• Platba za ŠKD

     •  

      • bezhotovostne (zadaním trvalého príkazu - mesiac vopred vždy 10. dňa v mesiaci - vo Vašej banke z Vášho účtu na účet základnej školy)číslo účtu: SK950200 0000 0000 2683 9592v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko žiaka, výška platby: 6 €
      • bezhotovostne - cez Internet Banking mesiac vopred vždy 10. dňa v mesiaci na účet základnej školy, v správe pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko žiaka,

      Variabilný symbol (VS) -  MMRR  (vo variabilnom symbole uviesť mesiac a rok za ktorý je platba vykonaná, príklad: VS 0918 znamená, že platba je uhradená za september 2018)

      Konštatný symbol (KS) -  0308

      • poštovou poukážkou - poštovú poukážku môžete uhradiť v pobočkách Slovenskej pošty.
    • Testovanie 5
     • Testovanie 5

     • Vážení rodičia,

      V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
      Žiaci budú testovaní z/zo:
      *matematiky 
      *slovenského jazyka a literatúry ,

      Viac informácií o T5-2017 nájdete v dokumente Základné informácie T5-2017.

    • Svetový deň zdravej výživy
     • Svetový deň zdravej výživy

     • Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstva Spojených národov (FAO) v roku 1945.

      Aj u nás v škole sa venujeme tejto téme. Snažíme sa poukázať na možnosti zdravej stravy. Dole vo vestibule čakala na žiakov a učiteľov nielen propagačná nástenka, ale aj stôl plný dobrôt v podobe ovocia a zeleniny. V triedach sa žiaci tejto tematike venovali prostredníctvom pripravených prezentácií. Svoje vedomosti mohli zúročiť pri vypracovávaní pracovných listov a nakoniec výtvarnými prácami skrášliť nielen vestibul školy, ale aj svoje triedy.

    • Deň jazykov
     • Deň jazykov

     • Dňa 26. septembra 2017 sme si  v škole pripomenuli Európsky deň jazykov. Žiaci na 1. stupni spoločne vytvorili viacjazyčný slovník, žiaci 2. stupňa si prezreli prezentáciu o jazykoch, urobili kvíz, naučili sa pieseň v štyroch jazykoch a vypočuli si umelecké prednesy. Naši deviataci sa popasovali s náročnejšími úlohami  s názvom memory posters. Spoločne sme si pripravili anglický čaj a americký pop-corn.

     • Oznámenie o riaditeľskom voľne

      Riaditeľ Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 518/2010 Z.z.  z organizačných dôvodov  udeľuje žiakom  riaditeľské voľno dňa 27. 10. 2017 (piatok)

      Vo vyučovaní sa bude pokračovať 2. 11. 2017(štvrtok) po jesenných prázdninách.                                                                                     

       Mgr. Ján Orinin, riaditeľ školy

       

    • Pasovanie prvákov v ŠKD
     • Pasovanie prvákov v ŠKD

     • Dňa 29. 09. 2017 sa v telocvični našej školy uskutočnil v poradí už 6. ročník veselého podujatia - „Pasovanie prvákov.“ Deti z ŠKD sa stali oficiálnymi členmi školského klubu detí. Jednotlivé úlohy preverili žiacku šikovnosť a odvahu. Po zvládnutí rozprávkových hádaniek deti spoločne vytvorili farebný kvet ako symbol priateľstva, úcty a rešpektu. Najdôležitejšou úlohou prvákov bolo zložiť sľub poslušnosti, po ktorom boli prváci slávnostne pasovaní veľkou ceruzou za právoplatných členov ŠKD. Podujatie spríjemnili žiačky našej školy. Sára Buzová (3.A) vystúpila s umeleckým prednesom básne a Diana Klingová (7.A) sa predstavila s anglickou pieseň od speváčky Adele. Okrem bohatých zážitkov či sladkej odmeny si prváci domov odniesli aj pamätný zvitok a symbolickú medailu. Vyjadrujeme srdečné poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia a prvákom prajeme veľa zdravia, veľa školských aj mimoškolských úspechov a mnoho ďalších úsmevných chvíľ prežitých v kruhu svojich kamarátov v našom školskom klube.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Rodičovské stretnutie
     • Rodičovské stretnutie

     • Riaditeľstvo ZŠ oznamuje rodičom, že  dňa 5. 10. 2017 o 15:30 hod. sa v jedálni školy uskutoční celoškolské  stretnutie rodičov . Následne po ňom budú prebiehať triedne schôdzky.

      Tešíme sa na Vašu účasť!