• Zmena v poskytovaní dotácií na stravu

     • Vážení rodičia,
      od 1.8.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy  zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
      ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

      Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré 

      • navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima– rodič  o tom predloží potvrdenie, ktoré mu vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi
      • navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa vyššie uvedeného bodu a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – obaja rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti  

      Rodičia, ktorí si chcú od 1. septembra uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v  ZŠ  podľa vyššie uvedených bodov, musia v termíne   do 28. júla 2021 doručiť do základnej školy doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa.

      Viac informácii nájdete na webovej stránke: Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022 > ÚPSVaR (gov.sk)

       

       

     • Deň zdravej výživy

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.