• Výpis klasifikácie prospechu a správania
     • Výpis klasifikácie prospechu a správania

      • NA KONCI 1. POLROKA OBDRŽÍ ŽIAK VÝPIS SLOVNÉHO HODNOTENIA ALEBO KLASIFIKÁCIE PROSPECHU A SPRÁVANIA ŽIAKA ZA 1. POLROK

      • Na základe par. 55 ods. 10 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydá triedny učiteľ žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka  výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok.  O vydanie výpisu nie je potrebné žiadať písomne, škola výpis vydá každému žiakovi automaticky.

       Tento výpis nie je verejnou listinou. 

       V prípade záujmu o vydanie vysvedčenia za prvý polrok sa toto vysvedčenie vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.  

     • Oznam

     • Z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení budú aj budúci týždeň zrušené všetky popoludňajšie aktivity a všetky hromadné aktivity organizované školou, t.j.: záujmové vzdelávanie (krúžky), korčuliarsky kurz, karneval, fašiangová diskotéka.

     • Oznámenie

     • O Z N Á M E N I E

      o prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu z dôvodu zvýšeného výskytu chrípkových ochorení

                  v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005 – R z 31. 10. 2005 a Vnútorného predpisu na vykonávanie opatrení na predchádzanie epidémie chrípky na škole po predchádzajúcej konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva si dovoľujem Vám oznámiť, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole  napriek vykonaným opatreniam a na základe odporúčania RÚVZ prerušujem výchovno-vzdelávací proces dňa 24. 1. 2020 a 27. 1. 2020. Riadne vyučovanie bude pokračovať dňa 28. 1. 2020.

      riaditeľka školy

    • "... a Slovo bolo u Boha ..." - krajské regionálne kolo
     • "... a Slovo bolo u Boha ..." - krajské regionálne kolo

     • Dňa 18.01.2020 sa uskutočnila v Poprade krajská regionálna recitačná súťaž: "... a Slovo bolo u Boha ..."

      V 1. kategórii - poézia -  získal Michael Kotrady 1. miesto.

      V 2. kategórii - poézia -  získala Slávka Kotradyová 2. miesto.

      V 3. kategórii - poézia -  získal Jakub Baran 2. miesto.

       

      Žiak Michael Kotrady postupuje na celoslovenské kolo do Bratislavy.

       

      Všetkých srdečne blahoželáme!

    • Olympiáda z nemeckého jazyka - okresné kolo
     • Olympiáda z nemeckého jazyka - okresné kolo

     • Dňa 16. 01. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1.B získal krásne 1. miesto Andrej Gburík (8.A) a postupuje do krajského kola v Košiciach. Úspešným riešiteľom (6. miesto) sa stal v tej istej kategórii aj Nikolas Jarembák (9. roč.).

      Srdečne blahoželáme!

    • Pes - Najlepší priateľ človeka
     • Pes - Najlepší priateľ človeka

     • Pes je najlepším priateľom človeka.  Je ochotný za svojho pána položiť život. Psy, aj keď sa od nás odlišujú, majú tiež srdce, ktoré miluje. A často by za svojich majiteľov a svoju rodinu položili  život, len aby ich zachránili. Presvedčili sa o tom už mnohí z nás. Práve o takýchto „psích hrdinoch“ nám do školského klubu prišla 16. januára 2020 porozprávať MUDr. Eleonóra Lukáčová, prostredníctvom prezentácie na túto tému.

    •                    Karneval
     • Karneval

     • Pripravte si deti masky,

      bude smiech a špás!

      Fašiangový karneval

      príde medzi nás.

       

      Kedy? Dňa 31. januára 2020 o 08.30 hod.

      Kde? V telocvični našej školy.

       

      Pozývame všetkých žiakov prvého stupňa ZŠ Sv. Cyrila a Metoda na tradičný fašiangový karneval spojený so zábavnými súťažami. Masky bude hodnotiť odborná porota. Tvorivosť a nápaditosť vždy vyhráva.

      Tešíme sa na vás!

    • Anglický jazyk - lektorka z USA
     • Anglický jazyk - lektorka z USA

     • Dňa 10.1.2020 nás navštívila lektorka Grace z USA. Pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka si pripravila interaktívnu prezentáciu o svojej krajine, rodine a záujmoch. Žiaci boli do prezentácie zapájaní formou otázok, predstavovali seba a svoje záľuby, rozprávali o svojej rodine a pod. Na záver s ňou žiaci konverzovali na rôzne témy, ktoré ich zaujímali. Niektorí si tiež zahrali jazykové hry. Možnosť rozprávať sa s rodeným, anglicky hovoriacim, bolo pre žiakov i učiteľov spestrením i motiváciou do ďalšej práce.

      Milej lektorke ďakujeme za jej čas a tešíme sa na jej ďalšiu návštevu.

    • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo - 1. a 2. kategória
     • ... a Slovo bolo u Boha ... - školské kolo - 1. a 2. kategória

     • Vo štvrtok 9.1.2020 sa konalo  školské kolo súťaže v prednese duchovnej poézie a prózy "...a Slovo bolo u Boha ...,"  v ktorom súťažili žiaci v 2. kategórii ( 3.- 4.ročník).

      V piatok 10.1.2020 o umiestnenie bojovali žiaci prvého a druhého ročníka v 1. kategórii. Umiestnenie bolo nasledovné:

       

      Umiestnenie v 2. kategórii - poézia:

      1. miesto: Slávka Kotradyová (3.B)

      2. miesto: Terézia Zúdorová(4.A)

      3. miesto: Jakub Lengvarský (3.B)

       

      Umiestnenie v oblasti prózy:

      1. miesto: Lia Kovalčíková (4.B)

      2. miesto: Laura Šimonovičová (3.B)

      3. miesto: Hugo Pacák (3.A)

       

      Umiestnenie v 1. kategóri i- poézia:

      1. miesto: Michael Kotrady (1.A)

      2. miesto: Anna Justhová(1.B)

      3. miesto: Andrej Gorel(1.A), Gréta Zekuciová (1.B), Matej Repaský (1.B)

        

      Umiestnenie v oblasti prózy:

      2. miesto: Monika Adamcová  (2.B)

      3. miesto: Mária Šimonovičová (2.B), Veronika Pagáčiková (1.A)

       

      Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom jednotlivých kategórií, ktorí nás budú reprezentovať v regionálnom kole v Poprade, držíme palce.

    • Koleda
     • Koleda

     • "Do hory, do lesa, valasi!

      Či horí v tom našom salaši?

      Radosť veľká sa zjavuje a tento svet potešuje.

      Vstávajte bratkovia k jasličkám, aby ste zjavili svetlo nám."

       

      Po vianočných prázdninách a sviatkoch s nimi spojenými sme opäť otvorili bránu školy.

      Nový rok 2020 sme začali s požehnaním školy a všetkých, ktorí sú jej súčasťou, s koledou.

    • Súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu
     • Súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu

     • V poslednom týždni pred Vianocami sa všetci žiaci pustili do upratovania a zdobenia svojich tried. Žiacka školská rada vyhlásila súťaž o najkrajšiu vianočne vyzdobenú triedu. V triedach nechýbali stromčeky a rôzne originálne ozdoby. Rozhodovanie poroty bolo  preto veľmi ťažké.

      Súťažilo sa v dvoch kategóriách a výsledky boli nasledovné:

      1. kategória: 1. miesto -  2.B, 2. miesto – 1.B, 3. miesto – 1.A

      2. kategória: 1.miesto - 8.B,   2. miesto – 5.B  3. miesto – 9. ročník.

       

      Všetkým srdečne blahoželáme a veríme, že horlivosť za krásu svojej triedy všetkým zostane čo najdlhšie.

    • Novoročný futbalový turnaj - výsledky
     • Novoročný futbalový turnaj - výsledky

     • Novoročného futbalového turnaja sa zúčastnilo 23 žiakov. Súťažili v piatich družstvách turnajovým spôsobom, každý s každým.

      Turnaj vyhralo družstvo v zložení: P. Matiašovský, M. Schlosser, T. Šimonovič, P. Spůra a L. Tabáková.

      Blahoželáme!