• Dračie pytačky - bábkové divadlo
     • Dračie pytačky - bábkové divadlo

     • "Pažravý drak dnes ublížil princeznej a ty si sa len pozeral. Zajtra ublížia tebe. Čo urobíš?" 

      Deti z ŠKD sa 13. 2. 2020  prostredníctvom bábkového divadla učili prekonať strach, prekonať samého seba, postaviť sa proti tomu, kto ubližuje. Interaktívne bábkové predstavenie – Dračie pytačky, v ktorom si aj malý bitkár uvedomí, že UDRIEŤ znamená BOLÍ, sa nás to pokúsilo naučiť. Spoločnými silami sme sa učili, ako sa máme k sebe navzájom správať a že nielen  rozprávka môže mať dobrý koniec.

       

    • Šikovníček - ŠKD
     • Šikovníček - ŠKD

     • Dň 14.2.2020 sa v školskom klube konala súťaž v skladaní plastových pohárov. Zúčastnili sa jej žiaci zo

      všetkých oddelení.

      Na 1. mieste sa umiestnil Šimon Palkovič z II.B

      Na 2. mieste sa umiestnil Benjamín Pavol z III. A.

      Na 3. mieste sa umiestnil Jakub Ogurčák z I.A.

       

      Súťažiacim srdečné blahoželáme. 

    • Farský ples
     • Farský ples

     • Stalo sa už tradíciou, že žiaci našej školy prispievajú svojím programom, aby otvorili Farský ples v Spišskej Novej Vsi. Inak tomu nebolo ani  počas jeho 18. ročníka, ktorý sa konal dňa 8. februára 2020 v koncertnej sále Reduty. Veselé vystúpenie mažoretiek pod vedením p. učiteľky Maťašovskej rozohrialo prítomným  všetky žilky. Ľudové pásmo, Kolo mlynské, ktoré pripravila p. učiteľka Tokarčíková nám pripomenulo krásu ľudových tradícií. Hudobným zážitkom bolo gitarové vystúpenie v podaní Emanuela Kollára a p. učiteľky Lorkovej. Do tanca prítomným zaspieval aj Tomáš Šimonovič za doprovodu ľudovej hudby Štefana Cínu. 

       

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

     • Milí rodičia, starí rodičia

      Ponúkame Vám možnosť prísť sa opäť pozrieť priamo na vyučovanie do tried dňa 19.2.2020. Brány školy budú pre Vás otvorené od 9:00 do 12:00 hod.

      Pripravené máme aj otvorené hodiny Jazykovej školy Target a to:

      9:00    -   8.A

      9:55    -  3.B

      10:55  -   5.A a 4.B

      Na Vaše otázky, týkajúce sa vdelávania, Vám radi odpovieme pri malom občerstvení v školskej jedálni.

      Tešíme sa na Vás! 

     • Oznam

     • Zajtra, t.j. štvrtok 13.2.2020, sv. omša nebude.

    • Rok Božieho Slova
     • Rok Božieho Slova

     •  

      Milí žiaci, vážení rodičia,

      ako  už mnohí viete, v Cirkvi prežívame Rok Božieho Slova. Preto sme sa aj v našej škole rozhodli pripojiť k jeho sláveniu a čerpať z pokladu Božieho Slova naplno. Pripojte sa aj Vy k iniciatíve žiť denne s Božím Slovom!

      Ako na to?

      Na druhom poschodí v našej škole máme nástenky, ktoré Vám k tomu môžu dopomôcť.

      Prvou možnosťou je výber jednej myšlienky zo Svätého Písma, ktorú si môžete zobrať a popremýšľať nad ňou (príp. sa ju naučiť naspamäť) a podľa nej aj žiť.

      Druhá úloha pozostáva z čítania Písma doma, k čomu povzbudzuje aj Vás, milí rodičia. Po prečítaní akéhokoľvek textu so svojimi deťmi si môžete vybrať jednu myšlienku, prepísať si ju na papier a nechať tento papier napr. niekoľko dní na chladničke, či inom viditeľnom mieste. V škole môžete spolu s deťmi prepísať tento citát na pripravenú nástenku.

      Nechajme sa spoločne premieňať Pánovým Slovom,

      zdieľajme ho, šírme a ohlasujme!

    • Karneval
     • Karneval

     • Milí žiaci!

      Fašiangové obdobie vrcholí a my vás srdečne pozývame na karneval a fašiangovú diskotéku.

      KDE? V telocvični našej základnej školy.

      KEDY? 21.02.2020

      Žiaci prvého stupňa si pripravia originálne masky, ktoré predstavia na samotnom karnevale.

      Žiaci druhého stupňa si so sebou prinesú dobrú náladu a veselú myseľ.

       

      Tešíme sa na skvelú zábavu a krásne karnevalové masky.

       

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • Veľké výsledky v športe aj v živote dosahujeme v tíme. Spoločný tím vytvorili žiaci siedmeho ročníka počas pobytového lyžiarskeho výcviku v dňoch 20. 01. - 24. 01. 2020 v Liptovskom Jáne. Lyžovanie utvrdzovalo ich kondíciu a každodenná sv. omša vysluhovaná p. kaplánom A. Durčákom posilňovala ich ducha.

      Takto zjednotení s Bohom  prežili nádherný týždeň spolu s našimi p. učiteľmi - V. Pollák, B. Ondáš a zdravotníčkou p. Faltinovou. 

    • Biblická olympiáda - školské kolo
     • Biblická olympiáda - školské kolo

     • Dňa 4.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Žiaci druhého stupňa sa v tomto významnom roku Božieho Slova veľmi usilovne  zapojili do čítania knihy Exodus, Jonáš a evanjelia podľa Jána.

      Prvé tri miesta obsadili tieto žiačky:

      1. Sára Pristášová, 5.A.

      2. Johanka Grečková, 5.A.

      3. Mária Pidíková, 6.roč.

       

      Veríme, že príjemná atmosféra súťaže, radosť z dobre vykonanej práce a hlavne dotyk Božieho slova ešte dlho zostanú v srdciach našich súťažiacich. 

       

      Prajeme im veľa milostí pri ďalšom čítaní biblických kníh a úspešné zvládnutie dekanátneho kola.

    • Popoluška
     • Popoluška

     • Asi nepoznáme dieťa, ktoré by nevidelo alebo nečítalo  rozprávku o Popoluške.Všetci vieme, že k šťastiu nám nepomôžu iba tri oriešky, ale mnohokrát je potrebná aj naša šikovnosť a usilovnosť.

      V školskom klube sa vo štvrtok, 30.1.2020, premenilo dvanásť detí na Popolušky.  Mohli si vyskúšať šikovnosť svojich ručičiek v súťaži, ktorej cieľom bolo triedenie strukovín.  Tie najšikovnejšie dostali diplom a symbolickú cenu. Za svoju usilovnosť boli všetky Popolušky odmenené drobnou sladkosťou.

      Na 1. mieste sa umiestnila Petra Maláková (IV.B).

      Na 2. miesto sa umiestnila Slávka Kotradyová (III.B).

       Na 3. miesto sa umiestnila Sofia Pavliková (I.B).

       

      Víťazom srdečne blahoželáme!

    • Výpis klasifikácie prospechu a správania
     • Výpis klasifikácie prospechu a správania

      • NA KONCI 1. POLROKA OBDRŽÍ ŽIAK VÝPIS SLOVNÉHO HODNOTENIA ALEBO KLASIFIKÁCIE PROSPECHU A SPRÁVANIA ŽIAKA ZA 1. POLROK

      • Na základe par. 55 ods. 10 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydá triedny učiteľ žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka  výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.  O vydanie výpisu nie je potrebné žiadať písomne, škola výpis vydá každému žiakovi automaticky.

       Tento výpis nie je verejnou listinou. 

       V prípade záujmu o vydanie vysvedčenia za prvý polrok sa toto vysvedčenie vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.  

     • Oznam

     • Z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení budú aj budúci týždeň zrušené všetky popoludňajšie aktivity a všetky hromadné aktivity organizované školou, t.j.: záujmové vzdelávanie (krúžky), korčuliarsky kurz, karneval, fašiangová diskotéka.

     • Oznámenie

     • O Z N Á M E N I E

      o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení

                  v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005 – R z 31. 10. 2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva si dovoľujem Vám oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole  napriek vykonaným opatreniam a na základe odporúčania RÚVZ prerušujem výchovno-vzdelávací proces dňa 24. 1. 2020 a 27. 1. 2020. Riadne vyučovanie bude pokračovať dňa 28. 1. 2020.

      riaditeľka školy

    • "... a Slovo bolo u Boha ..." - krajské regionálne kolo
     • "... a Slovo bolo u Boha ..." - krajské regionálne kolo

     • Dňa 18.01.2020 sa uskutočnila v Poprade krajská regionálna recitačná súťaž: "... a Slovo bolo u Boha ..."

      V 1. kategórii - poézia -  získal Michael Kotrady 1. miesto.

      V 2. kategórii - poézia -  získala Slávka Kotradyová 2. miesto.

      V 3. kategórii - poézia -  získal Jakub Baran 2. miesto.

       

      Žiak Michael Kotrady postupuje na celoslovenské kolo do Bratislavy.

       

      Všetkých srdečne blahoželáme!

    • Olympiáda z nemeckého jazyka - okresné kolo
     • Olympiáda z nemeckého jazyka - okresné kolo

     • Dňa 16. 01. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1.B získal krásne 1. miesto Andrej Gburík (8.A) a postupuje do krajského kola v Košiciach. Úspešným riešiteľom (6. miesto) sa stal v tej istej kategórii aj Nikolas Jarembák (9. roč.).

      Srdečne blahoželáme!

    • Pes - Najlepší priateľ človeka
     • Pes - Najlepší priateľ človeka

     • Pes je najlepším priateľom človeka.  Je ochotný za svojho pána položiť život. Psy, aj keď sa od nás odlišujú, majú tiež srdce, ktoré miluje. A často by za svojich majiteľov a svoju rodinu položili  život, len aby ich zachránili. Presvedčili sa o tom už mnohí z nás. Práve o takýchto „psích hrdinoch“ nám do školského klubu prišla 16. januára 2020 porozprávať MUDr. Eleonóra Lukáčová, prostredníctvom prezentácie na túto tému.

    •                    Karneval
     • Karneval

     • Pripravte si deti masky,

      bude smiech a špás!

      Fašiangový karneval

      príde medzi nás.

       

      Kedy? Dňa 31. januára 2020 o 08.30 hod.

      Kde? V telocvični našej školy.

       

      Pozývame všetkých žiakov prvého stupňa ZŠ Sv. Cyrila a Metoda na tradičný fašiangový karneval spojený so zábavnými súťažami. Masky bude hodnotiť odborná porota. Tvorivosť a nápaditosť vždy vyhráva.

      Tešíme sa na vás!

    • Anglický jazyk - lektorka z USA
     • Anglický jazyk - lektorka z USA

     • Dňa 10.1.2020 nás navštívila lektorka Grace z USA. Pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka si pripravila interaktívnu prezentáciu o svojej krajine, rodine a záujmoch. Žiaci boli do prezentácie zapájaní formou otázok, predstavovali seba a svoje záľuby, rozprávali o svojej rodine a pod. Na záver s ňou žiaci konverzovali na rôzne témy, ktoré ich zaujímali. Niektorí si tiež zahrali jazykové hry. Možnosť rozprávať sa s rodeným, anglicky hovoriacim, bolo pre žiakov i učiteľov spestrením i motiváciou do ďalšej práce.

      Milej lektorke ďakujeme za jej čas a tešíme sa na jej ďalšiu návštevu.

    • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo - 1. a 2. kategória
     • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo - 1. a 2. kategória

     • Vo štvrtok 9.1.2020 sa konalo  školské kolo súťaže v prednese duchovnej poézie a prózy "...a Slovo bolo u Boha ...,"  v ktorom súťažili žiaci v 2. kategórii ( 3.- 4.ročník).

      V piatok 10.1.2020 o umiestnenie bojovali žiaci prvého a druhého ročníka v 1. kategórii. Umiestnenie bolo nasledovné:

       

      Umiestnenie v 2. kategórii - poézia:

      1. miesto: Slávka Kotradyová (3.B)

      2. miesto: Terézia Zúdorová(4.A)

      3. miesto: Jakub Lengvarský (3.B)

       

      Umiestnenie v oblasti prózy:

      1. miesto: Lia Kovalčíková (4.B)

      2. miesto: Laura Šimonovičová (3.B)

      3. miesto: Hugo Pacák (3.A)

       

      Umiestnenie v 1. kategóri i- poézia:

      1. miesto: Michael Kotrady (1.A)

      2. miesto: Anna Justhová(1.B)

      3. miesto: Andrej Gorel(1.A), Gréta Zekuciová (1.B), Matej Repaský (1.B)

        

      Umiestnenie v oblasti prózy:

      2. miesto: Monika Adamcová  (2.B)

      3. miesto: Mária Šimonovičová (2.B), Veronika Pagáčiková (1.A)

       

      Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom jednotlivých kategórií, ktorí nás budú reprezentovať v regionálnom kole v Poprade, držíme palce.

    • Koleda
     • Koleda

     • "Do hory, do lesa, valasi!

      Či horí v tom našom salaši?

      Radosť veľká sa zjavuje a tento svet potešuje.

      Vstávajte bratkovia k jasličkám, aby ste zjavili svetlo nám."

       

      Po vianočných prázdninách a sviatkoch s nimi spojenými sme opäť otvorili bránu školy.

      Nový rok 2020 sme začali s požehnaním školy a všetkých, ktorí sú jej súčasťou, s koledou.

    • Súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu
     • Súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu

     • V poslednom týždni pred Vianocami sa všetci žiaci pustili do upratovania a zdobenia svojich tried. Žiacka školská rada vyhlásila súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu. V triedach nechýbali stromčeky a rôzne originálne ozdoby. Rozhodovanie poroty bolo  preto veľmi ťažké.

      Súťažilo sa v dvoch kategóriách a výsledky boli nasledovné:

      1. kategória: 1. miesto -  2.B, 2. miesto – 1.B, 3. miesto – 1.A

      2. kategória: 1.miesto - 8.B,   2. miesto – 5.B  3. miesto – 9. ročník.

       

      Všetkým srdečne blahoželáme a veríme, že horlivosť za krásu svojej triedy všetkým zostane čo najdlhšie.

    • Milí žiaci, milí rodičia
     • Milí žiaci, milí rodičia

     • Vianočné prázdniny sa blížia ku koncu. Nástup žiakov do školy je už zajtra, t.j. streda 8.1.2020.

    • Novoročný futbalový turnaj - výsledky
     • Novoročný futbalový turnaj - výsledky

     • Novoročného futbalového turnaja sa zúčastnilo 23 žiakov. Súťažili v piatich družstvách turnajovým spôsobom, každý s každým.

      Turnaj vyhralo družstvo v zložení: P. Matiašovský, M. Schlosser, T. Šimonovič, P. Spůra a L. Tabáková.

      Blahoželáme!

    • Novoročný futbalový turnaj
     • Novoročný futbalový turnaj

     • Základná škola sv. Cyrila a Metoda pozýva všetkých na novoročný futbalový turnaj.

      Podujatie sa uskutoční 03.01.2020 o 09:00 hod.  v telocvični našej školy.

      Zahrať si môže prísť každý, kto bude mať chuť.

    • MILÍ RODIČIA,
     • MILÍ RODIČIA,

     • POŽEHNANÉ A MILOSTIPLNÉ VIANOČNÉ SVIATKY VÁM  ŽELAJÚ ŽIACI A ZAMESTNANCI ZŠ SV. CYRILA A METODA

    • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo
     • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo

     • Dňa 17.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže "...a Slovo bolo u Boha ..."  v umeleckom prednese poézie a prózy s duchovnou tematikou. V tento deň súťažili žiaci v 3. kategórii (5. - 6. ročník).

      Umiestnenie v oblasti poézie:

      1. miesto: Jakub Baran (6. roč.)

      2. miesto: Mária Pidíková (6. roč.)

      3. miesto: Marko Matis (5.B)

       

      Umiestnenie v oblasti prózy:

      1. miesto: Tomáš Šimonovič (5.B)

      2. miesto: Katarína Kollárová (6. roč.)

      3. miesto: Jakub Lučivjanský (5.B)

       

      Žiaci, ktorí sa v oblasti poézie a prózy umiestnili na prvom mieste, budú našu školu reprezentovať v regionálnom kole súťaže.

      Blahoželáme!

    • Zázračný adventný čas ...
     • Zázračný adventný čas ...

     • ...Nebo sa sklonilo k Zemi a dotklo sa človeka. Prichádza Boh s odpustením a lásku si oblieka...

         Glória in excelsis Deo ! ...

           To je posolstvo Adventu, ktoré odovzdali žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda a CMŠ všetkým ľuďom dobrej vôle... Tohoročná slávnostná akadémia sa konala 12. 12. 2019 v Dome Kultúry Mier. Žiaci 1. až 7. ročníka  a malí škôlkari  spolu so svojimi učiteľkami pripravili s láskou kultúrny program  pre svojich rodičov, starých rodičov, blízkych, priateľov školy...

           Po programe si všetci prítomní vo vestibule  pochutnali na výborných koláčikoch, ktoré  pripravili  starší žiaci spolu so svojimi rodičmi. Teplý čaj každého zohrial a nás pri srdiečku hrial dobrý pocit....

            Tieto zázračné adventné chvíle sme  mysleli aj na tých, ktorí tu s nami nemohli byť. Maličké deti....Šimonko, Lilianka ... vymenili  hru v škôlke za hru v nemocnici. Statočne zdolávajú náročnú a únavnú liečbu....Aj im sme venovali túto slávnostnú akadémiu.

       

    • 100 slov o meste
     • 100 slov o meste

     • Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže pod názvom -  100 slov o meste. Ich napísané práce sa dočkali ocenenia.

      Umiestnenie:

      1. Kategória A (8 - 10 rokov):   2. miesto - Zuzana Kapustová (krátka práca)

                                                      2. miesto - Terézia Zúdorová (dlhá práca)

                                                      3. miesto - Bibiana Vanacká (dlhá práca)

       

      2. Kategória B (11 - 15 rokov): 2. miesto - Diana Klingová (dlhá práca)

       

      Srdečne blahoželáme!

       

     • Oznam ŠJ

     • Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi,

      že z obeda 19.- 20.12.2019 (štvrtok a piatok)

      je možné sa odhlásiť najneskôr dňa 18.12.2019 (streda) do 8:00 hod.

    • Stretnutie Rodičovského spoločenstva
     • Stretnutie Rodičovského spoločenstva

     • Milí rodičia!

      Pozývame Vás na triedne schôdzky Rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutočnia dňa 19. 12. 2019 - štvrtok o 16:00 hod.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.