• V školskom roku 2020/2021 sme sa zapojili a úspešne zrealizovali tieto projekty:

      

     Rozvojový projekt „Čítame radi“

     Cieľom projektu bolo podporiť čitateľskú gramotnosť nákupom detských a mládežníckych kníh a audiokníh, prípadne odborných kníh pre pedagogických a odborných zamestnancov školy.

      

     Rozvojový projekt „Spolu múdrejší“.

     Cieľom rozvojového projektu „Spolu múdrejší“ je podporiť tie školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

      

     Rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“.

     Zámerom Letnej školy je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Letná škola neprebieha vo forme klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.

      

     „Záložka do knihy spája“

     V tomto roku 11. ročník Česko – slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“ s témou: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a v próze, kde našou partnerskou školou bola ZŠ v Moravskom Krumlove.

      

     „Viem, čo zjem“

     V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 5. ročníka projektu „Viem, čo zjem“, v ktorom žiaci 3. – 6. ročníkov získali cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvojili zásady správnej a vyváženej stravy, vedia sa zorientovať v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša.

      

     ENTER

     Naša škola sa úspešne zapojila aj do výzvy ENTER vyhlásenej firmou Telekom a získala grant v hodnote 1000€ na zakúpenie špeciálnych programovacích sád micro:bitov. Prostredníctvom nich sa sprístupni žiakom 2. stupňa ZŠ hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania, a to nie len na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch.

      

      

     Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

     Po skončení trojročného projektu V ZŠ úspešnejší sme od marca 2021 plynule prešli na národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II., ktorý významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

      

     Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách

     Cieľom vzdelávania je prostredníctvom jeho účastníkov prispieť k rovnosti šancí a rozvoju potenciálu u všetkých detí, s ohľadom na ich individuálne potreby. Do projektu je zapojená špeciálna pedagogička PaeDr. Renáta Štiavnická.

      

     Koordinácia školských podporných tímov

     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravil pre odborných a pedagogických zamestnancov z radov formujúcich sa školských podporných tímov (ŠPT) vzdelávanie, prostredníctvom ktorého si účastníci osvoja zručnosti potrebné pre budovanie tímovej spolupráce a efektívnemu fungovaniu členov ŠPT v záujme kvalitnej a komplexnej odbornej podpory detí a žiakov na školách. Vzdelávanie je naplánované na obdobie máj-august 2021. Do projektu sú zapojené: riaditeľka Mgr. Slavomíra Michlíková, špeciálna pedagogička PaeDr. Renáta Štiavnická a sociálna pedagogička Mgr. Stanislava Staroňová.