• Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150   odsek 5 z organizačných dôvodov udeľuje žiakom

      riaditeľské voľno dňa 30. 11. 2018 (piatok)

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať 3.12. 2018 (pondelok)

      Mgr. Ján Orinin

       

    • Prehadzovaná
     • Prehadzovaná

     • Dňa 28.11.2018 sa uskutočnila v rámci MŠO žiakov 1. stupňa súťaž v prehadzovanej. Zmiešané družstvo chlapcov a dievčat štvrtých ročníkov v zložení: T. Zekucia, L. Chovanec, L. Šimová, K. Janíková, M. Gondová, H. Brajerová, L. Tabáková, M. Matis, T. Šimonovič a H. Jakubov, získali pre našu školu pekné 3. miesto

    • Moje mesto
     • Moje mesto

     • Dňa 27.11.2018 sa v priestoroch zasadačky MsÚ v Spišskej Novej Vsi konal už 12. ročník súťaže pod názvom „Moje mesto.“ Téma, ktorou sa súťažiaci museli prelúskať, bola zameraná na výročia s osmičkami v dátume a osobnosťami mesta, ako aj udalosťami roku 2018 týkajúce sa mesta Spišská Nová Ves. Trojčlenné družstvo chlapcov 4.B triedy v zložení: Hugo Jakubov, Jakub Lučivjanský a Marián Gorel si v silnej konkurencii žiakov mestských ZŠ vybojovali pekné 3. miesto.

       

    • Florbal žiakov - okresné finále
     • Florbal žiakov - okresné finále

     • Dňa 19.11.2018 sa konalo Okresné finále žiakov vo florbale (telocvičňa ZŠ Komenského v Smižanoch). Naši žiaci skončili na 5. mieste. Školu reprezentovali: Dávid Pernický, Šimon Puškár, Michal Lazor, Bruno Rusnák, Samuel Kašuba, Nicolas Jarembák, Peter Mrovčák, Daniel Mazúr, Šimon Spišský.

     • Testovanie 5 - 2018

     • 1. Testovanie žiakov 5. ročníka  základných  škôl  sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov  matematika,  slovenský  jazyk  a  literatúra  a  maďarský  jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5.  ročníka základných škôl,  vrátane žiakov  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.                                                                      

      2. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2018 poskytne  školám  spätnú  väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie.  Poslúži  aj  na  monitorovanie   stavu   vedomostí   a   zručností   žiakov pri výstupe  z primárneho  vzdelávania  v  celoštátnom  meradle.  Testovanie  5-2018   je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch.

      3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní (ďalej len „NÚCEM“). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len „ŠŠI“) a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl

      Informácie o Testovaní 5-2018 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

     • Do olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zapojilo šesť žiakov z druhého stupňa, konkrétne z 8. a 9. ročníka. Uskutočnila sa 6. novembra 2018. Pozostávala z troch častí (prvá časť- test, druhá časť - transformácia textu, tretia časť - ústna prezentácia zadaného slohového útvaru). Žiaci sa veľmi pekne popasovali so všetkými troma časťami.

      Vyhodnotenie:

      1. miesto - Andrej Kalík (9.B)

      2. miesto - Roland Valach (9.B)

      3. miesto - Dávid Valach (8. roč.)

      4. miesto - Matej Marcinčin (9.B)

      5. miesto - Radoslav Kollár (9.B)

      6. miesto - Oliver Štubňa (8. roč.)

       

      Všetkým chlapcom úprimne blahoželáme za ich podaný výkon a Andrejovi Kalíkovi prajeme veľa úspechov na okresnom kole súťaže.

    • Pasovanie prvákov - ŠKD
     • Pasovanie prvákov - ŠKD

     • Po takmer dvoch mesiacoch od začiatku školského roka sa prváci stali už i formálne súčasťou školského klubu. Nebolo to však zadarmo. Museli dokázať svoju zručnosť v zaháňaní ovečiek do košiara a pomôcť tak utrápenému bačovi, ale i ukázať, že sa už niečo stihli naučiť v krátkom, no krásnom kultúrnom programe. Tieto úlohy všetci prváci úspešne zvládli, a tak boli 26. októbra za právoplatných členov slávnostne pasovaní. Teraz ich už určite nezastaví žiadna úloha a budú veselo získavať nové vedomosti a zručnosti, v čom im držíme palce a želáme veľa zvedavosti a radosti.

    • Úcta k starším
     • Úcta k starším

     • Dňa 17.10. 2018  sa deti z ŠKD zúčastnili vystúpenia v Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti slávenia Mesiaca úcty k starším. Deti si pripravili krátky kultúrny program, ktorým chceli starým rodičom poďakovať za ich prácu, pomoc pri výchove detí, za ich milé slová a povzbudenie. Za to všetko im patrí jedno veľké - „ Ďakujeme.“