• Rada školy

    • Poslanie a funkcie rady školy definuje  § 24 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

     Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.

     Členovia:

     - za rodičov:

     Anna Hudáček Baronová, Mgr. Mária Grečková, Ing. Slavomír Kollár, PhDr. Lukáš Novotný 

     - za pedagogických zamestnancov:

     Mgr. Dana Muránska, Mgr. Vratislav Pollák 

     - za nepedagogických zamestnancov:

     Marta Kožušková   

     - určení zriaďovateľom:

     Mgr. Ján Záhradník, Ing. Martin Klinga, Mgr. Alžbeta Pačnárová, Peter Tabák