• Dokumenty

    • Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania stiahnete tu =>

     Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD stiahnete tu =>

     Žiadosť o zmenu dochádzky dieťaťa v ŠKD stiahnete tu =>

     Žiadosť o prijatie žiaka do vyššieho ročníka stiahnete tu =>

     Potvrdenie o účasti na lekárskom ošetrení stiahnete tu =>

     Súhlas dotknutej osoby k prijatiu žiaka do 1. ročníka stiahnete tu =>

     Ponuku oddelení záujmového vzdelávania v šk. roku 2020/2021 stiahnete tu =>

     Zápisný lístok stravníka stiahnete tu =>

     Žiadosť o osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR stiahnete tu =>      

     Žiadosť o vydanie vysvedčenia za 1. polrok stiahnete tu =>      

     Žiadosť o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky stiahnete tu =>      

     Dovolenkový lístok stiahnete tu =>      

     Dohodu o čerpaní NV  stiahnete tu =>      

     Predbežný záujem žiaka o prihlásenie do školského klubu detí 2020/2021 stiahnete tu =>      

     Žiadosť o ročné zúčtovanie dane za rok 2020 stiahnete tu =>     

     Tlačivo na poukázanie 2% z dane  stiahnete tu =>