• Správa

    •  

     Správa

     o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

     Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

     § 2. ods. 1 a

     Základné identifikačné údaje

     Názov školy

     Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves

      

      

     Adresa školy

     Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves

     Telefón

     053/4188831 fax:053/4188836

     E-mail

     orininzscam@gmail.com

     WWW stránka

     zsmarkusnv.edupage.org

     Zriaďovateľ

     Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

     Vedúci zamestnanci školy

     Vedúci zamestnanci školy

      

     Priezvisko, meno

     Telefón

     Služ. mobil

     e-mail

     Riaditeľ

     Mgr. Ján Orinin

     053 41 88830

     0910 956 461

     orininzscam@gmail.com

     ZRŠ

     Mgr. Slavomíra Michlíková

     053 41 888 33

      

     zastupkynemidi@gmail.com

     Rada školy

     Rada školy

      

     Titl., priezvisko, meno

     Kontakt

     predseda

     Mgr. Vratislav Pollák

      

     pedagogickí zamestnanci

     Mgr. Dana Muránska

      

      

      

      

      

      

      

     ostatní zamestnanci

     Marta Kožušková

      

      

      

      

     zástupcovia rodičov

     Ing. Vladimír Gburík

      

      

     MUDr. Štefan Novysedlák

      

      

     Mgr. Mária Grečková

      

      

     Jana Valachová

      

     zástupca zriaďovateľa

     Mgr. Slavomír Gállik

      

     iní

     PaedDr. Mária Macková

      

      

     Mgr. Alžbeta Pačnárová

      

      

     Mgr. Daniela Bartošová

      

     Poradné orgány školy

     Poradné orgány školy

     Názov MZ a PK

     Vedúci

     Zastúpenie predmetov

     Poznámka

     MZ roč. 1.- 4.

     PaedDr. Dana Fľaková

     predmety roč. 1. - 4., výchovné predmety

      

     PK spoločenskovedných predmetov

     Mgr. Dana Muránska

     slovenský jazyk, dejepis, anglický jazyk, nemecký jazyk, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, svet práce, občianska náuka, technika, geografia

      

      

      

      

      

     PK prírodovedných predmetov

     Mgr. Beáta Čujová

     matematika, informatika, chémia, fyzika, biológia

      

     MZ VMV

     Bc. Jana Klingová

      

      

     Výchovná poradkyňa

     PaedDr. Renáta Štiavnická

      

      

     Riaditeľka školskej jedálne

     Ivana Salajová

      

      

     § 2. ods. 1 b

     Údaje o počte žiakov

     Počet žiakov školy: 292

     Počet tried: 15

     Podrobnejšie informácie:

     Ročník:

     1.

     2.

     3.

     4.

     5.

     6.

     7.

     8.

     9.

     Spolu

     počet tried

     2

     2

     2

     1

     1

     2

     1

     2

     2

     15

     počet žiakov

     38

     41

     42

     24

     25

     32

     27

     34

     31

     292

     z toho ŠVVP

     1

     3

      

     1

     2

     5

     2

     4

     1

     19

     z toho v ŠKD

     37

     30

     30

     23

      

      

      

      

      

     120

     § 2. ods. 1 c

     Zapísaní žiaci ZŠ

     Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat 42/18

     Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat 40/19

     Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 3

     Ukončenie školskej dochádzky v ZŠ k 30. 6. 2018

      

     Nižší ročník

     5.roč.

     6.roč.

     7.roč.

     8.roč.

     9.roč.

     Spolu

     Počet žiakov

      

     1

      

      

      

     30

     31

     § 2. ods. 1 d

     Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

      

     Gym 8.roč

     Gym 6.roč

     Gym 4.roč

     SOŠ

     Spolu

     prihlásení

     1

      

     11

     19

     31

     prijatí

     1

      

     11

     19

     31

     % úspešnosti

     100%

      

     100%

     100%

     100%

     § 2. ods. 1 e

     Klasifikácia tried

     Trieda

     ANJ

     ANJ

     BIO

     DEJ

     ETV

     FYZ

     GEG

     HUV

     CHE

     ILI

     IFV

     INF

     IK

     KNB

     LUČ

     I.A

      

     1

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

      

      

     1

      

     I.B

      

     1,06

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

      

      

     1

      

     II.A

      

     1,24

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

      

      

     1

      

     II.B

      

     1,05

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

      

      

     1

      

     III.A

      

     1,45

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

     1

      

     1

      

     III.B

      

     1,24

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

     1

      

     1

      

     IV.

      

     1,43

      

      

      

      

      

     1

      

      

     1

      

      

     1,08

      

     V.

     1,63

      

     1,63

     1,63

      

      

     1,83

     1

      

      

      

     1

      

     1,25

      

     VI.A

     1,81

      

     1,81

     1,5

      

     1,19

     1,75

     1

      

      

      

     1

      

     1,06

      

     VI.B

     2,13

      

     2,31

     2,06

      

     1,56

     2,25

     1

      

      

      

     1

      

     1,38

      

     VII.

     2,22

      

     2

     1,78

      

     1,44

     2,04

     1

     1,89

      

      

     1

      

     1,59

      

     VIII.A

     1,76

      

     1,88

     1,82

      

     2,35

     1,88

      

     2,53

      

      

      

      

     1

      

     VIII.B

     1,82

      

     2,24

     1,88

      

     2,65

     2

      

     2,65

      

      

      

      

     1,41

      

     IX.A

     1,65

      

     1,53

     1,82

      

     1,82

     1,71

      

     1,88

      

      

      

      

     1

      

     IX.B

     2,46

      

     2,15

     2,31

      

     1,77

     2

      

     2,38

      

      

      

      

     1

      

      

     Trieda

     MK

     MAT

     NEJ

     NEJ

     OBN

     OBV

     PK

     PH

     PP

     PVC

     PRI

     PDA

     PK

     PJC

     PVO

     I.A

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1

     I.B

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,06

     II.A

      

     1,29

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1,19

     II.B

      

     1,2

      

      

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

      

     1,11

     III.A

      

     1,55

      

      

      

      

      

      

      

     1

      

     1,3

      

      

      

     III.B

      

     1,38

      

      

      

      

      

      

      

     1

      

     1,1

      

      

      

     IV.

      

     1,63

      

      

      

      

      

      

      

     1

      

     1,33

      

      

      

     V.

      

     2,17

      

     1,08

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     VI.A

      

     2,13

      

     1,56

     1,19

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     VI.B

      

     2,31

      

      

     1,5

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     VII.

      

     2,3

      

     1,74

     1,44

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     VIII.A

      

     2,59

      

     2,06

     1,82

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     VIII.B

      

     2,53

      

     2,06

     1,82

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     IX.A

      

     2,18

      

     1,76

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     IX.B

      

     2,69

      

     2,31

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Trieda

     RSF

     SJL

     SPR

     SEE

     ŠH

     ŠH

     TEH

     THD

     TSV

     TEV

     TKC

     VUC

     VLA

     VK

     VUM

     I.A

      

     1

     1

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

      

      

      

     I.B

      

     1,06

     1

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

      

      

      

     II.A

      

     1,48

     1

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

      

      

      

     II.B

      

     1,25

     1

      

      

      

      

      

     1

      

      

     1

      

      

      

     III.A

      

     1,45

     1

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

     1,45

      

      

     III.B

      

     1,14

     1

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

     1,1

      

      

     IV.

      

     1,67

     1

      

      

      

      

      

      

     1

      

      

     1,5

      

      

     V.

      

     1,71

     1

      

      

      

      

     1

     1

      

      

      

      

      

      

     VI.A

      

     1,94

     1

      

      

      

      

     1

     1

      

      

      

      

      

      

     VI.B

      

     2,19

     1,13

      

      

      

      

     1

     1

      

      

      

      

      

      

     VII.

      

     2,33

     1

      

      

      

      

     1

     1

      

      

      

      

      

      

     VIII.A

      

     2,53

     1

     1

      

      

      

     1

     1

      

      

      

      

      

     1

     VIII.B

      

     2,53

     1

     1

      

      

      

     1

     1

      

      

      

      

      

     1

     IX.A

      

     1,82

     1

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

      

      

      

     IX.B

      

     2,54

     1

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

      

      

      

      

     Trieda

     VYV

     VEK

     ZBS

     ZK

     ZEM

     I.A

     1

      

      

      

      

     I.B

     1

      

      

      

      

     II.A

     1

      

      

      

      

     II.B

     1

      

      

      

      

     III.A

     1

      

      

      

      

     III.B

     1

      

      

      

      

     IV.

     1

      

      

      

      

     V.

     1

      

      

      

      

     VI.A

     1

      

      

      

      

     VI.B

     1

      

      

      

      

     VII.

     1

      

      

      

      

     VIII.A

      

      

      

      

      

     VIII.B

      

      

      

      

      

     IX.A

      

      

      

      

      

     IX.B

      

      

      

      

      

     Prospech žiakov

     Trieda

     Počet

     Prospeli

     Neprospeli

     Neklasifikovaní

     I.A

     18

     18

     0

     0

     I.B

     18

     18

     0

     0

     II.A

     21

     21

     0

     0

     II.B

     20

     20

     0

     0

     III.A

     20

     20

     0

     0

     III.B

     22

     22

     0

     0

     IV.

     24

     24

     0

     0

     V.

     25

     25

     0

     0

     VI.A

     16

     16

     0

     0

     VI.B

     16

     16

     0

     0

     VII.

     27

     27

     0

     0

     VIII.A

     17

     17

     0

     0

     VIII.B

     17

     17

     0

     0

     IX.A

     17

     17

     0

     0

     IX.B

     14

     13

     0

     1

     Dochádzka žiakov

     Trieda

     Počet

     Zamešk. hod.

     Zam. na žiaka

     Ospravedlnené

     Ospr. na žiaka

     Neospravedlnené

     Neosp. na žiaka

     I.A

     18

     1212

     67,33

     1212

     67,33

     0

     0,00

     I.B

     18

     1209

     67,17

     1209

     67,17

     0

     0,00

     II.A

     21

     1067

     50,81

     1067

     50,81

     0

     0,00

     II.B

     20

     1022

     51,10

     1022

     51,10

     0

     0,00

     III.A

     20

     1552

     77,60

     1552

     77,60

     0

     0,00

     III.B

     22

     1551

     73,86

     1551

     73,86

     0

     0,00

     IV.

     24

     2194

     91,42

     2194

     91,42

     0

     0,00

     V.

     25

     1920

     80,00

     1920

     80,00

     0

     0,00

     VI.A

     16

     1144

     71,50

     1144

     71,50

     0

     0,00

     VI.B

     16

     1220

     76,25

     1215

     75,94

     5

     0,31

     VII.

     27

     2487

     92,11

     2487

     92,11

     0

     0,00

     VIII.A

     17

     2063

     121,35

     2063

     121,35

     0

     0,00

     VIII.B

     17

     1535

     90,29

     1535

     90,29

     0

     0,00

     IX.A

     17

     2448

     144,00

     2448

     144,00

     0

     0,00

     IX.B

     14

     1858

     142,92

     1856

     142,77

     2

     0,15

     Výsledky externých meraní

     Názov

     Počet žiakov

     Úspešnosť v % škola

     Úspešnosť v rámci SR v %

     Monitor T9 SJL

     30

     65,5

     63,0

     Monitor T9 MAT

     30

     69,3

     55,9

     Monitor T5 SJL

     24

     59,2

     62,8

     Monitor T5 MAT

     24

     61,4

     64,7

     § 2. ods. 1 f

     Odbory a učebné plány

     Učebný variant

     1.

     2.

     3.

     4.

     5.

     6.

     7.

     8.

     9.

     Spolu

     Počet tried v ročníku

     2

     2

     2

     1

     1

     2

     1

     2

     2

     15

     Jazykový variant

     2

     2

     2

     1

     1

     1

     1

     2

     2

     14

     Nejazykový variant

      

      

      

      

      

     1

      

      

      

     1

     Štruktúra tried

      

     Počet tried

     Počet žiakov

     Počet individ. integrovaných

     Nultého ročníka

      

      

      

     Prvého ročníka

     2

     38

      

     Bežných tried

     13

     254

      

     Špeciálnych tried

      

      

      

     Pre nadaných

      

      

      

     Spolu

     15

     292

      

     § 2. ods. 1 g

     Zamestnanci

     Pracovný pomer

     Pracovný pomer

     Počet pedag. prac.

     Počet nepedag. prac.

     Počet úväzkov pedag. prac.

     Počet úväzkov nepedag. prac.

     Trvalý pracovný pomer

     22

     11

     22

     11

     Pracovný pomer na dobu určitú

     6

     3

     5

     3

     Z toho znížený úväzok

     5

     1

     2,158

     0,80

     ZPS

     0

     2

     0

     1,8

     Na dohodu

     1

     0

     0,35

     0

     Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

     počet

     nekvalifikovaných

     kvalifikovaných

     spolu

     učiteľov

      

     21

     21

     vychovávateľov

      

     4

     4

     asistentov učiteľa

      

     3

     3

      

      

      

      

     spolu

      

     28

     28

     Predmety vyučované nekvalifikovane

     Predmet

     Počet hodín týždenne

     Dejepis

     11

     § 2. ods. 1 h

     Vzdelávanie zamestnancov

     Ďalšie vzdelávanie

     Počet absolventov

     Počet študujúcich

     1.kvalifikačná skúška

      

      

     2.kvalifikačná skúška

      

      

     štúdium školského manažmentu

      

      

     špecializačné inovačné štúdium

      

      

     špecializačné kvalifikačné

     1

      

     postgraduálne

      

      

     doplňujúce pedagogické

      

      

     vysokoškolské nepedagogické

      

      

     Aktivity a prezentácia na verejnosti

     Aktivity a prezentácia na verejnosti

     Konkrétne aktivity a prezentácia školy na verejnosti v školskom

     roku 2017/2018

     Pasovanie prvákov do ŠKD

     Deň mlieka

     Svetový deň výživy

     Planetárium Prešov

     Záložka do knihy

     Návštevy mestskej knižnice

     Plavecký výcvik žiakov 3. roč.

     Ochrana života a zdravia

     Deň mobility

     Šarkaniáda

     Európsky deň jazykov

     Prezentácie stredných škôl na pôde školy

     Exkurzia Dukla - Svidník

     Exkurzia Oswienczim

     Rozhlásové relácie pre žiakov

     Burza stredných škôl

     Komparo žiakov 9. roč.

     Testovanie 5

     Testovanie 9

     Duchovné sústredenia žiakov 7., 8., 9. ročníka

     Detské dopravné ihrisko

     Výstavka jesenných plodov

     Návšteva cintorína

     Kultúrny program - Deti mestu

     Modlitba ruženca

     Ocenenie žiakov z príležitosti Dňa študentstva

     Požehnanie adventných vencov

     Zdobenie vianočného stromčeka pred radnicou

     Slávenie sv. Mikuláša

     Novoročný futbal

     Posviacka tried

     Finančná gramotnosť pre žiakov 2. stupňa

     Milión detí sa modlí ruženec

     Deň jablka

     Vianočná akadémia

     Vianočná výstavka

     Dni otvorených dverí na stredných školách

     Divadelné predstavenie pre žiakov 2. stupňa - Rysavá jalovica

     Divadelné predstavenie pre žiakov 1. stupňa - Palculienka

     Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. roč.

     Festival horských filmov

     Karneval

     Deň otvorených dverí pre verejnosť

     Krížové cesty v pôstnom období

     Výlet do Bratislavy spojený s výstavou majstra Pavla z Levoče

     Deň otvorených dverí pre deti z MŠ

     Deň boja proti obezite

     Zápis žiakov do 1. ročníka

     Jarná výstavka

     Deň energie v nás

     Plavecký výcvik žiakov 6. ročníka

     Galéria umelcov Spiša

     Prednáška pre žiakov 3.,4.,5.,8. ročníka na tému: Priateľské vzťahy

     Kultúrny program ku Dňu matiek

     Exkurzia Budapešť

     Prednáška o genetike pre žiakov 9. ročníka

     Škola v prírode pre žiakov 4. ročníka

     Základy podnikania a manažmentu pre žiakov 6. ročníka

     Noc čítania biblie

     Zber papiera

     Mesto plné detí

     Beseda o včelárstve

     Bábkové divadlo pre žiakov ŠKD

     Čitateľský maratón

     Poznávací zájazd: Stará Ľubovňa - Litmanová

     Výlet do Gaboltova

     Deň detí

     Školské výlety

     Školská florbalová liga

     Filmové predstavenie: Misia MOna Lisa, Obyčajná tvár

     Rozlúčkový večierok pre žiakov 9. ročníka

     V súčasnosti škola ponúka:

     - dobrú kresťanskú výchovu

     - kvalitné vzdelávanie

     - pobyt detí v školskom klube

     - možnosť stravovať sa v školskej jedálni

     - jazykové triedy už od 1. ročníka

     - druhý cudzí jazyk v 5. ročníku

     - výučbu počítačov

     - výučbu informatiky od 3. ročníka

     - bohatú a pestrú záujmovú činnosť

     - plavecký výcvik pre žiakov 3. a 6. ročníka

     - lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka

     - pobyt v škole v prírode pre žiakov 4. ročníka

     - detské dopravné ihrisko

     - vydávanie školského časopisu Hviezdička

     - možnosť využívať školskú knižnicu

     - možnosť využívať internet ( aj pre rodičov )

     - starostlivosť o talentovaných žiakov

     - pomoc slabším žiakom

     - integráciu zdravotne postihnutých detí

     - odborné poradenstvo školského špeciálneho pedagóga

     - pravidelné kultúrne a spoločenské podujatia

     - náboženskú a charitatívnu činnosť

     - verejnoprospešnú činnosť

     - exkurzie

     - slávnostné akadémie

     - kultúrne vystúpenia v meste

     - spoločné stretnutia s deťmi z MŠ

     - možnosť navštevovať alokované triedy ZUŠ Dezidera Straucha

     ( hudobný, výtvarný, tanečný odbor )

     § 2. ods. 1 j

     Projekty

     Aj v školskom roku 2017/2018 pokračujeme v projekte Zelená škola - Energie

     SME v škole

     Zdravý chrbátik - projekt pre žiakov 1. stupňa

     Projekt 3K - projekt metodického postupu interpretácie textov pre deti a mládež

     Záložka do knihy - partnerstvo škôl

     Kozmix - pre žiakov 1. ročníka

     Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva: Máme radi Slovensko, The School Dance

     Digitálne učivo na dosah - zameraný na využívanie a tvorbu digitálneho obsahu učiva pomocou tabletov

     Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania

     Moja prvá škola - projekt pre učiteľov 1. stupňa

     Detská atletika - projekt pre žiakov 1. stupňa

     Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno - patologických javov v školskom prostredí - zapojenie výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga do projektu (fáza realizácie projektu)

     Zvýšenie inkluzívneho vzdelávania: V základnej škole úspešnejší

     § 2. ods. 1 k

     Výsledky inšpekčnej činnosti

     Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 8.2. 2017

     Druh inšpekcie: Tematická

     Predmet školskej inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti

     Záver: Žiaci tried 9. ročníka dosiahli v teste lepšie výsledky vo všetkých troch častiach procesov porozumenia ako bol národný priemer SR a dosiahnutý priemer žiakov v testovaných školách v Košickom kraji

     § 2. ods. 1 l

     Materiálno-technické podmienky

     V súčasnosti má škola veľmi dobré materiálno-technické podmienky. V škole je zriadená odborná učebňa fyziky, chémie a jazykové laboratórium. V novovzniknutých priestoroch vznikli dve učebne na výučbu počítačov. Realizáciou projektu elektronizácia vzdelávacieho systému sme vybavili jednu z nich - 20 tabletmi a notebookom. Škola disponuije 9 učebňami s interaktívnymi tabuľami, má školskú knižnicu a vlastnú jedáleň. Škola disponuje vlastnou telocvičňou, basketbalovým ihriskom a priestranným areálom plným zelene. V školskom roku 2017/2018 sa uskutočnila výmena oplotenia okolo športového ihriska v areále školy, dokončil sa hlavný prístupový chodník do budovy školy.Učebne, ako aj ostatné priestory školy sú účelne a esteticky zariadené.Školská jedáleň je priestranná s dostatočnou kapacitou miest. Vybavenie kabinetov je postačujúce, učebné pomôcky sa priebežne dopĺňajú podľa potrieb a finančných možností. Sú účelne využívané a prispievajú k tvorivejšiemu, modernejšiemu a efektívnejšiemu vyučovaniu. Škola je vybavená vsokorýchlostným bezdrôtovým pripojením na internet.

     § 2. ods. 1 m

     Finančné a hmotné zabezpečenie

     1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

     Normatívne: 534 612,- Eur

     Nenormatívne: 27 594,- Eur

     2. Dotácie z rozpočtu mesta pre ŠJ a ŠKD 96 305,- Eur

     z rozpočtu VUC pre ŠJ 4 956,- Eur

     3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

     Spolu: 9 184,- Eur z toho mzdy: 5 969,- Eur

     energia: 1 101,- Eur

     pomôcky: 2 114,- Eur

     4. Finančné prostriedkyzískané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

     ŠKD 6 930,- Eur

     Réžia ŠJ 65 836,- Eur

     Nájom 480,- Eur

     Úrad práce 4 471,47 Eur

     Ostatné príjmy 1 745,- Eur

     5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

     ...

     § 2. ods. 1 o

     Úspechy a nedostatky

     Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

     Oblasť výuky cudzích jazykov:

     Žiaci sa umiestňujú na popredných miestach v olympiádach

     Olympiády z prírodovedných predmetov:

     Žiaci reprezentujú školu na úrovni kraja aj celoslovenských kôl v rámci matematiky

     Oblasť športu:

     Žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky aj v športových súťažiach, predovšetkým v gymnastickom štvorboji na úrovni kraja.

     Škola sa 2x po sebe stala "ŠKOLOU ROKA" v športových súťažiach v rámci okresu v počte žiakov do 300. V školskom roku 2017/2018 sme sa umiestnili na 2. mieste.

     Oblasť prezentácie školy na verejnosti

     Prezentovanie výsledkov školy v časopisoch Ičko, Farská rodina, TV - Reduta, v školskom časopise a na web stránke školy.

     Koncepcia školy a realizácia výchovných a vzdelávacích zámerov

     Veľmi dobré výsledky v Testovaní 9 - 2018.

     § 2. ods. 2 a

     Psychohygienické podmienky

     Zo strany školy sú zabezpečené všetky potrebné psychohygienické podmienky.

     § 2. ods. 2 b

     Voľnočasové aktivity

     Názov záujmového krúžku

     Počet detí

     Počet skupín

     Vedúci

     Biblický krúžok

     15

      

     Ing. Kinga Csaplárová

     Čísla okolo nás

     17

      

     Mgr. Beáta Čujová

     Atletický klub pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda

     15

      

     PaedDr. Mária Drevená

     Konverzujeme v ANJ

     15

      

     Mgr. Klaudia Búzová

     Literárno-poznávací krúžok

     16

      

     Mgr. Dana Muránska

     Materinský jazyk vo vrecku

     14

      

     Mgr. Mária Maťašovská

     Modelársky krúžok

     15

      

     Mgr. Vratislav Pollák

     PC, Tablet a internet

     15

      

     Mgr. Vratislav Pollák

     Počítačový krúžok

     15

      

     Mgr. Marcela Pisarčíková

     Pohybové hry

     14

      

     Mgr. Mária Tokarčíková

     Prírodovedný

     16

      

     Mgr. Mária Hrobláková

     Spevácky krúžok

     13

      

     Mgr. Katarína Šubová

     Atletický klub pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda

     15

      

     PaedDr. Mária Drevená

     Zaujímavé čísla

     14

      

     Mgr. Veronika Hančáková

     Športové hry I

     15

      

     Mgr. Branislav Ondáš

     Športové hry II

     15

      

     Mgr. Branislav Ondáš

     Športové hry III

     15

      

     Mgr. Branislav Ondáš

     Hudobný krúžok

     13

      

     Mgr. Mária Šimonovičová

     Tancuj, spievaj, hraj!

     15

      

     PaedDr. Dana Fľaková

     Učíme sa hovoriť cudzím jazykom

     14

      

     Mgr. Marianna Kováčová

     Tvorivé dielne I.

     15

      

     Mgr. Monika Dobrovská

     Tvorivé dielne II.

     15

      

     Mgr. Monika Dobrovská

     Nebojte sa slovenčiny

     17

      

     Mgr. Dana Muránska

     Záver

     Vypracoval: Mgr. Ján Orinin

     V Spišskej Novej Vsi, 12. septembra 2018

     Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 1. 10. 2018

     Správa prerokovaná v rade školy: 25. 10. 2018