• Knižné kamarátstva 2020
     • Knižné kamarátstva 2020

     • Žiaci I. stupňa sa zapojili do súťaže, ktorého vyhlasovateľom je kníhkupectvo PANTA RHEI. Názov vystihuje hlavnú myšlienku celého projektu  „Knižné kamarátstva 2020.“

      Táto súťaž prebieha od septembra do januára a pozostáva z plnenia jednotlivých  úloh.

      Na dvere našich tried sme si nalepili plagát tejto súťaže, na ktorý si postupne zapisujeme prečítané knižné tituly.

      septembri naši žiaci nakreslili obľúbenú rozprávkovú postavičku.

      októbri počas hodín čítania si spolu čítali knihy a pani učiteľky ich zachytili na fotografiách.

       

    • Čitateľská gramotnosť - súťaž
     • Čitateľská gramotnosť - súťaž

     • Aktivita v rámci čitateľskej gramotnosti bola spätá s vyhľadaním informácií o našej partnerskej škole v rámci projektu - Záložka do knihy spája školy. 

      Bolo pripravených niekoľko zaujímavosti o Moravskom Krumlove vo forme prezentácie. Tú si žiaci prezreli spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Aby to nebolo samoúčelné, v prezentácii bola ukrytá odpoveď na otázku. Žiaci, ktorí správne odpovedali, boli zapojení do žrebovania o ceny.

      Žiaci mali v rámci prezentácie zistiť, kto je patrónom mesta Moravský Krumlov.

      Vyžrebovaní boli: V.Pagáčiková, J.Ogurčák, A.Kovalčíková, M.Koňak.

       

      Blahoželáme!

    • Záložka do knihy spája - Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo próze
     • Záložka do knihy spája - Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo próze

     • Je málo projektov, ktoré by sa s našou školou vžili tak, ako práve tento. Žiaci sa tešia na nové priateľstvá, ktoré môžu  nadviazať. No my, ktorí máme v úcte a na pomyselnom piedestáli knihy, sa vždy tešíme na zaujímavú tému, ktorá nás vedie objavovať tajomstvá ukryté v knihách a pomáha odkrývať krásu schovanú v literatúre.

      V  tomto školskom roku sa našou partnerskou školou stala Základná škola v Moravskom Krumlove.

      Úlohou žiakov bolo vytvoriť záložky pre žiakov tejto partnerskej školy. Každá záložka bola svojou kresbou zaujímavá a jedinečná, no ozajstné knižné tajomstvo jej dodali napísané verše, vety, myšlienky z prečítanej knihy.

      Aktivity 1. stupňa:

      Prváci si prečítali  s pani učiteľkou  príbeh - Guľka Bambuľka, ktorý ich inšpiroval pri zhotovovaní záložky. Spolužiaci z paralelnej triedy  si  prečítaní rozprávku Drevený zámoček ( Domček, domček kto v tebe býva ), ktorú aj zdramatizovali, žiaci sa stali malými hercami.

      Druháci si prečítali príbeh z knihy Čin čin od Ľ. Podjavorinskej. Nezbedného Čima vyobrazili perokresbou a vznikli prekrásne záložky.

      Tretiaci vyrobili záložky, na ktoré napísali vtipné príbehy D. Heviera, ktoré umožnia kamarátom v Moravskom Krumlove spoznať našu krásnu slovenčinu.

      Štvrtáci priniesli knihy, ktoré ich v poslednom čase oslovili. Dokázali prezentovať svoj postoj k prečítanej knihe a mohli ich spropagovať medzi svojimi spolužiakmi, zároveň vyobraziili rôznorodé príbehy na svojej záložke ilustráciou.

       

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

     • Aj tento školský rok sme sa zapojili do 13. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Bol síce iný ako minulý škoský rok, ale každá skúsenosť nám prináša ovocie.

      Vyskúšali sme si online školské kolo, do ktorého sa zapojili žiaci 9. ročníka. Overili si svoje vedomosti vo všetkých troch zložkách SJL - literárna, jazyková, štylistická. Žiaci 2. stupňa sú zaradení do kategórie C.

      Cieľom súťaže je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

      Umiestnenie:

      1. miesto: Kozáková, Karolína

      2. miesto: Raczeková, Lenka

      3. miesto: Tabáková, Laura

      4. miesto: Gburík, Andrej

      5. miesto: Kollár, Emanuel

       

      Žiačka, Karolína Kozáková, nás bude rezprezentovať na Okresnom kole, ktoré sa bude konať online.

       

      Srdečne všetkých zúčastneným blahoželáme!

       

       

    • Slavistické pierko - literárna súťaž
     • Slavistické pierko - literárna súťaž

     • Súťaže Slavistické pierko sa mohli zúčastniť všetci nápadití žiaci základných škôl vo forme literárnych prác. Tohtoročná téma sa niesla v duchu "Slovák v srdci Európy." A síce, v čom sú Slováci výnimoční, osobití, čo majú podobné, alebo spoločné s inými slovanskými národmi, prečo sú dôležití. 

      My sme sa v predmete SJL zamerali na literárnu časť. Zapojení boli vybraní žiaci 2. stupňa (5. - 9. roč.). Jednotliví žiaci si zvolili na napísanie rôzne žánre: poviedky, rozprávky, úvahy, interview, povesť. Každý z nich preukázať nielen zručnosť v literárnej tvorivosti, ale aj poznaní krajiny, v ktorej žijú. Keďže bolo zapojených množstvo škôl, konkurencia bola veľká.

       

      Žiak, Daniel Filipp (5.A), sa umiestnil na krásnom 3. mieste v 2. kategórii. Jeho príbeh sa nazýval - Babkine jedlá. Aj takýmto spôsobom sme si mohli uctiť tých najstarších a najskúsenejších.

       

      Všetkých zapojeným žiakom do súťaže blahoželáme!

    • Súťaž s firmou Dixi - ŠKD
     • Súťaž s firmou Dixi - ŠKD

     • „Vykúka svišť z veľkej nory,

      môžete k nám ďalšie tvory.

      Je dosť veľká, poďte všetci!

      V našej nore miesta dosť,

      vmestí sa tu každý  hosť.

      Ponúknem Vás čím len viem,

      no predtým si ruky umyjem“.

       

      Deti sa zo všetkých oddelení ŠKD zapojili do tvorivej súťaže s firmou DIXI, v ktorej sa svojimi výtvarno-literárnymi prácami snažili rôznymi technikami zobraziť maskota detských výrobkov. Zároveň to bola výborná príležitosť pripomenúť deťom dôležitosť umývania a dezinfekcie rúk v tomto období. Každá práca bola jedinečná a potvrdila detskú tvorivosť a fantáziu. Vyžrebovaní šťastlivci získali odmenu od firmy DIXI. 

       

    • Deň jablka
     • Deň jablka

     • 21. október je známy tým, že v tento deň si pripomíname DEŇ JABLKA. Tento deň bol plný vôní, tvorivosti a zábavy. V úvodnej časti sme si pre deti pripravili krátku prezentáciu o jabĺčku, zdôraznili sme jeho dôležitosť pre zdravie. Nechýbal ani výtvarný prejav detí, z čoho vzišlo mnoho pekných a zaujímavých kresieb jabĺčok, ktoré následne skrášlili naše nástenky na chodbách či v triedach.

    • Nedeľa nielen „o múdrych“
     • Nedeľa nielen „o múdrych“

     • Možno sme aj my o niekom už párkrát povedali, že je hlúpy. Zväčša sa nad tým ani nezamyslíme a len to z nás tak vystreli ako reakcia na jeho správanie. 

    • Sviatok všetkých svätých - výroba sviečok v ŠKD
     • Sviatok všetkých svätých - výroba sviečok v ŠKD

     • Spomíname ...

       

      Čas plynie ako tichej rieky prúd,

      kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.

      S tichou spomienkou k vášmu hrobu kvety položíme

      a pri plamienku sviečky sa vrúcne pomodlíme. 

       

      Nikdy nezabudneme...

       

      Blíži sa Sviatok všetkých svätých. Deti v ŠKD vyrobili krásne sviečky z papiera, pretože dnešná situácia nám nedovolí, aby sme zapálili sviečku  priamo na hrobe. 

      V modlitbe sme si v triede spomenuli na všetkývch zomrelých.

       

     • Informácie po celoplošnom testovaní

     • Usmernenia k postupu ZŠ vydané Ministerstvom školstva SR, zo dňa 27.10.2020

      A) Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z  22. októbra 2020. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

      B) Žiaci prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby.

      C)  Zamestnanci základnej školy predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT – PCR testu alebo antigénového testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

       

      Uznesenie:

      https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/290/

       

       

       

    • Zomrel otec biskup Mons. Štefan Sečka
     • Zomrel otec biskup Mons. Štefan Sečka

     • So zármutkom v srdci oznamujeme, že dnes v skorých ranných hodinách v nemocnici v Levoči zomrel otec biskup Mons. Štefan Sečka, náš zriaďovateľ katolíckej školy.

      Zomrel na následky dlhých a ťažkých chorôb.  

      Odpočívajte v pokoji.

     • Jesenné prázdniny

     • Jesnné prázdniny budú v tomto školskom roku od 30.októbra do 2.novembra 2020 a od 6.novembra do 9.novembra 2020. V čase prázdnin nebude prebiehať dištančné vzdelávanie. Milí žiaci, využite tento čas na oddych. 

    • Náš Boh nie je v karanténe
     • Náš Boh nie je v karanténe

     • Milí žiaci, rodičia a priatelia,

      v tomto náročnom období, keď mnohí z nás prežívajú dni v domácej karanténe, či absolvujú vzdelávanie dištančnou formou, sa chceme spojiť  aspoň duchovne a byť si vzájomne oporou prostredníctvom našich modlitieb. Preto vás pozývame na naše „ online-stretnutia“  , ktoré sa uskutočnia každú stredu o 8:00 prostredníctvom živého prenosu zo školskej kaplnky.  Livestream budete môcť sledovať na facebookovej stránke skupiny: https://www.facebook.com/zsmarkusnv.

      Program jednotlivých stretnutí nájdete na priloženom plagáte. Sledovať ho budú vo svojich triedach aj žiaci prvého stupňa. Rovnako vám každý pondelok na webovej stránke školy ponúkneme krátke zamyslenie, ktoré si pre vás pripravil náš p.kaplán.

      Tešíme sa na stretnutia s vami v modlitbe, radosti a láske Pána! 


    • Svetový deň zdravej výživy
     • Svetový deň zdravej výživy

     • Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto si 16. októbra pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Hneď ráno sa žiaci školy o tomto významnom dni dozvedeli prostredníctvom školskej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 2. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. Všetkým pripomenuli, aké je dôležité raňajkovať, desiatovať, obedovať, olovrantovať a večerať. Neskôr na hodinách pozerali prezentácie a rozprávali sa o význame zdravej výživy. Niektorí žiaci ovocie a zeleninu modelovali, iní zasa vypracovávali pripravené pracovné listy s danou témou. Nezabudli ani na oslavu tohto dňa s ovocím v ruke, ktoré im pripravili starostliví rodičia na desiatu.

       

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • Organizácia výchovy a vzdelávania od 26. 10. 2020  až do odvolania

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      v súlade s rozhodnutím ministra školstva nastávajú zmeny v organizácii vyučovania,  ktoré súvisia

      s epidemiologickou situáciou na Slovensku:

      Jesenné prázdniny sú  v dňoch: 30. 10., 2. 11., 6. 11., 9. 11. 2020.

       

      Vyučovanie žiakov 1. stupňa (prezenčne)

      • Žiaci I. – IV. ročníka budú mať vyučovanie podľa riadneho rozvrhu.
      • Vyučujú sa v kmeňových triedach, nedochádza k miešaniu žiakov z jednotlivých tried.
      • Žiaci nosia vo všetkých vnútorných priestoroch školy rúško (prekryté horné dýchacie cesty), aj v exteriéri školy.

      Vyučovanie žiakov 2. stupňa (dištančne)

      Žiaci V. – IX. ročníka budú mať dištančný spôsob vyučovania podľa upraveného rozvrhu, ktorý škola žiakom oznámi prostredníctvom triednych učiteľov.

      • V. ročník – 12hod./týždenne, VI. – IX. ročník: 15 hod./týždenne.
      • Dištančné vzdelávanie a zadávanie úloh bude prebiehať prostredníctvom aplikácie ZOOM a Edupage. Je dôležité, aby žiaci pravidelne sledovali Edupage a webovú stránku školy. V prípade, že žiak nemá prihlasovacie údaje do Edupage – kontaktuje svojho triedneho učiteľa a vedenie školy.
      • Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne. Online vyučovanie je pre žiaka povinné. Neúčasť na online vyučovaní musí zákonný zástupca ospravedlniť vyučujúcemu. Neprítomnosť žiaka na online vyučovaní sa zapíše ako absencia do elektronickej triednej knihy.
      • Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne.
      • Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, bude kontaktovať vyučujúci alebo vedenie školy a zistí príčinu. V prípade, že žiak nemá prístup k internetu, škola zabezpečí inú formu zadaných úloh a vedenie školy dohodne spôsob doručenia zadaných úloh žiakovi.
      • Kontaktnou osobou pre žiaka a rodiča je triedny učiteľ
      • Predpokladaný nástup do školy je 30. 11. 2020

      Stravovanie v školskej jedálni

      • Základná škola poskytuje stravovanie žiakom I. – IV. ročníka a zamestnancom školy.
      • Výdaj stravy prebieha v čase od 11.45 do 13.00 hod.
      • Rodič odhlasuje svoje dieťa zo stravy telefonicky najneskôr do 8.00 v daný deň (053/4188835).
      • Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva dozor v ŠJ, pomáha pri vydaji (tanier, príbor, polievka, nápoj). Používa jednorazové rukavice.
      • Žiaci vstupujú do jedálne v rúšku. Rúško si stravník zloží až počas konzumácie obeda.
      • Žiaci prichádzajú na obed v časových intervaloch, podľa stanoveného rozpisu stolovania tak, aby nedochádzalo k premiešavaniu žiakov z jednotlivých tried.
      • I. ročník               11:45

       II. ročník              12:00

       III. ročník             12:15

       IV. ročník             12:25  

      • Žiaci II. stupňa sú zo stravy automaticky odhlásení od 26.10.2020 (do ukončenia dištančného spôsobu vyučovania).                                                                                                                                                     

       Školský klub detí

      • Prevádzka školského klubu detí bude od 26.10.2020 nezmenená :
      • ranný školský klub detí od 7:00 do 7.30 hod.

        poobedňajší školský klub detí od 11.40 (alebo po skončení poslednej vyučovacej hodiny) do 16.30 hod.

      Mgr. Slavomíra Michlíková, riaditeľka školy

    • Dôležité!
     • Dôležité!

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Počas víkendu nám bolo oznámené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi potvrdenie COVID-u 19 u štyroch žiakov našej školy. Žiaci štyroch tried, ktorým to bolo oznámené cez Edupage, ostávajú v karanténe.  Kontaktovať ich bude RÚVZ SNV sms správou.

      Vzhľadom na túto situáciu prerušujem prezenčnú formu výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov 2.A, 4.B, 6.A, 6.B, 7.roč., 8.roč. 9.A, 9.B na dni: 19.10.2020 (pondelok) až 23.10.2020 (piatok).
      Pre vás, žiaci, to znamená, že prechádzame na dištančné vzdelávanie. V pondelok začneme triednickou hodinou cez aplikáciu ZOOM. Kontaktovať Vás budú triedni učitelia, ktorí Vás oboznámia s organizáciou vyučovania a rozvrhom.

      Triedy 1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 5.A, 5.B pokračujú vo vyučovaní prezenčne, v štandardnom režime. Veríme, že s Božou pomocou v pokoji zvládneme túto neľahkú situáciu.

      Riaditeľka školy

    • Október - Mesiac úcty k starším
     • Október - Mesiac úcty k starším

     • Moji starkí

      Babička ma naučila variť si čaj s medom.

      Opravovať , čo kde treba, to zas robím s dedom.

      Moji starkí šikovní sú a  všeličo vedia.

      Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.

      Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.

      Raz im všetko s láskou vrátim,

      v  srdiečku ich skrývam.

       

      V mesiaci október si zvlášť spomíname na našich starkých.

      Vieme, že aj v tomto zložitom pandemickom čase je potrebné neustále myslieť na našich blízkych.

      Preto sme im s deťmi v ŠKD vytvorili pozdravy pre potešenie.

       

      Anjeličku, môj strážničku, opatruj mojich starých rodičov!

       

       

    • Misijný jarmok
     • Misijný jarmok

     • Milí žiaci, drahí rodičia,

      ako už istotne viete, mesiac október je časom, v ktorom si zvlášť pripomíname dôležitosť misijného poslania Cirkvi. Keďže 18.októbra slávime misijnú nedeľu, chceme sa na ňu spoločne pripraviť – ako modlitbou, tak aj misijným jarmokom. Jarmok bude našou odpoveďou na výzvu Pápežských misijných diel (PMD) „Dvakrát dobrá čokoláda“, ktorá nás pozýva podeliť sa s druhými – chudobnými a biednymi v Afrike. Jarmok sa bude konať 14. – 15.10.2020 vo vestibule školy ráno pred vyučovaním od 7:30 hod. Žiaci si budú môcť kúpiť ponúkané výrobky aj počas prestávok v kabinete katolíckeho náboženstva. Čo budeme ponúkať? Čokoládové tyčinky za 50 centov z PMD, misijné desiatky ruženca za 1 euro a záložky za 50 centov, ktoré vyrobili naši žiaci.  Príspevky za ružence a záložky sú dobrovoľné. Všetky vyzbierané peniaze pôjdu pre potreby chudobných deti v Afrike. Vopred ďakujeme za vašu štedrosť!

    • Duchovná obnova žiakov 5. ročníka
     • Duchovná obnova žiakov 5. ročníka

     • Aj v tomto školskom roku sme sa s radosťou vrátili k duchovným obnovám, ktoré sú pre žiakov časom modlitby, stíšenia a premeny. Dňa 6.10. mali možnosť prežiť takýto milostivý čas žiaci 5.ročníka. V tento deň sa mohli inšpirovať svätosťou bl. Carla Acutisa, ktorého blahorečenie sme mohli prostredníctvom televízneho prenosu sledovať 10.októbra. Podľa jeho vzoru chceme v našich srdciach roznietiť lásku k Eucharistii a k nebeskej Matke Márii. Súčasťou duchovnej obnovy bola aj sv.omša, sviatosť zmierenia či výroba misijných ružencov.

      Sme vďační Bohu, že nám doprial prežiť tento vzácny čas!

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     • Dňa 30.09.2020 sa žiaci 1. stupňa zapoja do plnenia rôznych pohybových aktivít, ktoré sú pre nich pripravené v rámci Európskeho týždňa športu.

      Je dôležité vyzdvihnúť, že pohyb zvyšuje nielen našu kondíciu a posilňuje imunitu, ale pozitívne vplýva aj na duševné zdravie.

     • Stretnutie Rodičovského spoločenstva - zmena

     • Vážení rodičia!

      Vzhľadom na rozhodnutie Ústredného krízového štábu zo dňa 28.09.2020 presúvame schôdzku Rodičovského spoločenstva tried 2. stupňa zo dňa 1.10.2020 (štvrtok) na 30.09.2020 (streda). Schôdzky budú prebiehať v kmeňových triedach (platí pre všetky triedy) podľa nasledovného:

       

      30.09.2020 (streda): o 16:00 hod.  - 1. a 2. ročník  (1.A, 1.B, 2.A, 2.B)

                                        o 16:30 hod.  -  5. a 6. ročník (5.A, 5.B, 6.A, 6.B)                              

                                        o 17:00 hod. -  3. a 4. ročník (3.A, 3.B, 4.A, 4.B)

                                        o 17:30 hod. -  7., 8. a 9. ročník (7.R, 8.R. 9.A, 9.B)

       

      Prosíme o dodržanie protiepidemických opatrení - rúško, dezinfekcia rúk a vypísať vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo vám poskytne škola).

      Prosíme, aby ste si so sebou priniesli vlastné pero, nakoľko budú prebiehať voľby zástupcov rodičov do Rady rodičovského spoločenstva a následne do Rady školy.

      Ďakujeme Vám za pochopenie.

       

      Vedenie školy

     • Stretnutie Rodičovského spoločenstva

     • Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na triedne schôdzky Rodičovského spoločenstva, ktoré plánujeme uskutočniť nasledovne:

      30.09.2020 (streda): o 16:00 hod.  - 1. a 2. ročník  (1.A, 1.B, 2.A, 2.B)

                                         o 17:00 hod. -  3. a 4. ročník (3.A, 3.B, 4.A, 4.B)

      1.10.2020 (štvrtok): o 16:00 hod.  -  5. a 6. ročník (5.A, 5.B, 6.A, 6.B)

                                        o 17:00 hod. -  7., 8. a 9. ročník (7.R, 8.R. 9.A, 9.B)

      V prípade priaznivého počasia sa schôdzky uskutočnia v areáli školského dvora, v prípade nepriaznivého počasia vo svojich kmeňových triedach. 

      Prosíme o dodržanie protiepidemických opatrení - rúško; v prípade nutnosti vstupu do budovy školy aj dezinfekcia rúk a vypísať vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo vám poskytne škola).

      Prosíme, aby ste si so sebou priniesli vlastné pero, nakoľko budú prebiehať voľby zástupcov rodičov do Rady rodičovského spoločenstva a následne do Rady školy.

      O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

       

      Vedenie školy

     • Záujmové vzdelávanie

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Zverejňujeme pre Vás ponuku záujmového vzdelávania (krúžkov) na školský rok 2020/2021. Dnes sme rozdali žiakom vzdelávacie poukazy, ktoré je potrebné podpísať (nie gumovacím perom!) zákonným zástupcom, na zadnú stranu poukazu napísať názov záujmového útvaru (krúžku), ktorý chce Vaše dieťa navštevovať a odovzdať ho triednemu učiteľovi do 22.9.2020.

      Krúžková činnosť začne od 1.10.2020 a nastaví sa vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou COVID 19.

    • Deň zdravej výživy

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.