• Správa

     o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch

     a podmienkach za školský rok 2021/2022

     Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 526/2021 Z.z.

      

     Údaje o škole

     Názov školy

     Základná škola sv. Cyrila a Metoda

     Adresa školy

     Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves

     Telefón

     053/4188831

     E-mail

     riaditelzscam@gmail.com

     web stránka

     zsmarkusnv.edupage.org

     Zriaďovateľ

     Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

     Spišská Kapitula č. 13, 05304 Spišské Podhradie

     Č.t.:       053/4194176

     E-mail:   dsukapitula@gmail.com

      

      

     Vedúci zamestnanci školy

      

     Priezvisko, meno

     Telefón

     Služ. mobil

     e-mail

     Riaditeľ

     Mgr. Slavomíra Michlíková

     053 41 88830

     0940629072

     riaditelzscam@gmail.com

     ZRŠ

     Mgr. Monika Stanková

     053 41 888 33

      

     zastupkynemidi@gmail.com

      

     Rada školy

      

     Titl., priezvisko, meno

     predseda

     Mgr. Vratislav Pollák

     pedagogickí zamestnanci

     Mgr. Dana Muránska

     ostatní zamestnanci

     Marta Kožušková

     zástupcovia rodičov

     PhDr. Lukáš Novotný

      

     Anna Hudáček Baronová

      

     Mgr. Mária Grečková

      

     Ing. Slavomír Kollár

     zástupca zriaďovateľa

     Mgr. Slavomír Gallik

      

     Ing. Martin Klinga

      

     Mgr. Alžbeta Pačnárová

      

     Peter Tabák

       

     Termíny zasadnutia (4 zasadnutia) : 12. 10. 2021, 1.2. 2022, 26.4. 2022, 14.6. 2022

      

     Prerokované dokumenty a prijaté opatrenia:

     12. 10. 2022 – správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2020/2021, informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na šk. rok 2021/2022

     1. 2. 2022 -  úprava rozpočtu za rok 2021, vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy, hodnotenie činnosti Rady školy za rok 2021 a plán činnosti Rady školy na rok 2022

     26. 4. 2022 – správa o hospodárení za rok 2021, zápis žiakov do 1. ročníka (počty tried), rozpočet školy na rok 2022

     14. 6. 2022 – Testovanie 9 (výsledky), návrh zmien školského vzdelávacieho programu

     Zápisnice zo zasadnutí sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy

      

     Poradné orgány školy

     Názov MZ, PK

     Vedúci MZ, PK

     Zastúpenie predmetov

     MZ roč. 1. - 4.

     Mgr. Adriana Lazorová

     Vyučujúci predmetov roč. 1. - 4.

      

     Termíny zasadnutí:

     14.9. 2021, 6. 12. 2021,

     28.4. 2022,28.6. 2022

     MZ VMV

     Mgr. Daniela Garneková

     Vychovávateľky ŠKD

      

     Termíny zasadnutí:

     6.9.2021, 8.12. 2021,

     23.3. 2022,15.6.2022

     PK spoločenskovedných predmetov

     Mgr. Dana Muránska

     SJL, NEJ, ANJ, DEJ, OBN, TECH, HUV, VYV, TSV

      

     Termíny zasadnutí:

     6.9. 2021,15.12.2021,

     30.3. 2022,17. 6. 2022

     PK prírodovedných predmetov

     Mgr. Veronika Hančáková

     MAT, INF,CHE, FYZ, BIO, GEG

      

     Termíny zasadnutí:

     3. 9. 2021,16.12.2021,

     25.3. 2022, 16.6. 2022

      Zápisnice so závermi zo zasadnutí sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy.

      

      Údaje o počte žiakov:

     Počet žiakov školy k 15. 9. 2021: 344                 Počet tried: 16

     Ročník:

     1.

     2.

     3.

     4.

     5.

     6.

     7.

     8.

     9.

     Spolu

     počet tried

     2

     2

     2

     2

     2

     2

     2

     1

     1

     16

     počet žiakov

     36

     45

     44

     41

     46

     44

     42

     25

     21

     344

     z toho v ŠKD

     36

     42

     42

     31

      

      

      

      

      

     151

      

     Zamestnanci

     Pracovný pomer

     Počet pedagogických zam.

      

      

     Učit.

     Vych.

     Asis./Šp.pg.

     SC.PG

     THP

     ŠJ

     Prev

     Trvalý pracovný pomer

     21

     3

     0

     1

     0

     2

     5

     6

     PP na dobu určitú

     3

     2

     3

     0

     1

     0

     1

     0

     Z  toho znížený úväzok

     5

     1

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     ZPS

     0

     0

     0

     0

     0

     1

     0

     1

     Na dohodu

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     Prepočítaný počet

     31,15

     1

     2

     6

     6

      

     Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

     počet

     nekvalifikovaných

     kvalifikovaných

     spolu

     učiteľov

     0

     24

     24

     vychovávateľov

     0

     5

     5

     asistentov učiteľa

     0

     3

     3

     Špeciálny pedagóg

     0

     1

     1

     spolu

     0

     33

     33

      

      

     Konkrétne aktivity a prezentácia školy na verejnosti v školskom roku 2021/2022

      

     Na základe usmernení ministra školstva a prijatých opatrení v období pandémie COVID 19, nebolo možné zrealizovať niektoré z plánovaných aktivít – plavecký výcvik žiakov 3. ročníka, korčuliarsky kurz žiakov II.B.

      

     V rámci osláv 30. výročia založenia školy sme zorganizovali: Slávnostnú akadémiu, Olympijský deň, Vedeckú konferenciu, Deň rodiny, Príbehy školy

     Zrealizovali sme: pasovanie prvákov do ŠKD, Európsky deň jazykov, Projektový deň žiakov 1. stupňa, Privítanie sv. Otca na Slovensku, Báseň pre Františka, Svetový deň zdravej výživy, Červená streda, Deň počatého dieťaťa,  Enviro stopovačka, planetárium Prešov, posviacka adventných vencov, vianočná pohľadnica, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, Môj mobil, moje wifi, Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, Záložka do knihy spája, návštevy mestskej knižnice, ochrana života a zdravia – účelové cvičenie, rozhlasové relácie pre žiakov, Komparo žiakov 8,9. roč., Testovanie 5, Testovanie 9, duchovné sústredenia žiakov 7. ročníka, návšteva cintorína, modlitba ruženca, ocenenie žiakov z príležitosti Dňa študentstva, Deň Zeme, Deň vody, požehnanie adventných vencov, slávenie sv. Mikuláša, finančná gramotnosť pre žiakov 2. stupňa, Milión detí sa modlí ruženec, Zaplavme svet dobrom, Deň jablka, vianočná výstavka, Dni otvorených dverí na stredných školách – online, triedny netradičné fašiangové popoludnie, krížová cesta v pôstnom období, Deň boja proti obezite, zbierka na Ukrajinu, projekt MICROBIT,  Rozprávkový kráľ, Galéria obrazov vškole, Čitateľský maratón súťaž v stavaní LEGA, bábkové divadlo, jarná výstavka, Galéria umelcov Spiša, návšteva Múzea Spiša, Škola v prírode pre žiakov 4. ročníka, Založme si banku - základy podnikania a manažmentu pre žiakov 7. ročníka, zber papiera, Deň detí, školské výlety, rozlúčkový večierok pre žiakov 9. ročníka, Kurz korčuľovania, lyžiarsky výcvik žiakov 7. a 8. ročníka, Osmijankova literárna záhrada, Po stopách II. Svetovej vojny, exkurzia Energoland, návšteva strediska environmentálnej výchovy, MDD v ŠKD, Mesto plné detí, Letná škola

     Žiaci školy sa počas školského roka aktívne zapájali do vedomostných, umeleckých, športových súťaží. Dosiahli krásne úspechy na úrovni okresu, kraja. Výsledky súťaží boli počas roka pravidelne zverejňované na web stránke školy.

      

     V súčasnosti škola ponúka:

     dobrú kresťanskú výchovu

     - kvalitné vzdelávanie

     - pobyt detí v školskom klube

     - možnosť stravovania v školskej jedálni

     - jazykové triedy už od 1. ročníka

     - druhý cudzí jazyk v 5. ročníku

     - výučbu počítačov

     - výučbu informatiky od 3. ročníka

     - bohatú a pestrú záujmovú činnosť

     - plavecký výcvik pre žiakov 3. a 6. ročníka

     - lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka

     - korčuliarsky kurz žiakov 1. stupňa

     - pobyt v škole v prírode pre žiakov 4. ročníka

     - detské dopravné ihrisko

     - vydávanie školského časopisu Hviezdička

     - možnosť využívať školskú knižnicu

     - možnosť využívať internet

     - starostlivosť o talentovaných žiakov

     - pomoc slabším žiakom

     - integráciu zdravotne postihnutých detí

     - odborné poradenstvo školského špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga

     - pravidelné kultúrne a spoločenské podujatia

     - náboženskú a charitatívnu činnosť

     - verejnoprospešnú činnosť

     - exkurzie

     - slávnostné akadémie

     - kultúrne vystúpenia v meste

     - spoločné stretnutia s deťmi z MŠ

     - možnosť navštevovať alokované triedy ZUŠ Dezidera Straucha

     ( hudobný, výtvarný odbor )

      -Kurzy jazykovej školy TARGET

      

     Projekty

     Rozvojový projekt „Spolu múdrejší III“.

     Cieľom rozvojového projektu „Spolu múdrejší III“ bolo prostredníctvom kvalitného         a dostupného doučovania  žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp.                        s nedostatočným dištančným vzdelávaním, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v stanovenom rozsahu.

      

     Rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2021/2022“.

     Zámerom Letnej školy bolo poskytnúť žiakom školy možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2021/2022. Letná škola neprebiehala vo forme klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu bolo vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.

      

     „Záložka do knihy spája“

     12. ročník česko – slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“ s témou: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.“  Našou partnerskou školou bola ZŠ v Oravskom Veselom.

      

     „Viem, čo zjem“

     V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 6. ročníka projektu „Viem, čo zjem“, v ktorom žiaci 3. – 6. ročníkov získali cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvojili zásady správnej a vyváženej stravy, vedia sa zorientovať v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša. Vzhľadom na opatrenia týkajúce sa pandémie COVID 19 nebolo možné zrealizovať všetky aktivity projektu.

     Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

     Po skončení trojročného projektu V ZŠ úspešnejší sme od marca 2021 plynule prešli na národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II., ktorý významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

       

     Koordinácia školských podporných tímov

     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravil pre odborných a pedagogických zamestnancov z radov formujúcich sa školských podporných tímov (ŠPT) vzdelávanie, prostredníctvom ktorého si účastníci osvojili zručnosti potrebné pre budovanie tímovej spolupráce a efektívnemu fungovaniu členov ŠPT v záujme kvalitnej a komplexnej odbornej podpory detí a žiakov na školách.  Do projektu boli zapojení členovia inkluzívneho tímu.

      

     Preventívne programy Kozmo a jeho dobrodružstvá  (1. roč.)

                                          Zippyho kamaráti (2. roč.)

                                           Kamaráti jabĺčka     (3.  4. roč.)

      

      

     Výsledky inšpekčnej činnosti

     Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 6. 4. 2022

     Druh inšpekcie: Tematická

     Predmet školskej inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základnej škole

     Záver: Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ boli v kontrolovaných skupinách dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.

     Materiálno-technické podmienky

     V súčasnosti má škola  dobré materiálno-technické podmienky.   V škole je zriadená odborná učebňa fyziky, chémie, jazykové laboratórium a dve učebne na výučbu počítačov. Realizáciou projektu elektronizácia vzdelávacieho systému sme vybavili jednu z nich - 20 tabletmi a notebookom. Škola disponuje 12 učebňami s interaktívnymi tabuľami, má školskú knižnicu a vlastnú jedáleň. Škola disponuje vlastnou telocvičňou, basketbalovým ihriskom a priestranným areálom plným zelene. V školskom roku 2021/2022 sa uskutočnila revitalizácia didaktickej techniky v kmeňových učebniach. Zakúpili sme Učebne, ako aj ostatné priestory školy sú účelne a esteticky zariadené. Školská jedáleň je priestranná s dostatočnou kapacitou miest. Vybavenie kabinetov je postačujúce, učebné pomôcky sa priebežne dopĺňajú podľa potrieb a finančných možností. Sú účelne využívané a prispievajú k tvorivejšiemu, modernejšiemu a efektívnejšiemu vyučovaniu. Škola je vybavená vysokorýchlostným bezdrôtovým pripojením na internet.

      

     Úspechy a nedostatky

     Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

        Duchovná oblasť

     Pravidelná formácia žiakov a učiteľov v tejto oblasti prebieha na základe vypracovaného duchovného programu školy (sväté omše, duchovné obnovy žiakov, učiteľov...) 

                Oblasť výuky cudzích jazykov:

     Žiaci sa umiestňujú na popredných miestach v olympiádach

                Olympiády z prírodovedných predmetov:

     Žiaci reprezentujú školu na úrovni kraja

      Oblasť športu:

     Žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky aj v športových súťažiach, predovšetkým v gymnastickom štvorboji na úrovni kraja.

               Oblasť prezentácie školy na verejnosti

     Prezentovanie výsledkov školy v časopisoch Ičko, Farská rodina, TV - Reduta, v školskom časopise a na web stránke školy.

               Koncepcia školy a realizácia výchovných a vzdelávacích zámerov

     Realizáciou duchovného programu škola vychováva a vzdeláva žiakov v kresťanskom duchu. Škola je zameraná na rozširujúce štúdium cudzích jazykov. Ponúka prvý cudzí jazyk od 1. ročníka a druhý cudzí jazyk od 5. ročníka. Na pôde školy pôsobí aj jazyková škola Target a elokované triedy ZUŠ Dezidera Straucha zo Smižian.   

      

     Počet začlenených žiakov v šk. roku 2021/2022

     Počet začlenených žiakov:  18

      

     Zapísaní žiaci

     Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 39

     Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 36

     Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 3

      

     Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022

      

     8.roč.

     9.roč.

     Spolu

     Počet žiakov, ktorí podali prihlášku a boli prijatí na stredné školy

      1

      21

      22

      

     Klasifikácia tried

     Hodnotenie žiakov vychádzalo z Usmernenia ŠPÚ a Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ č. 22/2011. Hodnotenie žiakov bolo prerokované na zasadnutí Pedagogickej rady. V platnosti bolo Usmernenie riaditeľky školy  k obsahu a organizácii výchovno – vzdelávacieho procesu počas dištančného vzdelávania.

      

     Hodnotenie žiakov 1. – 4. ročníka – kombinácia prezenčné a dištančné vzdelávanie

     Predmety sa klasifikovali známkou,  slovne – absolvoval – sa hodnotil predmet  telesná a športová výchova

     Hodnotenie žiakov 5. – 9. ročníka: kombinácia prezenčné a dištančné vzdelávanie

     Všetky predmety boli hodnotené známkou

        

      

     Trieda

     ANJ

     BIO

     DEJ

     FYZ

     GEG

     HUV

     CHE

     INF

     IK

     KNB

     MAT

     NEJ

     OBN

     PVC

     PDA

     I.A

     1

      

      

      

      

     1

      

      

      

     1

     1

      

      

      

      

     I.B

     1

      

      

      

      

     1

      

      

      

     1

     1

      

      

      

      

     II.A

     1,04

      

      

      

      

     1

      

      

      

     1

     1,35

      

      

      

      

     II.B

     1,04

      

      

      

      

     1

      

      

      

     1

     1,04

      

      

      

      

     III.A

     1,14

      

      

      

      

     1

      

     1

      

     1,14

     1,18

      

      

     1

     1,09

     III.B

     1,27

      

      

      

      

     1

      

     1

      

     1,09

     1,18

      

      

     1

     1,09

     IV.A

     1,11

      

      

      

      

     1

      

     1

      

     1

     1,42

      

      

     1

     1,16

     IV.B

     1,19

      

      

      

      

     1

      

     1

      

     1

     1,52

      

      

     1

     1,29

     V.A

     1,96

     1,52

     1,65

      

     1,65

     1

      

     1,04

      

     1,36

     1,68

     1,26

      

      

      

     V.B

     1,52

     1,3

     1,39

      

     1,61

     1,04

      

     1,04

      

     1,26

     1,74

     1,18

      

      

      

     VI.A

     1,65

     1,7

     1,75

     1,45

     2,05

     1,05

      

     1

      

     1

     2,2

     1,45

     1,05

      

      

     VI.B

     1,35

     1,78

     1,83

     1,35

     1,87

     1

      

     1

      

     1

     2,04

      

     1,04

      

      

     VII.A

     1,74

     1,61

     1,91

     1,43

     1,83

     1,04

     1,17

     1,09

      

     1,04

     2,17

     1,09

     1

      

      

     VII.B

     1,44

     1,39

     1,5

     1,5

     1,72

     1

     1,61

     1

      

     1

     1,94

     1,17

     1

      

      

     VIII.

     1,71

     1,6

     1,64

     1,68

     1,48

     1

     1,88

     1

      

     1

     2,28

     1,46

     1

     1

      

     IX.

     1,81

     1,48

     1,62

     1,76

     2,05

      

     2,24

      

      

     1

     2,67

     1,19

     1

      

      

      

      

      

     Trieda

     PVO

     SJL

     SPR

     VLA

     VYV

     I.A

     1

     1

     1

      

     1

     I.B

     1

     1,06

     1

      

     1

     II.A

     1

     1,35

     1

      

     1

     II.B

     1

     1,17

     1

      

     1

     III.A

      

     1,18

     1

     1,14

     1

     III.B

      

     1,32

     1

     1,14

     1

     IV.A

      

     1,42

     1

     1,37

     1

     IV.B

      

     1,33

     1

     1,33

     1

     V.A

      

     2,05

     1

      

     1

     V.B

      

     1,7

     1

      

     1,04

     VI.A

      

     2,4

     1

      

     1

     VI.B

      

     2,04

     1

      

     1,04

     VII.A

      

     2,35

     1

      

     1,04

     VII.B

      

     2,06

     1

      

     1

     VIII.

      

     2,48

     1

      

     1

     IX.

      

     2,05

     1

      

     1,05

      

     Prospech žiakov

     Ročník

     Počet žiakov

     Prospeli

     Neprospeli

     Neklasifikovaní

     I.

     36

     36

     0

     0

     II.

     47

     47

     0

     0

     III.

     46

     46

     0

     0

     IV.

     40

     40

     0

     0

     V.

     46

     46

     0

     0

     VI.

     44

     44

     0

     0

     VII.

     42

     41

     0

     1

     VIII.

     26

     26

     0

     0

     IX.

     21

     21

     0

     0

      

     Voľnočasové aktivity

     Názov záujmového krúžku

     Počet detí

     Počet skupín

     Vedúci

     Bystré hlavy

     21

      

     Mgr. Monika Stanková

     Hráme sa - učíme v cudzom jazyku

     19

      

     Mgr. Mariana Kováčová

     Hravá slovenčina

     12

      

     Mgr. Katarína Podávková

     Ľudové tradície

     21

      

     Mgr. Bibiána Glevická

     Malý objaviteľ

     16

      

     Mgr. Monika Dobrovská

     Mladý vedec

     22

      

     Mgr. Petra Kaľavská

     Modelár

     21

      

     Mgr. Vratislav Pollák

     Na potulkách Spišom

     43

      

     Mgr. Monika Stanková

     Nebojme sa slovenčiny

     21

      

     Mgr. Dana Muránska

     Olympiáda ANJ

      1A

     22

      

     Mgr. Klaudia Búzová

     Olympiáda ANJ 1B

     14

      

     Mgr. Katarína Šubová

     S angličtinou do sveta

     15

      

     Mgr. Klaudia Búzová

     Spevokol

     14

      

     Mgr. Viktória Varšová

     Športové hry

     25

      

     Mgr. Branislav Ondáš

     Športovo - turistický

     21

      

     PaedDr. Mária Drevená

     Všetkovedko

     19

      

     Mgr. Adriana Lazorová

     Všetkovedko

     16

      

     Mgr. Mária Tokarčíková

     Z každého rožka troška

     15

      

     Mgr. Ľubomíra Valasová

     Zumba

     21

      

     Mgr. Katarína Šubová

      

      

     Záver

     Vypracoval: Mgr. Slavomíra Michlíková

     V Spišskej Novej Vsi, 6. októbra 2022

     Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 10. 10. 2022

     Správa prerokovaná v Rade školy dňa: 11. 10. 2022

     Správa odsúhlasená zriaďovateľom školy: 18. 10. 2022