•  

     ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY ŠKOLY OD 3.9.2021

      

     1. PÍSOMNÉ VYHLÁSIENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI (príloha č. 1)

     Žiaci odovzdávajú tlačivo triednemu učiteľovi na začiatku školského roka a po každom prerušení dochádzky 3 a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane sviatkov, víkendov).  Tlačivo je možné zaslať aj elektronicky prostredníctvom Edupage cez rodičovské konto.

      

     2. KARANTÉNA

     Do karantény idú osoby, ktoré sa stretli s pozitívnou osobou 2 dni pred výsledkom testu, okrem výnimiek z karantény.

     Výnimky z karantény:

     • žiaci/zamestnanci, ktorí prekonali COVID-19 za posledných 180 dní (na základe PCR testu, Ag testu, testu na protilátky)
     • najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V
     • najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky Johnson
     • plne zaočkovaní žiaci/zamestnanci alebo žiaci/zamestnanci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID 19 a nevyskytujú sa klinické príznaky

      

     Tlačivo – výnimka z karantény  je možné priniesť triednemu učiteľovi alebo zaslať prostredníctvom Edupage  (príloha č. 3). Akceptujeme aj sken vyplneného tlačiva.

      

     Test na protilátky - indikuje všeobecný lekár pre deti a dorast a to po ukončení 14 - dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou alebo po pozitívnom výsledku testovania Ag testom

      

     Prerušenie vyučovania - len triedy, nie plošne - pokiaľ by všetci žiaci triedy mali    výnimku (viď. vyššie), nemusí ísť trieda do karantény;

      

     3. OSPRAVEDLŇOVANIE DOCHÁDZKY

     • rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní
     • pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich pracovných dní predkladá potvrdenie o chorobe 

      

     4. TESTOVANIE

     • kloktacie testy – testovanie prebehne na začiatku šk. roka podľa prejaveného záujmu rodičov,
     • pre každého žiaka, ktorých rodičia prejavili záujem je objednaných 25 ks testov na domáce testovanie - toto testovanie môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní, aj tí, ktorí prekonali covid. O termíne a forme doručenia budú zákonní zástupcovia informovaní.

     Odporúča sa testovanie - pondelky a štvrtky ráno pred nástupom do školy.

     V prípade pozitívneho výsledku samotestovania, žiak ostáva doma - rodič kontaktuje lekára a oznámi informáciu škole. Testy sú určené na súkromné použitie, žiadne výsledky sa nenahlasujú.

      

     5. OČR

     Rodič má nárok na OČR, ak RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov alebo žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

      

     6. RÚŠKA

     Žiaci a zamestnanci nosia počas celého vyučovania rúška. 

     Výnimku majú: 

     • žiaci  s poruchou autistického spektra, so stredným a ťažkým sluchovým postihnutím a ich pedagógovia,
     • osoby pri výkone športu v interiéri a v exteriéri,
     • zamestnanci nachádzajúci sa na pracovisku sami - v zborovni sa rúška nosia,
     • osoby na čas potrebný na konzumáciu pokrmov a nápojov v jedálni.

      

     7. VSTUP DO ŠKOLY

     • vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou - vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka,
     • rodičia do areálu školy nevstupujú, okrem rodičov žiakov I. ročníka resp. rodičia novoprijatých žiakov 2.-4. ročníka z dôvodu prvotnej adaptácie žiakov na nové prostredie.

      

     8. INÉ:

     • všetci žiaci sa prezúvajú,
     • telesná a športová výchova sa prioritne vyučuje  v exteriéri,
     • krúžková činnosť sa bude realizovať,
     • školský klub detí a  školská jedáleň je v prevádzke od 3. 9. 2021.

                                                               

     Viac informácií -> ŠKOLSKÝ SEMAFOR

      

     Mgr. Slavomíra Michlíková

     Riaditeľka školy