•  

     Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javovo a reedukácie správania.

      

     Spolupracuje s triednymi učiteľmi, ostatnými vyučujúcimi a so špeciálnym pedagógom. Vo vzťahu  k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálnopatologických javov a o možných rizikách pre žiakov, sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti. Pracuje pravidelne skupinovo s triedami, ale aj individuálne so žiakmi na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triedach, čím predchádza konfliktom.