• Dokumenty

    • Žiadosť o prijatie žiaka do vyššieho ročníka stiahnete tu =>

     Potvrdenie o účasti na lekárskom ošetrení stiahnete tu =>

     Súhlas dotknutej osoby k prijatiu žiaka do 1. ročníka stiahnete tu =>

     Ponuku oddelení záujmového vzdelávania v šk. roku 2019/2020 stiahnete tu =>

     Zápisný lístok stravníka stiahnete tu =>

     Prihlášku do Anglického klubu detí stiahnete tu =>

     Žiadosť o osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR stiahnete tu =>      

     Žiadosť o vydanie vysvedčenia za 1. polrok stiahnete tu =>      

     Žiadosť o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky stiahnete tu =>      

     Dovolenkový lístok stiahnete tu =>      

     Predbežný záujem žiaka o prihlásenie do školského klubu detí 2020/2021 stiahnete tu =>