• Správa

    • Správa

     o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

     Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

     Základné identifikačné údaje

     Názov školy

     Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves

      

      

     Adresa školy

     Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves

     Telefón

     053/4188831

     E-mail

     riaditelzscam@gmail.com

     WWW stránka

     zsmarkusnv.edupage.sk

     Zriaďovateľ

      Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

     Vedúci zamestnanci školy

      

     Priezvisko, meno

     Telefón

     Služ. mobil

     e-mail

     Riaditeľ

     Mgr. Ján Orinin

     053 41 88830

     0910 956 461

     orininzscam@gmail.com

     ZRŠ

     Mgr. Slavomíra Michlíková

     053 41 888 33

      

     zastupkynemidi@gmail.com

     Rada školy

      

     Titl., meno, priezvisko

     predseda

     Mgr. Vratislav Pollák

     pedagogickí zamestnanci

     Mgr. Dana Muránska

     ostatní zamestnanci

     Marta Kožušková

     zástupcovia rodičov

     MUDr. Štefan Novysedlák

      

     Mgr. Mária Grečková

      

     Ing. Vladimír Gburík

      

     Jana Valachová

     zástupca zriaďovateľa

     Mgr. Slavomír Gallik

      

     PaedDr. Mária Macková

      

     Mgr. Alžbeta Pačnárová

      

     PaedDr. Daniela Bartošová

      

     Poradné orgány školy

     Názov MZ a PK

     Vedúci

     Zastúpenie predmetov

     Poznámka

     MZ roč. 1.- 4.

     PaedDr. Dana Fľaková

     predmety roč. 1. - 4., výchovné predmety

      

     PK spoločenskovedných predmetov

     Mgr. Dana Muránska

     slovenský jazyk, dejepis, anglický jazyk, nemecký jazyk, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, svet práce, občianska náuka, technika, geografia

      

     PK prírodovedných predmetov

     Mgr. Beáta Čujová

     matematika, informatika, chémia, fyzika, biológia

      

     MZ VMV

     Bc. Jana Klingová

      

      

     Výchovná poradkyňa

     PaedDr. Renáta Štiavnická

      

      

     Riaditeľka školskej jedálne

     Ivana Salajová

      

      

     Údaje o počte žiakov

     Počet žiakov školy: 303

     Počet tried: 15

     Podrobnejšie informácie:

     Ročník:

     1.

     2.

     3.

     4.

     5.

     6.

     7.

     8.

     9.

     Spolu

     počet tried

     2

     2

     2

     2

     1

     1

     2

     1

     2

     15

     počet žiakov

     40

     37

     42

     40

     27

     24

     31

     27

     35

     303

     z toho ŠVVP

      

     1

     3

      

     1

     2

     4

     2

     4

     17

     z toho v ŠKD

     39

     28

     35

     18

      

      

      

      

      

     120

     Zapísaní žiaci ZŠ

     Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat  41/20

     Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat  40/19

     Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat   1/1

      

     Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

      

     Nižší ročník

     5.roč.

     6.roč.

     7.roč.

     8.roč.

     9.roč.

     Spolu

     Počet žiakov

      

      

      

      

      1

      35

      36

     Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

      

     Gym 5.roč

     Gym 4.roč

     SOŠ

     Spolu

     prihlásení

      1

      14

      20

     35

     prijatí

      1

      14

      20

     35 

     % úspešnosti

      100%

      100%

      100%

      100%

     Klasifikácia tried

     Trieda

     ANJ

     BIO

     DEJ

     FYZ

     GEG

     HUV

     CHE

     INF

     MAT

     NEJ

     OBN

     PVC

     PDA

     PVO

     KNB

     I.A

     1

      

      

      

      

     1

      

      

     1

      

      

      

      

     1

     1

     I.B

     1

      

      

      

      

     1

      

      

     1

      

      

      

      

     1

     1

     II.A

     1,11

      

      

      

      

     1

      

      

     1

      

      

      

      

     1

     1

     II.B

     1

      

      

      

      

     1

      

      

     1,11

      

      

      

      

     1

     1

     III.A

     1,6

      

      

      

      

     1

      

     1

     1,45

      

      

     1

     1,3

      

     1

     III.B

     1,29

      

      

      

      

     1

      

     1

     1,27

      

      

     1

     1,1

      

     1

     IV.A

     1,39

      

      

      

      

     1

      

     1

     1,61

      

      

     1

     1,56

      

     1

     IV.B

     1,29

      

      

      

      

     1

      

     1

     1,14

      

      

     1

     1,05

      

     1

     V.

     1,5

     1,81

     1,26

      

     1,37

     1

      

     1

     2,07

     1,27

      

      

      

      

     1,15

     VI.

     1,87

     2,65

     1,96

     2,43

     2,3

     1

      

     1

     2,78

     1,48

     1,3

      

      

      

     1,17

     VII.A

     1,8

     1,93

     1,4

     1,67

     1,73

     1

     1,67

     1

     2,33

     1,33

     1,53

      

      

      

     1,07

     VII.B

     1,94

     2,69

     1,5

     2,31

     2,19

     1

     1,94

     1

     2,69

      

     2

      

      

      

     2,13

     VIII.

     1,89

     1,78

     1,74

     1,7

     1,89

     1

     2,33

     1

     2,63

     1,81

     1,37

      

      

      

     1,26

     IX.A

     1,72

     1,83

     1,78

     1,33

     1,89

      

     1,94

      

     2,56

     1,89

      

      

      

      

     1

     IX.B

     1,65

     1,88

     2,18

     2,59

     2,12

      

     2,47

      

     2,53

     1,94

      

      

      

      

     1

     Trieda

     SJL

     SPR

     THD

     TSV

     VUC

     VYV

     VLA

     I.A

     1

     1

      

     1

      

     1

      

     I.B

     1

     1

      

     1

      

     1

      

     II.A

     1,05

     1

      

     1

      

     1

      

     II.B

     1,22

     1

      

     1

      

     1

      

     III.A

     1,55

     1

      

     1

      

     1

     1,35

     III.B

     1,59

     1

      

     1

     1

     1

     1,05

     IV.A

     1,83

     1

      

     1

      

     1

     1,56

     IV.B

     1,29

     1

      

     1

      

     1

     1,29

     V.

     2

     1

     1

     1

      

     1

      

     VI.

     2

     1

     1

     1

      

     1

      

     VII.A

     1,93

     1

     1

     1

      

     1

      

     VII.B

     2,31

     1

     1

     1

      

     1

      

     VIII.

     2,44

     1

     1

     1

      

     1

      

     IX.A

     2,17

     1

      

     1

      

      

      

     IX.B

     2,35

     1

      

     1,07

      

      

      

      

      

      

      

     Prospech žiakov

     Trieda

     Počet

     Prospeli

     Neprospeli

     Neklasifikovaní

     I.A

     20

     20

     0

     0

     I.B

     20

     20

     0

     0

     II.A

     19

     19

     0

     0

     II.B

     18

     18

     0

     0

     III.A

     20

     20

     0

     0

     III.B

     22

     22

     0

     0

     IV.A

     18

     18

     0

     0

     IV.B

     22

     21

     0

     1

     V.

     27

     27

     0

     0

     VI.

     24

     23

     0

     1

     VII.A

     15

     15

     0

     0

     VII.B

     16

     16

     0

     0

     VIII.

     27

     27

     0

     0

     IX.A

     18

     18

     0

     0

     IX.B

     17

     17

     0

     0

      

     Dochádzka žiakov

     Trieda

     Počet

     Zamešk. hod.

     Zam. na žiaka

     Ospravedlnené

     Ospr. na žiaka

     Neospravedlnené

     Neosp. na žiaka

     I.A

     20

     1519

     75,95

     1519

     75,95

     0

     0,00

     I.B

     20

     977

     48,85

     977

     48,85

     0

     0,00

     II.A

     19

     1095

     57,63

     1095

     57,63

     0

     0,00

     II.B

     18

     1372

     76,22

     1372

     76,22

     0

     0,00

     III.A

     20

     1301

     65,05

     1301

     65,05

     0

     0,00

     III.B

     22

     1560

     70,91

     1560

     70,91

     0

     0,00

     IV.A

     18

     1548

     86,00

     1548

     86,00

     0

     0,00

     IV.B

     22

     1655

     78,81

     1655

     78,81

     0

     0,00

     V.

     27

     2091

     77,44

     2091

     77,44

     0

     0,00

     VI.

     24

     2458

     106,87

     2458

     106,87

     0

     0,00

     VII.A

     15

     1325

     88,33

     1325

     88,33

     0

     0,00

     VII.B

     16

     1485

     92,81

     1485

     92,81

     0

     0,00

     VIII.

     27

     2959

     109,59

     2959

     109,59

     0

     0,00

     IX.A

     18

     2075

     118,65

     2054

     117,42

     21

     1,24

     IX.B

     17

     2014

     118,47

     2014

     118,47

     0

     0,00

      

     Výsledky externých meraní

     Názov

     Počet žiakov

     Priemerná úspešnosť

     školy v %

     Priemerná úspešnosť

     SR v %

     Testovanie 5 MAT

     26

     62,9

     59,3

     Testovanie 5 SJL

     26

     63,6

     58,4

     Testovanie 9 MAT

     34

     67,6

     63,9

     Testovanie 9 SJL

     34

     68,3

     62,3

     Odbory a učebné plány

     Učebný variant

     1.

     2.

     3.

     4.

     5.

     6.

     7.

     8.

     9.

     Spolu

     Počet tried v ročníku

     2

     2

     2

     2

     1

     1

     2

     1

     2

     15

     Základný variant (jeden cudzí jazyk)

     2

     2

     2

     2

        

     1

        

     9

     S jazykovým zameraním (dva cudzie jazyky)

            

     1

     1

     1

     1

     2

     6

     Iné ( uveďte )

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Štruktúra tried

      

     Počet tried

     Počet žiakov

     Počet individ. integrovaných

     Prvého ročníka

     2

     40

     0

     Bežných tried

     13

     263

     17

     Špeciálnych tried

          

     Pre nadaných

          

     Spolu

     15

     303

     17

     Zamestnanci

     Pracovný pomer

     Pracovný pomer

     Počet pedag. prac.

     Počet nepedag. prac.

     trvalý pracovný pomer

     21

     13

     pracovný pomer na dobu určitú

     6

     1

     z toho znížený úväzok

     6

     0

     ZPS

     0

     2

     na dohodu

     0

     0

     prepočítaný počet

     24,3

     14

     Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

     počet

     nekvalifikovaných

     kvalifikovaných

     učiteľov

     0

     23

     vychovávateľov

     0

     4

     asistentov učiteľa

     0

     3

     Špeciálnych pedagógov

     0

     1

     spolu

     0

     31

      

     Predmety vyučované nekvalifikovane

     Predmet

     Počet hodín týždenne

     Dejepis

     11

     Vzdelávanie zamestnancov

     Ďalšie vzdelávanie

     Počet absolventov

     Počet študujúcich

     1.kvalifikačná skúška

     3

     3

     2.kvalifikačná skúška

        

     adaptačné

     2

      

     aktualizačné

     3

      

     inovačné

        

     špecializačné

        

     funkčné

        

     kvalifikačné

      

     1

     vysokoškolské nepedagogické

        

     Aktivity a prezentácia na verejnosti

     v školskom roku 2018/2019

     Pasovanie prvákov do ŠKD

     Deň mlieka

     Svetový deň výživy

     Európsky deň jazykov

     Deň jablka

     Deň boja proti obezite

     Deň vody

     Deň počatého dieťaťa

     Deň detí

     Deň zeme

     Planetárium Prešov

     Exkurzia Čierny Balog

     Exkurzia Mochovce

     Exkurzia Zádielska Tiesňava

     Exkurzia Opálové bane

     Exkurzia Banská Bystrica

     Záložka do knihy spája

     Návštevy mestskej knižnice

     Základný plavecký výcvik žiakov 3. roč.

     Zdokonaľovací plavecký výcvik žiakov 5. a 6. ročníka

     Pobytový lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka

     Základy korčuľovania pre žiakov 2., 3., 4. ročníka

     Škola v prírode

     Ochrana života a zdravia

     Prednáška: Boj proti stigmatizácii mentálnych porúch

     Prezentácie stredných škôl na pôde školy

     Burza stredných škôl

     Rozhlasové relácie pre žiakov

     Komparo žiakov 9. roč.

     Testovanie 5

     Testovanie 9

     Duchovné sústredenia žiakov 7., 8., 9. ročníka

     Detské dopravné ihrisko

     Výstavka jesenných plodov

     Návšteva cintorína

     Kultúrny program - Deti mestu

     Slávenie sv. Mikuláša

     Ružencové pobožnosti

     Milión detí sa modlí ruženec

     Požehnanie adventných vencov

     Posviacka tried

     Vianočná akadémia

     Vianočná výstavka

     Zdobenie vianočného stromčeka pred radnicou

     Krížové cesty v pôstnom období

     Ocenenie žiakov primátorom mesta z príležitosti Dňa študentstva

     Novoročný futbal

     Finančná gramotnosť

     Matematická gramotnosť

     Deň otvorených dverí pre verejnosť

     Dni otvorených dverí na stredných školách

     Deň otvorených dverí pre deti z MŠ

     Divadelné predstavenie pre žiakov 2. stupňa - Perinbaba

     Divadelné predstavenie pre žiakov 1. stupňa - Perinbaba

     Karneval

     Zápis žiakov do 1. ročníka

     Jarná výstavka

     Galéria umelcov Spiša

     Kultúrny program ku Dňu matiek

     Beseda so spisovateľkou Gabrielou Spustovou

     Noc čítania biblie

     Zber papiera

     Beseda o včelárstve

     Bábkové divadlo pre žiakov ŠKD

     Čitateľský maratón

     Deň detí

     Školské výlety

     Školská florbalová liga

     Filmové predstavenie pri príležitosti slávenia sviatku sv. Mikuláša

     Rozlúčkový večierok pre žiakov 9. ročníka

     V súčasnosti škola ponúka:

     - dobrú kresťanskú výchovu

     - kvalitné vzdelávanie

     - pobyt detí v školskom klube

     - možnosť stravovať sa v školskej jedálni

     - jazykové triedy už od 1. ročníka

     - druhý cudzí jazyk v 5. ročníku

     - výučbu počítačov

     - výučbu informatiky od 3. ročníka

     - bohatú a pestrú záujmovú činnosť

     - plavecký výcvik pre žiakov 3. a 6. ročníka

     - lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka

     - pobyt v škole v prírode pre žiakov 4. ročníka

     - detské dopravné ihrisko

     - vydávanie školského časopisu Hviezdička

     - možnosť využívať školskú knižnicu

     - starostlivosť o talentovaných žiakov

     - pomoc slabším žiakom

     - integráciu zdravotne postihnutých detí

     - odborné poradenstvo školského špeciálneho pedagóga

     - pravidelné kultúrne a spoločenské podujatia

     - náboženskú a charitatívnu činnosť

     - verejnoprospešnú činnosť

     - exkurzie

     - slávnostné akadémie

     - kultúrne vystúpenia v meste

     - spoločné stretnutia s deťmi z MŠ

     - možnosť navštevovať alokované triedy ZUŠ Dezidera Straucha

      Projekty

     Projekt 3K - projekt metodického postupu interpretácie textov pre deti a mládež

     Záložka do knihy spája - partnerstvo škôl

     Kozmix - pre žiakov 1. ročníka

     Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva: Máme radi Slovensko, The School Dance

     Digitálne učivo na dosah - zameraný na využívanie a tvorbu digitálneho obsahu učiva pomocou tabletov

     Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania

     Moja prvá škola - projekt pre učiteľov 1. stupňa

     Detská atletika - projekt pre žiakov 1. stupňa

     Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov v školskom prostredí - zapojenie výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga do projektu (fáza realizácie projektu)

     Zvýšenie inkluzívneho vzdelávania: V základnej škole úspešnejší

     Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi

      

      

     Výsledky inšpekčnej činnosti

     Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 8.2. 2017

     Druh inšpekcie: Tematická

     Predmet školskej inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti

     Záver: Žiaci tried 9. ročníka dosiahli v teste lepšie výsledky vo všetkých troch častiach procesov porozumenia ako bol národný priemer SR a dosiahnutý priemer žiakov v testovaných školách v Košickom kraji

     Materiálno-technické podmienky

     V súčasnosti má škola veľmi dobré materiálno-technické podmienky. V škole je zriadená odborná učebňa fyziky, chémie a jazykové laboratórium. V novovzniknutých priestoroch vznikli dve učebne na výučbu počítačov. Realizáciou projektu elektronizácia vzdelávacieho systému sme vybavili jednu z nich - 20 tabletmi a notebookom. Škola disponuje 11 učebňami s interaktívnymi tabuľami, má školskú knižnicu a vlastnú jedáleň. Škola disponuje vlastnou telocvičňou, basketbalovým ihriskom a priestranným areálom plným zelene. V školskom roku 2018/2019 sa realizovala oprava zrekonštruovanej strechy budovy - neúspešne. Učebne, ako aj ostatné priestory školy sú účelne a esteticky zariadené. Školská jedáleň je vynovená, priestranná s dostatočnou kapacitou miest. Vybavenie kabinetov je postačujúce, učebné pomôcky sa priebežne dopĺňajú podľa potrieb a finančných možností. Sú účelne využívané a prispievajú k tvorivejšiemu, modernejšiemu a efektívnejšiemu vyučovaniu. Škola je vybavená vysokorýchlostným bezdrôtovým pripojením na internet.

     Finančné a hmotné zabezpečenie

     1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

     Normatívne:  615 610€

     Nenormatívne: 33 439€

     2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

     Dotácie z rozpočtu mesta pre ŠJ a ŠKD  113 644€

     Z rozpočtu VUC pre ŠJ  8 180€

     3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

     Spolu:  8 337€ z toho mzdy 5857€

     Energia:  1 100€

     Pomôcky: 1 480€

     4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

     ŠKD   7 761€

     Réžia ŠJ  87 974€

     Nájom  480€

     Úrad práce  7165€

     Ostatné príjmy  2476€ 

     Úspechy a nedostatky

     Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

     Oblasť výučby cudzích jazykov:

     Žiaci sa umiestňujú na popredných miestach v olympiádach

     Olympiády z prírodovedných predmetov:

     Žiaci reprezentujú školu na úrovni kraja v rámci matematiky, chémie

     Oblasť športu:

     Žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky aj v športových súťažiach, predovšetkým          v gymnastickom štvorboji na úrovni kraja.

     Škola sa 3x po sebe stala "ŠKOLOU ROKA" v športových súťažiach v rámci okresu     v počte žiakov do 300. V školskom roku 2018/2019 sme sa umiestnili na 1. mieste.

     Oblasť prezentácie školy na verejnosti

     Prezentovanie výsledkov školy v časopisoch Ičko, Farská rodina, v školskom časopise Hviezdička a v TV - Reduta,  na web stránke školy.

     Koncepcia školy a realizácia výchovných a vzdelávacích zámerov

     Škola je zameraná na rozširujúce štúdium cudzích jazykov. Ponúka cudzí jazyk od 1. ročníka a druhý cudzí jazyk od 5. ročníka. Dlhodobo dosahuje

     veľmi dobré výsledky v Testovaní 5 - 2018

     veľmi dobré výsledky v Testovaní 9 - 2019

      

     Psychohygienické podmienky

     Zo strany školy sú zabezpečené všetky potrebné psychohygienické podmienky.

      

     Voľnočasové aktivity

     Názov záujmového krúžku

     Počet detí

     Počet skupín

     Vedúci

     Atletický klub pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda

     23

      

     PaedDr. Mária Drevená

     Atletický klub pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda

     21

      

     PaedDr. Mária Drevená

     Biblický krúžok

     2

      

     Mgr. Anna Nebusová

     Bystré hlavy

     17

      

     Mgr. Viktória Varšová

     Čísla okolo nás

     17

      

     Mgr. Beáta Čujová

     Divadlný klub

     16

      

     Mgr. Adriana Lazorová

     Hudobný krúžok

     6

      

     Mgr. Mária Šimonovičová

     Konverzácia v ANJ

     15

      

     Mgr. Klaudia Búzová

     Literárno-poznávací

     9

      

     Mgr. Dana Muránska

     Materinský jazyk vo vrecku

     17

      

     Mgr. Mária Maťašovská

     Mažoretky

     18

      

     Mgr. Mária Maťašovská

     Modelársky krúžok

     15

      

     Mgr. Vratislav Pollák

     Nebojte sa slovenčiny

     17

      

     Mgr. Dana Muránska

     PC, Tablet a internet

     15

      

     Mgr. Vratislav Pollák

     Počítačový krúžok

     16

      

     Mgr. Marcela Pisarčíková

     Pohybové hry

     15

      

     Mgr. Mária Tokarčíková

     Športové hry I

     23

      

     Mgr. Branislav Ondáš

     Športové hry II

     22

      

     Mgr. Branislav Ondáš

     Tvorivé dielne I

     15

      

     Mgr. Monika Dobrovská

     Učíme sa hovoriť cudzím jazykom

     15

      

     Mgr. Mariana Kováčová

     Záver

     Vypracovala: Mgr. Slavomíra Michlíková

     v Spišskej Novej Vsi, 30. septembra 2019

     Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 7. 10. 2019