• Ukončenie 1. polroka
     • Ukončenie 1. polroka

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Prvý polrok 2020/2021 ukončujeme u všetkých žiakov k 31.1.2021.

      Výpisy hodnotenia a klasifikácie za I. polrok 2020/2021 budú zákonným zástupcom zaslané prostredníctvom informačného systému školy - Edupage, a to 29.1.2021.

      V prípade, ak zákonný zástupca požaduje vytlačenie vysvedčenia, je potrebné zaslať žiadosť na sekretariát školy.

      Pochvaly a výchovné opatrenia budú zákonným zástupcom zaslané poštou.

      29.1.2021 - zrealizujeme hodnotiace triednicke hodiny

      II. polrok sa začína 1.2.2021

      Ďakujem všetkým žiakom, rodičom a učiteľom za vzájomnú pomoc a spoluprácu pri dištančnom vzdelávaní. 

      Riaditeľka školy

    • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo
     • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

     • Dňa 20.1.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, v ktorom náš žiak, Andrej Gburík (9.A), získal v kategórii 1B nádherné 1. miesto a postupuje do krajského kola.

      Andrejovi gratulujeme a želáme veľa darov Ducha Svätého  v ďalšom  kole.

    • Môj profil - práce žiakov 4.A
     • Môj profil - práce žiakov 4.A

     • Žiaci IV.A triedy ani počas dištančnej formy vzdelávania nezaháľajú. Pripravili si zaujímavé profily v anglickom jazyku, v ktorých podávajú základné informácie o sebe i svojej rodine. Na základe pekných prác veríme, že už by s anglicky hovoriacim človekom, možno i v anglicky hovoriacej krajine, vedeli podať základné informácie o vlastnej osobnosti, a tak by dokázali nadviazať kontakt s cudzincami.

     • Škola v týždni od 25. 1. do 29. 1. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že v týždni od 25.1. 2021 do 29.1.2021 budú všetci žiaci našej školy pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

      Prostredníctvom triednych učiteľov I. stupňa sme zisťovali záujem o ŠKD deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Na základe zistení Vám oznamujeme, že v tomto týždni ŠKD v prevádzke nebude. 

      Myslíme na Vás a tešíme sa na návrat do školy. 

       

    • LEGO
     • LEGO

     • Vianočné sviatky už sú za nami, ale darčeky, ktoré sme si pod vianočným stromčekom našli, stále ostali v našej detskej izbe. Mnoho žiakov 2.B triedy si našlo pod stromčekom stavebnicu Lego. Preto dostali zaujímvavú úlohu. Mali vytvoriť niečo z lega alebo iných kociek. Vzniklo mnoho vydarených dielok, ktoré veríme, že potešia, no možno aj inšpirujú mnohých z vás.

     • HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA 1. POLROKA ŠK. ROKU 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      V súvislosti s ukončovaním hodnotenia klasifikácie žiakov za 1. polrok 2020/2021 Vás informujeme:

      Termíny:

      1. polrok 2020/2021  sa končí 31. januára 2021. Hodnotenie a klasifikácia sa uzatvára 24.1.2021.

      Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu (napr. ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné vykonať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31.3.2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia 1. polroka 2020/2021 a dňa 31. 3. 2021 vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie a správania za 1. polrok.

       

      Hodnotenie a klasifikácie predmetov:

      • Hodnotenie žiakov 1. ročníka – kombinácia prezenčné a dištančné vzdelávanie

      V čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu sa žiaci 1. ročníka hodnotia v priebežnom aj záverečnom hodnotení slovne, predmet TSV sa nehodnotí (na vysvedčení – absolvoval)

      • Hodnotenie žiakov 2. - 4. ročníka – kombinácia prezenčné a dištančné vzdelávanie

      Predmety v 2. - 4. ročníku sa klasifikujú, nehodnotí sa predmet TSV (absolvoval)

      • Hodnotenie žiakov 2. stupňa: kombinácia prezenčné a dištančné vzdelávanie

      Klasifikácia predmetov - hodnotenie známkou – predmety: MAT, SJL, ANJ, NEJ, GEG, DEJ, FYZ, BIO, CHE, OBN, INF, THD

      Nehodnotené predmety (absolvoval): KNB, VYV, TSV, HUV 

      Polročná klasifikácia bude zahŕňať:

      a.  Známky, ktoré žiak získal v 1. polroku do doby prerušenia vyučovania a domáca príprava

      b.  Aktivity v rámci dištančného vzdelávania

      c.  Do výslednej známky sa započítavajú:

      Zodpovedný prístup k plneniu úloh, kvalita vypracovania úlohy, záujem, chuť spolupracovať, zapájanie sa do aktivít, komunikácia s vyučujúcim, dodržiavanie termínov, účasť na online vzdelávaní, online konzultáciách, zlepšenie prístupu, spolupráce, osobný posun, vypracovanie dobrovoľných úloh, sebahodnotenie žiaka

      Aj splnenie týchto kritérií môže napomôcť k zlepšeniu známky o 1 stupeň

      Výslednú známku odkonzultuje príslušný vyučujúci s každým žiakom, uvedie dôvody výslednej známky. Každý vyučujúci má k dispozícii portfólio hodnotenia žiakov, ktoré tvorí komunikácia, spolupráca, vypracované úlohy, priebežné hodnotenie žiaka, účasť na online hodinách a pod.

      V záverečnej klasifikácii a hodnotení predmetov dodržiava pedagóg individuálny prístup, reflektuje technické možnosti žiaka, rešpektuje individuálne podmienky rodiny počas dištančného vzdelávania;

      Na konci 1. polroka sa vydávajú výpisy hodnotenia a klasifikácie.

     • Škola v týždni od 18. 1. do 22. 1. 2021 - informácie pre rodičov a žiakov

     •  Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že v týždni od 18. do 22.1.2021 pokračuje na I. a II. stupni dištančné vzdelávanie.

      Prostredníctvom triednych učiteľov I. stupňa sme aktualizovali záujem o ŠKD žiakov rodičov z kritickej infraštruktúry.  Na základe zistení Vám oznamujeme, že v tomto týždni ŠKD neprevádzkujeme.

      Plánované  testovanie zákonných zástupcov pred nástupom žiakov 1. stupňa do školy (16. 1.)  sa ruší.

      O všetkých dôležitých skutočnostiach Vás budeme prostredníctvom triednych učiteľov, webovej stránky školy informovať.

    • Čitateľská gramotnosť - súťaž
     • Čitateľská gramotnosť - súťaž

     • V rámci zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti pozývame všetkých žiakov druhého stupňa k zapojeniu sa do súťaže Moje evanjelium.

      Úlohou každého žiaka je prečítať 1. - 4. kapitolu Evanjelia podľa Marka a na základe prečítaného textu napísať svoje vlastné evanjelium – svedectvo o Ježišovi pre spolužiakov.

      Pri písaní môžete spomenúť vlastné skúsenosti zo svojho života, či iné nadobudnuté poznatky o Ježišovi, s ktorými sa chcete podeliť.

      Rozsah práce je najmenej 1 strana formátu A5 písaná elektronicky, 1,5 strany ručne.  

      Svoje práce môžete zasielať na mail: chiara.sdr@gmail.com

       

      Najlepšie práce budú odmenené!

    • Boli sme úspešní
     • Boli sme úspešní

     • Naša škola sa zapojila do výzvy MŠVVaŠ na podporu čitateľskej gramotnosti a v projekte "Čítame radi" uspela. 

      Získali sme finančnú podporu 800 €, ktorá poslúži na nákup kníh do školskej knižnice. Tešíme sa a ďakujeme!

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • V mesiaci december sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády v kategórii C. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka vypracovali teoretickú časť počas dištančného vzdelávania. V domácom prostredí sa individualne popasovali s praktickou časťou. Aj keď boli viacerí úspešnými riešiteľmi, do okresného kola postupujú len dvaja najlepší.  

      Vyhodnotenie:

      1. Bianka Mária Artimová  (8.roč.)
      2. Samuel Magulák (9.A)

       

      Postupujúcim aj úspešným riešiteľom blahoželáme!

    • ENTER
     • ENTER

     • Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy ENTER vyhlásenej firmou Telekom a získala grant v hodnote 1000€ na zakúpenie špeciálnych programovacích sád micro:bitov. Prostredníctvom nich sa sprístupni žiakom 2. stupňa ZŠ hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania, a to nie len na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch.

    • Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM
     • Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM

     • V 17. ročníku súťaže "Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM" sa naša škola umiestnila na výhernej pozícii - kategória F2 - pieseň, a získala výhru v podobe nákupných poukážok pre školu v hodnote 200 €.

      O toto krásne umiestnenie sa zaslúžili súrodenci Šimonovičovci spolu s pani učiteľkou Mgr. M. Šimonovičovou, ktorí naspievali pieseň na text Sarah Pristašovej zo 6.A, napísaný podľa zadaných kritérií súťaže.

      V novom roku na nich v škole čaká zaslúžená odmena.

      Tešíme sa, že talenty Bohom dané boli aj takto rozmnožené a zúročené.

      Víťaznú pieseň si môžete vypočuť TU

     • Návrat žiakov do škôl

     • Vážení rodičia,


      MŠVVaŠ SR zverejnilo plán návratu žiakov do škôl.

      Žiaci I. a II. stupňa sa budú od 11.1.2021 vzdelávať dištančne.

      Na základe výsledkov zisťovania záujmu rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí z povahy ich práce nemôžu vykonávať prácu z domu o zastrešenie činnosťou ŠKD v týždni od 11. – 15. 1. 2021 Vám oznamujem, že ŠKD v prevádzke nebude.

      Od 18.1.2021 –  je plánované prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa

      Testovanie zákonného zástupcu žiaka 1. stupňa a zamestnancov školy plánujeme 16. 1. 2021 v telocvični školy, v ktorej bude v spolupráci s SČK zriadené detašované pracovisko MOM.

      Od 25.1.2021 – je plánované prezenčné vyučovanie pre žiakov II. stupňa

      Testovanie žiakov 2. stupňa a jedného zákonného zástupcu žiaka ako i zamestnancov školy plánujeme 23. 1. 2021 v telocvični školy.

      O organizácii testovania Vás budeme včas  informovať prostredníctvom Edupage . 

      Pevne veríme, že s Božou pomocou sa bezpečne vrátime do školy.

      Mgr. Slavomíra Michlíková, riaditeľka školy

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Vyhodnotenie domáceho kola Matematickej olympiády 2020/2021 v kategóriách Z5, Z9:

       

      Kategória Z5 - úspešní riešitelia :

      1. miesto: Daniel Filipp, 5. A

      2. miesto: Martin Samuel Kollár, 5. A

      3. miesto: Tereza Zúdorová, 5. A

      4. miesto: Daniel Bystrík, 5. B

       

      Kategória Z9 - úspešní riešitelia:

      1. miesto: Andrej Gburík. 9. A

      2. miesto: Emanuel Kollár, 9. A

      3. miesto: Šimon Juhás, 9. B

       

      BLAHOŽELÁME a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

     • Deň zdravej výživy

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.