• Sviatok všetkých svätých - výroba sviečok v ŠKD
     • Sviatok všetkých svätých - výroba sviečok v ŠKD

     • Spomíname ...

       

      Čas plynie ako tichej rieky prúd,

      kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.

      S tichou spomienkou k vášmu hrobu kvety položíme

      a pri plamienku sviečky sa vrúcne pomodlíme. 

       

      Nikdy nezabudneme...

       

      Blíži sa Sviatok všetkých svätých. Deti v ŠKD vyrobili krásne sviečky z papiera, pretože dnešná situácia nám nedovolí, aby sme zapálili sviečku  priamo na hrobe. 

      V modlitbe sme si v triede spomenuli na všetkývch zomrelých.

       

     • Informácie po celoplošnom testovaní

     • Usmernenia k postupu ZŠ vydané Ministerstvom školstva SR, zo dňa 27.10.2020

      A) Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z  22. októbra 2020. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

      B) Žiaci prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby.

      C)  Zamestnanci základnej školy predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT – PCR testu alebo antigénového testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

       

      Uznesenie:

      https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/290/

       

       

       

    • Zomrel otec biskup Mons. Štefan Sečka
     • Zomrel otec biskup Mons. Štefan Sečka

     • So zármutkom v srdci oznamujeme, že dnes v skorých ranných hodinách v nemocnici v Levoči zomrel otec biskup Mons. Štefan Sečka, náš zriaďovateľ katolíckej školy.

      Zomrel na následky dlhých a ťažkých chorôb.  

      Odpočívajte v pokoji.

     • Jesenné prázdniny

     • Jesnné prázdniny budú v tomto školskom roku od 30.októbra do 2.novembra 2020 a od 6.novembra do 9.novembra 2020. V čase prázdnin nebude prebiehať dištančné vzdelávanie. Milí žiaci, využite tento čas na oddych. 

    • Náš Boh nie je v karanténe
     • Náš Boh nie je v karanténe

     • Milí žiaci, rodičia a priatelia,

      v tomto náročnom období, keď mnohí z nás prežívajú dni v domácej karanténe, či absolvujú vzdelávanie dištančnou formou, sa chceme spojiť  aspoň duchovne a byť si vzájomne oporou prostredníctvom našich modlitieb. Preto vás pozývame na naše „ online-stretnutia“  , ktoré sa uskutočnia každú stredu o 8:00 prostredníctvom živého prenosu zo školskej kaplnky.  Livestream budete môcť sledovať na facebookovej stránke skupiny: https://www.facebook.com/zsmarkusnv.

      Program jednotlivých stretnutí nájdete na priloženom plagáte. Sledovať ho budú vo svojich triedach aj žiaci prvého stupňa. Rovnako vám každý pondelok na webovej stránke školy ponúkneme krátke zamyslenie, ktoré si pre vás pripravil náš p.kaplán.

      Tešíme sa na stretnutia s vami v modlitbe, radosti a láske Pána! 


    • Svetový deň zdravej výživy
     • Svetový deň zdravej výživy

     • Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto si 16. októbra pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Hneď ráno sa žiaci školy o tomto významnom dni dozvedeli prostredníctvom školskej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 2. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. Všetkým pripomenuli, aké je dôležité raňajkovať, desiatovať, obedovať, olovrantovať a večerať. Neskôr na hodinách pozerali prezentácie a rozprávali sa o význame zdravej výživy. Niektorí žiaci ovocie a zeleninu modelovali, iní zasa vypracovávali pripravené pracovné listy s danou témou. Nezabudli ani na oslavu tohto dňa s ovocím v ruke, ktoré im pripravili starostliví rodičia na desiatu.

       

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • Organizácia výchovy a vzdelávania od 26. 10. 2020  až do odvolania

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      v súlade s rozhodnutím ministra školstva nastávajú zmeny v organizácii vyučovania,  ktoré súvisia

      s epidemiologickou situáciou na Slovensku:

      Jesenné prázdniny sú  v dňoch: 30. 10., 2. 11., 6. 11., 9. 11. 2020.

       

      Vyučovanie žiakov 1. stupňa (prezenčne)

      • Žiaci I. – IV. ročníka budú mať vyučovanie podľa riadneho rozvrhu.
      • Vyučujú sa v kmeňových triedach, nedochádza k miešaniu žiakov z jednotlivých tried.
      • Žiaci nosia vo všetkých vnútorných priestoroch školy rúško (prekryté horné dýchacie cesty), aj v exteriéri školy.

      Vyučovanie žiakov 2. stupňa (dištančne)

      Žiaci V. – IX. ročníka budú mať dištančný spôsob vyučovania podľa upraveného rozvrhu, ktorý škola žiakom oznámi prostredníctvom triednych učiteľov.

      • V. ročník – 12hod./týždenne, VI. – IX. ročník: 15 hod./týždenne.
      • Dištančné vzdelávanie a zadávanie úloh bude prebiehať prostredníctvom aplikácie ZOOM a Edupage. Je dôležité, aby žiaci pravidelne sledovali Edupage a webovú stránku školy. V prípade, že žiak nemá prihlasovacie údaje do Edupage – kontaktuje svojho triedneho učiteľa a vedenie školy.
      • Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne. Online vyučovanie je pre žiaka povinné. Neúčasť na online vyučovaní musí zákonný zástupca ospravedlniť vyučujúcemu. Neprítomnosť žiaka na online vyučovaní sa zapíše ako absencia do elektronickej triednej knihy.
      • Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne.
      • Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, bude kontaktovať vyučujúci alebo vedenie školy a zistí príčinu. V prípade, že žiak nemá prístup k internetu, škola zabezpečí inú formu zadaných úloh a vedenie školy dohodne spôsob doručenia zadaných úloh žiakovi.
      • Kontaktnou osobou pre žiaka a rodiča je triedny učiteľ
      • Predpokladaný nástup do školy je 30. 11. 2020

      Stravovanie v školskej jedálni

      • Základná škola poskytuje stravovanie žiakom I. – IV. ročníka a zamestnancom školy.
      • Výdaj stravy prebieha v čase od 11.45 do 13.00 hod.
      • Rodič odhlasuje svoje dieťa zo stravy telefonicky najneskôr do 8.00 v daný deň (053/4188835).
      • Pedagogický zamestnanec, ktorý vykonáva dozor v ŠJ, pomáha pri vydaji (tanier, príbor, polievka, nápoj). Používa jednorazové rukavice.
      • Žiaci vstupujú do jedálne v rúšku. Rúško si stravník zloží až počas konzumácie obeda.
      • Žiaci prichádzajú na obed v časových intervaloch, podľa stanoveného rozpisu stolovania tak, aby nedochádzalo k premiešavaniu žiakov z jednotlivých tried.
      • I. ročník               11:45

       II. ročník              12:00

       III. ročník             12:15

       IV. ročník             12:25  

      • Žiaci II. stupňa sú zo stravy automaticky odhlásení od 26.10.2020 (do ukončenia dištančného spôsobu vyučovania).                                                                                                                                                     

       Školský klub detí

      • Prevádzka školského klubu detí bude od 26.10.2020 nezmenená :
      • ranný školský klub detí od 7:00 do 7.30 hod.

        poobedňajší školský klub detí od 11.40 (alebo po skončení poslednej vyučovacej hodiny) do 16.30 hod.

      Mgr. Slavomíra Michlíková, riaditeľka školy

    • Dôležité!
     • Dôležité!

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Počas víkendu nám bolo oznámené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi potvrdenie COVID-u 19 u štyroch žiakov našej školy. Žiaci štyroch tried, ktorým to bolo oznámené cez Edupage, ostávajú v karanténe.  Kontaktovať ich bude RÚVZ SNV sms správou.

      Vzhľadom na túto situáciu prerušujem prezenčnú formu výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov 2.A, 4.B, 6.A, 6.B, 7.roč., 8.roč. 9.A, 9.B na dni: 19.10.2020 (pondelok) až 23.10.2020 (piatok).
      Pre vás, žiaci, to znamená, že prechádzame na dištančné vzdelávanie. V pondelok začneme triednickou hodinou cez aplikáciu ZOOM. Kontaktovať Vás budú triedni učitelia, ktorí Vás oboznámia s organizáciou vyučovania a rozvrhom.

      Triedy 1.A, 1.B, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 5.A, 5.B pokračujú vo vyučovaní prezenčne, v štandardnom režime. Veríme, že s Božou pomocou v pokoji zvládneme túto neľahkú situáciu.

      Riaditeľka školy

    • Október - Mesiac úcty k starším
     • Október - Mesiac úcty k starším

     • Moji starkí

      Babička ma naučila variť si čaj s medom.

      Opravovať , čo kde treba, to zas robím s dedom.

      Moji starkí šikovní sú a  všeličo vedia.

      Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.

      Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.

      Raz im všetko s láskou vrátim,

      v  srdiečku ich skrývam.

       

      V mesiaci október si zvlášť spomíname na našich starkých.

      Vieme, že aj v tomto zložitom pandemickom čase je potrebné neustále myslieť na našich blízkych.

      Preto sme im s deťmi v ŠKD vytvorili pozdravy pre potešenie.

       

      Anjeličku, môj strážničku, opatruj mojich starých rodičov!

       

       

    • Misijný jarmok
     • Misijný jarmok

     • Milí žiaci, drahí rodičia,

      ako už istotne viete, mesiac október je časom, v ktorom si zvlášť pripomíname dôležitosť misijného poslania Cirkvi. Keďže 18.októbra slávime misijnú nedeľu, chceme sa na ňu spoločne pripraviť – ako modlitbou, tak aj misijným jarmokom. Jarmok bude našou odpoveďou na výzvu Pápežských misijných diel (PMD) „Dvakrát dobrá čokoláda“, ktorá nás pozýva podeliť sa s druhými – chudobnými a biednymi v Afrike. Jarmok sa bude konať 14. – 15.10.2020 vo vestibule školy ráno pred vyučovaním od 7:30 hod. Žiaci si budú môcť kúpiť ponúkané výrobky aj počas prestávok v kabinete katolíckeho náboženstva. Čo budeme ponúkať? Čokoládové tyčinky za 50 centov z PMD, misijné desiatky ruženca za 1 euro a záložky za 50 centov, ktoré vyrobili naši žiaci.  Príspevky za ružence a záložky sú dobrovoľné. Všetky vyzbierané peniaze pôjdu pre potreby chudobných deti v Afrike. Vopred ďakujeme za vašu štedrosť!

    • Duchovná obnova žiakov 5. ročníka
     • Duchovná obnova žiakov 5. ročníka

     • Aj v tomto školskom roku sme sa s radosťou vrátili k duchovným obnovám, ktoré sú pre žiakov časom modlitby, stíšenia a premeny. Dňa 6.10. mali možnosť prežiť takýto milostivý čas žiaci 5.ročníka. V tento deň sa mohli inšpirovať svätosťou bl. Carla Acutisa, ktorého blahorečenie sme mohli prostredníctvom televízneho prenosu sledovať 10.októbra. Podľa jeho vzoru chceme v našich srdciach roznietiť lásku k Eucharistii a k nebeskej Matke Márii. Súčasťou duchovnej obnovy bola aj sv.omša, sviatosť zmierenia či výroba misijných ružencov.

      Sme vďační Bohu, že nám doprial prežiť tento vzácny čas!

     • Deň zdravej výživy

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.