• Začiatok školského roka

     • Riaditeľstvo ZŠ sv. Cyrila a Metoda

      v Spišskej Novej Vsi oznamuje rodičom a žiakom,

      že školský rok 2019/2020  sa začína 2. septembra 2019. 

      Zraz žiakov bude o 8:00 pred budovou školy. Školský rok sa začne spoločnou sv. omšou vo farskom kostole o 8:15 hod.

    • Stravovanie od 1. 9. 2019
     • Stravovanie od 1. 9. 2019

     • S účinnosťou od 1.1.2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. 

      1. Dotácia na stravu sa poskytuje žiakom základnej školy len za deň, v ktorom sa dieťa zúčastní na výchovno-vzdelávacom procese a odobralo obed.

      2. Dotácia na stravu sa neposkytuje žiakom základnej školy na deň, keď nie sú prítomní na vyučovaní a nebudú odhlásení zo stravy, nakoľko dotáciu 1,20 € na konkrétne dieťa si v tomto prípade nemôže uplatniť ani školská jedáleň ! Preto rodič/zákonný zástupca dieťaťa musí zobrať  na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú úhradu (sumu) za   neodhlásenú stravu. 

      Viac informácii nájdete na našej stránke v oznamoch školskej jedálne