• Správa

     o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

     Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

      

     Základné identifikačné údaje

     Názov školy

     Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves

     Adresa školy

     Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves

     Telefón

     053/4188831

     E-mail

     riaditelzscam@gmail.com

     WWW stránka

     zsmarkusnv.edupage.org

     Zriaďovateľ

     Rimskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

      

     Vedúci zamestnanci školy

      

     Meno a priezvisko

     Telefón

     Služ. mobil

     e-mail

     Mgr. Slavomíra Michlíková

     053 41 88830

     0940629072

        riaditelzscam@gmail.com

     ZRŠ

     Mgr. Monika Stanková

     053 41 888 33

      

     zastupkynemidi@gmail.com

      

     Rada školy

      

     Titl., priezvisko, meno

     predseda

     Mgr. Vratislav Pollák

     pedagogickí zamestnanci

     Mgr. Dana Muránska

     nepedagogic. zamestnanci

     Marta Kožušková

     zástupcovia rodičov

     Ing. Vladimír Gburík

      

     MUDr. Štefan Novysedlák

      

     Mgr. Mária Grečková

      

     Jana Valachová

     zástupcovia zriaďovateľa

     Mgr. Slavomír Gallik

      

     PaedDr. Mária Macková

      

     Mgr. Alžbeta Pačnárová

      

     PaedDr. Daniela Bartošová

      

     Poradné orgány školy

     Názov MZ a PK

     Vedúci

     Zastúpenie predmetov

     MZ roč. 1.- 4.

     PaedDr. Dana Fľaková

     predmety roč. 1. - 4.

     PK spoločenskovedných  a výchovných predmetov

     Mgr. Dana Muránska

     slovenský jazyk, dejepis, anglický jazyk, nemecký jazyk, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, svet práce, občianska náuka, technika

     PK prírodovedných predmetov

     Mgr. Beáta Čujová

     matematika, informatika, chémia, fyzika, biológia, geografia

     MZ VMV

     Bc. Jana Klingová

      ŠKD

     Výchovná poradkyňa

     PaedDr. Renáta Štiavnická

      

     Riaditeľka školskej jedálne

     Ivana Salajová

      

      

     Údaje o počte žiakov

     Počet žiakov školy: 310 (k 30. 6. 2020)

     Počet tried: 15

     Podrobnejšie informácie:

     Ročník:

     1.

     2.

     3.

     4.

     5.

     6.

     7.

     8.

     9.

     Spolu

     počet tried

     2

     2

     2

     2

     2

     1

     1

     2

     1

     15

     počet žiakov

     42

     39

     41

     42

     39

     27

     23

     31

     26

     310

     z toho ŠVVP

      

     1

     2

     6

     1

     1

     2

     4

     2

     19

     z toho v ŠKD

     40

     39

     30

     25

      

      

      

      

      

     134

      

     Zapísaní žiaci ZŠ

     Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat  45 / 22

     Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat  42/21

     Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat  3/1

      

     Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020

      

     Nižší ročník

     5.roč.

     6.roč.

     7.roč.

     8.roč.

     9.roč.

     Spolu

     Počet žiakov

      

      2

      

      

      

      26

      28

      

     Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

      

     Gym (8.roč.)

     Gym (4.roč.)

     SOŠ

     Spolu

     prihlásení

      4

      10

      16

      30

     prijatí

      2

      10

      16

      28

     % úspešnosti

      50%

      100%

      100%

      93%

      

     Klasifikácia tried

     Na základe rozhodnutia pedagogickej rady zo dňa 20. 4. 2020 a usmernenia           na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. 4. 2020, vydaného MŠVVaŠ SR bude hodnotenie absolvoval namiesto hodnotenia známkou    v týchto predmetoch a ročníkoch:

     - výtvarná výchova - 2. - 9. ročník

     - hudobná výchova - 2. - 9. ročník

     - pracovné vyučovanie – 3.- 4. ročník

     - informatika - 3. - 4. ročník

     - telesná výchova - 2. - 9. ročník

     - technika - 5. - 9. ročník

     - občianska náuka - 6. - 9. ročník

     - katolícke náboženstvo – 2. – 9. ročník

     V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizovali formou slovného hodnotenia.

       

     Trieda

     ANJ

     BIO

     DEJ

     FYZ

     GEG

     CHE

     INF

     MAT

     NEJ

     PDA

     PVO

     SJL

     SPR

     THD

     VLA

     I.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1

      

      

     I.B

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1

      

      

     II.A

     1

      

      

      

      

      

      

     1,05

      

      

     1,05

     1,05

     1

      

      

     II.B

     1

      

      

      

      

      

      

     1

      

      

     1,05

     1

     1

      

      

     III.A

     1,3

      

      

      

      

      

      

     1,5

      

     1,45

      

     1,6

     1

      

     1,45

     III.B

     1

      

      

      

      

      

      

     1,14

      

     1,19

      

     1,24

     1

      

     1,05

     IV.A

     1,52

      

      

      

      

      

      

     1,52

      

     1,33

      

     1,67

     1

      

     1,48

     IV.B

     1,1

      

      

      

      

      

      

     1,38

      

     1,05

      

     1,62

     1

      

     1,05

     V.A

     1,16

     1,37

     1,58

      

     1,42

      

     1,05

     1,79

      

      

      

     1,74

     1

     1

      

     V.B

     1,16

     1,16

     1,21

      

     1,32

      

     1

     1,32

     1,05

      

      

     1,47

     1

     1

      

     VI.

     1,54

     1,38

     1,19

     1,23

     1,38

      

     1

     1,52

     1,23

      

      

     1,89

     1

     1,04

     1

     VII.

     1,59

     1,73

     1,82

     1,68

     1,82

     1,86

     1

     2,36

     1,41

      

      

     1,95

     1

     1,05

      

     VIII.A

     1,67

     1,27

     1,53

     1,4

     1,27

     1,33

     1

     1,93

     1,27

      

      

     1,87

     1

     1

      

     VIII.B

     1,69

     1,56

     1,81

     2

     1,56

     1,56

     1

     2,44

      

      

      

     2,13

     1

     1

      

     IX.

     1,77

     1,65

     1,38

     1,73

     1,85

     2,15

      

     2,04

     1,62

      

      

     2,35

     1

     1

      

      

     Prospech žiakov

     Trieda

     Počet

     Prospeli

     Neprospeli

     Nehodnotení

     I.A

     21

     21

     0

     0

     I.B

     21

     21

     0

     0

     II.A

     19

     19

     0

     0

     II.B

     20

     20

     0

     0

     III.A

     20

     20

     0

     0

     III.B

     21

     21

     0

     0

     IV.A

     21

     21

     0

     0

     IV.B

     21

     21

     0

     0

     V.A

     19

     19

     0

     0

     V.B

     20

     20

     0

     1

     VI.

     27

     27

     0

     0

     VII.

     23

     23

     0

     1

     VIII.A

     15

     15

     0

     0

     VIII.B

     16

     16

     0

     0

     IX.

     26

     26

     0

     0

      

      

     Dochádzka žiakov

     Trieda

     Počet

     Zamešk. hod.

     Zam. na žiaka

     Osprav.

     Ospr. na žiaka

     Neosp.

     Neosp. na žiaka

     I.A

     21

     1463

     69,67

     1463

     69,67

     0

     0,00

     I.B

     21

     1488

     70,86

     1488

     70,86

     0

     0,00

     II.A

     19

     1487

     78,26

     1487

     78,26

     0

     0,00

     II.B

     20

     846

     42,30

     846

     42,30

     0

     0,00

     III.A

     20

     976

     48,80

     976

     48,80

     0

     0,00

     III.B

     21

     1697

     87,87

     1697

     87,87

     0

     0,00

     IV.A

     21

     1408

     69,70

     1408

     69,70

     0

     0,00

     IV.B

     21

     1345

     64,05

     1345

     64,05

     0

     0,00

     V.A

     19

     1246

     68,45

     1246

     68,45

     0

     0,00

     V.B

     20

     1476

     77,68

     1476

     77,68

     0

     0,00

     VI.

     27

     2482

     91,93

     2482

     91,93

     0

     0,00

     VII.

     23

     1659

     75,41

     1659

     75,41

     0

     0,00

     VIII.A

     15

     1311

     87,40

     1311

     87,40

     0

     0,00

     VIII.B

     16

     1235

     77,19

     1235

     77,19

     0

     0,00

     IX.

     26

     2499

     96,12

     2499

     96,12

     0

     0,00

      

     Výsledky externých meraní

     Testovanie T9 bolo zrušené z dôvodu mimoriadnej situácie - prerušenie vyučovania.

     Názov

     Počet žiakov

     Úspešnosť

     Škola 

     Úspešnosť

     SR

     Testovanie 5  SJL

     37

     70%

     64,8%

     Testovanie 5  MAT

     37

     68,6%

     63,4%

     Odbory a učebné plány

     Učebný variant

     1.

     2.

     3.

     4.

     5.

     6.

     7.

     8.

     9.

     Spolu

     Počet tried v ročníku

     2

     2

     2

     2

     2

     1

     1

     2

     1

     15

     Jazykový variant  (5.-9.)

      2

      1

      1

      1

      1

     13

     Jazykový variant  (7.-9.)

                        

     Nejazykový variant

      

      

      

      

      

      

      1

      

     2

     ŠkVP s ĽMR

      

      

      

     0/1

      

     0/1

      

      

      

     0/2 ž.

     Pozn.: nejazykový variant (nemá druhý cudzí jazyk)

     Štruktúra tried

      

     Počet tried

     Počet žiakov

     Počet začlenených žiakov

     Prvého ročníka

      2

      42

      0

     Bežných tried

      13

      268

      19

     Spolu

      15

      310

      19

     Zamestnanci

     Pracovný pomer

     Pracovný pomer

     Počet pedagogických zam.

     Počet nepedagog. zam.

      

     Učit.

     Vych.

     Asis.

      

     Trvalý pracovný pomer

     17

     3

     0

     12

     PP na dobu určitú

     6

     1

     3

     3

     Z  toho znížený úväzok

     7

     0

     1

     0

     ZPS

     0

     0

     0

     2

     Na dohodu

     0

     0

     0

     0

     Prepočítaný počet

     29,81

     15

     Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

     počet

     nekvalifikovaných

     kvalifikovaných

     spolu

     učiteľov

     0

     23

     23

     vychovávateľov

     0

     4

     4

     asistentov učiteľa

     0

     3

     3

     Špeciálny pedagóg

     0

     1

     1

     spolu

     0

     31

     31

     Vzdelávanie zamestnancov

     Ďalšie vzdelávanie

     Počet absolventov

     Počet študujúcich

     1.kvalifikačná skúška

     3

      

     2.kvalifikačná skúška

     1

      

     adaptačné

     2

      

     aktualizačné

     33

      

     inovačné

        

     špecializačné

        

     funkčné

     1

      

     kvalifikačné

     1

     1

     vysokoškolské nepedagogické

        

     Aktivity a prezentácia na verejnosti

     Konkrétne aktivity a prezentácia školy na verejnosti v školskom

     roku 2018/2019

     Pasovanie prvákov do ŠKD

     Deň mlieka

     Svetový deň výživy

     Planetárium Prešov

     Záložka do knihy

     Návštevy mestskej knižnice

     Plavecký výcvik žiakov 3. roč.

     Ochrana života a zdravia

     Európsky deň jazykov

     Prezentácie stredných škôl na pôde školy

     Rozhlasové relácie pre žiakov

     Burza stredných škôl

     Komparo žiakov 9. roč.

     Testovanie 5

     Duchovné sústredenie žiakov 7. ročníka

     Detské dopravné ihrisko

     Výstavka jesenných plodov

     Návšteva cintorína

     Októbrové pobožnosti

     Milión detí sa modlí ruženec

     Ocenenie žiakov z príležitosti Dňa študentstva

     Požehnanie adventných vencov

     Zdobenie vianočného stromčeka pred radnicou

     Slávenie sv. Mikuláša

     Novoročný futbal

     Posviacka tried

     Finančná gramotnosť pre žiakov 2. stupňa

     Deň jablka

     Adventná akadémia

     Vianočná výstavka

     Dni otvorených dverí na stredných školách

     Pobytový Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. roč.

     Karneval pre žiakov 1. stupňa

     Fašiangová diskotéka pre žiakov 2. stupňa

     Deň otvorených dverí pre verejnosť

     Návšteva futbalového zápasu  v Bratislave

     Deň boja proti obezite

     Galéria umelcov Spiša

     Základy podnikania a manažmentu pre žiakov 6. ročníka

     Zber papiera

     Beseda o včelárstve

     Bábkové divadlo pre žiakov ŠKD

     Školské výlety

     Školská florbalová liga

     Rozlúčkové posedenie pre žiakov 9. ročníka

     V súčasnosti škola ponúka:

     dobrú kresťanskú výchovu

     - kvalitné vzdelávanie

     - pobyt detí v školskom klube

     - možnosť stravovať sa v školskej jedálni

     - vyučovanie cudzieho jazyka už od 1. ročníka

     - druhý cudzí jazyk v 5. ročníku

     - výučbu počítačov

     - výučbu informatiky od 3. ročníka

     - bohatú a pestrú záujmovú činnosť

     - plavecký výcvik pre žiakov 3. a 6. ročníka

     -pobytový lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka

     -korčuliarsky kurz pre žiakov 2. ročníka

     - pobyt v škole v prírode pre žiakov 4. ročníka

     - detské dopravné ihrisko

     - vydávanie školského časopisu Hviezdička

     - možnosť využívať školskú knižnicu

     -  starostlivosť o talentovaných žiakov

     - pomoc slabším žiakom

     - integráciu zdravotne postihnutých detí

     - odborné poradenstvo školského špeciálneho pedagóga

     - výchovné poradenstvo

     - pravidelné kultúrne a spoločenské podujatia

     - náboženskú a charitatívnu činnosť

     - verejnoprospešnú činnosť

     - exkurzie

     - slávnostné akadémie

     - kultúrne vystúpenia v meste

     - spoločné stretnutia s deťmi z MŠ

     - možnosť navštevovať alokované triedy ZUŠ Dezidera Straucha

     ( hudobný, výtvarný, tanečný odbor )

     - Jazykovú školu Target

      

     Projekty

     Zdravý chrbátik - projekt pre žiakov 1. stupňa

     Projekt 3K - projekt metodického postupu interpretácie textov pre deti a mládež

     Záložka do knihy - partnerstvo škôl

     Kozmix - pre žiakov 1. ročníka

     Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva: Máme radi Slovensko, The School Dance

     Digitálne učivo na dosah - zameraný na využívanie a tvorbu digitálneho obsahu učiva pomocou tabletov

     Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania

     Moja prvá škola - projekt pre učiteľov 1. stupňa

     Detská atletika - projekt pre žiakov 1. stupňa

     Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov v školskom prostredí - zapojenie výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga do projektu (fáza realizácie projektu)

     Zvýšenie inkluzívneho vzdelávania: V základnej škole úspešnejš

      

     Výsledky inšpekčnej činnosti

     Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 8.2. 2017

     Druh inšpekcie: Tematická

     Predmet školskej inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti

     Záver: Žiaci tried 9. ročníka dosiahli v teste lepšie výsledky vo všetkých troch častiach procesov porozumenia ako bol národný priemer SR a dosiahnutý priemer žiakov v testovaných školách v Košickom kraji

     Materiálno-technické podmienky

     V súčasnosti má škola veľmi dobré materiálno-technické podmienky.          V škole je zriadená odborná učebňa fyziky, chémie a jazykové laboratórium. V novovzniknutých priestoroch vznikla jedna učebňa na výučbu počítačov. Realizáciou projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému sme vybavili jednu učebňu - 20 tabletmi a notebookom. Škola disponuje 9 učebňami        s interaktívnymi tabuľami, má školskú knižnicu a vlastnú jedáleň. Škola disponuje vlastnou telocvičňou, basketbalovým ihriskom a priestranným areálom plným zelene. Učebne, ako aj ostatné priestory školy sú účelne     a esteticky zariadené. Školská jedáleň je priestranná s dostatočnou kapacitou miest. Vybavenie kabinetov je postačujúce, učebné pomôcky     sa priebežne dopĺňajú podľa potrieb a finančných možností. Sú účelne využívané a prispievajú k tvorivejšiemu, modernejšiemu a efektívnejšiemu vyučovaniu. Škola je vybavená vysokorýchlostným bezdrôtovým pripojením na internet.

     Finančné a hmotné zabezpečenie

     1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

     Normatívne: 634 816€

     Nenormatívne: 42 431€

     2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

     Dotácie z rozpočtu mesta pre ŠJ a ŠKD: 118 632€

     Z rozpočtu VUC pre ŠJ:  3 893€

     3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

     Spolu: 9 377€ z toho na mzdy 5 092€

     Energie: 1 125€

     Pomôcky: 3 160€

     4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

     ŠKD: 11 076€

     Réžia ŠJ: 52 189€

     5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

     Nájom: 348€

     Úrad práce: 10 447€

     Ostatné príjmy: 2 805€

     Úspechy a nedostatky

     Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

     • Duchovná oblasť

     Pravidelná formácia žiakov a učiteľov v tejto oblasti prebieha na základe vypracovaného duchovného programu školy (sväté omše, duchovné obnovy žiakov, učiteľov...) 

     • Oblasť výuky cudzích jazykov:

     Žiaci sa umiestňujú na popredných miestach v olympiádach

     • Olympiády z prírodovedných predmetov:

     Žiaci reprezentujú školu na úrovni kraja aj celoslovenských kôl v rámci matematiky

     • Oblasť športu:

     Žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky aj v športových súťažiach, predovšetkým v gymnastickom štvorboji na úrovni kraja.

     • Oblasť prezentácie školy na verejnosti

     Prezentovanie výsledkov školy v časopisoch Ičko, Farská rodina, TV - Reduta, v školskom časopise a na web stránke školy.

     • Koncepcia školy a realizácia výchovných a vzdelávacích zámerov

     Realizáciou duchovného programu škola vychováva a vzdeláva žiakov v kresťanskom duchu. Škola je zameraná na rozširujúce štúdium cudzích jazykov. Ponúka prvý cudzí jazyk od 1. ročníka a druhý cudzí jazyk od 5. ročníka. Na pôde školy pôsobí aj jazyková škola Target a elokované triedy ZUŠ Dezidera Straucha zo Smižian. 

     • Veľmi dobré výsledky v Testovaní 5 - 2019

      

     Psychohygienické podmienky

     Pre prácu pedagógov, žiakov a ostatných zamestnancov sú zo strany školy  zabezpečené všetky potrebné psychohygienické podmienky.

      

      

     Voľnočasové aktivity

     Názov záujmového krúžku

     Počet detí

     Vedúci

     Anglický školský klub detí 1-2

     31

     Mgr. Slavomíra Dzurejová

     Anglický školský klub detí 3-4

     17

     Mgr. Slavomíra Dzurejová

     Atletický klub

     16

     PaedDr. Mária Drevená

     Biblický krúžok

     4

     Mgr. Anna Nebusová

     Bystré hlavy

     26

     Mgr. Viktória Varšová

     Divadelný klub

     15

     Mgr. Adriana Lazorová

     HIP-HOP (dievčatá)

     17

     PaedDr. Dana Fľaková

     Konverzácia v ANJ

     15

     Mgr. Klaudia Búzová

     Literárno-poznávací

     12

     Mgr. Dana Muránska

     Materinský jazyk vo vrecku

     26

     Mgr. Mária Maťašovská

     Mažoretky

     15

     Mgr. Mária Maťašovská

     Modelárstvo

     15

     Mgr. Vratislav Pollák

     PC, Tablet a internet

     15

     Mgr. Vratislav Pollák

     Pohybové hry

     15

     Mgr. Mária Tokarčíková

     Spevácky krúžok

     6

     Mgr. Mária Šimonovičová

     Športové hry I

     19

     Mgr. Branislav Ondáš

     Športové hry II

     19

     Mgr. Branislav Ondáš

     Športové všeličo

     20

     PaedDr. Mária Drevená

     Tvorivé dielne

     15

     Mgr. Monika Dobrovská

     Učíme sa hovoriť cudzím jazykom

     15

     Mgr. Mariana Kováčová

     Vševedko

     15

     Mgr. Ľubomíra Valasová

     Vševedko č.2

     15

     Mgr. Ľubomíra Valasová

     Vševedko I.

     15

     Mgr. Marcela Pisarčíková

     Vševedko II.

     15

     Mgr. Marcela Pisarčíková

     Zumba

     21

     Mgr. Katarína Šubová

     Spolupráca školy s rodičmi

     Spolupráca s rodičmi je veľmi dobrá.

     Rodičia sa v hojnom počte zúčastňujú podujatí organizovaných školou. Pre rodičov a priaznivcov školy každoročne pripravujeme slávnostné akadémie, deň otvorených dverí. Mimoriadna situácia, na základe ktorej sme od 16. 3. 2020 vyučovali len dištančne, nám neumožnila realizáciu ďalších pripravených aktivít pre rodičov a širokú verejnosť – akadémia ku Dňu matiek a Deň rodiny.

     Dobrá spolupráca s rodičmi sa prejavila hlavne v čase výnimočnej situácie, kedy sme museli vyučovať dištančne a rodičia sa nám stali partnermi vo vzdelávaní svojich detí. Celý proces sme zvládli len vďaka ich aktívnej spolupráci a podpore, za čo im chceme veľmi pekne poďakovať.

      

     Spolupráca školy a verejnosti

     Škola dlhodobo spolupracuje s miestnymi organizáciami:

     Farský úrad Spišská Nová Ves, OÚ,

     Vlastivedné múzeum, Galéria umelcov Spiša, Mestská knižnica

     Spišská katolícka charita, Domov dôchodcov v SNV, CPPPaP a CŠPPaP v SNV,

     cirkevné školy v rámci diecézy, štátne školské zariadenia v meste,

     odbor školstva v SNV a iné...

     Činnosť v čase mimoriadnej situácie

     Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika         a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania je prílohou tohto dokumentu. (Príloha č. 1)

      

     Záver

     Vypracovala: Mgr. Slavomíra Michlíková

     V Spišskej Novej Vsi, 29. septembra 2020

     Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 5. októbra 2020