•                                                                                 

     

    Vážení rodičia , milí žiaci a pedagógovia školy!

     

    Oznamujeme vám, že naša škola je od 1. 3. 2021 – 30. 8. 2022 zapojená do Národného projektu ,,POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II.“ Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

     

    Implementovaný projekt významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov, asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívnych tímov.

     

    Cieľom národného projektu je:

    • Implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,
    • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
    • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

     

    Členovia národného projektu POP II v našej škole sú:

     Sociálny pedagóg – odborný pracovník: 

    Mgr. Stanislava Staroňová mail : staronova.socpedagog@gmail.com

    Konzultačné hodiny: Pondelok – piatok  (konkrétny čas po dohovore)

     

    Pedagogické asistentky:       

    Mgr. Slavomíra Jančovičová         

    Mgr. Marta Staroňová

     

    Všetci chceme, aby sa deti v škole cítili bezpečne, vítané  a radostné. Chápeme, že ku každému dieťaťu treba pristupovať individuálne a preto sme sa zapojili do národného projektu  Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

    Inkluzívny tím dokáže pomôcť pri aktivitách prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno - vzdelávacom procese či zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov našej základnej školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

     Aké sú úlohy inkluzívneho tímu?

    • venujeme sa všetkým žiakom školy, spolupráca s učiteľmi školy, zabezpečenie  prevencie a integrácie všetkých žiakov bez rozdielu do výchovno-vzdelávacieho procesu. Spoločné hľadanie tej správnej cesty každého žiaka školy a to: vyhľadávame žiakov tvorivých, nadaných a talentovaných v spolupráci s učiteľmi školy, pomoc žiakom slabšie prospievajúcim a žiakom učiacim sa pod svoje možnosti;
    • pomáhame žiakom nachádzajúcich sa v nejakej ťažkej životnej situácii (stres, napätie, frustrácia);
    • pomáhame žiakom riešiť osobnostné problémy adaptačné problémy pri nástupe do školy, konflikty so spolužiakmi, vzťahy s rodičmi, psychické problémy pri zdravotných ťažkostiach, neprimerané sebavedomie, komunikačné ťažkosti, úzkosti, neistota....a pod.;
    • poskytujeme poradenstvo rodičom pri výchovných a vzdelávacích problémoch, pri školskej integrácii dieťaťa;
    • školský sociálny pedagóg a pedagogické asistentky sa priamo zúčastňujú na vyučovacom procese, sú prítomné na hodinách, počas prestávok  a pomáhajú deťom v akejkoľvek situácii v škole aj mimo nej

     Kde nás nájdete?

    Všade, kde sú naše deti. Na 1. aj 2. stupni školy. 

     

     Linky:

    Národný projekt POP II

    Metodicko-pedagogické centrum

    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

    Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

    Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk

    Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk

    Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk