• Školské kolo Biblickej olympiády
     • Školské kolo Biblickej olympiády

     • Školské kolo Biblickej olympiády prebiehalo 25. januára 2018 od 14.00 do 16.00 hod. na našej škole. Do školského kola postúpilo z triednych kôl dvanásť žiakov. Z nich deviati zasadli do lavíc, aby si zmerali vedomosti.  Prví traja  žiaci budú reprezentovať našu školu na dekanátnom (okresnom) kole. V porote bola pani učiteľka Valasová a s. Kinga.

      Výsledok súťaže je nasledovný:        
                              1. miesto - Andrej Kalík, VIII.B
                              2. miesto - Radoslav Kollár, VIII.B
                              3. Miesto - J akub Szentkereszty, VI.A


      Chlapcom gratulujeme a prajeme im aj naďalej veľa úspechov!

    • "... a Slovo bolo u Boha ..." - krajské regionálne kolo
     • "... a Slovo bolo u Boha ..." - krajské regionálne kolo

     • Dňa 20. januára 2018 sa uskutočnilo v Poprade krajské regionálna recitačná súťaž " ... a Slovo bolo u Boha ... ." V 1. kategórii (1.-2. roč. poézia) získala Laura Šimonovičová (1.A) pekné 2. miesto. V 3. kategórii (5.-6. roč. poézia) získal Marián Kotrady (6.B) pekné 2. miesto. V 4. kategórii (7.-9. roč. próza) obsadila žiačka Gabriela Lapšanská (9.B) krásne 1. miesto a bude našu školu reprezentovať v celoslovenskom kole v Bratislave.

    • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo
     • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

     • Dňa 18. januára 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1A (5.-6.-7.) získal žiak Andrej Gburík (6.A) krásne 1. miesto a postupuje do krajského kola do Košíc.  V kategórii 1.B získala žiačka Daniela Morihladková pekné 3. miesto

    • Predstavovanie svätých
     • Predstavovanie svätých

     • 2.kolo: október

      V 2. kole súťaže“ Predstavovanie svätých“, ktorí súvisia so Slovenskom sme sa zoznámili  s  blahoslavenou Sárou Salkaházi , ktorá sa narodila v roku 1899 v Košiciach a zomrela v roku 1944 v Budapešti.

      Správne odpovedalo 38 žiakov. Vylosovali sme týchto výhercov: Kovalčíková Lia II.B, Grunärmel IV., Vavrová IV.

       

      3.kolo: november        

      V 3. kole súťaže“ Predstavovanie svätých“, ktorí súvisia so Slovenskom sme sa oboznámili s blahoslavenou Zdenkou Schellingovou, slovenskou rehoľníčkou rádu Milosrdných sestier Svätého kríža, ktorá sa stala obeť prenasledovania katolíckej cirkvi v Česko-Slovensku. Sestra Zdenka zavŕšila svoju pozemskú púť za Kristom vo vedomí, že „nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13). 

      Správne odpovedalo 34 detí. Výhercami sa stávajú: T. Majzel II.B,  R. Kovalčíková V. ,Tabáková V.

       

      4. kolo: december

      V 4. kole súťaže“ Predstavovanie svätých“, ktorí súvisia so Slovenskom sme sa dozvedeli niečo nové o blahoslavenom Vasiľovi Hopkovi, gréckokatolíckom biskupovi.  Po násilnom zrušení Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku bol odsúdený na 15 rokov odňatia slobôd. Po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 pôsobil ako jej svätiaci biskup. Vladyka Vasiľ Hopko zomrel na následky väznenia . Svoje biskupské heslo

      “Aby všetci boli jedno“ naplnil.

      Správne odpovedalo 44 žiakov. Vyžrebovaný boli: D. Slebodník  II.A, S. Novysedláková IV., V. Slivošová IV. 

       

       

       

       

     • Stravné v školskej jedálni od 1. 1. 2018

     • Deti MŠ:          1,24€

      I. stupeň:         1,07€

      II. stupeň:        1,13€

      Gymnazisti:     1,24€

      Zamestnanci:  2,39€

       

      Ivana Salajová

      riaditeľka ŠJ

    • Čitateľský maratón
     • Čitateľský maratón

     •            Dňa 18. januára 2018 sa v školskej knižnici uskutočnil - „Čitateľský maratón.“ Zúčastnili sa ho žiaci I. stupňa. Úlohou bolo zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technické zariadenia od počítača, cez televízor až po mobil. Maratón začali prváci. Hoci sú prvákmi na základnej škole prvých šesť mesiacov, aj oni zvládli prečítať určitý úsek knihy Nicka Butterwortha - Najkrajšie Ježišove príbehy. Druháci čítali Víla od studničky, z diela Phila Hawthorna - Sladké sny. Tretiaci a štvrtáci objavovali Tintinové dobrodružstvá od Alexa Irvina. Každé dieťa sa zaregistrovalo do prezenčnej listiny, obdržalo diplom o účasti na tejto aktivite. Dúfam, že žiakov to aspoň trochu povzbudilo k návratu ku knihe.   

    • Popoluška
     • Popoluška

     • Dňa 19.1.2018 sa konala súťaž v ŠKD s názvom „Popoluška.“ Súťaže sa zúčastnilo 12 detí zo všetkých oddelení ŠKD, ktoré predviedli svoju šikovnosť v triedení strukovín. Zvíťazili traja najšikovnejší. Na 1. mieste sa umiestnila Ema Andreánska z I.A. Na 2. mieste sa umiestnila Elena Hamborová z III.B. Na 3. mieste sa umiestnila Sára Vadelová z II.A.

    • Koleda v našej škole
     • Koleda v našej škole

     • Trojkráľové požehnávanie príbytkov je v stredoeurópskom priestore vyše tisícročnou tradíciou, ktorá je ešte stále veľmi živá. Požehnaním domov, škôl, kláštorov, nemocníc, knižníc, úradov, obchodov atď. vyjadrujeme, že chceme, aby v danej budove pôsobila Božia milosť, a aby všetko, čo sa tam bude diať, bolo na Božiu oslavu. Zároveň vyjadrujeme, že v tomto príbytku chceme žiť v duchu kresťanstva v láske, porozumení a modlitbe, a chceme vykonávať dobrú, kvalitnú prácu. Toto každoročné posvätenie vyháňa všetky nepriateľské sily a bojuje proti rozvráteniu rodiny či spoločenstva školy. Spoločne prosíme, aby sme ako domáca cirkev prinášali Bohu duchovné obety: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby.      

      O toto sme prosili aj my 8. januára 2018, keď na začiatku vyučovania pán dekan, Slavomír Gallik a pán kaplán Marián Kundla prišli posvätiť priestory našej školy, ako aj priestory Cirkevnej materskej školy, ktorá sa nachádza v našej budove. Výrazná vôňa kadidla a tymiánu, ako aj veselý spev kolied v prevedení nášho speváckeho zboru naplnili celú školu. Po čítaní Božieho slova a spoločnej modlitbe boli miestnosti pokropené svätenou vodou a incenzované kadidlom. Na pamiatku posviacky budovy bol napísaný rok a skratka požehnania na dvere (Christus mansionem benedicat= Kristus nech žehná tento dom):

      +
      20 - C+M+B – 18

      Prajeme teda všetkým príjemný a požehnaný čas práce i spoločenstva v našej škole!