• Profil školy

    •  

                 Zriaďovateľom  školy je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie.

      Je plnoorganizovanou školou, ktorú navštevuje 301 žiakov zadelených do 15 tried. Na prvom stupni je 8 tried, na druhom stupni je 7 tried. Súčasťou školy je školský klub, ktorý pracuje v 4 oddeleniach a zariadenie školského stravovania – školská jedáleň.

     Škola posktuje priestor na výučbu talentovaným žiakom, žiakom so špecifickými výchovno - vzdelávacími potrebami. Základným cieľom výchovy a vzdelávania je vychovávať mladých tak, aby si našli miesto v cirkvi a spoločnosti. 

      

      

     Škola ponúka:

     • výchovu a vzdelávanie v kresťanskom duchu
     • povinnú výučbu cudzích jazykov (anglického)od 1. ročníka a druhý cudzí jazyk od 5. ročníka pod vedením kvalifikovaných učiteľov
     • možnosť vykonať skúšku Sprachstandsprufung a získať certifikát potvrdzujúci úroveň ovládania nemeckého jazyka na úrovni stanovenej Radou Európy v Štrasburgu z roku 2000
     • výučbu informatickej výchovy od 2. ročníka a informatiky od 5. ročníka
     • možnosť navštevovať elokované triedy ZUŠ (odbor hudobný, výtvarný, tanečný)
     • bohatú a pestrú záujmovú činnosť
     • plavecký výcvik pre žiakov 3. a 6. ročníkov
     • lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka
     • školu v prírode pre žiakov 5. ročníka
     • implementáciu prvkov moderných alternatívnych vyučovacích metód a foriem práce (projektové, kooperatívne, prosociálne vyučovanie)
     • aktívny pobyt detí v školskom klube
     • integráciu zdravotne postihnutých detí
     • odborné poradenstvo školského špeciálneho pedagóga
     • pravidelné kultúrne a spoločenské podujatia
     • náboženskú a charitatívnu činnosť
     • verejnoprospešnú činnosť