•  

     ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

     PREAMBULA

      

     V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

     My, žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda na Markušovskej ceste 8 v Spišskej Novej Vsi , v zmysle demokracie, ľudských práv a práv dieťaťa, vychádzajúc z prirodzeného práva žiakov na kvalitné vzdelávanie a rešpektujúc právo učiteľov mať žiakov s dobrými ľudskými vlastnosťami, sa budeme usilovať o uplatnenie spolupráce medzi nami (žiakmi) a pedagógmi a o rozvoj duchovnej kultúry, o zveľaďovanie životného prostredia, o zviditeľnenie našej školy a jej dobrého mena. Uznášame sa prostredníctvom svojho práva voliť na vzniku Žiackej školskej rady  ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8,  Spišská Nová Ves, ktorá bude zložená z našich zástupcov (spolužiakov) a sľubujeme, že budeme  rešpektovať jej prácu a jej uznesenia.

      

     ČLÁNOK I.

     Základné ustanovenie

     1. Žiacka školská rada je samosprávna skupina žiakov 5.-9. ročníka ZŠ sv. Cyrila a Metoda Markušovská cesta 8 v Spišskej Novej Vsi. Zložená je zložená zo žiakov školy a povereného pedagogického pracovníka.  

     ČLÁNOK II.

     Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

     1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.         

     2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.                                    

     3. Žiacka školská rada sa bude riadiť Deklaráciou práv dieťaťa a Dohovorom o právach dieťaťa, z ktorej vyplývajú nasledujúce práva dieťaťa:

      Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.

      Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj.

      Právo na meno a štátnu príslušnosť.

      Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.

      Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom a sociálnom postihnutí.

      Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.

      Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.

      Právo na prednostnú ochranu a pomoc.

      Právo na ochranu pred zanedbaním, krutosťou a využívaním.

      Právo na ochranu pred diskrimináciou, na ochranu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.

     4. Žiacka školská rada bude vytvárať školské prostredie, ktoré nielen rešpektuje jednotlivé články platného Dohovoru o právach dieťaťa, ale ich aj reálne uplatňuje, čím vytvára v škole atmosféru otvorenú a ústretovú voči deťom.

      

     ČLÁNOK III.

     Činnosť žiackej školskej rady

     1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.

     2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

     3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

     4. Žiacka školská rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.

     5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

     6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.

     7. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.

      

     ČLÁNOK IV.

     Zloženie žiackej školskej rady, spôsob voľby jej členov, organizácia, rokovací poriadok, povinnosti predsedu žiackej školskej rady

     1.   Žiacka školská rada má 8 členov.

     2.   Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.

     3.   V každej triede 5.-9. ročníka sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním na jeden školský rok. V prípade nespokojnosti s prácou predsedu majú právo ho kedykoľvek odvolať a hlasovaním si zvoliť nového. (Triedy delegujú do žiackej školskej rady po jednom svojom zástupcovi. Spôsob výberu zástupcu je v kompetencii triedy.)

     4.   Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.

     5.   Z každej voľby sa robí zápisnica.

     6.   Predsedom školskej rady sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov a zároveň sa stáva členom rady školy. 

     7.   Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi žiackej školskej rady sa stanú žiaci podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do žiackej školskej rady.

     8.   Zástupcu/cov pedagogického zboru do žiackej školskej rady určuje riaditeľ školy.


     9. Čestným členom predsedníctva žiackej školskej rady je riaditeľ školy.


     10. Dospelí členovia žiackej školskej rady majú pri hlasovaní iba poradný hlas.


     11. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.


     12. Žiacka školská rada zasadá 1-krát za mesiac, prípadne častejšie podľa potreby. Termín si určia členovia na svojom prvom zasadnutí.


     13. Zasadnutia  sú v zásade verejné. Pripravuje, zvoláva a riadi ich predseda, ktorý vedie i rokovanie. Predseda žiackej školskej rady môže poveriť vedením zasadnutia ktoréhokoľvek člena žiackej školskej rady.

     14. Predseda žiackej školskej rady má právo zvolať aj mimoriadne zasadnutie na návrh ktoréhokoľvek člena, pokiaľ uzná, že problém sa musí riešiť okamžite.

     15. Vedúci zasadnutia žiackej školskej rady je povinný:

           zistiť uznášaniaschopnosť,

           viesť schôdzu podľa programu, ktorý schválilo predsedníctvo,

           rešpektovať vôľu iných zapojiť sa do diskusie.                                                                     

     16. Vedúci zasadania má právo:

           vylúčiť účastníka žiackej školskej rady zo zasadnutia, ak nepatričným správaním narušuje   hladký priebeh zasadnutia.

     17. Žiacka školská rada si môže pozvať na svoje zasadnutia hosťa, ktorý im zodpovedá na ich otázky. Hosťom môže byť okrem riaditeľa školy napr. výchovný poradca, koordinátor prevencie, resp. iní hostia.

     ČLÁNOK V.

     Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

     1. Člen žiackej školskej rady má právo:

         a) voliť a byť volený,

         b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,

         c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,

         d) hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,

         e) predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály,

         f ) prenášať informácie vo vzťahu k triede, ktorá ho delegovala v obidvoch smeroch.

      

     2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.

     3. Dbať na kultúru prejavu reči, počúvať diskutujúceho, nezosmiešňovať, používať spisovné slová vo svojich vystúpeniach.        

     4. Člen žiackej školskej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     5. Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

      

     Vlastnosti člena žiackej školskej rady:

     • dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v žiackej školskej rade,
     • čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým,
     • organizačné schopnosti,
     • zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní,
     • rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov,
     • schopnosť argumentácie a vedenia dialógu,
     • schopnosť rešpektovať rozhodnutie väčšiny.

       

     ČLÁNOK VI.

     Žiacka školská rada má svoje logo, ktoré sa môže používať výhradne v súvislosti s jeho činnosťou, internetová prezentácia žiackej školskej rady tvorí súčasť webovej stránky školy.

      

     ČLÁNOK VII.

     Žiacka školská rada zasadá v určený deň v prvý  týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak. (PIATOK o 14.00 hod. v IV.A triede)

      

     ČLÁNOK VIII.

     Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 24. 9. 2021 a od toho dňa nadobúda platnosť.