• Biologická exkurzia
     • Biologická exkurzia

     • Žiaci VI. ročníka sa 27.09.2018 zúčastnili biologickej exkurzie do Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline. Na náučnom chodníku sa žiaci zoznámili s históriou skanzenu, s prácou v lese, s lesnou technikou, s významom lesa v minulosti a dnes. Zdôraznená bola ekológia lesa a negatívne zásahy do prírody. Žiaci si mali možnosť vyskúšať vystavené exponáty a pracovník štátnych lesov im pripravil zaujímavé aktivity (meranie a priemerkovanie dreva, poznávanie semien, pracovný list, lesná škôlka).

      Biologická exkurzia bola prínosom pre žiakov, rozšírila im vedomosti z oblasti ekosystému LES.

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

     • Dňa 27.9.2018 sa žiaci našej školy zapojili do rôznych športových aktivít, ktoré si pre ne pripravila pani učiteľka Drevená v rámci „Európskeho týždňa športu.“ Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v Európe. Témou kampane ostáva #BeActive, teda „buď aktívny.“ Je to týždeň plný športovej aktivity určený pre každého, bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Európska komisia sa projektom snaží prilákať k pohybovým aktivitám čo najviac ľudí. Aj naši žiaci svojimi výkonmi v telocvični ukázali, že hýbať sa vedia, že hýbať sa chcú a hýbať sa budú aj naďalej.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • 26. september je Európskym dňom jazykov. Pripomíname si ho od roku 2001. Dôvodom vzniku bolo poukázanie  na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadrenie podpory jazykovému vzdelávaniu.

      V tento deň sme sa na hodinách anglického jazyka prostredníctvom anglickej piesne naučili  frázu pozdravu v rôznych jazykoch. Pracovali sme s mapou Európy, pomocou ktorej  sme spoznávali jednotlivé štáty a ich vlajky. V priebehu dňa sme si popíjali anglický čaj a ochutnávali typické dobroty z vybraných krajín Európy. Poskladali sme si obrázky a dramaticky sme stvárňovali vtipy, ktoré humorným spôsobom vysvetlili dôležitosť ovládania cudzieho jazyka.

      Hlavné motto tohto dňa bolo:

      „Viac jazykov, viac priateľov. More languages, more friends, mehr Sprachen, mehr Freunde.“

    • Svetový deň mlieka v škole
     • Svetový deň mlieka v škole

     • V utorok 25.9.2018 si prváci a druháci našej školy pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. Ich cesta viedla do školskej jedálne, kde si pre ne tety kuchárky pod vedením pani riaditeľky školskej jedálne prichystali ochutnávku nátierok pripravených z mliečnych výrobkov. Ako by to bolo, keby to všetko nezapili chutným mliekom. O jeho význame pre ich telo a zdravý vývoj si potom porozprávali na projektovej hodine prostredníctvom prezentácie. Na záver sa naučili krátku básničku, niektorí  pesničku a všetci vypracovali pripravené pracovné listy, ktoré dozdobili peknými kresbami.

     • Začiatok školského roka 2018/2019

     • Riaditeľstvo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi oznamuje rodičom a žiakom, že školský rok 2018/2019 sa začína 3. septembra 2018.

      Zraz žiakov bude o 8:00 pred budovou školy. Školský rok sa začne spoločnou sv. omšou vo farskom kostole o 8:15 hod.

     • Platba za ŠKD

     •  

      • bezhotovostne (zadaním trvalého príkazu - mesiac vopred vždy 10. dňa v mesiaci - vo Vašej banke z Vášho účtu na účet základnej školy)číslo účtu: SK950200 0000 0000 2683 9592v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko žiaka, výška platby: 6 €
      • bezhotovostne - cez Internet Banking mesiac vopred vždy 10. dňa v mesiaci na účet základnej školy, v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko žiaka,

      Variabilný symbol (VS) -  MMRR  (vo variabilnom symbole uviesť mesiac a rok za ktorý je platba vykonaná, príklad: VS 0918 znamená, že platba je uhradená za september 2018)

      Konštatný symbol (KS) -  0308

      • poštovou poukážkou - poštovú poukážku môžete uhradiť v pobočkách Slovenskej pošty.
    • Školská knižnica - aktivity
     • Školská knižnica - aktivity

     • V aktivitách zameraných na "Predstavovanie svätých" pôsobiacich aj na Slovensku bolo hlavnou úlohou zodpovedať na jednu z otázok. Dočítať sa správnej odpovede mohli žiači po pristavení sa k nástenke, na ktorej bola fotografia a potrebné informácie priblížujúce nám život a pôsobenie jednotlivých vybraných svätcov.

      Vyhodnotenie február:

      Správne odpovedalo 31 žiakov.  Vyžrebovaní boli títo žiaci: V.Poklembová, D.Slebodník, Š.Turčánik z II.A.

      Vyhodnotenie marec:

      Správne odpovedalo 30 žiakov. Vyžrebovaní boli títo žiaci: Š.Turčánik II.A, M.Kollár II.A, O.Harenčár II.A. 

      Vyhodnotenie apríl:

      Tento mučeník zaujal svojím životom, lebo sa do aktivity zapojilo až 43 žiakov.

      Vyžrebovaní boli títo žiaci: E.Pacáková II.A, M.Matis III.B, L.Geletková V.

      Vyhodnotenie máj:

      Do tohto kola aktivity sa zapojilo 19 žiakov. Vyžrebovaní boli títo žiaci: E. Ištvániková II.A, M.Cvengrošová II.A, E.Pacáková II.A.

       

       

      V mesiaci marec žiaci prvého stupňa vytvorili „Strom vzácnych myšlienok.“ Tvorili ho najzaujímavejšie myšlienky z obľúbených kníh, ktorými žiaci ozdobili strom vo vestibule školy.

      Verím, že tieto myšlienky povzbudili ostatných alebo inšpirovali k prečítaniu nejakej knihy.

       

       

       

       

    • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku
     • Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku

     • Dňa 13.6.2018 sa ukutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali vybraní žiaci, ktorí spoznali krásu literatúry aj v inom než materinskom jazyku. 

      Umiestnenie:

      3. - 4. roč. - prednes poézie: Tobias Grünärmel -    2. miesto

      5. - 7. roč. - prednes poézie:  Ema Faltínová -        1. miesto

                         prednes prózy:    Heidi Schwabik -       1. miesto

      8. - 9. roč. - prednes poézie:  Barbora Starnová -    2. miesto

                          prednes prózy:   Gabriela Lapšanská - 2. miesto

       

      Srdečne blahoželáme!

    • Spišské športové hry detí a mládeže
     • Spišské športové hry detí a mládeže

     • Dňa 8.júna 2018 sa konal XXII. ročník  Spišských športových hier detí a mládeže. Našu školu reprezentovali dievčatá 5. a 6. ročníka vo vybíjanej, chlapci 7. až 8. ročníka v hokejbale  a plavci.

      Dievčatá si vybojovali pekné 3. miesto a chlapci skončili na 4. mieste. 

      Z plavcov si dve 3. miesta vyplával Šimon Spišský (6.B) a Gabriela Lapšanská (9.B) jedno tretie miesto.

      Všetkým športovcom srdečne blahoželáme!

    • Štúrov Zvolen
     • Štúrov Zvolen

     • aDňa 5.6 a 6.6 2018 sa uskutočnila vo Zvolene celoslovenská súťaž v rétorike - Štúrov Zvolen. Okres Spišská Nová Ves v 2. kategórii (7. - 9. roč.) úspešne reprezentovala naša žiačka, Katarína Pacáková - víťazka okresného kola,  a v celoslovenskom kole získala Cenu Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra.

    • Zelená škola
     • Zelená škola

     •  Dňa 4.6.2018 na našej škole prebiehalo záverečné hodnotenie Zelenej školy. Počas dvoch rokoch sme plnili úlohy prioritnej témy -  Energia. Žiaci postupne hodnotili 7 krokov danej témy.

                  Na záverečné hodnotenie si pripravili eko-scénku, prezentáciu splnených úloh a EKO - kódex. Na záver zatancovali a zaspievali hymnu Zelenej školy. Hodnotitelia Zelenej školy v rozhovore so žiakmi – kolégium Zelenej školy a vedením školy, sa oboznámili s prácou a podujatiami, ktoré boli zamerané na enviromentálnu výchovu.

    • Botanikiáda
     • Botanikiáda

     • Projekt „Botanikiáda,“ je určený žiakom 5. ročníka. Deviaty ročník Botanikiády sa niesol pod názvom „BOTANIKA NA TANIERI.“

                  Regionálnemu kolu predchádzalo školské kolo. On-line test písalo 22 žiakov 5. ročníka. Z nich  nás dvaja reprezentovali v regionálnom kole, ktoré sa konalo 30. mája 2018 v priestoroch Botanickej záhrady v Košiciach.

                  Žiaci na 6. stanovištiach plnili zaujímavé úlohy a výsledky zapisovali do pracovných zošitov. Ich odmenou bol pobyt v objektoch Botanickej záhrady a pre školu získali zľavnený vstup do Botanickej záhrady.

      Táto súťaž je motivujúca a povzbudzuje žiakov k aktívnej ochrane prírody a jej poznávania.

    • Európsky deň obezity
     • Európsky deň obezity

     • Za Európsky deň obezity je v kalendári  považovaný 22. máj. Naši žiaci si tento dôležitý deň pripomenuli v piatok, 25. mája, prostredníctvom projektového vyučovania, ktoré bolo zamerané na podporu zdravia a správneho stravovania. Nieslo sa pod názvom - Hovorme o jedle, odstráňme obezitu. Na nástenke vo vestibule si mohli žiaci prečítať zaujímavé informácie o obezite a správnom stravovaní. O estetickom strašiakovi dnešnej rýchlej doby si vypočuli rozhlasovú reláciu, ktorú si pripravili žiaci 3.B triedy. Po zaujímavých prezentáciách pokračovali vo vypracovaní pracovných listov zameraných na zdravú výživu. No a nakoniec si svoje pohybové zručnosti vyskúšali v medzitriednom súťažení v telocvični školy, kde zdolávali prekážky na pripravených stanovištiach.  

    • Prírodovedné olympiády
     • Prírodovedné olympiády

     • Žiak, Filip Tokarčík (9.A), úspešne reprezentoval našu školu v krajskom kole Matematickej olympiády, kde sa umiestnil na 30. mieste a v krajskom kole Chemickej olympiády, kde obsadil krásne 6. miesto.

      Blahoželáme a prajeme aj naďalej veľa úspechov!

    • Štúrov Zvolen - regionálne kolo súťaže
     • Štúrov Zvolen - regionálne kolo súťaže

     • Dňa 10.05.2018 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Štúrov Zvolen. Našu školu reprezentovali: Dominik Juhás - 1. kategória, Katarína Pacáková - 2. kategória. V druhej kategórii získala Katarína Pacáková krásne 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo do Zvolena.

    • Deň Matiek
     • Deň Matiek

     •  

      Dňa 7. mája 2018 sa v Dome kultúry Mier uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa Matiek. V pestrom programe vystúpili žiaci prvého stupňa, ktorí aj takýmto spôsobom chceli poďakovať mamám za ich každodennú starostlivosť a lásku.

       

      Tebe mamička

      Za Tvoju nehu mamička,

      za Tvoju veľkú lásku,

      za starosť, bozky na líčka,

      za každú pribudnutú vrásku,

      na Tvojej tvári, na dlaniach,

      čo zrobené sú celé,

      nech táto malá básnička,

      tlmočí vďaky tisíceré.

    • Slávik Slovenska
     • Slávik Slovenska

     • Dňa 26.4.2018 sa uskutočnilo obvodné kolo  súťaže - Slávik Slovenska v ZUŠ v Spišskej Novej Vsi. 

      Obsadenie: 

      2. miesto: Tomáš Šimonovič - 3.B

      2. miesto: Marián Kotrady - 6.B

      2. miesto: Gabriela Lapšanská - 9.B

      Dňa 16.5.2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže - Slávik Slovenska v Retude v Spišskej Novej Vsi.

      Obsadenie:

      3. miesto: Tomáš Šimonovič - 3.B

       

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 z organizačných dôvodov 

       udeľuje žiakom
       riaditeľské voľno

        dňa 18. 05. 2018 (piatok)

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať 21. 05. 2018(pondelok).

      Mgr. Ján Orinin

      riaditeľ školy

    • Rodičovské spoločenstvo
     • Rodičovské spoločenstvo

     • Vážení rodičia,

      srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutočnia dňa 15. 5. 2018 o 16:00 hod. v triedach ZŠ sv. Cyrila a Metoda.

      Tešíme sa na Vašu účasť. 

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie, v ktorom žijeme, a preto nám leží na srdci čistota a poriadok nášho okolia.

      Deň Zeme v našej škole bol dňom veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít.  Prostredníctvom edukačných aktivít sme spoznávali našu Zem – kreslili, rozprávali  sa o prírode, riešili kvízy, vyrábali  energetické domčeky a ekopredmety z odpadového materiálu, nacvičovali divadielko.  Cesta niektorých našich spolužiakov viedla do Múzea Spiša, ktoré pripravilo expozíciu o prírode.  Návšteva za odborníkom, Františkom Divokom, zo Správy národného parku Slovenský raj bola taktiež obohatením a príjemne stráveným dopoludním. V okolí školy sme zberali nečistoty. Skrášľovali sme nielen interiér, ale aj exteriér.

       Deti si v školskom klube spoločne s p. vychovávateľkami na školskom dvore nakreslili veľkú zemeguľu, aby si pripomenuli " Deň Zeme." Žiaci si v každom oddelení vypracovali pracovné listy a vymaľovali si omaľovánky k danej téme. Tiež si pororozprávali o tom, ako môžeme chrániť našu Zem.
                     

      Cieľom tohto podujatia  bolo rozvíjať naše environmentálne povedomie. Tvorivým a hravým spôsobom chrániť prírodu a starať sa o ňu, a tak zveľaďovať životné prostredie.