• Správa

    o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

    Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

    Údaje o škole

    Názov školy

    Základná škola sv. Cyrila a Metoda

    Adresa školy

    Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves

    Telefón

    053/4188830

    E-mail

    riaditelzscam@gmail.com

    WWW stránka

    https://zsmarkusnv.edupage.org

     

    Vedúci zamestnanci školy

     

    Priezvisko, meno

    Telefón

    Služ. mobil

    e-mail

    Riaditeľ

    Mgr. Slavomíra Michlíková

    053 41 88830

    0940629072

    riaditelzscam@gmail.com

    ZRŠ

    Mgr. Monika Stanková

    053 41 888 33

     

    zastupkynemidi@gmail.com

     

    Rada školy

     

    Titl., priezvisko, meno

    predseda

    Mgr. Vratislav Pollák

    pedagogickí zamestnanci

    Mgr. Dana Muránska

    ostatní zamestnanci

    Marta Kožušková

    zástupcovia rodičov

    PhDr. Lukáš Novotný

     

    Anna  Hudáček  Baronová

     

    Mgr. Mária Grečková

     

    Ing. Slavomír Kollár

    zástupca zriaďovateľa

    Mgr.  Ján Záhradník

     

    Ing. Martin Klinga

     

    Mgr. Alžbeta Pačnárová

     

    Peter Tabák

     

    Termíny zasadnutí:

    11.10. 2022 správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2021/2022, informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na šk. rok 2022/2023, rôzne

    24. 1. 2023 – úprava rozpočtu na rok 2022, vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy, hodnotenie činnosti rady školy za rok 2022, plán činnosti Rady školy   na rok 2023, rôzne

    18.4. 2023 – správa o hospodárení za rok 2022, zápis žiakov do 1. ročníka, rozpočet školy na rok 2023, rôzne

    20. 6. 2023 – Testovanie 9, návrh zmien v Školskom vzdelávacom programe, rôzne

    Zápisnice zo zasadnutí sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy.

    Údaje o zriaďovateľovi

    Názov

    Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

    Sídlo

     Spišská Kapitula č. 13 053 04 Spišské Podhradie

    Telefón

     č.t.:       053/4194176

    E-mail

     dsukapitula@kapitula.sk

     

    Poradné orgány školy

    Názov MZ, PK

    Vedúci MZ, PK

    Zastúpenie predmetov

    MZ roč. 1. - 4.

    Mgr. Adriana Lazorová

    Vyučujúci predmetov roč. 1. - 4.

     

    Termíny zasadnutí

    14.9. 2022, 9.12.2022, 29.3.2023, 19.4.2023, 14.6. 2023

    MZ VMV

    Mgr. Daniela Garneková

    Vychovávateľky ŠKD

     

    Termíny zasadnutí

    14.9. 2022, 14.12.2022, 29.3.2023,  13.6. 2023

    PK spoločenskovedných predmetov

    Mgr. Dana Muránska

    SJL, NEJ, ANJ, DEJ, OBN, TECH, HUV, VYV, TSV

     

    Termíny zasadnutí

    13.9. 2022, 16.12.2022, 24.3.2023,  20. 6. 2023

    PK prírodovedných predmetov

    Mgr. Veronika Hančáková

    MAT, INF,CHE, FYZ, BIO, GEG

     

    Termíny zasadnutí

    14.9. 2022, 15.12.2022, 22.3.2023,  14. 6. 2023

    Školský podporný tím

    Mgr. Stanislava Staroňová

    Pedagogickí asistenti, špeciálny pedagóg

     

    Termíny zasadnutí

    23.1. 2023, 1.3.2023,  23. 6. 2023

     Zápisnice so závermi zo zasadnutí sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy

     

    Údaje o počte žiakov

    Počet žiakov školy: 378

    Počet tried: 17

    Podrobnejšie informácie:

    Ročník:

    1.

    2.

    3.

    4.

    5.

    6.

    7.

    8.

    9.

    Spolu

    počet tried

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    2

    1

    17

    počet žiakov

    49

    37

    48

    45

    43

    47

    43

    42

    24

    378

    z toho v ŠKD

    45

    34

    43

    35

     

     

     

     

     

    157

     

     

    Zamestnanci

     

    Pracovný pomer

    Počet pedag. zamest.

    Počet odborných. zamest.

    Trvalý

     28

     0

    Dočasný

     7

     1

    Z toho znížený úväzok

     9

     0

    ZPS

     0

     0

    Na dohodu

     1

     0

     

    Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

    počet

    nekvalifikovaných

    kvalifikovaných

    Učiteľov

     0

    27

    Vychovávateľov

     0

    5

    Asistentov učiteľa

     0

    3

    Špeciálny pedagóg

     0

    1

    spolu

     0

    36

     

    Predmety vyučované neodborne

     

    Predmet

    Trieda

    Počet hodín týždenne

    Technika

    V.A

    1

     

    V.B

    1

     

    VI.A

    1

     

    VI.B

    1

     

    VII.A

    1

     

    VII.B

    1

     

    VIII.A

    1

     

    VIII.B

    1

     

    IX.r

    1

    Výtvarná výchova

    V.A

    1

     

    V.B

    1

     

    VI.B

    1

    Chémia

    IX.

    1

    Hudobná výchova

    V.B

    1

     

    VII.A

    1

     

    VII.B

    1

    Biológia

    V.A,B

    1

    Spolu

     

    17

     

    Aktivity a prezentácia na verejnosti v školskom roku 2022/2023

    Pasovanie prvákov do ŠKD, Deň mlieka, Svetový deň výživy, Planetárium Prešov, prehliadka Kaštieľa Markušovce, Záložka do knihy spája, Návštevy mestskej knižnice, Plavecký výcvik žiakov 3. a 6. roč., Ochrana života a zdravia, , Šarkaniáda, Európsky deň jazykov, Prezentácie stredných škôl na pôde školy, exkurzia Budapešť, exkurzia Energoland, rozhlasové relácie pre žiakov, Burza stredných škôl, Komparo žiakov 8. a 9. roč., Testovanie 9, Duchovné sústredenia žiakov 7., 8., 9. ročníka, detské dopravné ihrisko, výstavka jesenných plodov, Návšteva cintorína, Kultúrny program – Deň Rodiny, modlitba ruženca, ocenenie žiakov z príležitosti Dňa študentstva, požehnanie adventných vencov, zdobenie vianočného stromčeka pred radnicou, slávenie sv. Mikuláša, posviacka tried, finančná gramotnosť pre žiakov 2. stupňa, Milión detí sa modlí ruženec, Deň jablka, vianočné besiedky, dni otvorených dverí na stredných školách, anglické divadelné predstavenie pre žiakov 2. stupňa – The last wish,

    pobytový lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. roč., karneval pre žiakov 1.  stupňa, Deň otvorených dverí pre verejnosť, krížové cesty v pôstnom období, futbalový zápas – ŠK Slovan Bratislava, Deň otvorených dverí pre deti z MŠ, Deň boja proti obezite, zápis žiakov do 1. ročníka, jarná výstavka, Deň energie v nás, Galéria umelcov Spiša,  Tlakový hrniec pre žiakov 9. ročníka, Škola v prírode pre žiakov 4. ročníka, Základy podnikania a manažmentu pre žiakov 6. ročníka, Noc čítania biblie, zber papiera, Mesto plné detí, bábkové divadlo pre žiakov ŠKD, Čitateľský maratón, Deň detí, školské výlety, Školská florbalová liga, divadelné predstavenie: Perníková chalúpka, rozlúčkový večierok pre žiakov 9. ročníka, projektové vyučovanie pre žiakov 7. ročníka – Voda a vzduch, Noc v škole, rovesnícke vzdelávanie na hod. ANJ, Botanikiáda, Misijná púť detí, Deň bez školskej tašky, putovná výstava – Príbeh Anny Frankovej, Money Master Challenge kvíz, korčuliarsky kurz žiakov 1. ročníka, Deň počatého dieťaťa, Duchovná obnova pre rodičov, Expert Geniality show, Exkurzia – múzeum Holokaustu, Európsky týždeň športu, CGŠM Day, týždeň spoločenského oblečenia, Duchovná obnova pre katolíckych učiteľov, výlet zamestnancov Južné Čechy, školský futbalový turnaj, súťaž o najkrajšie  vyzdobenú vianočnú triedu, návšteva Domova dôchodcov, pečenie medovníkov, hlasné čítanie, rorátne sv. omše, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, adventné aktivity, návšteva Spojenej školy Max. Kolbeho, výchovný koncert: Hravo-zdravo, Trendsetter...

    V súčasnosti škola ponúka:

    dobrú kresťanskú výchovu, kvalitné vzdelávanie, pobyt detí v školskom klube, možnosť stravovať sa v školskej jedálni, jazykové triedy už od 1. ročníka, druhý cudzí jazyk v 5. ročníku,  výučbu počítačov, výučbu informatiky od 3. ročníka, bohatú a pestrú záujmovú činnosť, plavecký výcvik pre žiakov 3. a 6. ročníka, lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka, pobyt v škole v prírode pre žiakov 4. ročníka, detské dopravné ihrisko, vydávanie školského časopisu Hviezdička, možnosť využívať školskú knižnicu, možnosť využívať internet ( aj pre rodičov ), starostlivosť o talentovaných žiakov, pomoc slabším žiakom, integráciu zdravotne postihnutých detí, odborné poradenstvo školského špeciálneho pedagóga,  odborné poradenstvo sociálneho pedagóga, pravidelné kultúrne a spoločenské podujatia, náboženskú a charitatívnu činnosť, verejnoprospešnú činnosť, exkurzie, slávnostné akadémie, kultúrne vystúpenia v meste, spoločné stretnutia s deťmi z MŠ, možnosť navštevovať alokované triedy ZUŠ Dezidera Straucha, (hudobný, výtvarný, tanečný odbor)

    Projekty

    „Záložka do knihy spája“

    13. ročník Česko – slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“ s témou: Môj literárny príbeh čaká na tvoje prečítanie. Našou partnerskou školou bola ZŠ TGM z Milovíc.

    „Viem, čo zjem“

    V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do 6. ročníka projektu „Viem, čo zjem“, v ktorom žiaci 3. – 6. ročníkov získali cenné vedomosti o význame zdravého stravovania. Zábavnou formou si osvojili zásady správnej a vyváženej stravy, vedia sa zorientovať v zložení potravín a v správnom spôsobe ich konzumácie či skladovania. Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou nesprávna výživa prináša.

    Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

    Po skončení trojročného projektu V ZŠ úspešnejší sme od marca 2021 plynule prešli na národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II., ktorý významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), a členov inkluzívneho tímu (školský špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na škole.

    Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách

    Cieľom vzdelávania je prostredníctvom jeho účastníkov prispieť k rovnosti šancí a rozvoju potenciálu u všetkých detí, s ohľadom na ich individuálne potreby. Do projektu je zapojený školský špeciálny pedagóg.

    Digitálne učivo na dosah zameraný na využívanie a tvorbu digitálneho obsahu učiva pomocou tabletov

    Koordinácia školských podporných tímov

    Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pripravil pre odborných a pedagogických zamestnancov z radov formujúcich sa školských podporných tímov (ŠPT) vzdelávanie, prostredníctvom ktorého si účastníci osvojili zručnosti potrebné pre budovanie tímovej spolupráce a efektívnemu fungovaniu členov ŠPT v záujme kvalitnej a komplexnej odbornej podpory detí a žiakov na školách.  Do projektu boli zapojení členovia inkluzívneho tímu.

    Preventívne programy Kozmo a jeho dobrodružstvá  (1. roč.)

                                         Zippyho kamaráti (2. roč.)

                                          Kamaráti jabĺčka     (3.  4. roč.)

    Výsledky inšpekčnej činnosti

    Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 6. 4. 2022

    Druh inšpekcie: Tematická

    Predmet školskej inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základnej škole

    Záver: Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ boli v kontrolovaných skupinách dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.

    Materiálno-technické podmienky

    V súčasnosti má škola dobré materiálno-technické podmienky. Škola disponuje učebňou počítačov a novozriadenou učebňou techniky. Zapojením sa do projektu EDIT 2  - sme v šk. roku 2022/2023 získali 14 tabletov pre žiakov, 8 notebookov a 5 konvertibilných zariadení pre učiteľov 2. stupňa. Škola disponuje 11 učebňami s interaktívnymi tabuľami ( nie všetky sú vyhovujúce), troma učebňami s interaktívnou obrazovkou, má školskú knižnicu a vlastnú jedáleň. Škola disponuje vlastnou telocvičňou, basketbalovým ihriskom a priestranným areálom plným zelene. Učebne fyziky a chémie sú zastaralé, potrebná je ich modernizácia. Pracujeme na zveľadení školského ihriska pre žiakov ŠKD a potrebovali by sme aj multifunkčné ihrisko. Učebne, ako aj ostatné priestory školy sú účelne a esteticky zariadené. S narastajúcim počtom potenciálnych stravníkov školská jedáleň už nemá  dostatočnú kapacitu miest. Vybavenie kabinetov je nepostačujúce, učebné pomôcky plánujeme priebežne dopĺňať podľa finančných možností. Škola je vybavená vysokorýchlostným bezdrôtovým pripojením na internet. Nutná je výmena krytiny na streche budovy školy.

    Úspechy a nedostatky

    Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

    • Duchovná oblasť

    Pravidelná formácia žiakov a učiteľov v tejto oblasti prebieha na základe vypracovaného duchovného programu školy (sväté omše, duchovné obnovy žiakov, učiteľov...) 

    • Oblasť výuky cudzích jazykov:

    Žiaci sa umiestňujú na popredných miestach v olympiádach

    • Olympiády z prírodovedných predmetov:

    Žiaci reprezentujú školu na úrovni kraja

    • Oblasť športu:

    Žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky aj v športových súťažiach, predovšetkým v gymnastickom štvorboji na úrovni kraja.

    • Oblasť prezentácie školy na verejnosti

    Prezentovanie výsledkov školy v časopisoch Ičko, Farská rodina, TV - Reduta, v školskom časopise a na web stránke školy.

    • Koncepcia školy a realizácia výchovných a vzdelávacích zámerov

    Realizáciou duchovného programu škola vychováva a vzdeláva žiakov v kresťanskom duchu. Škola je zameraná na rozširujúce štúdium cudzích jazykov. Ponúka prvý cudzí jazyk od 1. ročníka a druhý cudzí jazyk od 5. ročníka. Na pôde školy pôsobí aj jazyková škola Target a elokované triedy ZUŠ Dezidera Straucha zo Smižian.   

    • Veľmi dobré výsledky v Testovaní 9 - 2023.

    ŠVVP na ZŠ

    Počet žiakov so ŠVVP:   20

    Zapísaní žiaci

    Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: 47/ počet dievčat 25

    Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: 40/ počet dievčat 22

    Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 5/ počet dievčat 3

    Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023

     

    Nižší ročník

    5.roč.

    6.roč.

    7.roč.

    8.roč.

    9.roč.

    Spolu

    Počet žiakov

     

     

     

     

     2

     24

     26

     

    Klasifikácia tried

    Trieda

    ANJ

    BIO

    DEJ

    FYZ

    GEG

    HUV

    CHE

    IFV

    INF

    IK

    KNB

    ANJ

    BIO

    DEJ

    FYZ

    GEG

    I.A

    1

     

     

     

     

    1

     

     

     

     

    1

    1

     

     

     

     

    I.B

    1,08

     

     

     

     

    1

     

     

     

     

    1

    1,08

     

     

     

     

    II.A

    1,21

     

     

     

     

    1

     

     

     

     

    1

    1,21

     

     

     

     

    II.B

    1,11

     

     

     

     

    1

     

     

     

     

    1

    1,11

     

     

     

     

    III.A

    1,17

     

     

     

     

    1

     

     

    1

     

    1,04

    1,17

     

     

     

     

    III.B

    1,12

     

     

     

     

    1

     

     

    1

     

    1,12

    1,12

     

     

     

     

    IV.A

    1,27

     

     

     

     

    1

     

     

    1

     

    1,09

    1,27

     

     

     

     

    IV.B

    1,32

     

     

     

     

    1

     

     

    1

     

    1

    1,32

     

     

     

     

    V.A

    1,53

    1,37

    1,21

     

    1,74

    1

     

     

    1

     

    1

    1,53

    1,37

    1,21

     

    1,74

    V.B

    1,59

    1,45

    1,14

     

    1,91

    1

     

     

    1,05

     

    1

    1,59

    1,45

    1,14

     

    1,91

    VI.A

    1,73

    1,86

    1,91

    1,41

    2

    1

     

     

    1,05

     

    1,18

    1,73

    1,86

    1,91

    1,41

    2

    VI.B

    1,52

    1,78

    1,61

    1,65

    1,87

    1

     

     

    1,09

     

    1,09

    1,52

    1,78

    1,61

    1,65

    1,87

    VII.A

    1,95

    1,9

    1,95

    1,71

    1,86

    1

    1,76

     

    1

     

    1,33

    1,95

    1,9

    1,95

    1,71

    1,86

    VII.B

    1,73

    1,68

    1,73

    1,59

    1,68

    1,18

    1,55

     

    1

     

    1,45

    1,73

    1,68

    1,73

    1,59

    1,68

    VIII.A

    1,78

    1,91

    1,96

    2,09

    1,52

    1

    2

     

    1

     

    1,13

    1,78

    1,91

    1,96

    2,09

    1,52

    VIII.B

    1,39

    1,67

    1,22

    1,5

    1,39

    1

    1,67

     

    1

     

    1

    1,39

    1,67

    1,22

    1,5

    1,39

    IX.

    1,7

    1,92

    1,79

    1,96

    1,96

    1

    1,71

    1

     

     

    1

    1,7

    1,92

    1,79

    1,96

    1,96

     

    Trieda

    HUV

    CHE

    IFV

    INF

    IK

    KNB

    MAT

    NEJ

    OBN

    PVC

    PDA

    PVO

    SJL

    SPR

    THD

    TSV

    VLA

    VYV

    I.A

    1

     

     

     

     

    1

    1

     

     

     

     

    1

    1

    1

     

    1

     

    1

    I.B

    1

     

     

     

     

    1

    1,21

     

     

     

     

    1

    1,21

    1

     

    1

     

    1

    II.A

    1

     

     

     

     

    1

    1,26

     

     

     

     

    1,11

    1,37

    1

     

    1

     

    1

    II.B

    1

     

     

     

     

    1

    1,06

     

     

     

     

    1

    1,53

    1

     

    1

     

    1

    III.A

    1

     

     

    1

     

    1,04

    1,61

     

     

    1

    1

     

    1,65

    1

     

    1

    1

    1

    III.B

    1

     

     

    1

     

    1,12

    1,12

     

     

    1

    1,12

     

    1,28

    1

     

    1

    1,04

    1

    IV.A

    1

     

     

    1

     

    1,09

    1,41

     

     

    1

    1,27

     

    1,5

    1,05

     

    1

    1,41

    1

    IV.B

    1

     

     

    1

     

    1

    1,36

     

     

    1

    1,14

     

    1,27

    1

     

    1

    1,27

    1

    V.A

    1

     

     

    1

     

    1

    1,63

    1

     

     

     

     

    1,42

    1

    1

    1

     

    1

    V.B

    1

     

     

    1,05

     

    1

    1,71

    1

     

     

     

     

    1,43

    1

    1

    1

     

    1

    VI.A

    1

     

     

    1,05

     

    1,18

    2

    1,27

    1,77

     

     

     

    1,59

    1

    1

    1

     

    1

    VI.B

    1

     

     

    1,09

     

    1,09

    2,17

    1,32

    1,74

     

     

     

    1,78

    1

    1

    1

     

    1

    VII.A

    1

    1,76

     

    1

     

    1,33

    2,14

    1,76

    1

     

     

     

    2,24

    1,05

    1

    1

     

    1

    VII.B

    1,18

    1,55

     

    1

     

    1,45

    1,95

    1,18

    1

     

     

     

    2

    1

    1,05

    1

     

    1,09

    VIII.A

    1

    2

     

    1

     

    1,13

    2,13

    1,22

    1,09

     

     

     

    2,22

    1

    1

    1

     

    1

    VIII.B

    1

    1,67

     

    1

     

    1

    1,72

     1,39

    1

     

     

     

    1,61

    1

    1

    1

     

    1

    IX.

    1

    1,71

    1

     

     

    1

    2,33

    1,57

    1,08

    1

     

     

    2,29

    1

    1,04

    1

     

    1

     

    Prospech žiakov

    Trieda

    Počet

    Prospeli

    Neprospeli

    Neklasifikovaní

    I.A

    24

    24

    0

    0

    I.B

    25

    25

    0

    1

    II.A

    19

    18

    1

    0

    II.B

    18

    17

    0

    0

    III.A

    23

    23

    0

    0

    III.B

    25

    25

    0

    0

    IV.A

    22

    22

    0

    0

    IV.B

    22

    22

    0

    0

    V.A

    19

    19

    0

    0

    V.B

    22

    21

    0

    0

    VI.A

    22

    22

    0

    0

    VI.B

    23

    23

    0

    0

    VII.A

    21

    21

    0

    0

    VII.B

    22

    22

    0

    0

    VIII.A

    23

    23

    0

    0

    VIII.B

    19

    19

    0

    1

    IX.

    24

    24

    0

    0

     

    Voľnočasové aktivity

    Názov záujmového krúžku

    Počet detí

    Počet skupín

    Vedúci

    Bystré hlavy

    22

     

    Mgr. Viktória Varšová

    Hravé vyšívanie

    25

     

    Mgr. Adriana Lazorová

    Hýbme sa spolu

    17

     

    Mgr. Ľubomíra Valasová

    Kamaráti jabĺčka

    18

     

    Mgr. Marcela Pisarčíková

    Malý objaviteľ

    21

     

    Mgr. Monika Dobrovská

    Mladý vedec

    24

     

    Mgr. Petra Kaľavská

    Modelár

    23

     

    Mgr. Vratislav Pollák

    Na potulkách Spišom

    31

     

    Mgr. Monika Stanková

    S angličtinou do sveta

    22

     

    Mgr. Klaudia Búzová

    Slovenčina do vrecka

    22

     

    Mgr. Katarína Barčáková

    Športové hry 1

    23

     

    Mgr. Branislav Ondáš

    Športové hry 2

    20

     

    Mgr. Branislav Ondáš

    Športovo - turistický I.

    24

     

    PaedDr. Mária Drevená

    Športovo - turistický II.

    22

     

    PaedDr. Mária Drevená

    Všetkovedko

    20

     

    Mgr. Mária Tokarčíková

    Zippyho kamaráti

    15

     

    Mgr. Bibiána Salanciová

    Zippyho kamaráti

    16

     

    Mgr. Mariana Kováčová

    Zumba

    22

     

    Mgr. Katarína Šubová

     

    Záver

     

    Vypracoval: Mgr. Slavomíra Michlíková

    V Spišskej Novej Vsi, 13. septembra 2023

     

    Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 23. 10. 2023

     

    Správa prerokovaná v Rade školy:    12. 10. 2023