• šk. rok 2017/2018

    •                               

                               

     Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi

      

     realizuje dopytovo-orientovaný projekt pod názvom

      

     „Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi“

      

     Doba realizácie projektu: 03.2018 – 02.2021

      

      

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

      

     Podrobnejšie informácie tu   => 

      

      

      

      

      

     www.esf.gov.sk                                                                            www.minedu.gov.sk

      

     Projekty, do ktorých je v súčasnosti škola zapojená:

      

     Dlhodobé:

      Digitálne učivo na dosahvysokorýchlostná dátová sieť s vysokou dostupnosťou, bezpečný obsah stránok, bezpečnosť škôl monitorovaním priestorov

     Zelená škola - environmentálny projekt

          Prioritnou témou v tomto šk. roku je Doprava a ovzdušie. Budeme plniť úlohy Environmentálneho akčného plánu s cieľom obhájiť certifikát a vlajku Zelenej školy. Zelená škola je praktická. Riadi sa heslom O čom rozprávaš, to aj urob, tak aj konaj. Tento postup vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu problémov školy a prostredia, v ktorom žijú. Program Zelenej školy poskytuje účinné nástroje pre realizáciu environmentálnej výchovy na školách. Pre žiakov je to príležitosť zapojiť sa do procesov a realizácie zmien v škole, viac zážitkového a praktického vzdelávania, viac praktických skúseností a viac času stráveného v prírode.  

      

      

      

     Krátkodobé:

      

     •     Zdravé ovocie
     •     Adamko – projekt venovaný zdravej výžive a životnému štýlu
     •     Všetkovedko
     •     Projekt SME v škole 
     •     Digitálne učivo na dosah - projekt zameraný na využívanie a tvorbu digitálneho obsahu učiva pomocou tabletov
     •     Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania
     •     Komplexný poradenský sstém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov v školskom prostredí - projekt pre výchovné poradenstvo a špeciálneho pedagóga
     •      Záložka do knihy - družobná škola Považská Bystrica
     •      Projekt 3K (kompetencia, komunikácia, kontext)  - projekt metodického postupu interpretácie textov
     •      Detská atletika
     •      Zdravý chrbátik
     •      Moja prvá škola - projekt pre žiakov a učiteľov primárneho vzdelávania