• Voľné miesta na našej škole


  •  Informácia o voľnom pracovnom mieste


   V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

   Názov a adresa zamestnávateľa:
   Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves
   Kontakt:
   0940629072
   riaditelzscam@gmail.com

    

   Kategória pedagogických zamestnancov: asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v rámci projektu (2 pracovné miesta)

   „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II”


   Kvalifikačné predpoklady:
   Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

   (Úplné stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa pedagogického smeru.)

   Zoznam požadovaných dokladov:

   Žiadosť o prijatie do zamestnania 
   Profesijný životopis 

   Motivačný list

   Doklady o dosiahnutom vzdelaní preukazujúce kvalifikačné predpoklady
   Zaslať do 15. 2. 2021 elektronicky na adresu: riaditelzscam@gmail.com

    

   Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

    

   Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady:

   Overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní. 
   Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti. 
   Súhlas so spracovaním osobných údajov.

   Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

    

   Iné doplňujúce údaje:
   Pracovný pomer na dobu určitú na 1 rok s trojmesačnou skúšobnou dobou, s možným predĺžením až do skončenia aktivít projektu, najdlhšie do 31. 8. 2022.

   Nástup do zamestnania: od 1.3. 2021
   Úväzok:100%

    

   Platové podmienky: 

   podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe. 

   Bližšie informácie o škole:

   www.zsmarkusnv.edupage.sk

    

   Iné požiadavky:

   Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.

   Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.

   Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.

   Schopnosť pracovať v tíme.

   Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

    

   Mgr. Slavomíra Michlíková

   riaditeľka školy


   Informácia o voľnom pracovnom mieste

   V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

   Názov a adresa zamestnávateľa:
   Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves
   Kontakt:
   0940629072

   riaditelzscam@gmail.com

    

   Kategória odborných zamestnancov:školský psychológ

   v rámci projektu: „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II”


   Kvalifikačné predpoklady:
   Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov


   Zoznam požadovaných dokladov:

   Žiadosť o prijatie do zamestnania 
   Profesijný životopis 

   Motivačný list

   Doklady o dosiahnutom vzdelaní preukazujúce kvalifikačné predpoklady
   Zaslať do 15. 2. 2021 elektronicky na adresu: riaditelzscam@gmail.com

   Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači.

    

   Po vyzvaní predložiť ďalšie doklady:

   Overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní. 
   Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti. 
   Súhlas so spracovaním osobných údajov.

   Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods. (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

    

   Iné doplňujúce údaje:
   Pracovný pomer na dobu určitú na 1 rok s trojmesačnou skúšobnou dobou, s možným predĺžením až do skončenia aktivít projektu, najdlhšie do 31.8.2022.

   Nástup do zamestnania: od 1.3.2021
   Úväzok: 100%

    

   Platové podmienky: 

   podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe. 

    

    

   Bližšie informácie o škole:

   www.zsmarkusnv.edupage.sk

    

   Iné požiadavky:

   Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť.

   Individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom.

   Znalosť práce s počítačom na úrovni pokročilý.

   Schopnosť pracovať v tíme.

   Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce.

    

   Mgr. Slavomíra Michlíková

   riaditeľka školy