• Voľné miesta na našej škole

  •  Informácia o voľnom pracovnom mieste

   V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

    

    

   Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves

   Kontakt: 053/4188831, riaditelzscam@gmail.com

   Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1.9.2022 do 31.8.2023

   Kategória voľného pracovného miesta: Asistent učiteľa

   Úväzok: 100%

   Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

    

   Požadované vzdelanie:

   V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

   Minimálne: úplné stredoškolské vzdelanie pedagogického zamerania.

    

   Platové náležitosti:

   Podľa zákona 552/2003 Z. z a 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

    

   Iné požiadavky:

   1. bezúhonnosť,

   2. zdravotná spôsobilosť,

   3. ovládanie štátneho jazyka.

    

   Zoznam požadovaných dokladov:

   1. Žiadosť o prijatie do zamestnania

   2. Profesijný životopis

   3. Motivačný list

   4. Súhlas so spracovaním osobných údajo

   Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu: riaditelzscam@gmail.com do 31. 8. 2022.

   V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť + pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzate" (napr.: Žiadosť - asistent učiteľa).

   Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

    

   V Spišskej Novej Vsi  26. augusta 2022

    

    

   Mgr. Slavomíra Michlíková

   riaditeľka ZŠ          


    Informácia o voľnom pracovnom mieste

    V zmysle platnej legislatívy zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

    

   Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves

   Kontakt: 053/4188831, riaditelzscam@gmail.com

   Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1.9.2022 do 31.8.2023.

   Pozícia: učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie GEG (v kombinácii s OBN)

   Rozsah úväzku: 70%

    

   Vzdelanie: Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

   Minimálne požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom programe pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou: geografia v kombinácii s občianskou náukou

    

   Platové náležitosti: Podľa zákona 552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

    

   Zoznam požadovaných dokladov:

   1. Žiadosť

   2. Profesijný životopis

   3. Motivačný list

   4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

    

   Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu: riaditelzscam@gmail.com do 10. 8. 2022. V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť + vaše aprobačné predmety“ (napr.: Žiadosť GEG - OBN).

    

   Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

    

   V Spišskej Novej Vsi  1. júla 2022

    

    

   Mgr. Slavomíra Michlíková

   riaditeľka ZŠ            


    Informácia o voľnom pracovnom mieste

    V zmysle platnej legislatívy zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

    

   Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola sv.Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves

    

   Kontakt: 053/4188831, riaditelzscam@gmail.com

   Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1.9.2022 do 31.8.2023.

   Pozícia: učiteľ/učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie SJL (v kombinácii s NEJ)

    Rozsah úväzku: 70%

    

   Vzdelanie: Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

   Minimálne požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom programe pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou: slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s nemeckým jazykom

    

   Platové náležitosti: Podľa zákona 552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

    

   Zoznam požadovaných dokladov:

   1. Žiadosť

   2. Profesijný životopis

   3. Motivačný list

   4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

    

   Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu: riaditelzscam@gmail.com do 10. 8. 2022. V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť + vaše aprobačné predmety“ (napr.: Žiadosť SJL-NEJ).

    

   Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

    

   V Spišskej Novej Vsi  1. júla 2022

    

    

   Mgr. Slavomíra Michlíková

   riaditeľka ZŠ