• Detstvo bez násilia - Výtvarná súťaž
     • Detstvo bez násilia - Výtvarná súťaž

     • Náš žiak, Peter Mrovčák (8.A), sa zúčastnil regionálnej výtvarnej súťaže pod názvom - Detstvo bez násilia, ktoré organizovalo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi. So svojou výtvarnou prácou - Stop násiliu -súťažil v 3. kategórii (základné školy - 5. - 9. ročník). Jeho práca patrila medzi úspešné (z 27 prác sa umiestnila na krásnom 4. mieste), a preto ju môžeme vidieť počas vernisáže v Spišskom osvetovom stredisku.

      Srdečne blahoželáme!

     • Duchovné korene Európy pre kresťanské školy v Čechách a na Slovensku - Výtvarná súťaž

     • Naša žiačka, Daniela Hajdučková, získala krásne 2. miesto vo výtvarnej súťaži po názvom - Duchovné korene Európy pre kresťanské školy v Čechách a na Slovensku (5. - 7. ročník) vyhlásené prostredníctvom das: Sozialwerk Akesmanovej spoločnosti v Mníchove.

      Srdečne blahoželáme!

    • V ústrety životu
     • V ústrety životu

     • Srdečne Vás pozývame na spoločný večer s názvom "Kráčajme s modlitbou v ústrety životu", ktorý sa bude konať v piatok 20.09.2019 v školskej kaplnke. Prosiť o ochranu života od počatia budeme pri sv. omši o 19:00 hod., po ktorej bude  následovať krátka adorácia. Tešíme sa na stretnutie s Vami pri Pánovi, ktorý je sám naším Životom!

     • Krúžky

     • Ponuku oddelení záumového vzdelávania nájdete v sekcii

      "Na stiahnutie".

     • Oznam

     • Vážení rodičia,

       

      vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce (od 11.9. 2019 až do odvolania) na streche telocvične Hotelovej akadémie Vás žiadam o dodržiavanie zákazu vstupu vozidiel na parkovisko školy.

      Zároveň Vás prosím, aby ste neparkovali v priestore pri spodnej bráne, aby ste neblokovali dodávku surovín pre školskú jedáleň. Za porozumenie a dodržiavanie vopred ďakujem.

       

      Riaditeľka školy

     • Platby za ŠKD

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás upozorniť, že platby za ŠKD ( 9€ / mes.) je nutné uhrádzať bankovým prevodom na účet školy :

       

      IBAN: SK95 0200 0000 0000 2683 9592

      VS: mesiac, za ktorý sa uhrádza

      Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko, trieda

     • Oznam ŠKD

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás upozorniť, že činnosť ŠKD pre žiakov 1. stupňa začína 3. 9. 2019. Dieťa bude prijímané do školského klubu na základe vyplnenej prihlášky a čestného vyhlásenia, ktoré nájdete v ľavom menu na stiahnutie. Pri vstupe do ŠKD je potrebné aj uhradiť poplatok 9€ za mesiac september. 

     • Začiatok školského roka

     • Riaditeľstvo ZŠ sv. Cyrila a Metoda

      v Spišskej Novej Vsi oznamuje rodičom a žiakom,

      že školský rok 2019/2020  sa začína 2. septembra 2019. 

      Zraz žiakov bude o 8:00 pred budovou školy. Školský rok sa začne spoločnou sv. omšou vo farskom kostole o 8:15 hod.

    • Stravovanie od 1. 9. 2019
     • Stravovanie od 1. 9. 2019

     • S účinnosťou od 1.1.2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. 

      1. Dotácia na stravu sa poskytuje žiakom základnej školy len za deň, v ktorom sa dieťa zúčastní na výchovno-vzdelávacom procese a odobralo obed.

      2. Dotácia na stravu sa neposkytuje žiakom základnej školy na deň, keď nie sú prítomní na vyučovaní a nebudú odhlásení zo stravy, nakoľko dotáciu 1,20 € na konkrétne dieťa si v tomto prípade nemôže uplatniť ani školská jedáleň ! Preto rodič/zákonný zástupca dieťaťa musí zobrať  na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú úhradu (sumu) za   neodhlásenú stravu. 

      Viac informácii nájdete na našej stránke v oznamoch školskej jedálne

     • Oznámenie

     • Riaditeľka ŠJ oznamuje stravníkom ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, že z obeda 25. - 26. 6. 2019

      /utorok a streda/ je možné sa odhlásiť najneskôr dňa 24. 06. 2019 /pondelok/ do 8:00 hod.

      V dňoch 27. 6. 2019 a 28. 6. 2019 školská jedáleň neposkytuje stravu z prevádzkových dôvodov.

      Ivana Salajová

      riaditeľka ŠJ

    • Prednes nemeckej poézie a prózy
     • Prednes nemeckej poézie a prózy

     • Dňa 14.06.2019 sa uskutočnila krajská súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy.

      V druhej kategórii, próza - haidi Mária Schwabik - 2. miesto.

      V druhej kategórii, poézia - Zuzana Faltinová - 3. miesto.

    • Hľadanie pokladu
     • Hľadanie pokladu

     • V pondelok, 10. júna, sa deti v ŠKD zúčastnili hľadania tajomného pokladu. Vďaka indíciám, ktoré nachádzali a vďaka šikovnosti, ktorú preukázali, našli stratenú pirátsku truhlicu. Jej sladký obsah si ako dobrí spolužiaci a kamaráti rozdelili rovným dielom. 

    • Vypni telku, zapni seba
     • Vypni telku, zapni seba

     • 27. mája sa začal týždeň kampane - Vypni telku, zapni seba, ktorej sa zúčastnili i deti z ŠKD. Na znak toho, že svoj čas budú viac venovať svojim blízkym, ich pomoci a pohybu či hrám, nosili na ruke špeciálny náramok. V školskom klube ich čakali každý deň zaujímavé aktivity, ktorými rozvíjali svoje zručnosti, vzťahy i lásku k Bohu.

    • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku - okresné kolo
     • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku - okresné kolo

     • Dňa 05.06.2019 sa uskutočnili okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Naši žiaci sa vo svojich kategóriach umiestnili nasledovne:

      1. miesto - Heidi Mária Schwabik - 2. kat. próza

      1. miesto - Zuzana Faltínová - 2. kat. poézia

      2. miesto - Ema Faltínová - 3. kat. próza

      2. miesto - Ivica Olexová - 3. kat. poézia

       

      Žiaci, ktorí získali 1. miesto, postupujú do regionálneho kola v Kežmarku.

    • Medzinárodný deň detí
     • Medzinárodný deň detí

     • I tento rok sme v našej škole slávili Medzinárodný deň detí, 30. mája 2019, na sviatok Nanebovstúpenia Pána. Ani daždivý deň nám nedokázal pokaziť náladu. Začali sme ho slávnostnou svätou omšou v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Pán kaplán sa nám v kázni pripomenul, aby sme svojim správaním, vyjadrovaním, neprestávali robiť dobré meno sebe i škole, ktorej sme súčasťou. Po svätej omši sa žiaci prvých troch ročníkov postupne presunuli do Alex parku, kde prežili intenzívnu hodinovú zábavu. Vyskúšali si rôzne druhy preliezok, trampolín, šmýkačiek. Potom sa posilnili občerstvením a mohli sa veselo unavení vrátiť do školy. Druhý stupeň sa bol kultúrne vyžiť na divadelnom predstavení pod názvom - Perinbaba. Všetci žiaci sa presunuli do školy, aby si pochutnali na výbornom guľášiku, ktorý pripravili s láskou pani kuchárky. 

       

      Pán Boh zaplať za tento krásne strávený deň!

       

    • Adamko - časopis
     • Adamko - časopis

     • V mesiaci máj sa žiaci I.B triedy pod vedením p. uč. Lazorovej zapojili do súťaže v časopise Adamko. Spoločne vyrobili plagát na tému: „Zvieratká z našich lesov." 

      Fotografia s týmto plagátom bola uverejnená v júnovom čísle časopisu a žiaci získali pekné DVD.

       

    • Dopravné ihrisko
     • Dopravné ihrisko

     • Začiatkom mesiaca máj si žiaci I.A a I.B oprášili a rozšírili poznatky z dopravnej výchovy na Detskom dopravnom ihrisku v Spišskej Novej Vsi. Po krátkej súťažno - teoretickej časti si mohli prakticky vyskúšať svoje znalosti na bicykloch a kolobežkách. V sprievode pani učiteliek a vychovávateliek tak prežili nielen zábavné a slnečné, no i osožné dni. Veríme, že nielen na cvičisku, ale aj v reálnom živote, budú naši žiaci dodržiavať pravidlá cestnej premávky s ostražitosťou.

    • "Modlitba je dýchaním duše."
     • "Modlitba je dýchaním duše."

     • V dňoch 23. - 25. mája 2019 sa uskutočnilo duchovné cvičenie učiteľov v Zakopanom. Základnou témou nášho stretnutia sa stal -  "Návrát k láske prvých kresťanov." Témy počas jednotlivých zamylení boli rôzne, napr.: "Štedrosť a jednota. Modlitba prvých kresťanov. Prví kresťania a spory." Modlitbou prosíme, ďakujeme, chválime a odprosujeme. V modlitbách musíme byť vytrvalí, trpezliví, aby sme dosiahli to, o čo prosíme. Nezabúdajme na to, že "Boh má otvorené nonstop," modliť sa môžeme kdekoľvek a kedykoľvek. To, čo máme, nie je len moje, ale je pre všetkých. Deliť sa máme o radosti, ale aj starosti. Radosť sa rozširuje iba vtedy, ak sa s radosťou podelíme. Zjednocovanie veriacich, ochota pomáhať druhým, vytvára jednu dušu, jedno srdce. Kresťan v ochote priblížiť sa ostatným, musí vedieť komunikovať, pretože práve tým buduje vzťah. Vzťah sa rozvíja v dialógu, dialóg poskytuje odpovede na nezodpovedané otázky v našich myšlienkach. Pomáha nájsť spoločnú cestu človeka k človeku.

      Tieto krásne myšlienky nám vo svojich zamysleniach odprezentoval pán kaplán, Marián Kundla.

      Úprimné Pán Boh zaplať za vzplanutie našej duše ohňom nádeje k lepšiemu životu. 

       

      "Tam, kde je láska, neexistuje musím, ale chcem!"

    • Mladý záchranár
     • Mladý záchranár

     • Dňa 22. mája 2019 sa žiaci prvého a druhého stupňa zúčastnili súťaže s názvom - Mladý záchranár - v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi. Žiaci druhého stupňa na čele s kapitánom, Radoslavom Kollárom, získali krásne 3. miesto. 

      Žiakom blahoželáme!

       

    • Anglický jazyk - návšteva z USA
     • Anglický jazyk - návšteva z USA

     • Dňa 20. mája 2019 sa naši tretiaci, štvrtáci a deviataci mohli pozhovárať v anglickom jazyku s mladými súrodencami, Nicholasom a Brendonom, občanmi Spojených štátov amerických. Chlapci pochádzajú z oblasti blízko mesta New Jersey. Ich prirodzenou rečou je angličtina, hoci vedia i po španielsky. Naši žiaci si teda mohli vypočuť prirodzený anglický jazyk. Otázky žiakov smerujúce k chlapcom boli zamerané hlavne na ich rodinu, školu, prácu, obľúbené americké i slovenské jedlá, zaujímavosti zo života v ich krajine. Samozrejme, stretnutie bolo obohatením i pre pani učiteľky vyučujúce anglický jazyk.