• Oznam pre rodičov budúcich prvákov

     • Milí rodičia, 

      ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri výbere našej základnej školy.

      Podľa školského zákona sa vyžadujú pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami (bez účasti dieťaťa) sa uskutoční v dňoch 5. a 7. mája v budove školy v čase od 9:00 do 11:30 hod.   Prihlásiť sa na konkrétny čas je možné na web stránke školy: pod názvom Zápis dieťaťa – overenie osobných údajov -

      https://renatastiavnicka.reenio.sk/sk/

      Prosím o dodržanie všetkých epidemiologických opatrení (rúško, rukavice, vlastné pero)

      So sebou je potrebné doniesť:

      rodný list dieťaťa

      preukaz totožnosti zákonného zástupcu

      Ponúkame vám aj servis zošitov a kúpu pracovných zošitov z anglického jazyka, náboženstva, matematiky, hudobnej výchovy. V prípade záujmu si pripravte 37€.

       

    • 2% z daní
     • 2% z daní

     • Aj naďalej v mesiacoch máj a jún máte možnosť pri ročnom zúčtovaní daní rozhodnúť o tom, komu venujete 2% zo svojich už zaplatených daní za rok 2019. Chceme Vás preto poprosiť o podporu našej neziskovej organizácie.

      Postup pri darovaní 2% je nasledovný:

      1. Vyplňte tlačivo  Vyhlásenie: 

      https://zsmarkusnv.edupage.org/a/2-z-dani?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxJnN1YnBhZ2U9NA%3D%3D

      2. Spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré Vám vystavil zamestnávateľ, ho odovzdajte do učtárne zamestnávateľa, alebo na daňový úrad podľa trvalého bydliska zamestnanca, alebo na sekretariáte našej školy, ktorá je otvorená pondelok a stredu od 9:00 do 11:00 hod. 

      Ak si daňové priznanie podávate sami, údaje o prijímateľovi 2% doplňte priamo v tlačive daňového priznania.

      Vopred ďakujeme

    • Medzinárodný deň mlieka - súťaž pre žiakov ZŠ
     • Medzinárodný deň mlieka - súťaž pre žiakov ZŠ

     • Milí žiaci,

      blíži sa Medzinárodný deň mlieka a pani riaditeľka našej školskej jedálne pre Vás pripravila súťaž, v ktorej môžte vyhrať pekné ceny. Bližšie informácie o súťaži nájdete na našej web stránke školy v záložke školská jedáleň.

       

       

    • Prihlášky na stredné školy
     • Prihlášky na stredné školy

     • Vážení rodičia,

       

      keďže sa blíži čas podávania prihlášok na stredné školy a osemročné gymnáziá, chceme Vás požiadať o spoluprácu.

       

      V termínoch 04.05. 2020 v čase od 10:00 do 12:00 a 06.05. 2020 v čase od 9:00 do 11:00 bude možné prísť do školy podpísať prihlášku (zákonný zástupca + žiak). Prosíme o dodržanie všetkých epidemiologických opatrení (rúško, rukavice, vlastné pero). Prihlásiť sa na konkrétny čas podpísania prihlášok je možné na web. stránke https://renatastiavnicka.reenio.sk/sk/

      Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

       

      Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

       

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium)  do 28. apríla 2020.

       

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania(talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

       

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

       

      V prípade nejasností kontaktujte nášho výchovného poradcu

      na čísle 0948 447 080

       

    • Pozvánka
     • Pozvánka

     • Milí žiaci,

      srdečne Vás pozývame na spoločné slávenie svätej omše, v stredu 22. apríla 2020 o 16:00 hod., prostredníctvom internetového vysielania z Kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave. Celebrantom bude otec biskup Jozef Haľko. Svätá omša je určená pre žiakov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska. Môžete ju sledovať na www.zkss.sk alebo priamo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/. Pozvite k sledovaniu aj svojich rodičov a súrodencov, aby sme sa spojili v spoločnej modlitbe.

     • Zápis žiakov do 1. ročníka - aktuálne

     • Milí rodičia budúcich prvákov,

      oznamujeme Vám, že zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 15. - 17. apríla 2020. Bude prebiehať elektronickou formou. Prihláška bude sprístupnená na našej web stránke od 15.4. 2020.

      Ak sa zákonný zástupca nemôže elektronicky prihlásiť, je možné prísť osobne (bez dieťaťa) po telefonickom dohovore na čísle 0940 629 072, alebo 053 4188830.

      Rodičia, ktorých deťom bolo vydané rozhodnutie o odklade PŠD v minulom školskom roku, sú povinní dieťa opätovne zapísať podľa vyššie uvedených pokynov.

      Elektronická prihláška k záspisu tu:  https://zsmarkusnv.edupage.org/register/

      Usmernenia ohľadom zápisu nájdete tu:

      https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-do-zs-a-ms/

       

     • Neklasifikovanie predmetov

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že 

      riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou zo dňa 20. 4. 2020 v rámci záverečného hodnotenia žiakov rozhodla o neklasifikovaní týchto predmetov:

      Primárne vzdelávanie: hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, informatika, katolícke náboženstvo

      Nižšie stredné vzdelávanie: hudobná výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, katolícke náboženstvo, občianska náuka.

      Viac informácii o hodnotení nájdete v dokumente: Hodnotenie žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách, ktorý vychádza z usmernenia MŠVVaŠ.

       

     • Veľkonočný pozdrav

     • Požehnanú Veľkú noc plnú radosti a nádeje zo zmŕtvychvstania Pána

      praje Spoločenstvo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi

     • TARGET English

     • Milí žiaci a rodičia,

      oznamujeme Vám, že Target English obnovuje od 6. apríla (pondelka) online kurzy pre žiakov 2. stupňa.

      Kurzy pre žiakov 1. stupňa sú stále pozastavené, keďže metódu Wattsenglish nie je možné plnohodnotne nahradiť online s lektorom. Ako prvú kompenzáciu pre rodičov ponúka jazyková škola bezplatný prístup na online videokurzy Wattsenglish, ktoré priamo nadväzujú na učivo v kurzoch. Je tam však potrebná participácia rodičov (pravidelné púšťanie videí)

       

     • Poplatok za ŠKD

     • Milí rodičia,

      Keďže činnosť školského klubu detí je z dôvodu pandémie prerušená, bude od apríla 2020 pozastavená aj platba za ŠKD. Tí, ktorí ste už zaplatili, platba sa presunie do budúceho školského roka alebo do nasledujúceho mesiaca, keď sa obnoví činnosť ŠKD. Keď dieťa nebude v budúcom školskom roku navštevovať ŠKD, v septembri bude uhradený poplatok navyše, odoslaný na účet rodiča. Ďakujeme za porozumenie.

     • Deň zdravej výživy

     • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

      Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

      Deň zdravej výživy si každoročne pripomíname 16. októbra, pretože, jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa. Na tú sa však často zabúda.  Preto si žiaci našej školy mohli zaujímavosti k tomuto dňu prečítať na pripravenej nástenke vo vestibule školy. V piatok 15. októbra doplniť svoje vedomosti prostredníctvom rozhlasovej relácie, ktorú si pre nich pripravili žiaci 3. A triedy spolu s triednou pani učiteľkou. V tento deň nechýbalo ovocie a zelenina hádam nikomu. Tú si žiaci naservírovali na taniere v rôznych obrazoch. Chutila znamenite.