• Špeciálny pedagóg

   • „Potrebujeme nadšenie mladých. Potrebujeme radosť zo života, akú majú mladí. V nich sa odráža čosi z pôvodnej radosti, ktorú mal Boh, keď stvoril človeka.“ 

                                                                                                          Ján Pavol II.
     

    PaedDr. Renáta Štiavnická

    Kontakt: renata.stiavnicka@gmail.com

    Tel. číslo +421 948 447 080

    Konzultačné hodiny - po dohode

     

    Náplň práce školského špeciálneho pedagóga

    Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga je priama práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. Títo žiaci prichádzajú do učebne špeciálneho pedagóga na individuálne hodiny  podľa vopred vypracovaného rozvrhu hodín. Reedukačné hodiny sú zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. U každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky.To znamená, že  sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity, napr. technika čítania, čítanie s porozumením, rozvoj zrakového a sluchového vnímania, rozvíjanie slovnej zásoby, rozvoj pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj grafomotoriky, jemnej motoriky, rozvíjanie matematických schopností, a pod.Tieto hodiny možno využiť tiež na objasnenie obsahu edukácie, ktorý sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť.

    Školský špeciálny pedagóg taktiež pracuje s deťmi na základe aktuálnej potreby – hlavne pri písaní testov písomných prác a diktátov po predchádzajúcej príprave.

    Na individuálnych hodinách sú používané rôzne pomôcky, odborná literatúra, pracovné listy (RAABE),  pracovné listy upravené podľa potreby žiaka, počítačové programy (DYSCOM, určený pre prácu s deťmi s vývinovými poruchami učenia), didaktické hry, puzzle, skladačky, čitateľské tabuľky, atď.

    Spolupráca s rodičmi

    Podľa potreby môžu rodičia kontaktovať špeciálneho pedagóga a dohodnúť si s ním termín konzultácie. Školský špeciálny pedagóg informuje rodičov o aktuálnych pokrokoch, prípadne problémoch dieťaťa v priebehu integrácie. Prebieha vzájomná výmena skúseností medzi rodičmi, špeciálnym pedagógom a učiteľmi a spoločne sa snažia nájsť postup pri edukačnom pôsobení na dieťa pri prekonávaní jeho špecifických potrieb. Špeciálny pedagóg sa snaží do spolupráce čo najviac zaangažovať rodičov žiakov, aby sa podieľali na všetkých krokoch v rámci intervencie a niesli spoluzodpovednosť za výsledky spoločného snaženia. Súčasťou spolupráce s rodičmi je aj kompletizácia povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolupráca rodiny a školy pri plnení si školských povinností a pri vypracovávaní úloh a pracovných listov zadaných špeciálnych pedagógom, ako súčasť reedukácie.

    Spolupráca s učiteľmi a výchovným poradcom

    Školský špeciálny pedagóg pomáha a radí učiteľom pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Spolu s triednymi učiteľmi sa podieľajú na príprave individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre individuálne začlenených žiakov z tých predmetov, do ktorých sa premietajú špecifické problémy, ktoré vyplývajú z ich diagnózy. Priebežne s učiteľmi konzultuje prípadné zmeny v individuálnom vzdelávacom programe a informuje ich o aktuálnom stave u jednotlivých žiakov.

    Spolupráca s výchovným poradcom je zameraná hlavne na absolvovanie celoštátneho testovania žiakov piateho a deviateho ročníka, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a na umiestnenie deviatakov na primeraný typ strednej školy.

    Spolupráca s poradenskými zariadeniami

    Podľa aktuálnej potreby školský špeciálny pedagóg spolupracuje s poradenskými zariadeniami poskytujúcimi služby v oblasti výchovného, psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva.

    Pravidelne sa zúčastňuje stretnutí a školení, organizovaných poradenskými zariadeniami, ktoré sa týkajú aktuálnych otázok integrácie.

     

    Medzi najčastejšie sa vyskytujúce vývinové poruchy učenia patria:

    Dyslexia

    - špecifická vývinová porucha čítania – pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu,...

    Dysgrafia

    - špecifická vývinová porucha písania – grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je neúhľadné, neusporiadané, nie je dodržané písanie na riadku, niekedy si dieťa nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen, má silný prítlak na podložku, nesprávny sklon písma,...

    Dysortografia

    - špecifická vývinová porucha pravopisu – dieťa má narušenú, obmedzenú schopnosť osvojiť si gramaticky správne písanie, uplatňovať gramatické pravidlá pri písaní. Pre dieťa je typická nízka úroveň pravopisu vzhľadom na úroveň inteligencie. Pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, dlhé a krátke samohlásky,...

    Dyskalkúlia

    - špecifická porucha matematických schopností, postihuje operácie s číslami, matematickú predstavivosť, priestorovú orientáciu pri práci s číslami aj pri geometrii, problémy pri orientácii na číselnej osi, porucha v pravo-ľavej orientácii,...

    ADHD/ADD

    -  porucha aktivity a pozornosti s hyperaktivitou / porucha aktivity a pozornosti