• Voľné miesta na našej škole

  •  Informácia o voľnom pracovnom mieste

   V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

    

    

   Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola sv. Cyrila a Metoda

                                                        Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves

   Kontakt: 053/4188831, +421 940 629 072, riaditelzscam@gmail.com

   Voľné pracovné miesto od 1.7.2023 

   Kategória voľného pracovného miesta: ekonóm školy

   Úväzok: 100%

    

   Kvalifikačné predpoklady:

   Minimálne: úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania.

    

   Platové náležitosti:

   Podľa zákona 552/2003 Z. z a 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky praxe.

   Iné požiadavky:

   • bezúhonnosť,

   • zdravotná spôsobilosť,

   • ovládanie štátneho jazyka,

   • samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť

   • ovládanie problematiky školskej legislatívy,komplexné vedenie podvojného účtovníctva, znalosť právnych predpisov v oblasti personalistiky a spracovania miezd, rozpočet vo verejnej správe

   Zoznam požadovaných dokladov:

   • žiadosť o prijatie do zamestnania
   • štruktúrovaný životopis
   • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
   • súhlas so spracovaním osobných údajo
   • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

   Všetky požadované doklady zašlite na adresu školy, alebo e-mail: riaditelzscam@gmail.com

   do 19. 5. 2023.

    

   Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

    

   V Spišskej Novej Vsi  19. apríla 2023

    

    

   Mgr. Slavomíra Michlíková

   riaditeľka ZŠ