• Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8,

     052 01 Spišská Nová Ves

      

      

      

     https://cloud-6.edupage.org/cloud?z%3ARH6DRIZxJdMEu%2Bp6p3yC9UPTvvaaazns3MYlAFoVBuy4h%2BmVsGdrUd4ais77nKwP

      

      

      

     Školský poriadok pre žiakov

      

      

      

      

      

      

      

      

     Prerokovaný na pedagogickej rade dňa 31. 08. 2023

     Platný od 01. 09. 2023

      

      

      

      

     Milí žiaci,

      

                 Predkladám Vám školský poriadok, ktorý Vás má usmerňovať vo Vašom správaní a vzdelávaní v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda. Želám si, aby Váš pobyt, pôsobenie na jej pôde boli užitočné pre Váš duševný, telesný i duchovný rast.

     Výchova a vzdelávanie na našej škole sú budované na kresťanských zásadách.

     Celé spoločenstvo školy (žiaci, vyučujúci i ostatní školskí pracovníci, ktorí tvoria duchovnú jednotu) sa vyznačuje vzájomnou úctou, ohľaduplnosťou a láskou.

      

     Obsah

     I      Všeobecné ustanovenia. 4

     II     Organizácia vyučovania. 4

     III    Práva žiakov. 5

     IV    Povinnosti žiakov. 6

                 1        Oslovenia, pozdravy, komunikácia. 6

                 2        Prítomnosť žiakov na vyučovaní 6

                 3        Správanie sa žiakov na vyučovaní 7

                 4        Správanie sa žiakov v odbornej učebni 9

                 5        Správanie sa žiakov v telocvični 9

                 6        Správanie sa žiakov cez prestávky – prechod do učební 10

                 7        Stravovanie sa v školskej jedálni 11

                 8        Školský klub detí 11

                 9        Odchod žiakov zo školy. 11

                 10      Starostlivosť o školské zariadenia, školské potreby a prostredie školy. 12

                 11      Starostlivosť o zovňajšok a zdravie. 12

                 12      Správanie žiakov mimo školy. 12

                 13      Povinnosti týždenníkov. 13

                 14      Opravné a komisionálne skúšky. 13

     V     Práva a povinnosti rodičov a ich spolupráca so školou. 14

                 1        Práva a povinnosti rodiča (zákonného zástupcu) 14

                 2        Spolupráca zákonných zástupcov žiaka s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi 15

                 3        Spolupráca školy a rodiny. 15

                 4        Rada rodičov. 16

     VI    Výchovné opatrenia a odmeny. 16

                 1        Kritéria na hodnotenie a klasifikáciu správania. 16

                 5        Výchovné opatrenia, odmeny a ocenenia. 18

                 6        Opatrenia k prevencii a riešeniu šikanovania. 18

                 7        Opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak, alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí 20

                 8        Opatrenia proti šíreniu myšlienok rasovej intolerancie, xenofóbie v školskom prostredí 22

     VII   Záverečné ustanovenia. 22

      

      

     I       Všeobecné ustanovenia

      

     Školský poriadok upravuje podrobnosti o právach a povinnostiach žiakov v škole, o pravidlách vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom režime školy, o bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov a ich ochrane pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím, o podmienkach nakladania s majetkom školy.

      

     II      Organizácia vyučovania

      

     Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín v danom školskom roku, ktorý je prerokovaný v pedagogickej rade a schválený riaditeľkou školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec a ostatní zamestnanci.

      

     1. Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľkou školy.
     2. Začiatok vyučovania je o 8.00 hod.
     3. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, začína a končí zvonením.
     4. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 10 minútové.
     5. Veľká prestávka po druhej vyučovacej hodine je desiatová a trvá 15 minút. Prestávka po tretej vyučovacej hodine je prechádzacia a trvá 15 minút. Prestávka po piatej vyučovacej hodine trvá 5 minút pre 1. až 7. ročník a 20 minút pre 8. a 9. ročník.
     6. Začiatok vyučovania začína modlitbou Otče náš..., vyučovanie ukončujeme modlitbou Zdravas Mária... .

      

     Časové rozpätie hodín a prestávok je nasledovné:

      

     1. hod.             08:00 – 08:45

     2. hod.             08:55 – 09:40

     3. hod.             09:55 – 10:40

     4. hod.             10:55 – 11:40

     5. hod.             11:50 – 12:35

     6. hod.             12:40 – 13:25  /  12:55 – 13:40 (pre 8. a 9. ročník)

      

      

     Obedňajšia prestávka:

      

      1. stupeň – po 5 vyuč. hod.    Podľa rozvrhu hodín najneskôr po 6. vyuč. hod.
      2. stupeň – po 6. vyuč. hod.

      

     Činnosť v ŠKD:

      

     06:30 – 07:35

     11:40 – 16:30                          Podľa požiadaviek rodičov              

     III     Práva žiakov

      

     Každý žiak je Božím dieťaťom, ľudskou osobou so svojou neopakovateľnosťou a dôstojnosťou.

      

     1. Žiak má právo na vzdelanie bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu, postavenia.
     2. Žiak má právo na prístup ku vzdelávaniu.
     3. Žiak má právo na bezplatné základné vzdelanie získavanie vedomostí v rozsahu platných učebných osnov.
     4.  Žiak má právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.
     5. Žiak má právo na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním.
     6. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených zákonom.
     7. Žiak má právo na zapožičanie učebníc (okrem 1. ročníka ZŠ, ktoré sa stávajú osobným vlastníctvom žiaka) a tieto nepoškodené po ročnom užívaní vráti škole.
     8. Žiak školy má právo stravovať sa v školskej jedálni.
     9. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
     10. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
     11. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
     12. Žiak má právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov.
     13. Žiak má právo na dodržiavanie základných psychohygienických noriem vo výchovnovzdelávacom procese.
     14. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor.
     15. Žiak má právo ospravedlniť svoju nepripravenosť na vyučovaciu hodinu pred jej začiatkom zo závažného dôvodu.
     16. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
     17. Žiak má právo zvoliť si náplň prestávok, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných.
     18. Žiak má právo slobodne vyznávať svoje kresťanské náboženské presvedčenie zúčastňovať sa všetkých duchovných a náboženských akcií školy a vo svojom raste využívať priamu podporu pedagógov.
     19. Žiak má právo na zdôvodnenie klasifikácie.
     20. Žiak má právo dozvedieť sa výsledok písomnej práce s klasifikáciou a pravidlami hodnotenia najneskôr do 10 pracovných dní po napísaní práce.
     21. Žiak má právo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu požiadať o komisionálne preskúšanie v prípade pochybnosti o správnosti klasifikácie.
     22. Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. Má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne učebnice, didaktické a kompenzačné pomôcky.

      

      

      

     IV     Povinnosti žiakov

     1. Oslovenia, pozdravy, komunikácia

      

     Žiak je povinný:

     1. Zdraviť všetkých zamestnancov školy katolíckym pozdravom “Pochválený buď Ježiš Kristus“, “S Pánom Bohom“ alebo „Dobrý deň, Dobré ráno, Dovidenia“.
     2. Úradne oslovovať pedagogických zamestnancov „pán/pani učiteľ/ka, vychovávateľka a pod.
     3. Zdraviť vyučujúcich na začiatku i na konci hodiny tým, že vstane.

      

     1. Prítomnosť žiakov na vyučovaní

      

     1. Žiak prichádza do školy minimálne 15 minút pred vyučovaním (okrem dochádzajúcich) s potrebnými učebnicami a učebnými pomôckami. Oneskorené príchody začiatku vyučovania bez vážneho dôvodu sú narušením vyučovania a preto majú svoje následky.
     2. V priebehu vyučovania žiak bez súhlasu triedneho učiteľa a bez vážneho dôvodu neopúšťa areál školy.
     3. Žiak odchádza zo školy po skončení vyučovania. Ak sa stravuje v školskej jedálni, odchádza hneď po naobedovaní sa (ak nenavštevuje krúžkovú činnosť, triedy ZUŠ).
     4. Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac päť po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak jeho neprítomnosť z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
     5. Ak žiak ochorie, rodičia žiaka to oznámia škole najneskôr do 48 hodín.
     6. Po návrate do školy prinesie žiak lekárske potvrdenie alebo iný vhodný doklad. V opačnom prípade sa jeho neprítomnosť považuje za neospravedlnenú.
     7. Pri nepravidelnej školskej dochádzke je triedny učiteľ povinný poslať rodičom oznámenie, predvolať rodiča a udeliť výchovné opatrenie. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na 1 – 6 vyučovacích hodinách udelí žiakovi triedny učiteľ pokarhanie.
     8. Ak bol žiak neospravedlnene neprítomný v škole opakovane, alebo 7 – 18 vyučovacích hodín, oznámi túto skutočnosť riaditeľka školy preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka a pozve ho na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica. Riaditeľka školy udelí žiakovi pokarhanie.
     9. Za opakovanú neospravedlnenú neúčasť žiaka trvajúcu viac ako 18 vyučovacích hodín, sa zníži známka zo správania:
       • na stupeň 2 (uspokojivé)od 19 do 48 neospravedlnených vyučovacích hodín
       • na stupeň 3 (menej uspokojivé) – od 49 do 84 neospravedlnených vyučovacích hodín
       • na stupeň 4 (neuspokojivé) -  od 85 neospravedlnených vyučovacích hodín
     10. Pri posudzovaní príčin neospravedlnenej dochádzky do škola sa bude prihliadať aj na celkové správanie žiaka a predchádzajúce porušovania školského poriadku.
     11. Vzhľadom na to, že za plnenie povinnej školskej dochádzky žiaka je zodpovedný zákonný zástupca, bude za neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci, v zmysle príslušných zákonných ustanovení, podané oznámenie  o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a okresnému úradu, v ktorej územnej pôsobnosti sa obec nachádza.

      

      

     1. Správanie sa žiakov na vyučovaní

      

     1. Žiak dochádza na vyučovanie a všetky školské podujatia načas, riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku, ostatné veci má v aktovke.
     2. Žiak má triednym učiteľom určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odbornej učebni určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.
     3. Vyučovanie začíname modlitbami, prosbami a vyučovanie ukončujeme ďakovnou modlitbou alebo Zdravas Mária (Sláva Otcu).
     4. Počas vyučovania žiak sedí disciplinovane, plní uložené povinnosti, pracuje samostatne, nevyrušuje a nerozptyľuje pozornosť spolužiakov.
     5. Po prvom zazvonení je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod vyučujúceho.
     6. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne, sleduje učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
     7. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
     8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny, pričom uvedie dôvod svojej nepripravenosti. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole.
     9. Žiak má povinnosť osvojovať si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických a ostatných zamestnancov školy a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robili česť sebe i škole.
     10. Žiak ihneď oznámi príslušnému vyučujúcemu každý, aj drobný, úraz alebo zdravotný problém. Zvlášť ohľaduplne sa správa k telesne postihnutým spolužiakom a snaží sa byť im vždy nápomocný, ak to potrebujú.
     11. Žiak môže opustiť triedu, cvičebňu alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.
     12. Žiak udržuje svoje miesto a okolie v čistote a poriadku.
     13. Manipulovať s oknami, žalúziami, svetelnými vypínačmi a didaktickou technikou umiestnenou v učebniach môžu žiaci len so súhlasom učiteľa.
     14. Na vyučovaní, počas prestávok i v mimo vyučovacom čase je zakázaná akákoľvek forma šikanovania spolužiaka alebo skupiny spolužiakov akýmkoľvek spôsobom, t.j. fyzicky, slovne, zastrašovaním, krádežou a poškodzovaním vecí, manipulatívne zosmiešňujúcimi a ponižujúcimi príkazmi.
     15. Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek predmety.
     16. Vyjadrovanie žiakov katolíckej školy je kultivované, žiaci nepoužívajú hrubé neslušné výrazy, nadávky.
     17. Žiak do školy nenosí predmety, ktoré na vyučovaní nepotrebuje. Ak vyučujúci takýto predmet zistí, žiakovi ho odoberie a vráti rodičom. Cenné veci a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Pri ich odcudzení škola nemusí robiť žiadne opatrenia.
     18. Žiakom sa zakazuje: sadať na parapetné dosky, nosiť v budove nebezpečnú obuv (dreváky, topánky na vysokom opätku), opúšťať počas vyučovania školskú budovu, dlho sa zdržiavať na WC, behať a ohrozovať spolužiakov, fajčiť, používať alkohol a narkotiká, hrať o peniaze, kĺzať sa po chodbách, spúšťať sa a nakláňať sa nad zábradlím, opierať sa o vykurovacie telesá a manipulovať s nimi.
     19. Keď do triedy vstúpi dospelá osoba, žiaci sa pozdravia vstaním a sadnú si na pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy taktiež pozdravia vstaním. Na hodinách telesnej výchovy, pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy a počas písania kontrolných prác sa žiaci nezdravia.
     20. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci výlučne vybavujú prostredníctvom triedneho učiteľa. 
     21. Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku, v škole v prírode dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. Dodržiavajú určené termíny miesta a času sústredenia.
     22. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľka školy okamžite vylúči žiaka z výchovy a vzdelávania jeho umiestnením do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.
     23. Na škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog :
     1. vstup do budovy cudzím osobám sa zakazuje. Je možný so súhlasom vedenia školy iba po predchádzajúcom telefonickom dohovore;
     2. učitelia, pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešíria drogy alebo iné omamné látky,
     3. v prípade podozrenia situáciu riešia v úzkej spolupráci s vedením školy,
     4. vedenie školy v prípade podozrenia, že u žiaka ide o závažnú otravu nelegálnou drogou či inou látkou, zabezpečí pre postihnutého žiaka prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, o čom okamžite informuje zákonného zástupcu žiaka. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberajú zdravotnícki pracovníci. V prípade neprimeraného či neovládateľného agresívneho správania žiaka poskytne zamestnancom školy asistenciu polícia.
     1.  Žiakom sa prikazuje:
      1. zúčastňovať sa školení a poučení uskutočňovaných školou,
      2. dodržiavať predpisy a pokyny BOZ, s ktorými boli riadne a preukázateľne i. oboznámení,
      3. oznamovať triednemu učiteľovi všetky chyby a nedostatky, ktoré ohrozujú i. bezpečnosť,
      4. používať predpísané ochranné pracovné prostriedky,
      5. do zborovne, telocvične, a odborných učební môžu žiaci vstupovať iba  v sprievode vyučujúceho!!
     2. Žiak pred začiatkom vyučovania vypne svoj mobilný telefón. Mobilný telefón môže zapnúť na vyučovacej hodine len so súhlasom učiteľa.

      

     1. Správanie sa žiakov v odbornej učebni

      

     1. Žiaci prichádzajú do učebne organizovane pod vedením učiteľa.
     2. V učebni žiaci sedia na miestach podľa pokynov vyučujúceho.
     3. Každý žiak je povinný šetrne zaobchádzať s výpočtovou didaktickou technikou a s ostatným zariadením učebne, dodržiavať pravidlá bezpečnosti, nemanipulovať so zariadením učebne.
     4. Inštalovať, ukladať program a súbory môžu žiaci len po prechádzajúcom súhlase vyučujúceho.
     5. Žiak využíva pripojenie na internet len na svoje vzdelávanie a získavanie informácií súvisiacich s vyučovacím procesom.
     6. Každé úmyselné alebo z nedbanlivosti spôsobené poškodenie programov alebo výpočtovej techniky je žiak povinný nahradiť.
     7. Žiakom sa zakazuje manipulovať s počítačmi a didaktickou technikou bez povolenia vyučujúceho.
     8. Akékoľvek technické problémy je žiak povinný ihneď oznámiť vyučujúcemu.
     9. Žiak si berie do učebne pomôcky podľa pokynu vyučujúceho.
     10. Pred odchodom z učebne učiteľ dbá na to, aby si každý žiak vypol počítač, upratal svoje miesto, zasunul stoličku.
     11. Službukonajúci žiak zotrie tabuľu a pomôže učiteľovi s pomôckami.
     12. Učiteľ po každej vyučovacej hodine skontroluje poriadok a čistotu v učebni a taktiež, či sú vypnuté všetky počítače a ostatná didaktická technika.
     13. Učebňu žiaci opúšťajú organizovane pod vedením vyučujúceho. 
     14. Po odchode z učebne vyučujúci učebňu uzatvorí.

      

     1. Správanie sa žiakov v telocvični

      

     1. Na hodinu telesnej výchovy čakajú žiaci vyučujúceho šatniach, prípadne na vopred určenom mieste v budove školy.
     2.  Do priestorov šatne odchádzajú žiaci disciplinovane.
     3. Vyučujúci počas vyučovacej hodiny z priestorov telocvične, kde žiaci vykonávajú telovýchovnú činnosť, sa nesmie v žiadnom prípade vzdialiť a nechať žiakov bez dozoru.
     4. Vstup do telocvične je zásadne povolený iba v sprievode vyučujúceho v predpísanom úbore.
     5. Potrebné cvičebné náradie vydáva príslušný vyučujúci.
     6. Bez vedomia vyučujúceho nemajú žiaci prístup do kabinetu TSV.
     7. Pri cvičebnom procese používajú žiaci iba tie cvičebné náčinia, ktoré sú potrebné k danej činnosti, zaobchádzajú s nimi opatrne, prípadné poškodenie oznámia ihneď vyučujúcemu.
     8. Žiaci pri telovýchovnom procese majú určené svoje stanovište, ktoré nemôžu bez povolenia vyučujúceho opustiť. Nesmú vyliezať na iné náradie, s ktorými nesúvisí ich činnosť, aby neprišlo k úrazu.
     9. Žiaci sú oboznámení s pomocou a záchranou pri jednotlivých prvkoch a musia ich bezpodmienečne robiť
     10. Úmyselné poškodenie telovýchovného náradia a náčinia musí zákonný zástupca žiaka nahradiť. Všetky presuny na cvičisku robia žiaci pod vedením vyučujúceho pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov.
     11. Oslobodení žiaci z hodiny TSV majú o tom potvrdenie od príslušného pediatra, rozhodnutie riaditeľa školy, na telovýchovnom procese sa zúčastňujú.
     12. Žiak, ktorý z rôznych dôvodov na hodine TSV nemôže cvičiť, predloží vyučujúcemu písomné potvrdenie (zápis v ŽK) od príslušného lekára, prípadne rodiča.
     13. Po skončení vyučovacej hodiny žiaci podľa pokynov vyučujúceho upracú jednotlivé telocvičné náradia a pomôcky na svoje miesta.
     14. Žiaci odchádzajú z cvičebne opäť pod vedením príslušného vyučujúceho.
     15. Vyučujúci po skončení vyučovacej hodiny cvičebňu uzatvorí.

      

     1. Správanie sa žiakov cez prestávky – prechod do učební

      

     1. Počas malých prestávok a desiatovej prestávky zostávajú žiaci vo svojich triedach, pripravujú sa na nasledujúcu vyučovaciu hodinu.
     2. Žiakom je dovolené prejsť do inej triedy so súhlasom učiteľa konajúceho službu za účelom požičania pomôcok.
     3. Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov, je zakázané rozhadzovať odpadky po chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.
     4. Presun žiaka na krúžky je samostatný, v zodpovednosti vedúcich záujmových útvarov a zákonných zástupcov (v prípade ZUŠ).
     5. Na záujmový útvar žiaci čakajú na vyučujúceho v školskej šatni, resp. na vopred dohodnutom mieste

      

      

     1. Stravovanie sa v školskej jedálni

      

     1. Žiaci sú povinní zaplatiť za stravu v termíne stanovenom vedúcou školskej jedálne. V prípade, že niekto nezaplatí včas, nemá nárok na obed.
     2. Správanie žiakov v školskej jedálni usmerňuje vnútorný poriadok školskej jedálne a učiteľ vykonávajúci službu.
     3. V prípade nevhodného správania sa v školskej jedálni môže byť žiak z nej vykázaný do priestorov areálu školy a stravu dostane ako posledný, resp. podľa rozhodnutia učiteľa konajúceho službu.
     4. V školskej jedálni je zakázané zdržiavať sa žiakom, ktorí sa nestravujú. Výnimku povoľuje učiteľ konajúci službu.
     5. Do školskej jedálne prichádzajú žiaci po ukončení vyučovania, z ŠKD v sprievode vychovávateľky pokojne, disciplinovane a usporiadane.
     6. Žiaci, ktorí prichádzajú do školskej jedálne si umyjú ruky. Čakajú v rade, nepredbiehajú sa a zachovávajú ticho. Rešpektujú pokyny učiteľov.
     7. Žiaci po vstupe do školskej jedálne si zoberú tanier, príbor. Pomaly zaujmú voľné miesta za stolmi podľa určenia službu konajúceho učiteľa, pomodlia sa sadnú si a po nabratí polievky obedujú. Použitý tanier odnesú pomaly k určenému okienku. Žiak za stolom sa nerozpráva, na stoličke sa nehojdá, konzumuje obed.
     8. Po naobedovaní žiak ihneď vstane, krátkou modlitbou poďakuje za jedlo, zasunie stoličku a odnáša použitý tanier a príbor k určenému okienku.
     9. Službu nad žiakmi vykonávajú učitelia. Dbajú na dodržiavanie tohto poriadku a bezpečnosti všetkými stravníkmi.

      

     1. Školský klub detí

      

     Školský klub detí sa riadi Školským poriadkom školského klubu detí.

      

     1. Odchod žiakov zo školy

      

     1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.
     2. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu. Žiaci sa na chodbe zoradia a pod vedením učiteľa odídu do šatne. Tam sa žiaci preobujú a pod dozorom vyučujúceho opustia školskú budovu.
     3. Žiak je povinný opustiť školský areál. Škola nenesie zodpovednosť za žiaka, ktorý porušil toto nariadenie.
     4. Za žiakov navštevujúcich ŠKD preberá plnú zodpovednosť vychovávateľka, ktorá si žiakov preberie po poslednej vyučovacej hodine od vyučujúceho. Odovzdaním končí zodpovednosť učiteľa za žiaka.

      

     1. Starostlivosť o školské zariadenia, školské potreby a prostredie školy

      

     1. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. Ak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí učebnice, učebné pomôcky alebo iný školský majetok, jeho rodičia alebo zákonný zástupca sú povinní túto škodu nahradiť v plnej hodnote (Školský zákon § 144, odsek 7, písmeno e). Ak sa nezistí vinník, vzniknutú škodu nahradí celý kolektív triedy.
     2. Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu, musí poškodenie uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť ako novú.
     3. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponechá a odovzdá ich na tej škole, kde ukončí školský rok.
     4. Kolektívy tried sa v triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru triedy.
     5. Poškodenie majetku v správe školy rieši triedny učiteľ so zákonným zástupcom, ktorý je povinný škodu nahradiť.

      

     1. Starostlivosť o zovňajšok a zdravie

      

     1. Žiak chodí do školy čisto a primerane veku oblečený. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezuviek bez čiernej podrážky .
     2. Na hodiny výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania, technickej výchovy a telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný a športový úbor.
     3. Fajčenie a používanie zdraviu škodlivých omamných látok je prísne zakázané!
     4. Šírenie legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí je prísne zakázané!
     5. Ak žiak ochorie alebo sa zdržuje v prítomnosti osôb, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu, oznámi túto skutočnosť ihneď zákonný zástupca žiaka riaditeľovi školy.
     6. V prípade, že sa žiak necíti zdravotne v poriadku počas vyučovania, ohlási to ihneď vyučujúcemu.
     7. Vylučuje sa farbenie vlasov, make-up, neprimerané lakovanie nechtov, neprimeraná dĺžka nechtov (gélové alebo iné umelé nechty), piercing, viaceré náušnice v jednom uchu, extravagantné náušnice.
     8. Zakazujú sa odevy s neprimerane veľkými výstrihmi, s tenkými ramienkami, odhaľujúce brušnú časť tela, chrbát s aplikáciami, ktoré sú proti spoločenskej etike prezentujúce hanlivé alebo neslušné nápisy, odevy neprimerane krátke a priesvitné. Mať počas celého vyučovania vhodne upravené vlasy, dlhé vlasy zopnuté tak, aby nezakrývali tvár a nepadali do očí.

      

     1. Správanie žiakov mimo školy

      

     1. Na školských výletoch a akciách mimo školy sa žiaci správajú spôsobom, ktorý robí česť našej škole.
     2. Žiaci sú povinní slušne sa správať aj v mimo vyučovacom čase, počas voľných dní a školských prázdnin.
     3. Žiak je zdvorilý voči všetkým dospelým osobám, najmä chorým ľudom a ženám.
     4. Chránia si svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov, dbajú o bezpečnosť na ulici a dodržujú dopravné predpisy.
     5. Žiaci základnej školy navštevujú podujatia vhodné pre mládež do 15 rokov. Vo večerných hodinách sa na verejných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach zúčastňujú iba v sprievode rodičov alebo inej dospelej osoby.
     6. Používanie akýchkoľvek drog, omamných látok, liehových nápojov a fajčenie je i v mimo vyučovacom čase zakázané!
     7. Žiak je opatrný pri styku s neznámymi ľuďmi, neberie od nich vecné dary a pozornosti, nesadá si do auta k cudzím a včas sa zdôverí s ťažkosťami tomu učiteľovi, ktorému dôveruje.
     8. Do kostola nie je možné nosiť mobilný telefón, ak ho má žiak s povolením vzhľadom na súrny prípad, v kostole ho musí mať vypnutý.
     9. Žiaci nenosia do kostola šiltovky, čiapky a šatky. V kostole sedia žiaci so svojimi učiteľmi postupne od najnižších ročníkoch až po najvyššie ročníky. Na sv. omši sa žiaci majú správať podľa pravidiel spytovania svedomia, byť pozorní, nerozprávať, nerozptyľovať spolužiakov a dodržiavať eucharistický pôst (jedlo, pitie, žuvačka).

      

     1. Povinnosti týždenníkov

      

     Triedny učiteľ určuje dvoch žiakov ako týždenníkov, ktorí majú nasledovné povinnosti:

      

     1. Na začiatku hodiny hlásia mená chýbajúcich spolužiakov.
     2. Neprítomnosť vyučujúceho oznámia po 5 minútach po zazvonení v zborovni školy, riaditeľni, alebo v kancelárii zástupkyne riaditeľky.
     3. Vetrajú triedu cez prestávky.
     4. Udržujú triedu i tabuľu počas celého vyučovania v čistote.
     5. Zabezpečujú kriedy, fixy, na začiatku vyučovania.
     6. Po poslednej hodine sú zodpovední za zatvorenie vody, zhasnutie svetiel, zotretie tabule špongiou, za upratanie triedy, okná nechávajú otvorené.

      

     1. Opravné a komisionálne skúšky

      

     1. Žiak 5. – 9. ročníka, ktorý má na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov, môže so súhlasom riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.
     2. Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň hlavných prázdnin. Termín určí riaditeľ školy. Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravné skúšky, riaditeľ školy umožní vykonať opravné skúšky najneskôr do 15. septembra. Do toho času žiak navštevuje podmienečne najbližší vyšší ročník.
     3. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom nedostatočný.
     4. Komisionálne skúšky vykonáva žiak v týchto prípadoch:
     • ak je skúšaný v náhradnom termíne,
     • keď koná opravné skúšky,
     • ak sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
     • ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže požiadať o preskúšanie do 3 dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie,
     • ak je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,
     • pri individuálnom vzdelávaní (podľa § 24 školského zákona),
     • v prípade, že plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí a zákonný zástupca požiada o jej vykonanie.

      

     1. Komisia pre komisionálne skúšky je trojčlenná. Skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľka alebo ňou poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre daný alebo príbuzný predmet.
     2. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie v deň konania skúšky. Tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.

      

      

      

     V      Práva a povinnosti rodičov a ich spolupráca so školou

      

     1. Práva a povinnosti rodiča (zákonného zástupcu)

      

     Rodič ako zákonný zástupca má právo:

      

     1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona.
     2. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a so školským poriadkom.
     3. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánu školskej samosprávy.
     4. Byť informovaný o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojho dieťaťa.
     5. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.
     6. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.

      

      

      

     Rodič ako zákonný zástupca je povinný:

      

     1. Vytvoriť pre svoje dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie si školských povinností.
     2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
     3. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch a iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh výchovy a vzdelávania
     4. Dbať na kultúrne a sociálne zázemie svojho dieťaťa.
     5. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
     6. Prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky včas a dbať o to, aby dieťa prichádzalo do školy pravidelne a včas.
     7. Oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu, ak sa jeho dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní.
     8. Ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa v škole najneskôr do troch dní. V odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenie jeho neprítomnosti.
     9. Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov školy a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a povolené riaditeľkou školy, alebo jej zástupkyňou.
     10. Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.

      

     1. Spolupráca zákonných zástupcov žiaka s vedením školy, triednym a ostatnými učiteľmi

      

     Stretnutie zákonného zástupcu žiaka s riaditeľstvom školy a s učiteľmi je možné iba po skončení vyučovania. Vo výnimočných prípadoch cez prestávky alebo na pozvanie učiteľom v určený čas.

      

     1. Spolupráca školy a rodiny

      

     1. Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka.
     2. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka (ŽK) a elektronická ŽK, v ktorej budú známky aktualizované denne, najneskôr do konca týždňa. Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy.
     3. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly.
     4. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.
     5. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší rozhovor s rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva v rodine.

      

     1. Rada rodičov

      

     1. Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov sa dobrovoľne združujú v Rade rodičov školy.
     2. Rada rodičov je významnou formou aktívnej účasti rodičov na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení školy a výchovných zariadení.
     3. Úlohou Rady rodičov je poskytovať škole pomoc verejnoprospešnou prácou svojich členov:
     • predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia,
     • poskytovať škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimo triednych výchovných podujatí ,
     • plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy,
     • pomáhať škole pri spolupráci so spoločenskými organizáciami
     • podporovať úsilie učiteľov o vedomosti žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov, o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne,
     • pomáhať škole pri výchove žiakov, predovšetkým v mimo triednej a mimoškolskej činnosti, venovať starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania,
     • pomáhať riešiť prípady žiakov s výchovnými problémami,
     • spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi.

      

     1. Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.

      

     VI     Výchovné opatrenia a odmeny

      

     1. Kritéria na hodnotenie a klasifikáciu správania
      1. Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka a  školského poriadku počas hodnotiaceho obdobia. Učitelia pritom využívajú najmä pozitívnu motiváciu.
      2. Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek:
       1. pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin; návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade,
       2. opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu stupňa zo správania.

     Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení:

     - napomenutie od triedneho učiteľa,

     - pokarhanie od triedneho učiteľa,

     - pokarhanie od riaditeľa školy,

     - znížená známka zo správania na stupeň 2 – uspokojivé,

     - znížená známka zo správania na stupeň 3 – menej uspokojivé,

     - znížená známka zo správania na stupeň 4 – neuspokojivé.

     Opatrenia budú udelené podľa závažnosti priestupkov. Hierarchia sankcií nemusí byť dodržaná.

     3.    Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.

     Pokarhanie triednym učiteľom udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľky po prerokovaní na pedagogickej rade.

     Pokarhanie  riaditeľom školy udeľuje riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade.

     4.    O udelení výchovného opatrenia informuje škola preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu.

     Pochvaly a iné ocenenia, výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka.

     5.    Ak žiak svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania a narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovu a vzdelávanie, riaditeľ môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca a bezodkladne privolá zákonného zástupcu žiaka, zdravotnú pomoc a policajný zbor. (§ 58, ods.3).

     6.    Hodnotenie správania začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (s poruchami pozornosti, s poruchami správania) sa posudzuje s prihliadnutím na jeho druh zdravotného znevýhodnenia v úzkej spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie alebo so školským špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom žiaka.

     7.    Správanie žiaka sa  klasifikuje týmito stupňami:

     1.  – veľmi dobré,
     2.  – uspokojivé,
     3.  – menej uspokojivé,
     4.  – neuspokojivé.

     8.    PRIESTUPKY žiakov a ich roztriedenie pri porušení Školského poriadku s následným udelením výchovných opatrení na posilnenie disciplíny a zníženia stupňa zo správania.


     Riaditeľka školy po prerokovaní a následnom schválení na Pedagogickej rade školy dňa 31.08.2023 s cieľom zjednotenia hodnotenia a klasifikácie správania

     predkladá

     žiakom a ich zákonným zástupcom druhy priestupkov pri nedodržaní pravidiel správania Školského poriadku školy počas školského roku.

      

     Stupeň 1 (veľmi dobré)

     Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení.

      

      

     P.č.

     Udelené výchovné
     opatrenie

     Druh, názov priestupku

     1.

     Zápis do
     klasifikačného
     záznamu

     bežné priestupky: opakované zabúdanie učebných pomôcok, opakované vyrušovanie, úmyselné znečisťovanie prostredia, nadávky spolužiakom a neslušné vyjadrovanie, poškodzovanie školského majetku

     2.

     Napomenutie triednym
     učiteľom
     (písomné)

     navrhuje ho triedny učiteľ (aj na podnet ostatných vyučujúcich) po prerokovaní na Pedagogickej rade, ide o 3-krát opakovaný bežný priestupok, podvod a vedomé klamanie učiteľa, opakované narúšanie spolužitia v triede

     3.

     Pokarhanie triednym
     učiteľom
     (písomné)

     navrhuje ho triedny učiteľ (aj na podnet ostatných vyučujúcich) po prerokovaní na Pedagogickej rade, ide o opakované bežné priestupky ak ani po predchádzajúcom
     opatrení nedôjde k náprave, prejavy šikanovania spolužiakov, úmyselné vyvolávanie konfliktov medzi spolužiakmi (bitky), do 6 neospravedlnených hodín

     4.

     Pokarhanie riaditeľom
     školy
     (písomné)

     navrhuje ho triedny učiteľ (aj na podnet ostatných vyučujúcich) po prerokovaní na Pedagogickej rade,

     vzájomné bitky a úmyselné ubližovanie, vedomá krádež,
     opakované vyššie uvedené priestupky, sťažnosti na správanie žiakov na verejnosti, prínos pornografie, zistenie užívania omamných látok, požívanie nealkoholického piva, energetických nápojov, od 7 do 18 neospravedlnených hodín     PRIESTUPKY ŽIAKOV,  PO KTORÝCH BUDE NASLEDOVAŤ ZNÍŽENIE STUPŇA ZO SPRÁVANIA:

     Navrhuje ho triedny učiteľ po prerokovaní na pedagogickej rade a podľa potreby s rodičom žiaka.

     P.č.

     Znížený stupeň klasifikácie zo správania

     Druh, názov priestupku

     5.

     Znížený stupeň zo správania 2 (uspokojivo)

     Žiak sa závažnejšie previní jednotlivo:
     - opakovaná bitka
     - sústavné napádanie spolužiakov
     - úmyselné ublíženie na zdraví
     - neprispieva ku korektným vzťahom medzi spolužiakmi
     - prínos pornografie a jeho propagácia
     - fajčenie a požívanie alkoholických nápojov v škole

     - výstredný zovňajšok
     - výtržnosť na verejnosti vyšetrovaná políciou
     - prínos pyrotechniky
     - opakované šikanovanie spolužiakov
     - opakované menej závažne previnenia vo vyšších bodoch (ak nedošlo k náprave)
     - opakované sťažnosti na správanie sa žiaka na verejnosti
     - záškoláctvo a neospravedlnené hodiny (od 19- 48 hodín)

     Je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť.

     6.

     Znížený stupeň
     zo správania 3
     (menej uspokojivé)

      

     - správanie žiaka v škole i mimo nej je sústavne v rozpore s pravidlami správania a ustanoveniami Školského poriadku (opakované neospravedlnené hodiny, ohrozovanie zdravia iných, požívanie alkoholu, drog, finančné a materiálne vydieranie spolužiakov, osočovanie a vyhrážanie zamestnancom školy,  krádeže, fyzické a psychické napádanie, týranie spolužiakov)

     - záškoláctvo a neospravedlnené hodiny (49 do 84 hodín)

     7.

     Znížený stupeň
     zo správania 4
     (neuspokojivé)

     - žiak sústavne porušuje pravidlá správania a Školský poriadok
     - zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných spolužiakov (vážne konflikty so zákonom, ohrozovanie mravnosti spolužiakov).

     - záškoláctvo a neospravedlnené hodiny (nad 85 hodín)

      

      

      

      

     Napomenutie a pokarhanie sa udelí pred kolektívom triedy alebo školy.

      

     2. Výchovné opatrenia, odmeny a ocenenia

      

     Výchovné opatrenia a odmeny sa udeľujú podľa platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ

      

     3. Opatrenia k prevencii a riešeniu šikanovania

      

     Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo skupiny žiakov, ktorých zámerom je ublížiť, ohroziť alebo zastrašovať iného žiaka alebo skupinu žiakov. Ide o cielené a opakované použitie násilia alebo hrozbu použitia násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Prejavuje sa v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví obete šikanovania.

      

      

     Vo vzťahu k spolužiakom sa žiak dopustí vážneho priestupku vtedy, ak svojím správaním opakovane a cielene:

      

      1. iného žiaka fyzicky napadne alebo sa mu vyhráža fyzickým napadnutím,
      2. úmyselne poškodí jeho majetok,
      3. zničí výsledok jeho školskej práce (výrobok, výkres a pod.),
      4. slovne ho poníži a urazí (posmech, pokorujúca prezývka, nadávka, hrubý žart, neoprávnená kritika, výsmech),
      5. násilne mu odoberie jeho majetok alebo vec zapožičanú školou (jedlo, peniaze, oblečenie, školské veci a pod.)
      6. núti ho robiť to, čo mu môže ublížiť, ponížiť ho, za čo môže byť potrestaný,
      7. zámerne ho vyčlení z kolektívu, ignoruje ho a navádza iných, aby sa k nemu správali podobne,
      8. zlomyseľne ho obťažuje, prenasleduje, s jasným úmyslom fyzicky alebo psychicky ho týrať,
      9. použije voči spolužiakovi žiakovi kyberšikanovanie.

      

     Metódy riešenia šikanovania školou

      

     1. Zaistenie ochrany obetiam.
     2. Rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou, s agresormi.
     3. Nájdenie vhodných svedkov (individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami) NIKDY NEKONFRONTOVAŤ OBETE A AGRESOROV!!! Zabránenie agresorom krivo vypovedať, izolovanie, neumožnenie dohody na spoločnej výpovedi.
     4. Kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov.
     5. Kontaktovanie CPPaP alebo diagnostického centra.
     6. Poskytnutie podpory obeti.

      

      

     Opatrenia

      

     Pre obete:

     1. Odporúčanie rodičom obetí vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť.
     2. Zorganizovanie skupinového intervenčného programu riaditeľkou školy v spolupráci s CPPaP.

      

     Pre agresorov:

     1. Odporúčanie rodičom agresorov vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť .
     2. Udelenie výchovného opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľkou školy, zníženie známky zo správania.
     3. Preloženie žiaka do inej triedy (ak to podmienky školy dovoľujú).

      

     V mimoriadnych prípadoch:

     1. odporučenie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do príslušného diagnostického centra alebo liečebno-výchovného sanatória,
     2. oznámenie príslušnému ÚPSVaR – odbor sociálno-právnej ochrany detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletých v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,
     3. oznámenie príslušnému útvaru policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.

      

     Spolupráca školy s rodičmi žiakov

     1. Pri podozrení zo šikanovania škola predvolá zákonných zástupcov obete i agresorov na pohovor s riaditeľkou školy v prítomnosti výchovného poradcu alebo koordinátora prevencie, z ktorého sa vyhotoví písomný zápis.
     2. Upozorní rodičov, aby sledovali možné príznaky šikanovania a ponúkne im pomoc.
     3. Zabezpečí taktný prístup a zachovanie dôvernosti informácií zo strany pedagogických zamestnancov.

      

     Spolupráca školy s inými inštitúciami

     V rámci prevencie šikanovania škola úzko spolupracuje s:

     1. CPPPaP,
     2. riadi sa opatreniami a odporúčaniami Štátnej školskej inšpekcie a CPPPaP,
     3. pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu je riaditeľ školy povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru policajného zboru, orgánu sociálno-právnej ochrany.

      

     4. Opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak, alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí

      

     Prevencia drogových závislostí v rezorte školstva vychádza z článku 33 Dohovoru o právach dieťaťa a Európskej protidrogovej stratégie. Týka sa realizácie preventívnych opatrení na úrovni škôl a školských zariadení, priorít rezortu školstva, výchovno-vzdelávacích projektov a programov. Článok 33 Dohovoru o právach dieťaťa hovorí, že každé dieťa má právo na ochranu pred používaním narkotík a psychotropných látok a pred zapojením do ich výroby a distribúcie. Žiakovi je zakázané prechovávať a užívať legálne (tabak a alkohol) a nelegálne návykové látky v škole, v areáli školy, na akciách organizovaných školou. Pedagogický zamestnanec má právo skontrolovať žiakovi batožinu pred odchodom žiakov na školský výlet (exkurziu, plavecký výcvik a pod.) za účelom kontroly, či sa v nej nenachádzajú alkoholické nápoje, drogy a iné omamné látky.

      

     Na zistenie alkoholu a iných návykových látok sú oprávnení aj príslušníci policajného orgánu podľa § 5 Zákona 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.

      

     Postup pri riešení požitia alkoholu:

     1. Škola kontaktuje zákonného zástupcu žiaka.
     2. Po súhlase zákonného zástupcu žiaka riaditeľka školy vyzve žiaka k dychovej skúške prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi.
     3. Pri skúške sú prítomní svedkovia – napr. ďalší pedagogickí zamestnanci.
     4. skúške sa vyhotoví zápisnica, ktorú každý z prítomných podpíše.
     5. Zápisnica sa pošle zákonnému zástupcovi žiaka.
     6. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi sa udelí výchovné opatrenie.
     7. Výsledok riešenia priestupku sa oznámi zákonnému zástupcovi žiaka.
     8. Škola kontaktuje CPPPaP v Spišskej Novej Vsi
     9. V prípade, ak žiak sa odmietne podrobiť sa dychovej skúške alebo zákonný zástupca nesúhlasí s vykonaním dychovej skúšky, spíše sa o tejto udalosti zápisnica v prítomnosti svedkov, kde sa uvedú klinické príznaky, ktoré vedú k podozreniu, že žiak požil alkoholický nápoj. V prípade odmietnutia dychovej skúšky sa postupuje podľa bodu
     10. O žiakovi sa rozhoduje tak ako v prípade požitia alkoholu. Pedagogická rada rozhodne o postihu žiaka. Zápisnica je zaslaná rodičom, podobne ako aj rozhodnutie o sankcii.
     11. Pri stave opitosti, kedy je žiak ohrozený na živote, ohrozuje svoje okolie alebo narušuje vyučovanie, je privolaná rýchla zdravotnícka pomoc, zákonný zástupca, prípadne aj polícia.
     12. Priestupok bude prerokovaný pedagogickou radou a výsledok riešenia oznámený zákonnému zástupcovi žiaka. Škola kontaktuje CPPPaP.

      

      

      

     Postup pri riešení fajčenia:

     1. O poručení školského poriadku sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní svedkovia.
     2. O porušení školského poriadku sa pošle oznam zákonnému zástupcovi žiaka.
     3. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a uloží sa výchovné opatrenie.
     4. Rozhodnutie pedagogickej rady o uloženom výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.
     5. Škola kontaktuje CPPPaP.

      

     Postup pri riešení prechovávania legálnych návykových látok:

     1. Pri nájdení legálnej návykovej látky (alkohol a tabak) u žiaka sa o tejto situácii spíše zápisnica, ktorá bude zaslaná zákonnému zástupcovi žiaka.
     2. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží výchovné opatrenie.
     3. Rozhodnutie pedagogickej rady o uloženom výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.

      

     Postup pri riešení užívania iných návykových látok:

     1. Pedagogický pracovník pri podozrení, že žiak je pod vplyvom nelegálnych návykových látok, alebo ich užíva, kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a príslušné oddelenie Policajného zboru SR.
     2. O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.
     3. V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku v pedagogickej rade a uloženie výchovného opatrenia.
     4. Rozhodnutie pedagogickej rady o uloženom výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.
     5. Škola kontaktuje CPPPaP.

      

     Postup pri riešení prechovávania nelegálnych návykových látok:

     1. Pedagogický pracovník vyzve podozrivého žiaka k vyloženiu návykovej látky z osobných vecí, nedotýka sa jej a okamžite kontaktuje príslušné oddelenie Policajného zboru SR a zákonného zástupcu žiaka.
     2. O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.
     3. Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží výchovné opatrenie.
     4. Rozhodnutie pedagogickej rady o uloženom výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.
     5. Škola kontaktuje CPPPaP.

      

     Preventívne opatrenia školy proti užívaniu a šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školách a činnosť prevencie riadi na úrovni primárneho, nižšieho sekundárneho vzdelávania a ŠKD koordinátor prevencie, ktorý sa zúčastňuje aj odborných prednášok a seminárov. V spolupráci s odborníkmi navrhuje a realizuje aktivity v oblasti prevencie. Škola spolupracuje s odborníkmi z praxe: CPPPaP, PZ SR, Mestská polícia, RÚVZ, lekári.

      

      

     5. Opatrenia proti šíreniu myšlienok rasovej intolerancie, xenofóbie v školskom prostredí

      

     1. Žiakom je zakázané akýmkoľvek spôsobom (symbolmi, nápismi, slovne) v škole propagovať myšlienky rasovej intolerancie, xenofóbie.
     2. Pedagogickí pracovníci školy majú vhodným spôsobom v rámci vyučovania pôsobiť na žiakov pri rozvoji ich osobnosti s akcentom na ideu rasovej znášanlivosti.
     3. Pedagogickí pracovníci a hlavne triedni učitelia budú monitorovať propagovanie týchto myšlienok (nápisy na laviciach, na odeve žiakov a iné) a budú prijímať účinné výchovné opatrenia.

      

      

     VII    Záverečné ustanovenia

      

     1. Zmeny a doplnky vnútorného poriadku školy schvaľuje riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade, pracovných poradách, po pripomienkovaní v Rade rodičov.
     2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so „Školský poriadkom školy“ žiakov triedy  (je potrebné viesť evidenciu s podpisom žiakov), ako aj ich rodičov.
     3. Školský poriadok školy nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2023.

      

      

      

                                                                                                       

                                                                                                         Mgr. Slavomíra Michlíková

                                                                                                                     riaditeľka školy