. oznamuje, že dňa 30. júna 2021 udeľuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 9. ročníka. Školský rok sa ukončí v utorok 29. júna 2021.

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, že z obeda 28.-29. 6. 2021 (pondelok a utorok) je možné sa odhlásiť najneskôr dňa 25. 6. 2021 (piatok) do 8:00 hod. 

      Ivana Salajová,                                                                                                                                              riaditeľka ŠJ

    • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku
     • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

     • Dňa 14.6.2021 sa v Kežmarku uskutočnilo regionálne kolo súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovala žiačka Heidi Maria Schwabik z 8. ročníka a získala krásne 2. miesto v 3. kategórii – poézia.

      Srdečne jej gratulujeme a tešíme sa z pekného úspechu.

    • Deň detí
     • Deň detí

     • Vo štvrtok 3.6.2021 spolu oslávime hneď dva sviatky:

      Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (Božie Telo) a Medzinárodný deň detí

      Začneme tradične sv. omšou. Po nej sme pre našich žiakov pripravili niekoľko prekvapení. Máte sa na čo tešiť 😊.

      Zároveň pozývame všetkých našich žiakov a zamestnancov na guláš. Nezabudnite si so sebou priniesť misku a lyžičku.

      Veríme, že Vám vyčaríme úsmev a spoločne sa počas tohto dňa zabavíme.

     • Čitateľská aktivita - vyhodnotenie

     • Milí žiaci,

      Chcem sa vám poďakovať za množstvo odovzdaných čitateľských hárkov, za hŕbu prečítaných kníh. Nemôže byť pre knihovníka väčšia odmena, ako neustála výmena kníh a stretávanie sa fyzicky a s niektorými i vo virtuálnej knižnici. Som milo potešená, že neodkladáte knihy do police a nenahrádzate ich internetom, ale že knihy sú vašimi každodennými spoločníkmi a priateľmi.

      V mesiaci marec boli vyhlásené dve čitateľské súťaže.

      1. Prečítaj aspoň jednu knihu počas tohto mesiaca a zapíš ju do čitateľského denníka.

      Do súťaže sa zapojilo  89 žiakov I. stupňa. Spolu prečítali 211 kníh.

      Trieda 1.A

      Počet prečítaných kníh 38

      Knihomoli Kaľavský - 6 

                         Hančák - 5

      Trieda 1.B

      Počet prečítaných kníh 8

      Trieda 2.A

      Počet prečítaných kníh 34

      Knihomoli Gorel - 6

      Trieda 2.B

      Počet prečítaných kníh 40 

      Knihomoli Justhová - 8

                       Cvengrošová - 7

                       Mitrík - 6

      Trieda 3.A

      Počet prečítaných kníh - 18

      Trieda 3.B

      Počet prečítaných kníh - 35

      Knihomoli Jakubová - 17

                       Cvengroš - 7

      Trieda 4.A

      Počet prečítaných kníh 16

      Knihomoli Kočišová - 10

      Trieda 4.B

      Počet prečítaných kníh 22

      Knihomoli Domik - 9

                         Lesniaková - 6

       

      Za splnenie 1. úlohy boli vyžrebovaní títo žiaci:

      I.ročník: A.Lesniak, P.Černický

      II.ročník: N.Forgáčová, K.Cengrošová

      III.ročník: L.Maďar, O.Geletka

      IV.ročník: H.Pacák, A.Domik

       

      Samozrejme, nemôžeme porovnávať počet prečítaných kníh žiakov v jednotlivých ročníkoch. 

      Preto si sladkú odmenu zaslúžia:

      za 1. ročník – Kaľavský, Hančák

      za 2. ročník – Justová , Cvengrošová, Mitrík, Gorel,

      za 3. ročník – Cvengroš

      za 4. ročník – Kočišová, Domik, Lesniaková

      Deti prvého ročníka najčastejšie siahli po knihách so zvieratkami: Ryšavka, 101 Dalmatíncov, Medvedík a vlk, Ježko na potulkách, Kozliatka. Objavili sa aj dievčenské tituly: Trpaslíci a víly, Mimi a Líza, Popoluška, Zúbková víla. Náš prvák prečítal aj knihu s náboženskou témou: Pastierikovia z Fatimy.

      Aj druhákov zaujali zvieracie motívy: Pavúčik Zlatúšik, Murko, Plachý kocúrik, Červík Ervin, Obrovský krokodíl, Maxi pes Fík. No predsa tu už cítiť posun u niektorých čitateľoch aj k literatúre bežného ľudského sveta: Klára a lapač komét, Klementínka  a bláznivý týždeň, Naša mama je Bosorka, Hasičské rozprávky. Chlapci prejavili dobrodružného ducha a siahli po knihách             T. Brezinu Tigrí Tím.

      Tretiaci objavili niektorí aj klasické rozprávky Maťko a Kubko,  Mačiatka a ich nový domov, Opice z našej police. Siahli aj po knihách, ktoré ich stiahli do sveta fantázie: Kamoš obor, Marshmollovač, Mačky idú do Kanady, Malý vlk s veľkým srdcom, Kroniky Narnie. Stretla som sa tu aj s náboženskou literatúrou: Vidí ma Boh aj po tme? , Príbehy Cyrila a Metoda, ktorí priniesli svetlo Slovanom.

      Štvrtáci prečítali: Denník odvážneho Bojka, Štikúta, Grázlika Gaba, Hawkingové knihy Gregor a koráb času. Dievčatá: Analfabeta Negramotná, Futbal s papučou, Príhody v divočine, S dievčiskom sa nehráme, Ďaleká cesta domov, Teta Agáta a jej mačacia sedmička, Matilda.

      Najväčším knihomoľom I. stupňa ( čo bola úloha č.2 ) sa stala :

       E. Jakubová III.B – 17 prečítaných kníh

      Veľmi som sa potešila aj účasti žiakov druhého stupňa. Títo žiaci prečítali spolu   82 kníh.

      V zoznamoch prečítaných kníh sa  objavili tituly našich aj zahraničných autorov: diela T. Brezinu Klub záhad, Tigrí tím, Dračie srdce. Tvorba K. May, D. Hevier – Chymeros, Stopy vedú do temnoty, Svet čaká na deti. Hawkingove Tajné výpravy, Gregor a koráb času, T. Bosco   Dominik Savio, Lewisa – Kroniku Narnie, diela D. Walliamsa, Ch. Dickensa a iných autorov.. 

       

      Za najväčšieho knihomoľa bola vyhlásená :

       M.Cvengrošová,V.A – 29 kníh

      T. Pacák VI.B – 27 kníh

       H.Jakubov VI.B – 25 kníh

      Do tejto marcovej aktivity sa zapojilo spolu  93 žiakov. Spolu prečítali 293 kníh.

      Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do týchto úloh. Verím, že budete čítať aj naďalej. Majte na pamäti výrok:

       

      Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť

      a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom." 

                                                                                           J. A. Komenský

      Aj tohto roku sme sa zapojili  v  rámci 11. ročníka do Česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy s témou: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a v próze.

      Našou partnerskou školou sa stala  ZŠ v Moravskom Krumlove.  Informácie  o patronátnej škole a meste sme získali z prezentácie. V nej bola ukrytá otázka.

      Kto je patrónom mesta Moravský Krumlov? 

      Zo správnych odpovedí boli vyžrebovaní títo žiaci:

      Pagáčiková II.A, Ogurčák II.A a  Koňak II.B 

       

      Nakoniec mi ostala milá povinnosť vyhodnotiť najkrajšiu vyrobenú záložku v rámci tohto projektu. Autorkou sa stala Sofia Novysedláková zo VII. ročníka.

     • 15.máj - Deň rodiny

     • Už po trinásty raz sa bude na celom Slovensku sláviť

      Medzinárodný deň rodiny

      vyhlásený Valným zhromaždením OSN na 15. máj. Cieľom osláv Dňa rodiny je dostať rodinu do centra pozornosti spoločnosti, aby sa stala priateľskou k rodine. Mottom tohtoročných osláv je "Otec nablízku". Téma Dňa rodiny 2021 tak prepája Rok svätého Jozefa a Rok rodiny Amoris Laetitia. Hlavným cieľom je zdôrazniť dôležitosť otca a jeho výnimočnú úlohu byť prítomný pri manželke i deťoch fyzicky, psychicky i duchovne. Aby bol pravým strážcom rodiny.

      Srdečne preto pozývame všetkých - žiakov, rodičov, učiteľov, zapojiť sa do celoslovenskej umeleckej súťaže, ktorou môžeme spoločne vyjadriť vďaku za našich otcov, úctu voči duchovným otcom a všetkým tak osláviť nášho milujúceho Nebeského Otca. Všetky potrebné informácie nájdete na: https://denrodiny.sk/sutaz/

       

     • Škola od 10. mája 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      podľa regionálneho Covid automatu je okres Spišská Nová Ves v ružovej farbe. Všetky ročníky našej školy sa vyučujú prezenčne podľa rozvrhu ako doposiaľ. Pri prerušení školskej dochádzky viac ako na 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie, ktoré je zverejnené na našej web stránke školy.  

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Dňa 22. 4. 2021 sa uskutočnilo online krajské kolo Chemickej olympiády v kategórii D. Z našej školy sa súťaže zúčastnil žiak Šimon Juhás (9.B). Šimon zvládol úlohy krajského kola a stal sa tak úspešným riešiteľom.

      Srdečne mu blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu na strednej škole!

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 20. apríla 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D. Našu školu reprezentovala žiačka Sofia Novysedláková (7. ročník) a žiak Michal Štubňa (6.A). Obaja účastníci statočne zabojovali a popasovali sa s náročnými úlohami, a stali sa tak úspešnými riešiteľmi. Michal Štubňa bol navyše jediným šiestakom v tejto zmiešanej kategórii, napriek tomu sa mu podarilo obsadiť krásne 6.miesto. Blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

       

    • Popoluška
     • Popoluška

     • V I. oddelení školského klubu detí sa v utorok  4. 5. 2021 zišlo deväť odvážnych súťažiacich, ktorí si vyskúšali šikovnosť svojich rúk. Súťaže sa mohli zúčastniť chlapci aj dievčatá.  Cieľom súťaže bolo čo najrýchlejšie vytriediť zmiešané strukoviny v miske. Prví traja najrýchlejší dostali diplom a symbolickú cenu. Všetci, ktorí sa zapojili do súťaže, boli odmenení drobnou sladkosťou.

      Umiestnenie žiakov

       1. miesto: Daniel Šterbák 

       2. miesto: Martin Berko

       3. miesto: Dominik Kaľavský

      Víťazom srdečne blahoželáme!

       

     • Deň Zeme - vyhodnotenie

     • Dňa 22. 4. 2021 sme spoločne oslavovali Deň Zeme, v rámci ktorého mali žiaci možnosť zahrať si online hru Escape room. Jej súčasťou bola aj súťaž o skvelé ceny, do ktorej sa celkovo zapojilo 166 žiakov našej školy. Pani riaditeľka vylosovala výhercov, ku ktorým patria títo žiaci.

      Na prvom stupni smart hodinky získavajú:

      Suzanna Samončíková 1.A

      Matúš Lesnický 3.B, 

      Richard Repaský 4.B

       

      Tričko s logom školy získali:

      Šimon Peter Humenný 1.A

      Abigail Kovalčíková 2.B

       

      zápisník získali:

      Michael Artim 2.A

      Matej Koňak 2.B,

      Triedy prvého stupňa zároveň súťažili o najviac zapojený kolektív. Víťazmi v tejto kategórii sa stala trieda 3.A.

       

      Žiaci druhého stupňa tiež nezaháľali, smart hodinky sa ušli žiakom:

      Eliška Ištvaniková 5.A

      Zuzana Kapustová 5.B

      Dalibor Faltin 6.A 

       

      Tričko s logom školy získali:

      Filip Lukáč 5.B

      Tomáš Gurčík 9.A

       

      diár získali:

      Zuzana Faltinová 8.roč

      Martin Novotný 6.B 

       

      Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!

       

       

       

       

     • Staň sa recenzentom!

     • Milí žiaci druhého stupňa,

      chceme vás pozvať k zapojeniu sa do súťaže o najlepšiu knižnú recenziu. Že neviete ako na to? Stručný návod nájdete v správe na EduPage! :)  Výber knihy nechávame na vás. Najlepšie recenzie budú uverejnené v knižnom blogu na našej webovej stránke. Okrem toho 5 najlepších recenzentov odmeníme darčekovou poukážkou na nákup v kníhkupectve Panta Rhei v hodnote 10 eur. Príspevky môžete posielať na mail: chiara.zscamsnv@gmail.com do konca mája.

      Neváhajte, zapojte sa a podeľte sa s nami o zážitok z vášho čítania!

    • Prírodovedný kvíz
     • Prírodovedný kvíz

     • Pri príležitosti „Apríla mesiaca lesov“ sa dňa 28. 4. 2021 v ŠKD uskutočnil prírodovedný kvíz, kde si žiaci mali možnosť overiť vedomosti z prírodovedy a pripomenúť si nenahraditeľný význam lesov pre človeka. Žiaci si mali uvedomiť, ako je veľmi dôležité lesy chrániť, správať sa zodpovedne pri vychádzkach v lese, nezahadzovať odpadky, vážiť si prírodu a chrániť ju. Pre všetkých úspešných riešiteľov kvízu bol pripravený diplom s obrázkom lesa, ktorý si žiaci farebne dotvorili. Nechýbala ani sladká odmena.

      Žiakom srdečne blahoželáme a veríme, že spoločne prispejeme k tomu, aby sme sa mohli aj naďalej tešiť z prírody a jej bohatstva.

       

    • Deň zdravej výživy

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.