• Správa

     o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch

     a podmienkach za školský rok 2020/2021

     Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

      

     Údaje o škole

     Názov školy

     Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves

     Adresa školy

     Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves

     Telefón

     053/4188831

     E-mail

     riaditelzscam@gmail.com

     web stránka

     zsmarkusnv.edupage.org

     Zriaďovateľ

     Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

      

     Vedúci zamestnanci školy

      

     Priezvisko, meno

     Telefón

     Služ. mobil

     e-mail

     Riaditeľ

     Mgr. Slavomíra Michlíková

     053 41 88830

     0940629072

     riaditelzscam@gmail.com

     ZRŠ

     Mgr. Monika Stanková

     053 41 888 33

      

     zastupkynemidi@gmail.com

      

      

     Rada školy

     Rada školy zasadá 4x ročne, zápisnice sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy

      

     Titl., priezvisko, meno

     predseda

     Mgr. Vratislav Pollák

     pedagogickí zamestnanci

     Mgr. Dana Muránska

     ostatní zamestnanci

     Marta Kožušková

     zástupcovia rodičov

     Ing. Vladimír Gburík

      

     MUDr. Štefan Novysedlák

      

     Mgr. Mária Grečková

      

     Jana Valachová

     zástupca zriaďovateľa

     Mgr. Slavomír Gallik

      

     PaedDr. Mária Macková

      

     Mgr. Alžbeta Pačnárová

      

     PaedDr. Daniela Bartošová

      

     Poradné orgány školy

     Názov MZ, PK

     Vedúci MZ, PK

     Zastúpenie predmetov

     MZ roč. 1. - 4.

     PaedDr. Dana Fľaková

     predmety roč. 1. - 4.

     MZ VMV

     Mgr. Daniela Garneková

     ŠKD

     PK spoločenskovedných predmetov

     Mgr. Dana Muránska

     SJL, NEJ, ANJ, DEJ, OBN, TECH, HUV, VYV, TSV

     PK prírodovedných predmetov

     Mgr. Veronika Hančáková

     MAT, INF,CHE, FYZ, BIO, GEG

      

     Údaje o počte žiakov

     Počet žiakov školy: 335                   Počet tried: 16

     Ročník:

     1.

     2.

     3.

     4.

     5.

     6.

     7.

     8.

     9.

     Spolu

     počet tried

     2

     2

     2

     2

     2

     2

     1

     1

     2

     16

     počet žiakov

     44

     43

     40

     43

     46

     39

     26

     23

     31

     335

     z toho v ŠKD

     39

     42

     38

     27

      

      

      

      

      

     146

      

     Zamestnanci

     Pracovný pomer

     Počet pedagogických zam.

      

      

     Učit.

     Vych.

     Asis./Šp.pg.

     SC.PG

     THP

     ŠJ

     Prev

     Trvalý pracovný pomer

     22

     4

     1

     1

     0

     2

     5

     5

     PP na dobu určitú

     3

     1

     2

     0

     1

     0

     1

     1

     Z  toho znížený úväzok

     7

     1

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     ZPS

     0

     0

     0

     0

     0

     1

     0

     1

     Na dohodu

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     Prepočítaný počet

     31,37

     1

     2

     6

     6

      

     Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

     počet

     nekvalifikovaných

     kvalifikovaných

     spolu

     učiteľov

     0

     25

     25

     vychovávateľov

     0

     5

     5

     asistentov učiteľa

     0

     4

     4

     Špeciálny pedagóg

     0

     1

     1

     spolu

     0

     35

     35

      

     Vzdelávanie zamestnancov

     Ďalšie vzdelávanie

     Počet absolventov

     Počet študujúcich

     1.kvalifikačná skúška

        

     2.kvalifikačná skúška

        

     adaptačné

        

     aktualizačné

        

     inovačné

      

     1

     špecializačné

        

     funkčné

        

     kvalifikačné

     1

      

     vysokoškolské nepedagogické

        

      

      

     Konkrétne aktivity a prezentácia školy na verejnosti v školskom

     roku 2020/2021

      

     Keďže rozhodnutím ministra školstva sa žiaci 2. stupňa ZŠ vzdelávali v tomto šk. roku prevažne dištančne, nebolo možné zrealizovať väčšinu z plánovaných aktivít.

     Pasovanie prvákov do ŠKD, Deň mlieka, Svetový deň výživy, planetárium Prešov, Záložka do knihy spája, návštevy mestskej knižnice, plavecký výcvik žiakov 3. roč., ochrana života a zdravia, rozhlasové relácie pre žiakov, Burza stredných škôl, Komparo žiakov 9. roč., Testovanie 5 – zrušené, Testovanie 9 – zrušené, duchovné sústredenia žiakov 7. ročníka, výstavka jesenných plodov, návšteva cintorína, modlitba ruženca, ocenenie žiakov z príležitosti Dňa študentstva, Deň Zeme, požehnanie adventných vencov, slávenie sv. Mikuláša, finančná gramotnosť pre žiakov 2. stupňa, Milión detí sa modlí ruženec, Deň jablka, vianočná výstavka, Dni otvorených dverí na stredných školách – online, karneval, krížová cesta v pôstnom období, Deň boja proti obezite,  jarná výstavka, Galéria umelcov Spiša, Škola v prírode pre žiakov 5. ročníka, základy podnikania a manažmentu pre žiakov 6. ročníka, zber papiera, beseda o včelárstve, Deň detí, školské výlety, rozlúčkový večierok pre žiakov 9. ročníka

     V súčasnosti škola ponúka:

     dobrú kresťanskú výchovu

     - kvalitné vzdelávanie

     - pobyt detí v školskom klube

     - možnosť stravovať sa v školskej jedálni

     - jazykové triedy už od 1. ročníka

     - druhý cudzí jazyk v 5. ročníku

     - výučbu počítačov

     - výučbu informatiky od 3. ročníka

     - bohatú a pestrú záujmovú činnosť

     - plavecký výcvik pre žiakov 3. a 6. ročníka

     - lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka

     - pobyt v škole v prírode pre žiakov 4. ročníka

     - detské dopravné ihrisko

     - vydávanie školského časopisu Hviezdička

     - možnosť využívať školskú knižnicu

     - možnosť využívať internet ( aj pre rodičov )

     - starostlivosť o talentovaných žiakov

     - pomoc slabším žiakom

     - integráciu zdravotne postihnutých detí

     - odborné poradenstvo školského špeciálneho pedagóga

     - pravidelné kultúrne a spoločenské podujatia

     - náboženskú a charitatívnu činnosť

     - verejnoprospešnú činnosť

     - exkurzie

     - slávnostné akadémie

     - kultúrne vystúpenia v meste

     - spoločné stretnutia s deťmi z MŠ

     - možnosť navštevovať alokované triedy ZUŠ Dezidera Straucha

     ( hudobný, výtvarný, tanečný odbor )

      -Kurzy jazykovej školy TARGET

      

     Projekty

     Rozvojový projekt „Čítame radi“

     Cieľom projektu bolo podporiť čitateľskú gramotnosť nákupom detských a mládežníckych kníh, odborných kníh pre pedagogických a odborných zamestnancov školy.

      

     Rozvojový projekt „Spolu múdrejší“.

     Cieľom rozvojového projektu „Spolu múdrejší“ bolo prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania  žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp. s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

      

     Rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“.

     Zámerom Letnej školy bolo poskytnúť žiakom školy možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Letná škola neprebiehala vo forme klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu bolo vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.

      

     „Záložka do knihy spája“

     11. ročník Česko – slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“ s témou: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní a v próze. Našou partnerskou školou bola ZŠ v Moravskom Krumlove.

      

     „Viem, čo zjem“

     V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 5. ročníka projektu „Viem, čo zjem“, v ktorom žiaci 3. – 6. ročníkov získali cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvojili zásady správnej a vyváženej stravy, vedia sa zorientovať v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša.

      

     ENTER

     Naša škola sa úspešne zapojila aj do výzvy ENTER vyhlásenej firmou Telekom a získala grant v hodnote 1000€ na zakúpenie špeciálnych programovacích sád micro:bitov. Prostredníctvom nich sa sprístupnil žiakom 2. stupňa ZŠ hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania, a to nie len na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch.

     Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

     Po skončení trojročného projektu V ZŠ úspešnejší sme od marca 2021 plynule prešli na národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II., ktorý významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

      

     Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách

     Cieľom vzdelávania je prostredníctvom jeho účastníkov prispieť k rovnosti šancí a rozvoju potenciálu u všetkých detí, s ohľadom na ich individuálne potreby. Do projektu je zapojený školský špeciálny pedagóg.

      

     Koordinácia školských podporných tímov

     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravil pre odborných a pedagogických zamestnancov z radov formujúcich sa školských podporných tímov (ŠPT) vzdelávanie, prostredníctvom ktorého si účastníci osvoja zručnosti potrebné pre budovanie tímovej spolupráce a efektívnemu fungovaniu členov ŠPT v záujme kvalitnej a komplexnej odbornej podpory detí a žiakov na školách. Vzdelávanie je naplánované na obdobie máj-august 2021. Do projektu sú zapojení členovia inkluzívneho tímu.

      

     Digitálne učivo na dosah zameraný na využívanie a tvorbu digitálneho obsahu učiva pomocou tabletov

      

      

     Výsledky inšpekčnej činnosti

     Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 8.2. 2017

     Druh inšpekcie: Tematická

     Predmet školskej inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti

     Záver: Žiaci tried 9. ročníka dosiahli v teste lepšie výsledky vo všetkých troch častiach procesov porozumenia ako bol národný priemer SR a dosiahnutý priemer žiakov v testovaných školách v Košickom kraji

      

     Materiálno-technické podmienky

     V súčasnosti má škola veľmi dobré materiálno-technické podmienky. V škole je zriadená odborná učebňa fyziky, chémie a jazykové laboratórium a dve učebne na výučbu počítačov. Realizáciou projektu elektronizácia vzdelávacieho systému sme vybavili jednu z nich - 20 tabletmi a notebookom. Škola disponuje 9 učebňami s interaktívnymi tabuľami, má školskú knižnicu a vlastnú jedáleň. Škola disponuje vlastnou telocvičňou, basketbalovým ihriskom a priestranným areálom plným zelene. V školskom roku 2020/2021 sa uskutočnila renovácia palubovky v telocvični školy a bola zrealizovaná rekonštrukcia a modernizácia školských šatní. Zakúpili sme nové skrinky pre žiakov 2. stupňa. Učebne, ako aj ostatné priestory školy sú účelne a esteticky zariadené. Školská jedáleň je priestranná s dostatočnou kapacitou miest. Vybavenie kabinetov je postačujúce, učebné pomôcky sa priebežne dopĺňajú podľa potrieb a finančných možností. Sú účelne využívané a prispievajú k tvorivejšiemu, modernejšiemu a efektívnejšiemu vyučovaniu. Škola je vybavená vysokorýchlostným bezdrôtovým pripojením na internet.

      

     Úspechy a nedostatky

     Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

     • Duchovná oblasť

     Pravidelná formácia žiakov a učiteľov v tejto oblasti prebieha na základe vypracovaného duchovného programu školy (sväté omše, duchovné obnovy žiakov, učiteľov...) 

     • Oblasť výuky cudzích jazykov:

     Žiaci sa umiestňujú na popredných miestach v olympiádach

     • Olympiády z prírodovedných predmetov:

     Žiaci reprezentujú školu na úrovni kraja

     Oblasť športu:

     Žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky aj v športových súťažiach, predovšetkým v gymnastickom štvorboji na úrovni kraja.

     • Oblasť prezentácie školy na verejnosti

     Prezentovanie výsledkov školy v časopisoch Ičko, Farská rodina, TV - Reduta, v školskom časopise a na web stránke školy.

     • Koncepcia školy a realizácia výchovných a vzdelávacích zámerov

     Realizáciou duchovného programu škola vychováva a vzdeláva žiakov v kresťanskom duchu. Škola je zameraná na rozširujúce štúdium cudzích jazykov. Ponúka prvý cudzí jazyk od 1. ročníka a druhý cudzí jazyk od 5. ročníka. Na pôde školy pôsobí aj jazyková škola Target a elokované triedy ZUŠ Dezidera Straucha zo Smižian. 

     • Veľmi dobré výsledky v Testovaní

      

      

     Počet začlenených žiakov v šk. roku 2021/2022

     Počet začlenených žiakov:  18

      

     Zapísaní žiaci

     Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 49/ 22

     Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 44 z toho počet dievčat: 17

     Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 6/ 3

      

     Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021

      

     Nižší ročník

     5.roč.

     6.roč.

     7.roč.

     8.roč.

     9.roč.

     Spolu

     Počet žiakov

      

      1

      

      

      1

      31

      33

      

     Klasifikácia tried

     Hodnotenie žiakov vychádzalo z Usmernenia ŠPÚ a Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ č. 22/2011. Hodnotenie žiakov bolo prejednané na zasadnutí Pedagogickej rady dňa 16. 11. 2020. V platnosti bolo Usmernenie riaditeľky školy  k obsahu a organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu počas dištančného vzdelávania.

      

     Hodnotenie žiakov 1. – 4. ročníka – prezenčná výučba

     Žiaci 1. ročníka boli hodnotení slovne

     Predmety sa klasifikovali známkou,  slovne – absolvoval – sa hodnotil predmet:  telesná a športová výchova

     Hodnotenie žiakov 5. – 9. ročníka: kombinácia prezenčné a dištančné vzdelávanie

     Klasifikácia predmetov - hodnotenie známou – predmety: MAT, SJL, ANJ, NEJ, GEG, DEJ, FYZ, CHE, BIO, OBN, INF, THD

     Hodnotenie slovne – absolvoval - predmety: VYV, TSV, HUV, KNB

      

     Trieda

     ANJ

     BIO

     DEJ

     FYZ

     GEG

     HUV

     CHE

     INF

     KNB

     I.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     I.B

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     II.A

     1

      

      

      

      

     1

      

      

     1

     II.B

     1

      

      

      

      

     1

      

      

     1

     III.A

     1,05

      

      

      

      

     1

      

     1

     1,05

     III.B

     1,05

      

      

      

      

     1

      

     1

     1,1

     IV.A

     1,52

      

      

      

      

     1

      

     1

     1

     IV.B

     1,19

      

      

      

      

     1

      

     1

     1

     V.A

     1,33

     1,48

     1,43

      

     1,71

      

      

     1,14

      

     V.B

     1,21

     1,17

     1,08

      

     1,46

      

      

     1,04

      

     VI.A

     1,3

     1,3

     1,35

     1,2

     1,7

      

      

     1,15

      

     VI.B

     1,39

     1,33

     1,44

     1,28

     1,5

      

      

     1,06

      

     VII.

     1,46

     1,56

     1,48

     1,28

     1,48

      

     1,79

     1,08

      

     VIII.

     1,45

     1,41

     1,78

     1,68

     1,43

      

     2,32

     1,14

      

     IX.A

     1,47

     1,13

     1,13

     1,27

     1,27

      

     1,4

      

      

     IX.B

     1,69

     1,38

     1,25

     1,5

     1,88

      

     2,06

      

      

      

      

     Trieda

     MAT

     NEJ

     OBN

     PVC

     VLA

     VYV

     PVO

     SJL

     SPR

     THD

     PDA

      

     I.A

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     I.B

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     II.A

     1,05

      

      

      

      

     1

     1,05

     1,14

     1

      

      

      

     II.B

     1

      

      

      

      

     1

     1

     1,05

     1

      

      

      

     III.A

     1,53

      

      

     1

     1,26

     1

      

     1,47

     1

      

     1,37

      

     III.B

     1,1

      

      

     1

     1,33

     1

      

     1,1

     1

      

     1,29

      

     IV.A

     1,48

      

      

     1

     1,62

     1

      

     1,62

     1

      

     1,52

      

     IV.B

     1,36

      

      

     1

     1,45

     1

      

     1,45

     1

      

     1,23

      

     V.A

     1,86

     1,38

      

      

      

      

      

     1,76

     1

     1,24

      

      

     V.B

     1,44

      

      

     1

     1

      

      

     1,56

     1

     1

      

      

     VI.A

     1,85

      

     1

      

      

      

      

     1,8

     1

     1,05

      

      

     VI.B

     1,89

     1,28

     1

      

      

      

      

     1,83

     1

     1,06

      

      

     VII.

     1,96

     1,33

     1

     1

      

      

      

     1,88

     1

     1,04

      

      

     VIII.

     2,41

     1,27

     1,41

      

      

      

      

     2,13

     1

     1,05

      

      

     IX.A

     2,13

     1,13

     1,6

      

      

      

      

     1,67

     1

     1

      

      

     IX.B

     2,44

      

     1,94

      

      

      

      

     2

     1

     1,06

      

      

     Prospech žiakov

     Trieda

     Počet

     Prospeli

     Neprospeli

     Neklasifikovaní

     I.A

     21

     21

     0

     0

     I.B

     22

     22

     0

     0

     II.A

     22

     22

     0

     0

     II.B

     21

     21

     0

     0

     III.A

     19

     19

     0

     0

     III.B

     21

     21

     0

     0

     IV.A

     21

     21

     0

     0

     IV.B

     22

     22

     0

     0

     V.A

     21

     21

     0

     0

     V.B

     25

     25

     0

     0

     VI.A

     20

     20

     0

     0

     VI.B

     19

     18

     0

     1

     VII.

     25

     25

     0

     0

     VIII.

     23

     22

     1

     0

     IX.A

     15

     15

     0

     0

     IX.B

     16

     16

     0

     0

     Finančné a hmotné zabezpečenie

     1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

     Normatívne:        712 683€

     Nenormatívne:     40 436€

     2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

     Dotácie z rozpočtu mesta pre ŠJ a ŠKD:  148 282€

     Z rozpočtu VUC pre ŠJ:          1337€

     3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

     Spolu:  10 111 z toho na mzdy: 1 163€

     Energie:     154€

     Pomôcky:    8794€

     4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

     ŠKD:  11 910€

     Réžia ŠJ:  53 415€

     5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

     Nájom:       108€

     Úrad práce:         3588€

      

     Voľnočasové aktivity

     Názov záujmového krúžku

     Počet detí

     Vedúci

     Bystré hlavy

     16

     Mgr. Monika Stanková

     Divadelný krúžok

     15

     Mgr. Tatiana Grznárová

     Hýb sa

     18

     PaedDr. Dana Repaská

     Klub vyšívania

     20

     Mgr. Adriana Lazorová

     Konverzácia v ANJ

     15

     Mgr. Klaudia Búzová

     Materinský jazyk vo vrecku

     15

     Mgr. Mária Maťašovská

     Mladý vedec

     17

     Mgr. Petra Kaľavská

     Nebojme sa slovenčiny

     16

     Mgr. Dana Muránska

     PC, tablet a internet I.

     15

     Mgr. Vratislav Pollák

     PC, tablet a internet II.

     15

     Mgr. Vratislav Pollák

     Spevácky krúžok

     15

     Mgr. Mária Šimonovičová

     Svet čísel

     15

     Mgr. Veronika Hančáková

     ŠKD I

     28

     Mgr. Daniela Garneková

     ŠKD II

     27

     Mgr. Bibiána Glevická

     ŠKD III

     30

     Bc. Jana Klingová

     ŠKD IV

     30

     Bc. Jarmila Goliášová

     ŠKD V

     30

     Jana Forgáčová

     Športové hry I.

     16

     Mgr. Branislav Ondáš

     Športové hry II.

     15

     Mgr. Branislav Ondáš

     Športové všeličo

     20

     PaedDr. Mária Drevená

     Turistický

     19

     Mgr. Monika Stanková

     Tvorivé dielne I.

     21

     Mgr. Monika Dobrovská

     Tvorivé dielne II.

     18

     Mgr. Monika Dobrovská

     Vševedko A

     15

     Mgr. Mária Tokarčíková

     Vševedko B

     15

     Mgr. Mariana Kováčová

     Zumba

     15

     Mgr. Katarína Šubová

     Rozhodnutím ministra školstva vedy, výskumu a športu č. 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra  sa mimoriadne prerušilo záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach. Riaditelia škôl mali zabezpečiť podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.

     Vzhľadom na vyššie uvedené v mesiaci október boli zrealizované len po 2 hodiny v deviatich oddeleniach záujmového vzdelávania. V mesiacoch november – apríl prebiehalo záujmové vzdelávanie dištančne. V mesiaci máj prebiehalo záujmové vzdelávanie prezenčnou formou v oddeleniach, v ktorých nedochádzalo k premiešavaniu žiakov z viacerých tried.

      

     Záver

     Vypracoval: Mgr. Slavomíra Michlíková

     V Spišskej Novej Vsi, 27. septembra 2021

     Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 9. 10. 2021