• Školský vzdelávací program 2015/2016

    • Školský učebný plán pre  ročníky 2. – 4.

     Školský rok 2015/2016

      

     Vzdelávacia oblasť

     Predmet

     2. ročník

     ŠVP        ŠkVP

     3. ročník

     ŠVP        ŠkVP

     4. ročník

     ŠVP        ŠkVP

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

      

     6

      

     2

      

     6

      

     2

      

     6

      

     2

     1. cudzí jazyk /anglický/

      

      

     2

      

     3

      

      

      

     3

      

     1

      

      

      

      

      

     Príroda

     a spoločnosť

     Prírodoveda

     1

      

     1

     1

     1

     1

     Vlastiveda

     1

      

     1

      

     1

      

      

      

      

      

      

     Človek a hodnoty

     Rímsko–katolícke náboženstvo

     1

     1

     1

     1

     1

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

     Matematika

     a práca

     s informáciami

     Matematika

     4

      

     3

     1

     3

      

     Informatická výchova

      

     1

      

      

     1

      

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Človek

     a svet práce

     Pracovné vyučovanie

      

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Umenie

     a kultúra

     Výtvarná výchova

      

     1

      

      

     1

      

      

     1

      

     Hudobná výchova

      

     1

      

      

     1

      

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zdravie a pohyb

     Telesná výchova

      

     2

      

      

     2

      

      

      

     2

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu povinná časť

     18

      

     20

      

     21

      

      

      

      

      

     ŠkVP voliteľné hodiny

      

     5

      

     5

      

     5

      

      

      

      

     Spolu: povinná časť + voliteľné hodiny

     23

     25

     26

                      

      

      

      

     PRIEREZOVÉ  TÉMY:  1.    Osobnostný a sociálny rozvoj

     1. Environmentálna výchova
     2. Mediálna výchova
     3. Multikultúrna výchova
     4. Ochrana života a zdravia
     5. Tvorba projektu a prezentačné schopnosti
     6. Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
     7. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
     8. Finančná gramotnosť

      

     Školský učebný plán pre  ročníky 6. - 9.

     Školský rok 2015/2016

      

     Vzdelávacia oblasť

     Predmet

         6. ročník

     ŠVP      ŠkVP

         7. ročník

     ŠVP       ŠkVP

         8. ročník

     ŠVP      ŠkVP

         9. ročník

     ŠVP       ŠkVP

      

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     4

     1

     4

     1

     5

      

     5

     1

     1. cudzí jazyk/anglický/

     3

     1

     3

     1

     3

     1

     3

     1

     2. cudzí jazyk/nemecký/

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

      

      

      

      

      

      

      

     Človek a príroda

     Fyzika

     1

      

     1

      

     2

      

     1

      

     Chémia

     1

      

     1

      

     1

     1

     1

     1

     Biológia

     1

      

     1

      

     1

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

     Človek a spoločnosť

     Dejepis

     1

      

     1

      

     1

      

     2

      

     Geografia

     1

      

     1

      

     1

      

     1

      

     Občianska náuka

     1

      

     1

      

     1

      

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

     Človek a hodnoty

     Rímsko-katolícke náboženstvo

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

      

      

      

      

      

      

      

     Matematika a práca s informáciami

     Matematika

     3

     2

     4

     1

     4

     1

     5

     1

     Informatika

     1

      

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Svet práce

      

      

     0,5

      

     0,5

      

      

      

     Technika

      

      

     0,5

      

     0,5

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Umenie a kultúra

     Výtvarná výchova

     1

      

     1

      

      

      

      

      

     Hudobná výchova

     1

      

     1

      

      

      

      

      

     Výchova umením

      

      

      

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Telesná a športová výchova

     2

      

     2

      

     2

      

     2

      

      

      

      

      

      

     Spolu povinná oblasť

     23

      

     24

      

     25

      

     23

      

      

      

      

      

      

     ŠkVP spolu voliteľné hodiny

      

     6

      

     6

      

     5

      

     7

      

      

      

      

      

     Spolu: povinná časť + voliteľné hodiny

     29

     30

     30

     30

      

      

      

     PRIEREZOVÉ  TÉMY:  1.  Osobnostný a sociálny rozvoj

                                                     2.   Environmentálna výchova

     3.   Mediálna výchova

     4.   Multikultúrna výchova

     5.   Ochrana života a zdravia

     6.   Tvorba projektu a prezentačné schopnosti

     7.   Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti a cestnej premávke

     8.   Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

     9.    Finančná gramotnosť

      

     Inovovaný školský učebný plán pre  ročníky 1. – 4.

     V školskom roku 2015/2016 – platné iba pre 1. ročník

      

     Vzdelávacia oblasť

     Predmet

     1. ročník

     iŠVP         iŠkVP

     2. ročník

     iŠVP          iŠkVP

     3. ročník

     iŠVP          iŠkVP

     4. ročník

     iŠVP          iŠkVP

     Jazyk

     a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

      

     9

      

      

     8

      

      

      

     7

      

     1

      

     7

      

      

     Anglický jazyk

      

      

     1

      

      

     2

      

     3

      

      

      

     3

      

      

      

      

      

      

      

      

     Matematika

     a práca

     s informáciami

     Matematika

     4

      

     4

      

     4

      

     4

      

     Informatika

      

      

      

      

     1

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

     Človek

     a príroda

     Prvouka

     1

      

     2

      

      

      

      

      

     Prírodoveda

      

      

      

      

     1

      

     2

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Človek

     a spoločnosť

     Vlastiveda

      

      

      

      

     1

      

     2

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Človek

     a hodnoty

     Rímsko–katolícke náboženstvo

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Človek

     a svet práce

     Pracovné vyučovanie

      

      

      

      

     1

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Umenie

     a kultúra

     Hudobná výchova

      

     1

      

      

     1

      

      

     1

      

      

     1

      

     Výtvarná

     výchova

      

     2

      

      

     2

      

      

     1

      

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova

     2

      

     2

      

     2

      

     2

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Základ

     20

      

     20

      

     23

      

     25

      

      

      

      

      

      

     Voliteľné hodiny

      

     2

      

     3

      

     2

      

     1

      

      

      

      

      

     Spolu: povinná časť + voliteľné hodiny

     22

     23

     25

     26

                          

      

      

      

     PRIEREZOVÉ  TÉMY:    1.  Osobnostný a sociálny rozvoj

                                         2.   Výchova k manželstvu a rodičovstvu

     3.    Environmentálna výchova

     4.   Mediálna výchova

     5.   Multikultúrna výchova

     6.   Regionálna výchova a  ľudová kultúra

     7.   Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

     8.   Ochrana života a zdravia

                  9.   Finančná gramotnosť

      

     Inovovaný školský učebný plán pre  ročníky 5. - 9.

     V školskom  roku 2015/2016 - platné iba pre 5. ročník

      

     Vzdelávacia oblasť

     Predmet

     5. ročník

     iŠVP     iŠkVP

         6. ročník

     iŠVP      iŠkVP

         7. ročník

     iŠVP       iŠkVP

         8. ročník

     iŠVP      iŠkVP

         9. ročník

     iŠVP       iŠkVP

      

     Jazyk a komunikácia

     Slovenský jazyk a literatúra

     5

      

     5

      

     4

      

     5

      

     5

     1

     Anglický jazyk

     3

      

     3

      

     3

      

     3

      

     3

      

     Nemecký jazyk

      

     2

      

     2

      

     2

      

     2

      

     2

      

      

      

      

      

      

      

     Matematika

     a práca s informáciami

     Matematika

     4

      

     4

     1

     4

      

     4

      

     5

     1

     Informatika

     1

      

     1

      

     1

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Človek a príroda

     Fyzika

      

      

     2

      

     1

      

     2

      

     1

      

     Chémia

      

      

      

      

     2

      

     2

      

     1

      

     Biológia

     2

      

     1

      

     2

      

     1

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Človek a spoločnosť

     Dejepis

     1

      

     1

      

     1

      

     1

      

     2

      

     Geografia

     2

      

     1

      

     1

      

     1

      

     1

      

     Občianska náuka

      

      

     1

      

     1

      

     1

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Človek a hodnoty

     Rímsko-katolícke náboženstvo

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

     Technika

     1

      

     1

      

     1

      

     1

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Umenie a kultúra

     Hudobná

     výchova

     1

      

     1

      

     1

      

     1

      

      

      

     Výtvarná

     výchova

     1

      

     1

      

     1

      

     1

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

     Zdravie a pohyb

     Telesná a športová výchova

     2

      

     2

      

     2

      

     2

      

     2

      

      

      

      

      

      

      

     Spolu povinná oblasť

     24

      

     25

      

     26

      

     27

      

     25

      

      

      

      

      

      

      

     ŠkVP spolu voliteľné hodiny

      

     3

      

     4

      

     4

      

     3

      

     5

      

      

      

      

      

      

     Spolu: povinná časť + voliteľné hodiny

     27

     29

     30

     30

     30

      

      

     PRIEREZOVÉ  TÉMY:     1.  Osobnostný a sociálny rozvoj

                                         2.  Výchova k manželstvu a rodičovstvu

     3.   Environmentálna výchova

     4.   Mediálna výchova

     5.   Multikultúrna výchova

     6.   Ochrana života a zdravia

     7.   Finančná gramotnosť