• Škola v týždni od 25. 1. do 29. 1. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že v týždni od 25.1. 2021 do 29.1.2021 budú všetci žiaci našej školy pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

      Prostredníctvom triednych učiteľov I. stupňa sme zisťovali záujem o ŠKD deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Na základe zistení Vám oznamujeme, že v tomto týždni ŠKD v prevádzke nebude. 

      Myslíme na Vás a tešíme sa na návrat do školy. 

       

    • LEGO
     • LEGO

     • Vianočné sviatky už sú za nami, ale darčeky, ktoré sme si pod vianočným stromčekom našli, stále ostali v našej detskej izbe. Mnoho žiakov 2.B triedy si našlo pod stromčekom stavebnicu Lego. Preto dostali zaujímvavú úlohu. Mali vytvoriť niečo z lega alebo iných kociek. Vzniklo mnoho vydarených dielok, ktoré veríme, že potešia, no možno aj inšpirujú mnohých z vás.

     • HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA 1. POLROKA ŠK. ROKU 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      V súvislosti s ukončovaním hodnotenia klasifikácie žiakov za 1. polrok 2020/2021 Vás informujeme:

      Termíny:

      1. polrok 2020/2021  sa končí 31. januára 2021. Hodnotenie a klasifikácia sa uzatvára 24.1.2021.

      Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu (napr. ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné vykonať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31.3.2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia 1. polroka 2020/2021 a dňa 31. 3. 2021 vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie a správania za 1. polrok.

       

      Hodnotenie a klasifikácie predmetov:

      • Hodnotenie žiakov 1. ročníka – kombinácia prezenčné a dištančné vzdelávanie

      V čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu sa žiaci 1. ročníka hodnotia v priebežnom aj záverečnom hodnotení slovne, predmet TSV sa nehodnotí (na vysvedčení – absolvoval)

      • Hodnotenie žiakov 2. - 4. ročníka – kombinácia prezenčné a dištančné vzdelávanie

      Predmety v 2. - 4. ročníku sa klasifikujú, nehodnotí sa predmet TSV (absolvoval)

      • Hodnotenie žiakov 2. stupňa: kombinácia prezenčné a dištančné vzdelávanie

      Klasifikácia predmetov - hodnotenie známkou – predmety: MAT, SJL, ANJ, NEJ, GEG, DEJ, FYZ, BIO, CHE, OBN, INF, THD

      Nehodnotené predmety (absolvoval): KNB, VYV, TSV, HUV 

      Polročná klasifikácia bude zahŕňať:

      a.  Známky, ktoré žiak získal v 1. polroku do doby prerušenia vyučovania a domáca príprava

      b.  Aktivity v rámci dištančného vzdelávania

      c.  Do výslednej známky sa započítavajú:

      Zodpovedný prístup k plneniu úloh, kvalita vypracovania úlohy, záujem, chuť spolupracovať, zapájanie sa do aktivít, komunikácia s vyučujúcim, dodržiavanie termínov, účasť na online vzdelávaní, online konzultáciách, zlepšenie prístupu, spolupráce, osobný posun, vypracovanie dobrovoľných úloh, sebahodnotenie žiaka

      Aj splnenie týchto kritérií môže napomôcť k zlepšeniu známky o 1 stupeň

      Výslednú známku odkonzultuje príslušný vyučujúci s každým žiakom, uvedie dôvody výslednej známky. Každý vyučujúci má k dispozícii portfólio hodnotenia žiakov, ktoré tvorí komunikácia, spolupráca, vypracované úlohy, priebežné hodnotenie žiaka, účasť na online hodinách a pod.

      V záverečnej klasifikácii a hodnotení predmetov dodržiava pedagóg individuálny prístup, reflektuje technické možnosti žiaka, rešpektuje individuálne podmienky rodiny počas dištančného vzdelávania;

      Na konci 1. polroka sa vydávajú výpisy hodnotenia a klasifikácie.

     • Škola v týždni od 18. 1. do 22. 1. 2021 - informácie pre rodičov a žiakov

     •  Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že v týždni od 18. do 22.1.2021 pokračuje na I. a II. stupni dištančné vzdelávanie.

      Prostredníctvom triednych učiteľov I. stupňa sme aktualizovali záujem o ŠKD žiakov rodičov z kritickej infraštruktúry.  Na základe zistení Vám oznamujeme, že v tomto týždni ŠKD neprevádzkujeme.

      Plánované  testovanie zákonných zástupcov pred nástupom žiakov 1. stupňa do školy (16. 1.)  sa ruší.

      O všetkých dôležitých skutočnostiach Vás budeme prostredníctvom triednych učiteľov, webovej stránky školy informovať.

    • Čitateľská gramotnosť - súťaž
     • Čitateľská gramotnosť - súťaž

     • V rámci zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti pozývame všetkých žiakov druhého stupňa k zapojeniu sa do súťaže Moje evanjelium.

      Úlohou každého žiaka je prečítať 1. - 4. kapitolu Evanjelia podľa Marka a na základe prečítaného textu napísať svoje vlastné evanjelium – svedectvo o Ježišovi pre spolužiakov.

      Pri písaní môžete spomenúť vlastné skúsenosti zo svojho života, či iné nadobudnuté poznatky o Ježišovi, s ktorými sa chcete podeliť.

      Rozsah práce je najmenej 1 strana formátu A5 písaná elektronicky, 1,5 strany ručne.  

      Svoje práce môžete zasielať na mail: chiara.sdr@gmail.com

       

      Najlepšie práce budú odmenené!

    • Boli sme úspešní
     • Boli sme úspešní

     • Naša škola sa zapojila do výzvy MŠVVaŠ na podporu čitateľskej gramotnosti a v projekte "Čítame radi" uspela. 

      Získali sme finančnú podporu 800 €, ktorá poslúži na nákup kníh do školskej knižnice. Tešíme sa a ďakujeme!

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • V mesiaci december sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády v kategórii C. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka vypracovali teoretickú časť počas dištančného vzdelávania. V domácom prostredí sa individualne popasovali s praktickou časťou. Aj keď boli viacerí úspešnými riešiteľmi, do okresného kola postupujú len dvaja najlepší.  

      Vyhodnotenie:

      1. Bianka Mária Artimová  (8.roč.)
      2. Samuel Magulák (9.A)

       

      Postupujúcim aj úspešným riešiteľom blahoželáme!

    • ENTER
     • ENTER

     • Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy ENTER vyhlásenej firmou Telekom a získala grant v hodnote 1000€ na zakúpenie špeciálnych programovacích sád micro:bitov. Prostredníctvom nich sa sprístupni žiakom 2. stupňa ZŠ hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania, a to nie len na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch.

    • Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM
     • Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM

     • V 17. ročníku súťaže "Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM" sa naša škola umiestnila na výhernej pozícii - kategória F2 - pieseň, a získala výhru v podobe nákupných poukážok pre školu v hodnote 200 €.

      O toto krásne umiestnenie sa zaslúžili súrodenci Šimonovičovci spolu s pani učiteľkou Mgr. M. Šimonovičovou, ktorí naspievali pieseň na text Sarah Pristašovej zo 6.A, napísaný podľa zadaných kritérií súťaže.

      V novom roku na nich v škole čaká zaslúžená odmena.

      Tešíme sa, že talenty Bohom dané boli aj takto rozmnožené a zúročené.

      Víťaznú pieseň si môžete vypočuť TU

     • Návrat žiakov do škôl

     • Vážení rodičia,


      MŠVVaŠ SR zverejnilo plán návratu žiakov do škôl.

      Žiaci I. a II. stupňa sa budú od 11.1.2021 vzdelávať dištančne.

      Na základe výsledkov zisťovania záujmu rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí z povahy ich práce nemôžu vykonávať prácu z domu o zastrešenie činnosťou ŠKD v týždni od 11. – 15. 1. 2021 Vám oznamujem, že ŠKD v prevádzke nebude.

      Od 18.1.2021 –  je plánované prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa

      Testovanie zákonného zástupcu žiaka 1. stupňa a zamestnancov školy plánujeme 16. 1. 2021 v telocvični školy, v ktorej bude v spolupráci s SČK zriadené detašované pracovisko MOM.

      Od 25.1.2021 – je plánované prezenčné vyučovanie pre žiakov II. stupňa

      Testovanie žiakov 2. stupňa a jedného zákonného zástupcu žiaka ako i zamestnancov školy plánujeme 23. 1. 2021 v telocvični školy.

      O organizácii testovania Vás budeme včas  informovať prostredníctvom Edupage . 

      Pevne veríme, že s Božou pomocou sa bezpečne vrátime do školy.

      Mgr. Slavomíra Michlíková, riaditeľka školy

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Vyhodnotenie domáceho kola Matematickej olympiády 2020/2021 v kategóriách Z5, Z9:

       

      Kategória Z5 - úspešní riešitelia :

      1. miesto: Daniel Filipp, 5. A

      2. miesto: Martin Samuel Kollár, 5. A

      3. miesto: Tereza Zúdorová, 5. A

      4. miesto: Daniel Bystrík, 5. B

       

      Kategória Z9 - úspešní riešitelia:

      1. miesto: Andrej Gburík. 9. A

      2. miesto: Emanuel Kollár, 9. A

      3. miesto: Šimon Juhás, 9. B

       

      BLAHOŽELÁME a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

     • COVID AUTOMAT

     • Vážení rodičia!

      V súvislosti s prijatým manuálom MŠVVaŠ SR "Návrat do škôl 2021" Vás informujeme:

      • škola sa od 1.1.2021 riadi COVID AUTOMATOM
      • v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. alebo III. stupni varovania, platí, že I. stupeň sa učí prezenčne bez obmedzení (bez povinnosti testovania), ale žiaci II. stupňa, 1 jeho rodič a zamestnanci školy sa musia pretestovať.
      • v týchto dňoch zisťujeme záujem o návrat žiakov II. stupňa za daných podmienok

      O všetkých dôležitých informáciach ohľadom nástupu žiakov do škôl Vás budeme priebežne informovať.

      Riaditeľka školy

       

    • Klub vyšívania
     • Klub vyšívania

     • V neľahkej dobe pandémie, kedy máme obmedzené kontakty, musíme dodržiavať ROR pravidlá a správať sa zodpovedne, je zrušených množstvo aktivít a podujatí, na ktorých sme sa mohli osobne stretávať. Jednou z nich sú aj záujmové útvary. Predsa sme sa vynašli a niektoré z nich realizujeme online formou prostredníctvom videokonferencií.

      V Klube vyšívania sme sa začali učiť základné stehy a išlo nám to super. Občas sa nám zamotala niť, alebo sme nevedeli urobiť uzlík, ale s trpezlivosťou sa nám podarili prvé výtvory. Doposiaľ sme dávali podobu našim výšivkám len na tvrdom papieri.

      Teraz sa už pokúšame vyšívať na látku. Máme za sebou prvé výtvory - záložky do kníh, vianočné ozdôbky - hviezdy, vyšívané srdiečka.

      Každý člen nášho klubu si už teraz s hrdosťou vraví: "Pevná vôľa všetko zdolá!"

    • Pytagoriáda 2020
     • Pytagoriáda 2020

     • V tejto súťaži, pomenovanej podľa starogréckeho matematika rozhoduje okrem správnosti vypočítaných príkladov aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.

       

      Najrýchlejšími „Pytagorejcami“ našej školy sa 10. decembra stali:

       

      5. ročník: Daniel Filipp, Tereza Zúdorová, Alžbeta Baranová, Martin Samuel Kollár.

      6.ročník: Michal Štubňa, Hugo Jakubov, Jakub Lučivjanský, Sarah Pristášová, Dávid Miroslav Rerko, Lucia Šimová, Petra Skybová.

      7. ročník: Mária Pidíková.

       

      Najviac bodov (23) získal Michal Štubňa zo 6. A, ktorý mal spolu s Hugom Jakubovom  (6. B), Jakubom Lučivjanským (6. B) a Luciou Šimovou (6. A) aj najviac správne vyriešených príkladov (13 úloh).

       

      BLAHOŽELÁME a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

       

    • Pytagoriáda P3 a P4
     • Pytagoriáda P3 a P4

     • Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas.

      Tretiaci absolvovali túto súťaž prvýkrát a popasovali sa s ňou vynikajúco.

      Najúspešnejší žiaci 3. ročníka: Ela Jakubová – 23 bodov, Miriam Oravcová – 23 bodov, Matej Cvengroš – 17 bodov.

      Najúspešnejší žiaci 4. ročníka: Šimon Šabľa – 19 bodov, Michael Pristáš – 16 bodov, René Pirháč – 14 bodov, Benjamín Pavol – 10 bodov.

       

      Všetkým blahoželáme!

    • Kultúrna výmena na hodinách angličtiny
     • Kultúrna výmena na hodinách angličtiny

     • Internet a online nástroje nám ponúkajú výborné možnosti pre komunikáciu nielen v rodnom jazyku. Počas dištančného vzdelávania sa nám naskytla vynikajúca príležitosť využiť cudzí jazyk na spoznávanie iných mladých ľudí a ich kultúry.

      Prostredníctvom aplikácie ZOOM sa niektorí žiaci 7. ročníka a dievčatá 8. ročníka spojili so svojimi rovesníkmi z Chile v Južnej Amerike, aby sa navzájom spoznali, zdieľali prezentácie o svojich krajinách, odpovedali na zvedavé a zaujímavé otázky a formou interaktívnych kvízov sa navzájom vyskúšali, čo sa naučili o kultúre Slovenska a Chile.

      Žiaci si vymenili e-maily, aby mohli aj naďalej pokračovať v komunikácii a vzájomnom spoznávaní seba a svojich krajín. Žiakom aj ich pani učiteľke sa takáto aktivita veľmi páčila a veľmi radi si ju niekedy v budúcnosti zopakujú.

       

       

    • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

     • Dňa 11.12.2020 sa konalo školské kolo 31. ročníka Olympiády v anglickom jazyku v dvoch kategóriách: 1A – mladší žiaci (5.-7.ročník) a 1B – starší žiaci (8.-9. ročník). Tento školský rok

      sme boli obohatení o novú skúsenosť: vyskúšali sme si riešenie olympiády online. Písomná časť mala formu online testu, zisťujúceho úroveň gramatiky, slovnej zásoby, čítania s porozumením a posluchu s porozumením. Ústna časť spočívala v odoslaní nahrávky svojho prejavu v anglickom jazyku.

       

      Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      Kategória 1A:

      1. miesto: Tobias Grünärmel VII.roč.

      2. miesto: Tadeáš Gyenes V.A

      3. miesto: Marko Matis VI.B

       

      Kategória 1B:

      1. miesto: Viktor Magulák IX.A

      2. miesto: Samuel Magulák IX.A

      3. miesto: Karolína Kozáková IX.A

       

      Všetkým súťažiacim veľmi pekne ďakujeme za účasť.

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v reprezentácii našej školy na okresnom kole olympiády.

       

    • Olympiáda zo SJL - okresné kolo
     • Olympiáda zo SJL - okresné kolo

     • Naša žiačka, Karolína Kozáková (9.A), sa zúčastnila okresného kola Olympiády zo SJL. Tento rok súťaže bol neobvyklý, lebo sa konal prostredníctvom online formy. Ani tento spôsob nás neodradil, aby sme si vyskúšali svoje nadobudnuté vedomosti a zúčastnili sa tejto súťaže. Do okresného kola sa zapojilo spolu dvanásť škôl. Z každej školy bol vybratý iba jeden žiak.

      Karolína Kozáková skončila na peknom 6. mieste.

      Blahoželáme!

       

    • Rorátne sväté omše
     • Rorátne sväté omše

     • Rorate caeli, desuper, et nubes pluant justum:

      aperiatur terra, et germinet Salvatorem

      Roste nebesá zhora, oblaky nech pršia Spravodlivého;

      Nech sa otvorí zem a vyklíči Spasiteľa. (Iz 45,8)

       

      Advent je čas očakávania príchodu Božieho Syna na svet. Jeho súčasťou sú aj votívne sväté omše ku cti Panny Márie – Roráty.

      Každý štvrtok ráno (07:15 hod.)  sa v kaplnke školy stretnú žiaci vybranej triedy, aby prežili sv. omšu len pri svetle sviec a lampášikov, nakoľko spoločné sv. omše kvôli epidemiologickým opatreniam nie sú možné.

      Aj takto si chceme pripraviť svoje srdcia na príchod Mesiáša.

    • Moja obľúbená prírodoveda
     • Moja obľúbená prírodoveda

     • Učivo prírodovedy zo 4. ročníka je koncipované tak, aby si žiaci osvojili svoje vedomosti na základe pozorovania, bádania, pokusov a praktických ukážok.

      Jednou z tém, ktorej sa naši štvrtáci venovali, bol vesmír.

      Žiakov 4.B táto téma veľmi zaujala a po jej dokončení si vypracovali projekt  s rovnakým  názvom. Využili rôzne materiály a techniky. Ich práce sú naozaj nádherné a originálne.

      Pri téme: Jednoduché stroje – kladka, si pre lepšie pochopenie jej princípu, vytvorili kladky – pevnú aj voľnú, z rôznych materiálov.

      Hovorí sa, že kde je vôľa, tam je cesta.

      Tešíme sa z toho, že naši štvrtáci sú veľmi šikovní a tvoriví.  

    • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ...?
     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ...?

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ...?

      Nad touto otázkou sa zamysleli aj naši žiaci na začiatku Adventu... Poznáme vôbec meradlo, ktorým sa dá odmerať LÁSKA ? Deti prišli na to, že meradlom lásky je SRDCE – veľkosť ľudského srdca. Srdce otvorené pre druhých, ochotné dávať, potešiť... Srdce otvorené pre tých, ktorí to najviac potrebujú.... Aj naše deti sa rozhodli pomôcť a obdarovať tých, ktorí sú v tomto čase najviac zraniteľní, krehkí, odlúčení od svojich blízkych...

      Neváhali  vyzdobiť krabice. Naplnili ich rôznymi maličkosťami, ktoré určite potešia babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Pripravili tak darčeky pre našich seniorov k Vianociam. Teraz sú  darčeky v karanténe, ale  na Vianoce potešia našich starkých... Do každej krabice deti pribalili aj niečo navyše – hrejivé detské slová a úprimné priania...

       

      Otvorili tak svoje srdce a zabalili lásku do krabice od topánok...

    • Advent v škole
     • Advent v škole

     • V utorok 1. decembra nám pán kaplán Anton požehnal adventné vence. Túto pobožnosť ste mohli s nami sledovať prostredníctvom živého vysielania z kaplnky školy. Spoločne si pripravujeme svoje srdcia aj príbytky na príchod nášho Spasiteľa. Chceme sa poďakovať aj rodičom za pomoc pri príprave adventných vencov do našich tried. 

      Viac fotiek nájdete tu.

       

    • Ocenenie žiakov k Medzinárodnému dňu študentstva
     • Ocenenie žiakov k Medzinárodnému dňu študentstva

     •       17. november – Medzinárodný deň študentstva je dňom, kedy vedenie mesta Spišská Nová Ves každoročne oceňuje výnimočných žiakov a študentov základných a stredných škôl nášho mesta. Zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda boli ocenení žiaci Daniela Hajdučková, Andrej GburíkMatej Michalek, ktorí v uplynulom roku úspešne reprezentovali našu školu a naše mesto vo vzdelávacej, spoločenskej, kultúrnej, športovej sfére školského života, alebo svojou prácou, osobným postojom sú príkladom a prínosom pre ostatných žiakov a študentov školy.

           Keďže osobné stretnutie p. primátora s ocenenými aktuálne nie je možné, vedenie mesta chce aspoň pomyselne potriasť rukou a poďakovať  týmto nasledovaniahodným žiakom. Ďakovný list i darček nech im pripomínajú, že vedenie mesta si cení ich prácu a verí, že i v budúcnosti budú prínosom mestu Spišská Nová Ves.

      Ďakovný list aj darček si na vás počkajú v škole. Vyzdvihnete si ich u pani riaditeľky po návrate do školy. Sme na Vás pyšní 😊

    • Advent 2020 - aktivita
     • Advent 2020 - aktivita

     • Milí žiaci,

      v tomto roku sa budeme snažiť pripraviť naše srdcia pre narodenie Ježiša tým spôsobom, že sa Oňho podelíme s druhými. Aktivita s názvom Zdieľaj žiwhat bude prebiehať týmto spôsobom:

      chceme, aby ste prostredníctvom videa zdieľali svoj "žiwhat" teda to, čo žijete, a zároveň Život s veľkým Ž, ktorým je sám Ježiš.

      Viac sa dozvieš tu.​​​​​​​

    • Zamyslenie na začiatku Adventu
     • Zamyslenie na začiatku Adventu

     • Cirkev má veľmi zaujímavý spôsob, ako ťa zachrániť. Šokuje ťa koncom sveta a potom ti dá nádej v malom dieťati.  A uprostred toho všetkého ťa pozýva sa stať centrom tohto príbehu, nie divákom.
    • Spev Kohúta
     • Spev Kohúta

     • Srdce, ktoré „nespí“, ale je vedené Kristovým svetlom, vždy zbadá možnosť poslúžiť skutkom lásky, či číhajúce pokušenie zhrešiť.
    • Deň zdravej výživy

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

     Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.