• Profil školy

    •  

                 Zriaďovateľom  školy je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie.

      Je plne organizovanou školou, ktorú navštevuje 344 žiakov zadelených do 16 tried. Na prvom stupni je 8 tried, na druhom stupni je 8 tried. Súčasťou školy je školský klub, ktorý pracuje v 5 oddeleniach a zariadenie školského stravovania – školská jedáleň.

     Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov v duchu katolíckej viery a morálky, poskytuje priestor na výučbu talentovaným žiakom, žiakom so špecifickými výchovno - vzdelávacími potrebami. Základným cieľom výchovy a vzdelávania je vychovávať mladých tak, aby si našli miesto v cirkvi a spoločnosti. 

      

      

     Škola ponúka:

     • výchovu a vzdelávanie v kresťanskom duchu
     • povinnú výučbu cudzích jazykov (anglického) od 1. ročníka a druhý cudzí jazyk od 5. ročníka pod vedením kvalifikovaných učiteľov
     • výučbu informatiky od 2. ročníka 
     • bohatú a pestrú záujmovú činnosť
     • plavecký výcvik pre žiakov 3. a 6. ročníkov
     • pobytový lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka
     • školu v prírode pre žiakov 4. ročníka
     • duchovnú obnovu žiakov 7. - 9. ročníka
     • možnosť navštevovať elokované triedy ZUŠ Dezidera Straucha v priestoroch školy     (odbor hudobný, výtvarný)
     • implementáciu prvkov moderných alternatívnych vyučovacích metód a foriem práce (projektové, kooperatívne, prosociálne vyučovanie, metóda CLIL, Hejného matematika)
     • aktívny pobyt detí v školskom klube
     • integráciu zdravotne postihnutých detí
     • odborné poradenstvo školského špeciálneho pedagóga
     • odborné poradenstvo sociálneho pedagóga
     • pravidelné kultúrne a spoločenské podujatia
     • náboženskú a charitatívnu činnosť
     • verejnoprospešnú činnosť
     • v budove školy je zriadená Cirkevná materská škola