• Súčasťou Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi je aj Školský klub detí.

          Je miestom pre oddych, relaxáciu, výchovu a vzdelávanie, rozvíjanie záujmov detí mladšieho školského veku v príjemnom prostredí. Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha v šiestich oddeleniach. Žiakom sa venujú kvalifikované vychovávateľky, ktoré vychovávajú a formujú detskú osobnosť v duchu kresťanských hodnôt, tradícií a zásad, snažia sa o korektnú spoluprácu, spokojnosť detí a rodičov, ako aj o dobré meno školy.