• Ukončenie 1. polroka
     • Ukončenie 1. polroka

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Prvý polrok 2020/2021 ukončujeme u všetkých žiakov k 31.1.2021.

      Výpisy hodnotenia a klasifikácie za I. polrok 2020/2021 budú zákonným zástupcom zaslané prostredníctvom informačného systému školy - Edupage, a to 29.1.2021.

      V prípade, ak zákonný zástupca požaduje vytlačenie vysvedčenia, je potrebné zaslať žiadosť na sekretariát školy.

      Pochvaly a výchovné opatrenia budú zákonným zástupcom zaslané poštou.

      29.1.2021 - zrealizujeme hodnotiace triednicke hodiny

      II. polrok sa začína 1.2.2021

      Ďakujem všetkým žiakom, rodičom a učiteľom za vzájomnú pomoc a spoluprácu pri dištančnom vzdelávaní. 

      Riaditeľka školy

    • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo
     • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

     • Dňa 20.1.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, v ktorom náš žiak, Andrej Gburík (9.A), získal v kategórii 1B nádherné 1. miesto a postupuje do krajského kola.

      Andrejovi gratulujeme a želáme veľa darov Ducha Svätého  v ďalšom  kole.

    • Môj profil - práce žiakov 4.A
     • Môj profil - práce žiakov 4.A

     • Žiaci IV.A triedy ani počas dištančnej formy vzdelávania nezaháľajú. Pripravili si zaujímavé profily v anglickom jazyku, v ktorých podávajú základné informácie o sebe i svojej rodine. Na základe pekných prác veríme, že už by s anglicky hovoriacim človekom, možno i v anglicky hovoriacej krajine, vedeli podať základné informácie o vlastnej osobnosti, a tak by dokázali nadviazať kontakt s cudzincami.

     • Škola v týždni od 25. 1. do 29. 1. 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že v týždni od 25.1. 2021 do 29.1.2021 budú všetci žiaci našej školy pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

      Prostredníctvom triednych učiteľov I. stupňa sme zisťovali záujem o ŠKD deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Na základe zistení Vám oznamujeme, že v tomto týždni ŠKD v prevádzke nebude. 

      Myslíme na Vás a tešíme sa na návrat do školy. 

       

    • LEGO
     • LEGO

     • Vianočné sviatky už sú za nami, ale darčeky, ktoré sme si pod vianočným stromčekom našli, stále ostali v našej detskej izbe. Mnoho žiakov 2.B triedy si našlo pod stromčekom stavebnicu Lego. Preto dostali zaujímvavú úlohu. Mali vytvoriť niečo z lega alebo iných kociek. Vzniklo mnoho vydarených dielok, ktoré veríme, že potešia, no možno aj inšpirujú mnohých z vás.

     • HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA 1. POLROKA ŠK. ROKU 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      V súvislosti s ukončovaním hodnotenia klasifikácie žiakov za 1. polrok 2020/2021 Vás informujeme:

      Termíny:

      1. polrok 2020/2021  sa končí 31. januára 2021. Hodnotenie a klasifikácia sa uzatvára 24.1.2021.

      Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu (napr. ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné vykonať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu. Takého žiaka možno do 31.3.2021 vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia 1. polroka 2020/2021 a dňa 31. 3. 2021 vydať žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie a správania za 1. polrok.

       

      Hodnotenie a klasifikácie predmetov:

      • Hodnotenie žiakov 1. ročníka – kombinácia prezenčné a dištančné vzdelávanie

      V čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu sa žiaci 1. ročníka hodnotia v priebežnom aj záverečnom hodnotení slovne, predmet TSV sa nehodnotí (na vysvedčení – absolvoval)

      • Hodnotenie žiakov 2. - 4. ročníka – kombinácia prezenčné a dištančné vzdelávanie

      Predmety v 2. - 4. ročníku sa klasifikujú, nehodnotí sa predmet TSV (absolvoval)

      • Hodnotenie žiakov 2. stupňa: kombinácia prezenčné a dištančné vzdelávanie

      Klasifikácia predmetov - hodnotenie známkou – predmety: MAT, SJL, ANJ, NEJ, GEG, DEJ, FYZ, BIO, CHE, OBN, INF, THD

      Nehodnotené predmety (absolvoval): KNB, VYV, TSV, HUV 

      Polročná klasifikácia bude zahŕňať:

      a.  Známky, ktoré žiak získal v 1. polroku do doby prerušenia vyučovania a domáca príprava

      b.  Aktivity v rámci dištančného vzdelávania

      c.  Do výslednej známky sa započítavajú:

      Zodpovedný prístup k plneniu úloh, kvalita vypracovania úlohy, záujem, chuť spolupracovať, zapájanie sa do aktivít, komunikácia s vyučujúcim, dodržiavanie termínov, účasť na online vzdelávaní, online konzultáciách, zlepšenie prístupu, spolupráce, osobný posun, vypracovanie dobrovoľných úloh, sebahodnotenie žiaka

      Aj splnenie týchto kritérií môže napomôcť k zlepšeniu známky o 1 stupeň

      Výslednú známku odkonzultuje príslušný vyučujúci s každým žiakom, uvedie dôvody výslednej známky. Každý vyučujúci má k dispozícii portfólio hodnotenia žiakov, ktoré tvorí komunikácia, spolupráca, vypracované úlohy, priebežné hodnotenie žiaka, účasť na online hodinách a pod.

      V záverečnej klasifikácii a hodnotení predmetov dodržiava pedagóg individuálny prístup, reflektuje technické možnosti žiaka, rešpektuje individuálne podmienky rodiny počas dištančného vzdelávania;

      Na konci 1. polroka sa vydávajú výpisy hodnotenia a klasifikácie.

     • Škola v týždni od 18. 1. do 22. 1. 2021 - informácie pre rodičov a žiakov

     •  Vážení rodičia, milí žiaci!

      Informujeme Vás, že v týždni od 18. do 22.1.2021 pokračuje na I. a II. stupni dištančné vzdelávanie.

      Prostredníctvom triednych učiteľov I. stupňa sme aktualizovali záujem o ŠKD žiakov rodičov z kritickej infraštruktúry.  Na základe zistení Vám oznamujeme, že v tomto týždni ŠKD neprevádzkujeme.

      Plánované  testovanie zákonných zástupcov pred nástupom žiakov 1. stupňa do školy (16. 1.)  sa ruší.

      O všetkých dôležitých skutočnostiach Vás budeme prostredníctvom triednych učiteľov, webovej stránky školy informovať.

    • Čitateľská gramotnosť - súťaž
     • Čitateľská gramotnosť - súťaž

     • V rámci zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti pozývame všetkých žiakov druhého stupňa k zapojeniu sa do súťaže Moje evanjelium.

      Úlohou každého žiaka je prečítať 1. - 4. kapitolu Evanjelia podľa Marka a na základe prečítaného textu napísať svoje vlastné evanjelium – svedectvo o Ježišovi pre spolužiakov.

      Pri písaní môžete spomenúť vlastné skúsenosti zo svojho života, či iné nadobudnuté poznatky o Ježišovi, s ktorými sa chcete podeliť.

      Rozsah práce je najmenej 1 strana formátu A5 písaná elektronicky, 1,5 strany ručne.  

      Svoje práce môžete zasielať na mail: chiara.sdr@gmail.com

       

      Najlepšie práce budú odmenené!

    • Boli sme úspešní
     • Boli sme úspešní

     • Naša škola sa zapojila do výzvy MŠVVaŠ na podporu čitateľskej gramotnosti a v projekte "Čítame radi" uspela. 

      Získali sme finančnú podporu 800 €, ktorá poslúži na nákup kníh do školskej knižnice. Tešíme sa a ďakujeme!

    • Biologická olympiáda
     • Biologická olympiáda

     • V mesiaci december sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády v kategórii C. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka vypracovali teoretickú časť počas dištančného vzdelávania. V domácom prostredí sa individualne popasovali s praktickou časťou. Aj keď boli viacerí úspešnými riešiteľmi, do okresného kola postupujú len dvaja najlepší.  

      Vyhodnotenie:

      1. Bianka Mária Artimová  (8.roč.)
      2. Samuel Magulák (9.A)

       

      Postupujúcim aj úspešným riešiteľom blahoželáme!

    • ENTER
     • ENTER

     • Naša škola sa úspešne zapojila do výzvy ENTER vyhlásenej firmou Telekom a získala grant v hodnote 1000€ na zakúpenie špeciálnych programovacích sád micro:bitov. Prostredníctvom nich sa sprístupni žiakom 2. stupňa ZŠ hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania, a to nie len na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch.

    • Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM
     • Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM

     • V 17. ročníku súťaže "Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM" sa naša škola umiestnila na výhernej pozícii - kategória F2 - pieseň, a získala výhru v podobe nákupných poukážok pre školu v hodnote 200 €.

      O toto krásne umiestnenie sa zaslúžili súrodenci Šimonovičovci spolu s pani učiteľkou Mgr. M. Šimonovičovou, ktorí naspievali pieseň na text Sarah Pristašovej zo 6.A, napísaný podľa zadaných kritérií súťaže.

      V novom roku na nich v škole čaká zaslúžená odmena.

      Tešíme sa, že talenty Bohom dané boli aj takto rozmnožené a zúročené.

      Víťaznú pieseň si môžete vypočuť TU

     • Návrat žiakov do škôl

     • Vážení rodičia,


      MŠVVaŠ SR zverejnilo plán návratu žiakov do škôl.

      Žiaci I. a II. stupňa sa budú od 11.1.2021 vzdelávať dištančne.

      Na základe výsledkov zisťovania záujmu rodičov kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí z povahy ich práce nemôžu vykonávať prácu z domu o zastrešenie činnosťou ŠKD v týždni od 11. – 15. 1. 2021 Vám oznamujem, že ŠKD v prevádzke nebude.

      Od 18.1.2021 –  je plánované prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa

      Testovanie zákonného zástupcu žiaka 1. stupňa a zamestnancov školy plánujeme 16. 1. 2021 v telocvični školy, v ktorej bude v spolupráci s SČK zriadené detašované pracovisko MOM.

      Od 25.1.2021 – je plánované prezenčné vyučovanie pre žiakov II. stupňa

      Testovanie žiakov 2. stupňa a jedného zákonného zástupcu žiaka ako i zamestnancov školy plánujeme 23. 1. 2021 v telocvični školy.

      O organizácii testovania Vás budeme včas  informovať prostredníctvom Edupage . 

      Pevne veríme, že s Božou pomocou sa bezpečne vrátime do školy.

      Mgr. Slavomíra Michlíková, riaditeľka školy

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     • Vyhodnotenie domáceho kola Matematickej olympiády 2020/2021 v kategóriách Z5, Z9:

       

      Kategória Z5 - úspešní riešitelia :

      1. miesto: Daniel Filipp, 5. A

      2. miesto: Martin Samuel Kollár, 5. A

      3. miesto: Tereza Zúdorová, 5. A

      4. miesto: Daniel Bystrík, 5. B

       

      Kategória Z9 - úspešní riešitelia:

      1. miesto: Andrej Gburík. 9. A

      2. miesto: Emanuel Kollár, 9. A

      3. miesto: Šimon Juhás, 9. B

       

      BLAHOŽELÁME a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!