• Nedeľa Dobrého pastiera

     • Štvrtá veľkonočná nedeľa je nedeľou Dobrého pastiera a dňom modlitieb za duchovné povolania. Je to príležitosť pre našu školu spoločne prosiť o dar nových kňazských a rehoľných povolaní.

      Zároveň ďakujeme Pánovi za nášho pána kaplána a rehoľné sestry pôsobiace na našej škole, ktorí nás sprevádzajú na ceste duchovného života.

      Tento deň sme si pripomenuli aj v ŠKD modlitbou, spevom a tvorbou výrobkov - papierových ovečiek.

      Modlitba za povolania (Ján Pavol II)

      Svätý Otče, pozri na naše ľudstvo, ktoré podniká prvé kroky na ceste tretieho tisícročia. Jeho život je ešte silne poznačený nenávisťou, násilím, utláčaním. Ale hlad po spravodlivosti, pravde a milosti má ešte stále miesto v srdciach mnohých, ktorí čakajú na toho, ktorý prináša spásu, ktorú si Ty pripravil vo svojom Synovi Ježišovi. Potrebuje odvážnych ohlasovateľov evanjelia, nezištných služobníkov trpiaceho ľudstva. Prosíme ťa, pošli svojej Cirkvi svätých kňazov, ktorí budú posväcovať tvoj ľud prostriedkami tvojej milosti. Pošli mnohých rehoľníkov a rehoľníčky, ktorí urobia tvoju svätosť viditeľnou uprostred sveta. Pošli do svojej vinice svätých robotníkov, ktorí budú pracovať s ohňom lásky a hnaní Duchom Svätým zanesú Kristovu spásu až do končín zeme. Amen.

    • Blog o knihách
     • Blog o knihách

     • Milí žiaci, v okienku Knižný blog vám chcem predstavovať knihy z našej školskej knižnice. Zoznámim vás s našimi a zahraničnými autormi, ktorí nás vťahujú do obyčajného ale i tajuplného sveta. Predstavím vám tiež vydavateľstvá, ktoré náš knižný trh zásobujú prekrásnymi knihami.

      MŠVVaŠ SR v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov SR vyhlásilo výzvu o rozvojový projekt „Čítame radi“. Bola to výzva o doplnenie školskej knižnice novými knihami. Naša škola patrila medzi tých úspešných žiadateľov, ktorých projekt ocenilo MŠ SR grantom. Školskú knižnicu sme obohatili o 79 titulov, s ktorými sa postupne zoznámime.

      Dnes som pre vás vybrala prvý titul "Ako sa stal Gusto pilotom" .    

      Knižný blog nájdete na stránke školy aj touto cestou: O škole -> Knižnica -> Knižný blog

       

      p. uč. Valasová

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      riaditeľka ZŠ sv. Cyrila a Metoda udeľuje žiakom I. - IV. ročníka na deň 26. 4. 2021 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. 

       

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Dňa 31. 3. 2021 sa uskutočnilo online formou okresné kolo Matematickej olympiády, v ktorom nás úspešne reprezentovali žiaci našej školy.

      Vyhodnotenie: 

      Katarína Kollárová (7. ročník) – 3. miesto

      Michal Štubňa (6. A) – 4. miesto

      Peter Garnek (8. ročník) – 7. miesto

       

      Srdečne im gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole! 

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • Dňa 13. – 14. apríla 2021 sa uskutočnilo online formou okresné kolo Pytagoriády. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

      Kategória P3: Miriam Oravcová,  Ela Jakubová, Matej Cvengroš

      Kategória P4: Šimon Šabľa, Benjamín Pavol, René Pirháč

      Kategória P5: Martin Samuel Kollár, Tereza Zúdorová, Alžbeta Baranová

      Kategória P6: Michal Štubňa – (2. miesto), Hugo Jakubov – (3. miesto), Jakub Lučivjanský, Lucia Šimová

       

      Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

     • Testovanie žiakov II. stupňa kloktaním – organizačné pokyny

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Testovanie žiakov 5. – 9. ročníka kloktaním bude prebiehať dňa 21. 4. 2021 podľa časového harmonogramu:

      VIII. – IX. ročník počas vyučovania na triednických hodinách.

      V. – VII. ročník od 12:30 – 15:00 hod.

       

      Testovaní budú žiaci, ktorých rodičia majú o tento spôsob testovania záujem a predložia podpísaný Súhlas dotknutej osoby (príloha č. 1A) a Zber údajov dotknutých osôb (príloha č. 1B) . Bez týchto príloh žiaka testovať nebudeme.

       

      Pred odberom: aspoň 1 hodinu pred odberom sa neodporúča jesť, piť, umývať si zuby, či vyplachovať ústnu dutinu.

      Odbery budú robiť 2 pedagogickí zamestnanci a administratívu poverená osoba uvedená v zbere údajov. Na  testovanie budú vstupovať žiaci bočným vchodom vedúcim do telocvične školy v 2 -  metrových odstupoch, po otestovaní budú vychádzať za budovu školy smerom na parkovisko.

      Na testovanie žiakov V. – VII. ročníka môžete využiť objednávkový systém:

      Na termín testovania kloktaním dňa 21.4.2021 v čase od 12:30 -13:45 hod. sa môžete objednať tu.

      Na termín testovania kloktaním dňa 21.4.2021 v čase od 13:45 -15:00 hod. sa môžete objednať tu.

       

      Ako prebieha testovanie kloktaním? Informačné video:

      https://testujemeskoly.sk/

       

      Dôležité je, aby si zákonní zástupcovia prečítali informačný leták, ktorý nájdete na stránke pod videom. Sú v ňom uvedené informácie k výsledkom testov. V prípade problémov kontaktuje zákonný zástupca linku uvedenú v letáku. Prosíme rodičov, aby nás informovali o pozitívnom výsledku testu žiaka.  

       

      Ďakujeme za spoluprácu.

       

      Mgr. Slavomíra Michlíková, riaditeľka školy

     • Svetový deň letectva a kozmonautiky

     • 12. apríl je Svetovým dňom letectva a kozmonautiky a oslavou prvého letu človeka do vesmíru. Túto udalosť si žiaci ŠKD pripomenuli tvorivou prácou a získavaním poznatkov o vesmíre. Úžas nad nekonečnom sme vyjadrili modlitbou z knihy Neopísateľný od L. Giglia:

      „Pane, vesmír, ktorý si naplánoval a stvoril, je neuveriteľne úžasný. Ale ešte lepšie je to, že ľúbiš mňa, maličkého človiečika – a máš so mnou dobré a dokonalé plány“.

    • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
     • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Napriek problémom vyplývajúcim z pandémie Covid19 sa i tento rok uskutočnila dňa 15.4. súťaž žiakov prvého stupňa našej školy v prednese poézie a prózy. Aj keď žiaci z dôvodu dodržiavania hygienicko-epidemiologických pravidiel nemohli vidieť vystúpenia žiakov z iných tried, vyskúšali si to pred publikom vlastných spolužiakov a krásne sa posnažili o umelecký prednes. Výber pre porotu nebol vôbec jednoduchý. Porota okrem umeleckého precítenia či prednesu, hodnotila vhodný výber textu.

      Vyhodnotenie:

      Kategória poézie:

      1. miesto – Michael Kotrady z II.A
      2. miesto – Slávka Kotradyová zo IV.B a Veronika Kavuličová z II.A
      3. miesto – Anna Justhová z II.B a Patrícia Lesniaková zo IV.B

      Kategória prózy:

      1. miesto – Monika Adamcová z III.B
      2. miesto – Matej Cvengroš z III.B
      3. miesto – Veronika Pagáčiková z II.A a Laura Šimonovičová zo IV.B

       

      Mimoriadnymi cenami sme ohodnotili najlepších žiakov z prvého ročníka, ktorí prejavili odvahu a súťaže sa mali možnosť zúčastniť prvýkrát – diplom získavajú Adam Lesniak z I.A a Marína Milčáková z I.B.

       

      Výhercom srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým zúčastneným! Veríme, že sa o rok stretneme na súťaži znova.

       

    • 9 dní so svätým Jozefom
     • 9 dní so svätým Jozefom

     • Pápež František nás v tomto mimoriadnom roku sv. Jozefa pozýva k väčšej úcte tomuto svätcovi, aby sme sa podľa jeho príkladu naučili dôverovať Bohu a na jeho mocný príhovor dostávali potrebné Božie milosti. Preto sme sa so žiakmi našej triedy I.B, rozhodli venovať deväť dní modlitbe svätému Jozefovi a plnili sme jednotlivé úlohy.

       1. deň: Patrón a vzor snúbencov

      Tu sa žiaci zoznámili, kto sv. Jozef bol a prečo si ho Boh vybral, aby sa stal súčasťou Božieho plánu.

      Deti nakreslili sv. Jozefa a napísali mená snúbencov, za ktorých sa pomodlili. Niektorí sa modlili len za svoje rodiny. 

      2. deň: Ochranca ľudí bez domova

      Žiaci sa dozvedeli o namáhavej ceste tehotnej Márie do Betlehema.

      V modlitbe prosili o dôstojné miesto na bývanie pre ľudí bez domova. Ich úlohou bolo a je nesúdiť iných podľa zovňajšku. Správať sa s úctou k biedne oblečeným, či veľmi unaveným ľuďom. Možno práve v nich k nám prichádza dieťa Ježiš a prosí o dobro a súcit.

      3. deň: Patrón otcov rodín

      Ako pestún bol stále pri Ježišovi, býval, pracoval, modlil sa s ním. Svätý Jozef  je patrónom všetkých otcov rodín. Učí ich s pochopením a láskou plniť svoje povinnosti.

      Deti pripravili milé prekvapenia pre otcov. Upiekli koláč, upratali za nimi veci, pripravili raňajky, večeru, navarili kávu, čaj a pod.

      4. deň: Ochranca chudobných

      Svätý Jozef bol chudobný a nehanbil sa za svoju biedu. Bez reptania si žil podľa Božej vôle. Deti pochopili, že tým, ktorí sú ochotní pomáhať chudobným rodinám duchovne i hmotne a delia sa o svoj majetok, Boh dá šťastie a bohatú odmenu v nebi.

      Deti opisovali svojho otca:

      Ja má rada môjho ocka. Je úžasný. Môj tatino má rád svoju rodinu. (Marína)

      Hrám s ním futbal a schovávačku. (Brunko)

      Ja s tatíkom rád hrám stolný futbal. Je jednoducho super. (Tomáš)

      Mne sa na ockovi páči, ako sa so mnou hrá. (Zuzka)

      Ocka mám rád, pretože je dobrý, keď kŕmi kanáriky a hrá divadlo. (Martin)

      Ja ho mám rada, keď hrá futbal, človeče. Na tatíkovi sa mi páčia jeho vlasy. (Lucka)

      Mne vyrobil z dreva tank a mám ho rád. (Tobiáško)

      Lezieme na skaly, je dobrý. (Hanka)

      Ja a ocko máme radi futbal. Mám ocka rád. (Riško)

      Lezieme, robíme prechádzky. Je hrdina, úžasný. (Liam)

      Hra so mnou karty. Učí ma nové veci. Je pekný. (Samko)

      Ocko sa so mnou hrá a rád mi pomôže pri úlohách. (Peťko)

      Mám ho rád, pretože sa s nami hrá a je s ním zábava. (Tomáš)

       

      5. deň: Vzor pracujúcich

      Práca je povinnosťou každého človeka. Ani svätý Jozef, ktorý bol Bohom vybratý za pestúna Pána Ježiša, nebol od práce oslobodený.

      Žiaci v tento deň pomohli otcovi ukladať drevo, robiť klobásy, umyť auto, vybrať z umývačky a pod.

       6. deň: Príklad modlitby

      Z Ježišovej prítomnosti čerpal silu na plnenie každodenných povinností.

      V modlitbe žiaci prosili, aby mali  stále na pamäti Božiu blízkosť vo svojom živote, v srdci, v dome, v práci i v škole.

      7. deň: Verný Bohu

      Pri všetkých udalostiach vo svojom živote dôveroval sv. Jozef Bohu, že drží nad ním svoju ochrannú ruku.

      V modlitbe ho žiaci prosili, aby  ich naučil počúvať Boží hlas v ich srdciach, aby viedol ich kroky v živote a priviedol ich do neba.

      8. deň: Patrón umierajúcich

      Svätý Jozef, hlava Svätej rodiny, umieral (podľa tradície) v prítomnosti Ježiša a Márie. Žiaci sa modlili, aby im sv. Jozef vyprosil vernú lásku k Bohu po celý život, aby na jeho konci mohli vojsť do neba.

      Žiaci sa v tento deň modlili za zomrelých v ich rodinách.

      9. deň: Orodovník v nebi

      V posledný deň so sv. Jozefom sme si uvedomili, že sa môžeme k nemu obracať s prosbou o pomoc v akýchkoľvek ťažkostiach a životných skúškach, tešiť sa z jeho orodovania a pomoci z neba.

      Pápež František nás veľmi povzbudil svojou osobnou skúsenosťou:

      "Chcel by som vám tiež povedať niečo veľmi osobné. Veľmi milujem svätého Jozefa, lebo je to muž silný a tichý. Na mojom písacom stole mám sochu sv. Jozefa, ako spí. A spiac sa stará o Cirkev! Áno! Dokáže to. A keď mám nejaký problém, nejakú ťažkosť, napíšem to na lístok a položím ho sv. Jozefovi k nohám, aby o tom sníval! To znamená, aby sa za tento problém modlil!"

      Verím, že aj my všetci sme si ešte viac obľúbili sv. Jozefa, aby sme mu denne dávali k nohám svoje starosti s dôverou, že sa svojím príhovorom u nebeského Otca o všetko postará.

     • Knižné odmeny z časopisu Rebrík

     •     Žiaci 3.B triedy sa pravidelne zapájajú do súťaží, ktoré sú uverejnené v časopise Rebrík. V aprílovom čísle sa dozvedeli, že sa oplatí trpezlivo vypracovávať zadania a posielať do redakcie, pretože dve žiačky Diana Gondová a Miriam Oravcová vyhrali pekné knižné odmeny.

      Veríme, že odteraz sa žiaci budú s ešte väčšou radosťou zapájať do súťaží, pretože veľmi radi čítajú a túžia po dobrodružstve a objavoch v nových knihách.

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • V mesiaci marec sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády v kategórii D. Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka vypracovali teoretickú a praktickú časť samostatne počas dištančného vzdelávania. Aj keď boli viacerí úspešnými riešiteľmi, do okresného kola postupujú len dvaja najlepší.  

      Vyhodnotenie:

      1. Michal Štubňa (6. A)
      2. Sofia Novysedláková (7. ročník)

      Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

     • Oznam pre budúcich prvákov

     • Vážení rodičia budúcich prvákov,

      vzhľadom na blížiaci sa termín zápisu žiakov do 1. ročníka našej základnej školy a v snahe o zabezpečenie prísnych epidemiologických pravidiel Vám  ponúkame využiť náš objednávkový systém. Prosím vyberte si termín tu:

      Zápis prvákov - streda 7.4.2021

      Zápis prvákov - štvrtok 8.4.2021

      Zápis prvákov - piatok 9.4.2021

      Pripomíname, že k zápisu je potrebné na overenie údajov priniesť: rodný list dieťaťa, preukaz Vašej totožnosti a podpísanú prihlášku obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa. V prípade, že využijete našu ponuku na zakúpenie zošitov a PZ z cudzieho jazyka, si doneste so sebou 30€.

      Zápis prebieha bez účasti dieťaťa.

      V prípade otázok nás kontaktujte na tel. č. 053 4188830, 0940 629 072, prípadne mailom na riaditelzscam@gmail.com

     • Škola v týždni od 7. 4. - 9. 4. 2021

     • Informujeme Vás, že 

      žiaci I. stupňa sa učia prezenčne. Pri nástupe žiaka je potrebné triednemu učiteľovi odovzdať čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

      Triedy I.B a III. A sú do 14. 4. 2021 v nariadenej karanténe.

      Žiaci II. stupňa sa učia dištančne.

      Škola sa riadi aktuálne platným Covid automatom. Je potrebné, aby nás zákonný zástupca informoval o pozitivite alebo nariadenej karanténe žiaka, resp. rodinného príslušníka.  

     • „Ďakujeme p.učiteľka!“

     • 7.apríla slávime spomienku na sv.Jána de la Salle, ktorý je patrónom učiteľov. Pri tejto príležitosti by som chcela pozvať žiakov 1.stupňa na vyjadrenie vďaky svojim učiteľom obrázkom, pekným slovom, či inou tvorivou činnosťou. Na realizáciu práce môžu využiť čas veľkonočných prázdnin. Práce zozbieram po návrate žiakov do školy. Rovnako pozývam všetkých žiakov k modlitbe za celú našu školu:

      Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si našim Učiteľom, ktorý nás učí láske. Prosíme Ťa, otvor nám oči, aby sme šli za tvojím svetlom, otvor nám srdcia a naplň Duchom Svätým, aby sme teba počúvali a len pre teba žili. Posilni aj našich učiteľov a kňazov, aby nám s trpezlivosťou a láskou odovzdávali vedomosti. Na príhovor sv.Jána de la Salle ťa prosíme: daj nám múdrosť, odvahu, aby sme žili a rástli na česť a chválu tvojho svätého mena. Amen

      Želám vám veľa tvorivých nápadov a krásnych zážitkov v kruhu vašich rodín!

      Mgr. Stanislava Staroňová, sociálny pedagóg

       

    • Rozprávkový kráľ
     • Rozprávkový kráľ

     • Dňa 24.3.2021 sa konala súťaž medzi oddeleniami ŠKD Rozprávkový kráľ. Súťaž prebiehala cez aplikáciu ZOOM. Súťažilo 11 detí zo všetkých oddelení.

      1.miesto získala Anička Justhová z 2.B

      2.miesto obsadila Monika Adamcová z 3.B 

      3.miesto získala Marína Milčáková z 1.B.

      Víťazom srdečne blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť.

     • Hodina so sociálnym pedagógom

     • Žiaci 3. a 4. ročníka našej školy absolvovali prvé hodiny so sociálnym pedagógom. Žiakom týchto ročníkov bolo hravou formou vysvetlené, kto je sociálny pedagóg a čo je jeho úlohou. 

      Žiakom prajeme veľa ďalších hravých a zároveň náučných hodín so sociálnym pedagógom. 

       

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • Dňa 8. februára 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Biologickej olympiády kategórie C. Našu školu reprezentovala žiačka Bianka Mária Artimová (8. ročník) a žiačka Sofia Gondová (9.A). Obe dievčatá statočne zabojovali a popasovali sa s náročnými úlohami. Bianka Mária Artimová sa stala úspešnou riešiteľkou.

      Obom dievčatám srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov!

    • Deň počatého dieťaťa
     • Deň počatého dieťaťa

     • „Život je dar.“

      Každý ľudský život je jedinečný a nesmierne dôležitý... Má obrovskú hodnotu, a to v každom veku...

       

      Dňa 25. marca slávime Sviatok Zvestovania Pána. Zároveň je to Deň počatého dieťaťa.

      Deň oslavy ľudskej dôstojnosti a úžasného sveta rozvíjajúceho sa dieťaťa, ktoré sa má narodiť. V tejto zložitej a náročnej dobe  chceme radostným a pozitívnym spôsobom vniesť  nádej a vďačnosť. Vďačnosť za život vlastný a za životy našich blízkych. Každý má právo na život. V čase pandémie si všetci uvedomujeme skutočnú hodnotu ľudského života a jeho krehkosť. Všetci chránime seba  a zároveň  chránime aj druhých. Máme nádej, že tento postoj bude mať spoločnosť aj voči bezbranným počatým deťom a bude rešpektované ich právo narodiť sa. Tento deň je medzinárodným dňom spomienky na všetky nenarodené ľudské bytosti. Spomeňme si na ne... Oslávme život spoločne a pripnime si bielu stužku, ktorá je symbolom nevinnosti a bezbrannosti.

      Prajme životu od samého počatia až po prirodzenú smrť. Dajme tak najavo, že na životoch nenarodených detí nám záleží!

       

       

       

    • Chemická olympiáda
     • Chemická olympiáda

     • Dňa 12. marca 2021 sa konalo online okresné kolo Chemickej olympiády kategórie D. Za našu školu sa olympiády zúčastnili žiaci Lara PekarčíkováŠimon Juhás (9.B). Obaja nádejní chemici sa statočne popasovali s neľahkými úlohami okresného kola a stali sa tak úspešnými riešiteľmi.

      Obom žiakom srdečne gratulujeme a prajeme im veľa ďalších úspechov!

       

    • DEŇ VODY 22.3.2021
     • DEŇ VODY 22.3.2021

     • „Vodu neoceníme, dokiaľ nám nevyschne studňa, a to platí o všetkom v živote.“ (Benjamin Franklin)

      Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam.  22.marca 2021 preto celý svet oslavuje jej sviatok. Práve v tento deň sme si pre žiakov prvého stupňa pripravili rôzne súťaže a aktivity, pomocou ktorých si chceme pripomenúť dôležitosť tejto tekutiny a jej význam pre človeka. Ukrátení nebudú ani žiaci druhého stupňa, ktorí budú mať tiež na rôznych predmetoch online aktivity a súťaže.

      Chceme poprosiť aj Vás, milí žiaci, aby sme si v tento deň symbolicky pripomenuli význam vody. Príďte v pondelok do školy oblečení v modrom oblečení na desiatu si prineste len čistú pitnú vodu. Vzdajme tak hold najdôležitejšej kvapaline na našej planéte.  Aj v rámci pôstnych predsavzatí môžete myslieť na to, že nie každý človek na našej planéte má pitnej vody nadostač. Vážme si, že nemusíme bojovať o každú kvapku vody.

       

     • Rekonštrukcia telocvične

     • Hoci je čas pandémie a žiaci sa vzdelávajú dištančne, práce v škole neutíchli. Tento čas sme využili na rekonštrukciu palubovky telocvične, prebrúsili sme parkety, zrealizovali sme nový náter čiar.

      Zároveň sme zakúpili prvé skrinky do školských šatní, ktoré budú postupne modernizované.

      Veríme, že tieto vynovené priestory čoskoro potešia aj našich žiakov.

    • Deň zdravej výživy

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.