• Zmena v poskytovaní dotácií na stravu

     • Vážení rodičia,
      od 1.8.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy  zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
      ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu detí v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

      Dotácia bude poskytovaná na dieťa, ktoré 

      • navštevuje ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima– rodič  o tom predloží potvrdenie, ktoré mu vystaví Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi
      • navštevuje ZŠ a nemá nárok na dotáciu podľa vyššie uvedeného bodu a ani jeden z rodičov si neuplatnil na dieťa daňový bonus (poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, poberatelia príspevku na opatrovanie, nezamestnaní vedení v evidencii uchádzačov) – obaja rodičia predložia čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti  

      Rodičia, ktorí si chcú od 1. septembra uplatniť dotáciu na stravu dieťaťa v  ZŠ  podľa vyššie uvedených bodov, musia v termíne   do 28. júla 2021 doručiť do základnej školy doklad potvrdzujúci ich nárok na dotáciu na stravu dieťaťa.

      Viac informácii nájdete na webovej stránke: Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022 > ÚPSVaR (gov.sk)