• Ocenenie žiakov k Medzinárodnému dňu študentstva
     • Ocenenie žiakov k Medzinárodnému dňu študentstva

     •       17. november – Medzinárodný deň študentstva je dňom, kedy vedenie mesta Spišská Nová Ves každoročne oceňuje výnimočných žiakov a študentov základných a stredných škôl nášho mesta. Zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda boli ocenení žiaci Daniela Hajdučková, Andrej GburíkMatej Michalek, ktorí v uplynulom roku úspešne reprezentovali našu školu a naše mesto vo vzdelávacej, spoločenskej, kultúrnej, športovej sfére školského života, alebo svojou prácou, osobným postojom sú príkladom a prínosom pre ostatných žiakov a študentov školy.

           Keďže osobné stretnutie p. primátora s ocenenými aktuálne nie je možné, vedenie mesta chce aspoň pomyselne potriasť rukou a poďakovať  týmto nasledovaniahodným žiakom. Ďakovný list i darček nech im pripomínajú, že vedenie mesta si cení ich prácu a verí, že i v budúcnosti budú prínosom mestu Spišská Nová Ves.

      Ďakovný list aj darček si na vás počkajú v škole. Vyzdvihnete si ich u pani riaditeľky po návrate do školy. Sme na Vás pyšní 😊

    • Advent 2020 - aktivita
     • Advent 2020 - aktivita

     • Milí žiaci,

      v tomto roku sa budeme snažiť pripraviť naše srdcia pre narodenie Ježiša tým spôsobom, že sa Oňho podelíme s druhými. Aktivita s názvom Zdieľaj žiwhat bude prebiehať týmto spôsobom:

      chceme, aby ste prostredníctvom videa zdieľali svoj "žiwhat" teda to, čo žijete, a zároveň Život s veľkým Ž, ktorým je sám Ježiš.

      Viac sa dozvieš tu.​​​​​​​

    • Zamyslenie na začiatku Adventu
     • Zamyslenie na začiatku Adventu

     • Cirkev má veľmi zaujímavý spôsob, ako ťa zachrániť. Šokuje ťa koncom sveta a potom ti dá nádej v malom dieťati.  A uprostred toho všetkého ťa pozýva sa stať centrom tohto príbehu, nie divákom.
    • Spev Kohúta
     • Spev Kohúta

     • Srdce, ktoré „nespí“, ale je vedené Kristovým svetlom, vždy zbadá možnosť poslúžiť skutkom lásky, či číhajúce pokušenie zhrešiť.
    • Knižné kamarátstva 2020
     • Knižné kamarátstva 2020

     • Žiaci I. stupňa sa zapojili do súťaže, ktorého vyhlasovateľom je kníhkupectvo PANTA RHEI. Názov vystihuje hlavnú myšlienku celého projektu  „Knižné kamarátstva 2020.“

      Táto súťaž prebieha od septembra do januára a pozostáva z plnenia jednotlivých  úloh.

      Na dvere našich tried sme si nalepili plagát tejto súťaže, na ktorý si postupne zapisujeme prečítané knižné tituly.

      septembri naši žiaci nakreslili obľúbenú rozprávkovú postavičku.

      októbri počas hodín čítania si spolu čítali knihy a pani učiteľky ich zachytili na fotografiách.

       

    • Čitateľská gramotnosť - súťaž
     • Čitateľská gramotnosť - súťaž

     • Aktivita v rámci čitateľskej gramotnosti bola spätá s vyhľadaním informácií o našej partnerskej škole v rámci projektu - Záložka do knihy spája školy. 

      Bolo pripravených niekoľko zaujímavosti o Moravskom Krumlove vo forme prezentácie. Tú si žiaci prezreli spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Aby to nebolo samoúčelné, v prezentácii bola ukrytá odpoveď na otázku. Žiaci, ktorí správne odpovedali, boli zapojení do žrebovania o ceny.

      Žiaci mali v rámci prezentácie zistiť, kto je patrónom mesta Moravský Krumlov.

      Vyžrebovaní boli: V.Pagáčiková, J.Ogurčák, A.Kovalčíková, M.Koňak.

       

      Blahoželáme!

    • Záložka do knihy spája - Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo próze
     • Záložka do knihy spája - Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo próze

     • Je málo projektov, ktoré by sa s našou školou vžili tak, ako práve tento. Žiaci sa tešia na nové priateľstvá, ktoré môžu  nadviazať. No my, ktorí máme v úcte a na pomyselnom piedestáli knihy, sa vždy tešíme na zaujímavú tému, ktorá nás vedie objavovať tajomstvá ukryté v knihách a pomáha odkrývať krásu schovanú v literatúre.

      V  tomto školskom roku sa našou partnerskou školou stala Základná škola v Moravskom Krumlove.

      Úlohou žiakov bolo vytvoriť záložky pre žiakov tejto partnerskej školy. Každá záložka bola svojou kresbou zaujímavá a jedinečná, no ozajstné knižné tajomstvo jej dodali napísané verše, vety, myšlienky z prečítanej knihy.

      Aktivity 1. stupňa:

      Prváci si prečítali  s pani učiteľkou  príbeh - Guľka Bambuľka, ktorý ich inšpiroval pri zhotovovaní záložky. Spolužiaci z paralelnej triedy  si  prečítaní rozprávku Drevený zámoček ( Domček, domček kto v tebe býva ), ktorú aj zdramatizovali, žiaci sa stali malými hercami.

      Druháci si prečítali príbeh z knihy Čin čin od Ľ. Podjavorinskej. Nezbedného Čima vyobrazili perokresbou a vznikli prekrásne záložky.

      Tretiaci vyrobili záložky, na ktoré napísali vtipné príbehy D. Heviera, ktoré umožnia kamarátom v Moravskom Krumlove spoznať našu krásnu slovenčinu.

      Štvrtáci priniesli knihy, ktoré ich v poslednom čase oslovili. Dokázali prezentovať svoj postoj k prečítanej knihe a mohli ich spropagovať medzi svojimi spolužiakmi, zároveň vyobraziili rôznorodé príbehy na svojej záložke ilustráciou.

       

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - školské kolo

     • Aj tento školský rok sme sa zapojili do 13. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Bol síce iný ako minulý škoský rok, ale každá skúsenosť nám prináša ovocie.

      Vyskúšali sme si online školské kolo, do ktorého sa zapojili žiaci 9. ročníka. Overili si svoje vedomosti vo všetkých troch zložkách SJL - literárna, jazyková, štylistická. Žiaci 2. stupňa sú zaradení do kategórie C.

      Cieľom súťaže je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v slovenskom jazyku, rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť a zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru.

      Umiestnenie:

      1. miesto: Kozáková, Karolína

      2. miesto: Raczeková, Lenka

      3. miesto: Tabáková, Laura

      4. miesto: Gburík, Andrej

      5. miesto: Kollár, Emanuel

       

      Žiačka, Karolína Kozáková, nás bude rezprezentovať na Okresnom kole, ktoré sa bude konať online.

       

      Srdečne všetkých zúčastneným blahoželáme!

       

       

    • Slavistické pierko - literárna súťaž
     • Slavistické pierko - literárna súťaž

     • Súťaže Slavistické pierko sa mohli zúčastniť všetci nápadití žiaci základných škôl vo forme literárnych prác. Tohtoročná téma sa niesla v duchu "Slovák v srdci Európy." A síce, v čom sú Slováci výnimoční, osobití, čo majú podobné, alebo spoločné s inými slovanskými národmi, prečo sú dôležití. 

      My sme sa v predmete SJL zamerali na literárnu časť. Zapojení boli vybraní žiaci 2. stupňa (5. - 9. roč.). Jednotliví žiaci si zvolili na napísanie rôzne žánre: poviedky, rozprávky, úvahy, interview, povesť. Každý z nich preukázať nielen zručnosť v literárnej tvorivosti, ale aj poznaní krajiny, v ktorej žijú. Keďže bolo zapojených množstvo škôl, konkurencia bola veľká.

       

      Žiak, Daniel Filipp (5.A), sa umiestnil na krásnom 3. mieste v 2. kategórii. Jeho príbeh sa nazýval - Babkine jedlá. Aj takýmto spôsobom sme si mohli uctiť tých najstarších a najskúsenejších.

       

      Všetkých zapojeným žiakom do súťaže blahoželáme!

    • Súťaž s firmou Dixi - ŠKD
     • Súťaž s firmou Dixi - ŠKD

     • „Vykúka svišť z veľkej nory,

      môžete k nám ďalšie tvory.

      Je dosť veľká, poďte všetci!

      V našej nore miesta dosť,

      vmestí sa tu každý  hosť.

      Ponúknem Vás čím len viem,

      no predtým si ruky umyjem“.

       

      Deti sa zo všetkých oddelení ŠKD zapojili do tvorivej súťaže s firmou DIXI, v ktorej sa svojimi výtvarno-literárnymi prácami snažili rôznymi technikami zobraziť maskota detských výrobkov. Zároveň to bola výborná príležitosť pripomenúť deťom dôležitosť umývania a dezinfekcie rúk v tomto období. Každá práca bola jedinečná a potvrdila detskú tvorivosť a fantáziu. Vyžrebovaní šťastlivci získali odmenu od firmy DIXI. 

       

    • Deň jablka
     • Deň jablka

     • 21. október je známy tým, že v tento deň si pripomíname DEŇ JABLKA. Tento deň bol plný vôní, tvorivosti a zábavy. V úvodnej časti sme si pre deti pripravili krátku prezentáciu o jabĺčku, zdôraznili sme jeho dôležitosť pre zdravie. Nechýbal ani výtvarný prejav detí, z čoho vzišlo mnoho pekných a zaujímavých kresieb jabĺčok, ktoré následne skrášlili naše nástenky na chodbách či v triedach.

    • Nedeľa nielen „o múdrych“
     • Nedeľa nielen „o múdrych“

     • Možno sme aj my o niekom už párkrát povedali, že je hlúpy. Zväčša sa nad tým ani nezamyslíme a len to z nás tak vystreli ako reakcia na jeho správanie. 

     • Deň zdravej výživy

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.