• Matematická olympiáda – okresné kolo
     • Matematická olympiáda – okresné kolo

     • V okresnom kole matematickej olympiády  sme mali aj tento rok zastúpenie. Naši žiaci boli úspešní v kategórii Z5:  Alexander Domik (4. miesto), Adam Stanko (5. miesto) a v kategórii Z9: Ráchel Kovalčíková (10. miesto), Peter Garnek, Dominik Juhás, Zuzana Faltinová (11. – 13. miesto)

      Ďakujeme všetkým, že aj v týchto náročných podmienkach zvládli nielen účasť v súťaži, ale aj dosiahli výborne výsledky.

    • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dňa 26. 11. 2021 sa 12 žiakov zo 7. a 8. ročníka zúčastnilo na olympiáde z nemeckého jazyka (školské kolo).

      Do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. 1. 2022 z nich postúpili štyria žiaci:

      7. A  - Michal Štubňa

      7. B – Michaela Gondová

      8. ročník – Mária Pidíková a Ema Repaská

      Ďakujeme za účasť a srdečne blahoželáme všetkým súťažiacim. 

      Veľa úspechov prajeme Michalovi Štubňovi zo 7. A, ktorý bude našu školu reprezentovať na krajskom kole olympiády z nemeckého jazyka.

       

    • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
     • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

     • Trieda IV. B sa zapojila do modlitieb a aktivít pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa konal od 18. do 25. januára 2022. Každý deň si žiaci prečítali výzvu z časopisu Rebrík, ktorá súvisela s témou. Následne sa každé ráno pomodlili za jednotu kresťanov a počas dňa sa snažili výzvu vyplniť (čítanie sv. písma, hľadanie dobrých vlastností na iných, objatie blízkeho človeka...) Za každý malý dobrý skutok alebo modlitbu si vlepili sviecu do obrázka, ktorý znázorňuje jednotu.

      Témou tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov bol verš:

      VIDELI SME NA VÝCHODE JEHO HVIEZDU A PRIŠLI SME SA MU POKLONIŤ.

     • 2% z daní

     • Vážení rodičia a priaznivci

      základnej školy sv. Cyrila a Metoda, 

      chceme sa Vám poďakovať za prejavenú dôveru v školskom roku 2020/2021.

      Vďaka Vašej podpore sme: 

      - zmodernizovali školskú šatňu (rekonštrukcia podlahy, maľovanie stien, zakúpenie skriniek, vytvorenie relaxačného kútika pre žiakov)

      Ď A K U J E M E

      Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste aj tento školský rok 2021/2022 poukázali 2% z Vašich daní neziskovej organizácii uvedenej vo vyhlásení.

       

      Vyhlásenie za rok 2021

       

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské spoločenstvo sv. Cyrila a Metoda. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
      • vytvorenie modernej učebne prírodovedných predmetov
      • vytvorenie oddychových zón pre žiakov na chodbách a v jednotlivých triedach
      • aktivity pre spoločenstvo žiakov a rodičov

       

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Vyhlásenie za rok 2021

     • Oznámenie o prerušení prezenčnej formy vzdelávania

     • Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi

      prerušuje

      prezenčnú formu vzdelávania

      z prevádzkových dôvodov (odstávka pitnej vody)

       

      dňa 31. januára 2022 (pondelok)

      Vzdelávanie bude prebiehať dištančnou formou. 

      V prezenčnom vyučovaní sa bude pokračovať 01.02.2021 (utorok).

                     

                                                                                                                                   

            Mgr. Slavomíra Michlíková

      riaditeľka školy 

     • Informácie k ukončeniu I. polroka

     •  Vážení rodičia,

      v súvislosti s ukončením I. polroka 2021/2022 Vás informujeme.

      Na základe par. 55 ods. 10 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydá triedny učiteľ žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.Tento výpis nie je verejnou listinou. 

      Vysvedčenie sa vydáva na konci 2. polroka.  Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva iba na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Pokiaľ na to rodič, nemá vážny dôvod, nie je potrebné zo strany rodičov žiadať o vydanie vysvedčenia, žiaci dostávajú triednym učiteľom podpísané výpisy. 

      Polročné prázdniny sú 4.2.2022 (piatok). Nástup na vyučovanie po polročných prázdninách je 7.2.2022.

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

     • Riaditeľka Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi,  

      v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5

      udeľuje žiakom

      riaditeľské voľno

      z prevádzkových dôvodov (odstávka pitnej vody)

       

      dňa 20.  a  21. januára 2022 (štvrtok, piatok)

       

      V prezenčnom vyučovaní sa bude pokračovať 24.01.2021 (pondelok).

                     

                                                                                                                                   

            Mgr. Slavomíra Michlíková

      riaditeľka školy     

       

    • Logo školy
     • Logo školy

     •      Pri príležitosti 30. výročia našej školy Žiacka školská rada vyhlásila výtvarnú súťaž s názvom LOGO ŠKOLY. Žiaci mohli pomocou  rôznych výtvarných techník vytvoriť  špeciálne logo na túto príležitosť. Porota mala ťažkú úlohu, pretože prác bolo neúrekom a spracovanie témy zaujímavé.

          Medzi najkrajšie patrili logá týchto žiakov:

      Marka Štiffela (4.B), Miriam Oravcovej (4.B), Daniely Lukáčovej (2.A), Hanny Brajerovej (7.B), Tadeáša  Gyenesa  (6.A).

      Víťazným sa stalo logo Miroslavy Pollákovej (8.roč) a  práve ono bude zdobiť  našu stránku školy.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme.

    • Môj mobil, moje wifi
     • Môj mobil, moje wifi

     •        V mesiacoch november a december sa mohli naši žiaci zapojiť do súťaže Môj mobil, moje wifi, ktorú pre nich pripravila firma SMARTSHOP. Úlohou žiakov bolo využiť svoje nadanie a akoukoľvek formou mohli spracovať túto tému. 

           Žiaci vytvárali básne, výtvarné práce pomocou rôznych techník, ale aj prezentácie v počítači. Na tých najšikovnejších čakala odmena v podobe Samsung  fitness  náramka.

      Víťazi sú:  1. Ela Jakubova  (4.B)             1. Daniel Fillip (6.A)

                        2. Michael Artim  (3.A)            2. Juliana Dzurová (5.B)

                        3. Jakub Holečko  (3.B)

                        3. Šimon Maďar  (1.A)

      Srdečne blahoželáme!

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     •       Ochrana našej Zeme a jej zachovanie aj pre ďalšie generácie je úlohou každého z nás. Jednou z aktivít v našej škole, ktoré k tomu prispievajú je aj ZBER PAPIERA. Zapojili sa do neho všetky triedy a tak sme spoločne nazbierali 4 852 kg.

           Medzi najusilovnejšie kolektívy patrili triedy 1. A a 6. A. Za odmenu im pani riaditeľka odovzdala tulivaky, na ktorých si môžu v triede oddýchnuť a spríjemniť spoločný čas cez prestávky. 

      Ocenení boli aj najlepší jednotlivci.

      Víťazom srdečne blahoželáme!

    • Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo

     • Dňa 13. januára 2022 sa konalo online okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi. V kategórii 1A (4.-7.roč.) získal Benjamín Marcinčin (6.B) krásne 4. miesto s rozdielom iba dvoch bodov v porovnaní s víťazom. V kategórii 1B (8.-9.roč.) sa Rudolf Augustín (9.roč.) umiestnil na 11. mieste.

      Obom súťažiacim srdečne blahoželáme!

     • Oslava 30.výročia školy

     • Máme veľkú radosť, že sme mohli v dnešný deň odštartovať prípravu na oslavy 30.výročia našej školy. Chceme ďakovať Pánovi za tieto roky, a preto spoločne so žiakmi (a pre žiakov) pripravujeme niekoľko dní osláv.  Formy budú rôzne ↓  Pridajte sa k nám! ;) #30rokov #schoolbirthdayparty

     • Informácie k nástupu žiakov od 10. 1. 2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že od 10.1.2022 začína prezenčné vyučovanie žiakov I. a II. stupňa. Výchovno - vyučovací proces prebieha podľa platného rozvrhu hodín. Žiaci nosia rúška a prezúvajú sa (nezabudnúť doniesť prezúvky).

      Škola postupuje podľa Školského semaforu.

      Vážení rodičia,

      prosíme Vás, aby ste triednym učiteľom nahlasovali pozitivitu dieťaťa, resp. karanténu dieťaťa. Je dôležité, aby triedny učiteľ mal informácie o výnimke z karantény, ktorá sa týka dieťaťa (zaočkovanie, prekonanie ochorenia, uplynutie lehoty do 180 dní).

      Do nariadenej karantény idú žiaci, ktorí boli v kontakte s pozitívnym v priebehu dvoch dní a nespĺňajú kritérium výnimky z karantény - neočkovaní, neprekonaní.

      Zákonný zástupca naďalej vypĺňa tlačivo bezpríznakovosť prostredníctvom Edupage alebo prostredníctvom tlačiva, ktoré doručuje triednemu učiteľovi.

      Informácie ohľadom realizácie krúžkovej činnosti Vám oznámime neskôr.