• Potvrdenie o schválení programu

   • Poskytovateľ

    Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8 , 052 01 Spišská Nová Ves

                                                                                                                                                                                                                                     IČO: 17080665

                                                                                                                                                 

     

    Evidenčné číslo schválenia      1/2022

     

     

     

     

     

    Poskytovateľ  Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8 , 052 01 Spišská Nová Ves

     

     

     

     

     

    podľa § 69 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán vo veci schválenia programu aktualizačného vzdelávania

     

    schvaľuje

     program aktualizačného vzdelávania s názvom:

     

    Projektové vyučovanie v celkovom rozsahu 2 hodín. Program sa schvaľuje na školský rok 2021/2022.

     

     

     

     

    Slavomíra Michlíková   

    pečiatka a podpis poskytovateľa

     

   • Program

   • Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8 , 052 01 Spišská Nová Ves

                                                                                                                                                                                                                                     IČO: 17080665

                                                                                                                                                 

    názov programu: Projektové vyučovanie

    poskytovateľ programu: Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8 , 052 01 Spišská Nová Ves

    garant programu:  Slavomíra Michlíková – riaditeľ školy       

    druh vzdelávania:  aktualizačné vzdelávanie

    rozsah vzdelávania: 2 hodiny                     

    forma vzdelávania: dištančná

     

    ciele a obsah vzdelávania (§ 5 vyhlášky č.361/2019 Z. z. )

    hlavný cieľ programu:  Získať nové vedomosti a zručnosti v implementácii projektového vyučovania v školskej praxi, osvojiť si zásady a podstatu projektovej metódy v školskej praxi a prehĺbiť digitálne kompetencie pedagógov za účelom používania moderných prístupov a online nástrojov na zvýšenie atraktivity a zážitkovosti vyučovacieho procesu.

     

    čiastkové ciele:

    - prehĺbiť kompetencie spojené s projektovým vyučovaním

    - posilniť digitálne zručnosti v príprave na projektové vyučovanie

    - prehĺbiť kompetencie učiteľa v aplikácii projektového vyučovania vo výchovno – vzdelávacom  

      procese

    - obnoviť kompetencie spojené s kolaboratívnym vyučovaním

     

    špecifické ciele:

    - implementovať projektové vyučovanie do Školského vzdelávacieho programu

    - posilniť znalosti učiteľa kde a ako realizovať projektové vyučovanie

     

    tematické celky obsahu vzdelávania

    rozsah v hodinách

    Postavenie projektového vyučovanie v modernej škole

    Zmena úlohy učiteľa a dieťaťa v projektovom vyučovaní

    Základné princípy, ciele a metodika projektového vyučovania

    Fázy projektového vyučovania

    60 minút

    Digitálne nástroje v projektovom vyučovaní

    Príklady realizácie projektov vo výchovno-vzdelávacom procese

     

    60 minút

     

    získané profesijné kompetencie:

    - schopnosť implementovať inovatívne metódy a formy vzdelávania zamerané na rozvoj kľúčových      

      kompetencií učiteľov a detí      

    - aplikovať kooperatívne kompetencie v procese tvorby projektov

    - schopnosť implementovať projektové vyučovanie do Školského vzdelávacieho programu

    - aktualizovať a posilniť digitálne zručnosti

    - prehĺbiť zručnosti v oblasti riadenia osobného profesionálneho rozvoja a celoživotného sebavzdelávania

     

    Vzdelávanie vzhľadom na cieľ a program vzdelávania sú povinní absolvovať všetci pedagogickí zamestnanci poskytovateľa.

     

    personálne a lektorské zabezpečenie:

    Vzdelávanie zabezpečuje riaditeľka školy Slavomíra Michlíková v spolupráci s lektorkou vzdelávania PaedDr. Katarínou Hvizdovou.

     

    materiálne, technické a informačné zabezpečenie vzdelávania:

    Vzdelávanie sa realizuje online – dištančnou formou. Učebné zdroje – študijné materiály sú spracované a poskytnuté lektorom vzdelávania.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    podmienky ukončenia vzdelávania:

    Účasť na celom vzdelávaní v dištančnej forme.

     

     

    _______________________________________________

                  pečiatka a podpis poskytovateľa                 

        

     

     

     

     

    Príslušná legislatíva:

    • Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                 
    • Vyhláška č. 361/2019 Z. z.  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vzdelávaní v profesijnom rozvoji                                       

    § 57

    Aktualizačné vzdelávanie

    1. Cieľom aktualizačného vzdelávania je podľa potrieb zriaďovateľa, školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci
    1. udržiavanie alebo obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti,
    2. získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch, výchovno-vzdelávacích programoch, pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii alebo
    3. získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.
    1. Poskytovateľom aktualizačného vzdelávania je

    a)     škola,

    b)     školské zariadenie,

    c)    zariadenie sociálnej pomoci,

    d)     zriaďovateľ školy bez právnej subjektivity alebo školského zariadenia bez právnej subjektivity.

    1. Aktualizačné vzdelávanie sa organizuje ako schválený jednoduchý program aktualizačného vzdelávania. Program aktualizačného vzdelávania a rozsah aktualizačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ. Škola, školské zariadenie a zariadenie sociálnej pomoci v závislosti od svojich potrieb upraví rozsah aktualizačného vzdelávania vo vnútornom predpise.
    2. Škola, školské zariadenie, zariadenie sociálnej pomoci a zriaďovateľ môže pri organizovaní aktualizačného vzdelávania spolupracovať s poskytovateľom inovačného vzdelávania v oblasti, v ktorej má poskytovateľ inovačného vzdelávania oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania.
    3. Odborným garantom aktualizačného vzdelávania je pedagogický zamestnanec školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci s druhou atestáciou. Ak v škole, školskom zariadení alebo v zariadení sociálnej pomoci nie je pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, odborným garantom aktualizačného vzdelávania je riaditeľ, vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec.
    4. Škola, školské zariadenie alebo zariadenie sociálnej pomoci s počtom pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov nižším ako desať sa môže pri poskytovaní aktualizačného vzdelávania spojiť s inou školou, školským zariadením alebo so zariadením sociálnej pomoci; odborný garant sa určí dohodou riaditeľov.
    5. Odborný garant aktualizačného vzdelávania
    1. predkladá riaditeľovi na schválenie program aktualizačného vzdelávania,
    2. rozvrhuje vzdelávacie aktivity aktualizačného vzdelávania v súlade s potrebami a možnosťami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci,
    3. vedie evidenciu účasti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na aktualizačnom vzdelávaní.
    1. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci vykonáva lektorskú činnosť v aktualizačnom vzdelávaní súčasne s výkonom pracovnej činnosti.
    2. Riaditeľ na požiadanie vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní, ktoré obsahuje
    1. evidenčné číslo potvrdenia a dátum vydania potvrdenia,
    2. titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
    3. dátum a miesto narodenia pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca,
    4. obdobie, za ktoré sa potvrdenie o aktualizačnom vzdelávaní vydáva,
    5. rozsah aktualizačného vzdelávania v hodinách,
    6. odtlačok pečiatky školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci a podpis riaditeľa.

    § 69

    Povinnosti poskytovateľa vzdelávania a atestačnej organizácie

    1. Poskytovateľ vzdelávania je povinný
    1. uskutočňovať program vzdelávania za podmienok, za akých bol schválený alebo v súlade s oprávnením na poskytovanie inovačného vzdelávania,
    2. zverejňovať na svojom webovom sídle názvy programov vzdelávania, ktoré poskytuje,
    3. viesť dokumentáciu vzdelávania,
    4. získavať, spracovávať a uverejňovať na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania,
    5. predkladať ministerstvu školstva na schválenie zmenu odborného garanta; to neplatí, ak ide o adaptačné vzdelávanie a aktualizačné vzdelávanie,
    6. zabezpečovať kvalitu
    1. programu vzdelávania,
    2. priebehu vzdelávania,
    3. ukončovania vzdelávania,
    1. oznamovať ministerstvu školstva zmenu názvu a sídla, zrušenie alebo zánik poskytovateľa vzdelávania najneskôr do 30 dní odo dňa rozhodujúcej skutočnosti,
    2. poskytovať súčinnosť pri výkone kontroly v profesijnom rozvoji,
    3. oznamovať na vyžiadanie ministerstvu školstva na účely kontroly v profesijnom rozvoji začiatok a miesto poskytovania programu vzdelávania  v lehote najneskôr desať dní pred termínom jeho uskutočnenia; zmeny v termínoch oznamuje ministerstvu školstva bezodkladne.
    1. Dokumentácia vzdelávania obsahuje
    1. program vzdelávania,
    2. potvrdenie o schválení programu vzdelávania alebo modulu programu vzdelávania alebo potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania,
    3. doklady o lektorskom zabezpečení vzdelávania,
    4. doklady o účasti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na vzdelávaní,
    5. doklady o ukončení vzdelávania,
    6. hodnotenie uskutočňovaného vzdelávania.

     

   • Hodnotenie

   • Pripravujeme :)